Теорія і практика будівництва. – 2015. – №823

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету "Львівська політехніка", українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 823. – 359 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Зміст до Вісника Серія: Теорія і практика будівництва № 823
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Improving the performance of a low-temperature water heating
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Zaitsev, O. N.; Domoschey, T. D.; Zaitsev, N. O.
  The paper presents the results of theoretical studies of the temperature field, velocity and pressure in the proposed design temoregulyatora. It is shown that in this case there is an almost linear regime on the coolant flow rate, which gives the opportunity to work in the hot water heating system with a constant hydraulic regime change in the quantitative and qualitative characteristics of the coolant only heating devices. The system of water heating with low-temperature coolant through the use of hydraulically variable mode heating devices while maintaining a constant in the rest of the system and increase the range of effective operation of thermostats, allowing to reduce the required pressure in the heating system and capital costs by reducing the number of required balancing valves in the heating system. Наведено результати теоретичних досліджень поля температури, швидкості і тиску в запропонованій конструкції теморегулятора. Показано, що у цьому разі спостерігається практично лінійний режим регулювання витрати теплоносія, що дає можливість працювати системі водяного опалення в постійному гідравлічному режимі зі зміною кількісної та якісної характеристик теплоносія тільки в нагрівальних приладах. Запропоновано систему водяного опалення з низькотемпературним теплоносієм на основі використання гідравлічно змінюваного режиму в нагрівальних приладах із збереженням постійного в решті частини системи і збільшення діапазону ефективної роботи терморегуляторів, що дає змогу знизити необхідний тиск у системі опалення і капітальні витрати за рахунок зменшення кількості необхідних балансувальних клапанів у системі опалення.
 • Item
  Research of reinforced concrete elements strengthened by reinforced concrete jacketing under high level loading
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Krayinskyy, P. I.; Yovchyk, O. D.; Vasiliev, I. V.
  In this article the results of experimental study of reinforced concrete columns strengthened by reinforced concrete jacketing are produced. Reinforced concrete jacketing was chosen as the strengthening method since it is the most commonly used for reinforced columns repair and strengthening. The design of such strengthening will differ from basic column design methods since the impact of the load supported by the existing structure during strengthening should be taken into consideration. Determination of the impact of that factor is the main objective of this research. To achieve this reinforced concrete column specimens were manufactured and tested. Column specimens were strengthened after preliminary loading to different levels and then tested to failure as pinned columns subjected to eccentric loading. The columns were 2200 mm long, with cross section dimensions equal 180 mm by 140 mm. On both sides columns had cantilever sections to apply loading with 150 mm eccentricity. Four 12 mm rebars were used as longitudinal reinforcement (reinforcement percentage equaled 1,8 %). All specimens had identical geometrical and were manufactured from same materials. Eexperimental program included testing of control unstrengthened specimens along with strengthened under loading level that equaled 70 % and 90 % of control specimens ultimate strength. Подано результати експериментальних досліджень залізобетонних колон, під- силених залізобетонними обоймами. Залізобетонні обойми обрано для дослідження, оскільки такий метод підсилення є найпоширенішим під час відновлення та підсилення залізобетонних колон. Інженерні розрахунки під час проектування такого типу підсилення відрізнятимуться від звичайних методів розрахунку та проектування залізобетонних колон, адже виникає необхідність врахування впливу навантаження, що діє на колону в момент підсилення. Визначення впливу цього чинника є основною метою цього дослідження. Для досягнення відповідної мети виготовлено і випробувано дослідні зразки залізобетонних колон. Під час випробування дослідні зразки наванта- жено до різних рівнів, підсилено та випробувано короткочасним навантаженням до руйнування. Колони працювали за розрахунковою схемою позацентрово стиснутих шарнірно закріплених стержневих елементів. Зразки колон виготовлено довжиною 2200 мм, розміри поперечного перерізу становили 180 мм на 140 мм. Консольні ділянки з обох кінців зразка слугували для прикладання навантаження з ексцентриситетом, що дорівнює 150 мм. Чотири арматурні стержні діаметром 12 мм слугували як робоче поздовжнє армуванням (відсоток армування становив 1,8 %) Усі дослідні зразки мали ідентичні геометричні характеристики та були виготовлені з одних і тих самих мате- ріалів. Програма експериментальних досліджень містила випробування контрольних зразків, а також підсилених під навантаженням, що становило 70 % та 90 % від несучої здатності контрольних зразків.
