Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2018. – № 891

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/43877

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць опубліковано результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів оброблення різанням, формоутво-рення та складання в машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування у сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 891. – 68 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні

Зміст


1
3
8
18
26
35
42
52
60
66

Content


1
3
8
18
26
35
42
52
60
66

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 10
 • Thumbnail Image
  Item
  Визначення впливу властивостей сипкого середовища на ефективність сепарації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стоцько, З. А.; Ребот, Д. П.; Топільницький, В. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто вплив динамічних параметрів сипкого середовища на ефективність вібраційної сепарації за умови вертикального збурення корпуса вібраційного сепара- тора. На основі моделювання сипкого середовища як нашарування плоских пружно- пластичних балок побудовано математичну модель руху середовища. Досліджено залежності амплітуди та частоти коливання сипкого середовища від його пружних характеристик. Проведені дослідження дають змогу надалі оптимізувати процес вібраційної сепарації з урахуванням найефективнішого амплітудно-частотного режиму
 • Thumbnail Image
  Item
  Конструкторсько-технологічне забезпечення надійності з’єднання “комбінований зубок – шарошка” у тришарошкових бурових долотах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сліпчук, А. М.; Яким, Р. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
  Встановлено розподіл напруженого стану в з’єднанні “комбінований зубок – шарошка”, яким обґрунтовано ефективність застосування конструкцій вставного породоруйнівного оснащення, що реалізовує ефект раціонального розподілу значень натягів по всій довжині спряженої поверхні. Це не тільки забезпечує високу надійність вставного породоруйнівного оснащення, але й істотно спрощує технологію виготов- лення отворів у шарошках під твердосплавне оснащення. Встановлено раціональну величину натягу у разі посадки твердосплавних зубків з комбінованим хвостовиком у тіло шарошки. Результати моделювання напруженого стану в з’єднаннях підтвердили те, що підвищити жорсткість з’єднання можна збільшенням сили натягу за рахунок зменшення запасу міцності завдяки сприятливим умовам спряження у контакті максимально однорідних матеріалів (у цьому випадку “сталь – сталь”).
 • Thumbnail Image
  Item
  Профіль різальної кромки різців для виготовлення замкової нарізі з мінімальною негерметичністю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Онисько, О. Р.; Пітулей, Л. Д.; Довбуш, І. З.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Замкові нарізі сьогодні виготовляють із обов’язковим зазором між гребенями муфти і впадинами ніпеля і навпаки, між впадинами муфти і гребенями ніпеля. Вони цілком технологічні, тому в статті запропоновано зменшити їх до розмірів, які зведуть негерметичність нарізі до мінімуму, а технологічну стійкість різців підвищити за рахунок застосування від’ємних значень переднього кута. Запропоновано графічну схему різальної кромки різця для отримання замкової нарізі з мінімально необхідним зазором.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання процесу попутного і зустрічного фрезерування у системі Advantedge
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ступницький, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати досліджень напружено-деформованого стану заготовки під час попутного та зустрічного фрезерування. Проаналізовано вплив методу оброблення на формування силових та термодинамічних параметрів різання для різнорідних конструкційних матеріалів. Для моделювання використано програмний комплекс AdvantEdge. Це сучасний комплекс програмного забезпечення на основі методу кінцевих елементів, який використовується для дослідження процесів різання металу. AdvantEdge має повний комплект для аналізу, зокрема формування профілю стружки, температури, напружено-деформованого стану інструменту та заготовки. У програмне забезпечення вбудовано підсистему імітаційного моделювання та аналізу результатів досліджень, що дає змогу отримати результати силового та термодинамічного стану заготовки та інструменту без складних експериментальних досліджень.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вібраційні транспортно-маніпулюючі конвеєри для пакувального обладнання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Корендій, В. М.; Гаврильченко, О. В.; Шенбор, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Обґрунтовано переваги вібраційних конвеєрів з електромагнітними приводами коливань та еліптичними вібраціями. Переваги таких конвеєрів – відсутність пар тертя, мала споживана потужність, реверсивне і складне вібротранспортування. Проаналізовано можливості застосування вібраційних транспортних і транспортно-маніпулюючих конвеєрів для пакувального обладнання, наприклад, формування груп виробів, касетування виробів, маніпулювання виробами на площині тощо. На основі структурних і принципових схем вібраційних однокоординатних і багатокоординатних конвеєрів з незалежним збудженням коливань створено вібраційний транспортно-маніпулюючий модульний конвеєр, сконструйо- ваний за тримасовою коливальною схемою із застосуванням ґраткових і плоских пружин, що забезпечують горизонтальні коливання транспортувальної площини у будь-якому напрямі. Описано конструкцію транспортно-маніпулюючого модуля, принцип його роботи та подано рекомендації щодо вибору робочої частоти пристрою. Розроблено методику розрахунку пружної системи модуля на жорсткість. Рекомендовано співвідношення коливальних мас для створення оптимальних моделей відповідного обладнання. Описано транспортно-технологічні можливості розробленого модуля, а саме одно-, дво- і багатокоординатне транспортування деталей, обертання деталей на площині, складне транспортування виробів за будь-якими координатами площини з обертанням у будь-якій зоні площини. Запропоновано вібраційну систему щільного і нещільного укладання керамічних виробів після мокрого пресування на рухому стрічку конвеєра з використанням одно- і двокоординатних конвеєрів з еліптичними коливаннями. Обґрунтовано технологічні можливості укладання виробів і подано залежності для забезпечення щільного і нещільного укладання виробів. Розглянуто можливості застосу- вання вібраційних маніпулюючих систем укладання виробів для різних галузей промисло- вості та обґрунтовано напрями подальших досліджень за цією тематикою.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологічні та експлуатаційні характеристики і параметри зубчастих передач евольвентного та синусоїдального зачеплення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Грицай, І. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Надійність машин великою мірою визначається якістю передач, які забезпечують їх функціонування. Найбільшого поширення набули евольвентні зубчасті передачі, проте вони мають істотні недоліки: шум на великих швидкостях, недостатня навантажувальна здатність, невисокі згинна міцність та опір циклічній втомі. Разом з тим, відома передача з вищими параметрами експлуатаційної якості без будь-яких змін у будові зубців коліс – це синусоїдальна передача. На основі розрахунків, наведених у статті, виведено залежності, якими аналітично описано геометричні та кінематичні параметри синусоїдальних передач, на основі яких розраховано сили в зачепленні, тертя в двох видах передач, зміну напружень в основі зубців. Показано, що синусоїдальна передача може бути як швидкісною, так і силовою, тобто вона є універсальною. Перспективним напрямом удосконалення синусоїдальних передач є виготовлення синусоїдальних коліс з асиметричними профілями зубців. Разом з тим, основною перевагою синусоїдальних коліс є простота технологія їх виготовлення – нарізання тонкими дисковими фрезами, встановленими ексцентрично зі збереженням кінематики фрезерування коліс черв’ячними фрезами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Врахування помилок першого та другого родів перемикального пристрою для системи із двократним холодним резервуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стефанович, Т. О.; Щербовських, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано модель надійності системи із двократним холодним резерву- ванням та неідеальними перемикальними пристроями, призначену для визначення ймовірності її безвідмовної роботи. Особливість моделі полягає у тому, що у ній враховано помилки першого та другого родів для перемикальних пристроїв. Для визначення ймовірнісних характеристик системи використано динамічне дерево відмов та марковську модель.
 • Thumbnail Image
  Item
  Визначення конструкційних параметрів машин для різання хлібобулочних виробів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Завербний, А. Р.; Кодра, Ю. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено значення основних конструкційних параметрів різання хлібобулочних виробів на скибки. Наведено рекомендації щодо вибору параметрів як вхідних даних, які необхідні під час проектування машин для різання хлібобулочних виробів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
  У збірнику наукових праць опубліковано результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів оброблення різанням, формоутво- рення та складання в машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування у сучасному машино- та приладобудуванні.