 • Item
  Ventilation and indoor air quality in the classroom
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Kapalo, P.
  This paper highlights the importance of environmental protection regarding the reduction of energy consumption while keeping the living standard. In low energy houses, up to 80 % of the total heat is consumed for the heating of fresh air for a comfortable environment. The aim of this article is to examine the effect of temperature, humidity, air velocity and concentration of carbon dioxide in regard to the human behaviour in indoor environment with natural ventilation, i.e. without a ventilation device, where ventilation is forced or an air conditioning. Звернено увагу на важливість охорони навколишнього середовища щодо скорочення споживання енергії за збереження рівня життя. У низькоенергетичних будинках до 80 % від загального тепла споживається для опалення та вентиляції. Метою цієї статті є вивчення впливу температури, вологості, швидкості руху повітря і концентрації вуглекислого газу на поведінку людини в приміщенні з природною вентиляцією.
 • Item
  Experimental study of crack resistance and strength of oblique planes of reinforced concrete point-force loaded beams with positive and negative bending moment diagram
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Maksymovych, S. B.
  The paper discusses experimental study of oblique planes of reinforced concrete solid beams at simultaneous exertion of constant transverse force and positive and negative bending moments. The tested beams had similar characteristics and differed only in types of reinforcement of oblique planes. Analysis of experimental results revealed the specifics of development and width of oblique cracks in the zone of effect of constant transverse force and positive and negative bending moments. The dynamics of development and width of oblique cracks depending on the load was recorded. The study also assessed the effect of various types of oblique planes reinforcement on bearing capacity of the beams. The experiments showed that nucleation of oblique cracks in beams with positive and negative bending moment diagram for the relationship a/d = 1 occurs at mid-height of the beam. Distribution of stresses along the tension longitudinal reinforcement of beams is different from the theoretical bending moment diagram. In beams with positive and negative bending moment diagram at the relationship a/d = 1, horizontal (transverse) reinforcement is the most effective type of transverse reinforcement in terms of bearing capacity of oblique planes and width of oblique cracks. Розглянуто експериментальні дослідження похилих перерізів нерозрізних залізо- бетонних балок за одночасної дії постійної поперечної сили і двозначних моментів. Випробувані балки мали одинакові характеристики і відрізнялися тільки видами армування похилих перерізів. Під час аналізу експериментальних досліджень виявлено специфіку утворення і ширини розкриття похилих тріщин у зоні дії постійної поперечної сили і двозначного згинального моменту. Зафіксована динаміка розвитку та ширина розкриття похилих тріщин залежно від навантаження. Виявлено також вплив різних видів армування похилих перерізів на несучу здатність балок. Експерименти показали, що зародження похилих тріщин у балках з двозначною епюрою згинальних моментів за відношення a/d = 1 проходить у середині висоти балки. Розподіл напружень по довжині розтягнутої поздовжньої арматури балок не відповідає теоретичній епюрі згинальних моментів. У разі двозначної епюри згинальних моментів та відношенні a/d = 1 найефективнішою поперечною арматурою, з огляду на несучу здатність похилих перерізів і ширину розкриття похилих тріщин, є горизонтально розміщена поперечна арматура.
 • Item
  Вплив конструкції теплопоглинача на ефективність геліоколектора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шаповал, С. П.
  Проаналізовано вплив конструкції теплопоглинача на ефективність геліоко- лектора, зокрема досліджено значення місця розташування трубок контуру циркуляції. Проаналізовано доцільність використання сонячної енергетики в Україні. З наявних видів поновлюваних джерел енергії найперспективнішою за масштабами ресурсів, екологічною чистотою та поширеністю є сонячна енергія. Це підтверджується низкою експериментальних робіт, проведених у галузі геліоенергетики. Кількість сонячної енергії, яка надходить на Землю, перевищує енергію всіх світових запасів нафти, газу, вугілля та інших енергетичних ресурсів. Використання всього 0,01 % сонячної енергії може забезпечити всі сьогоднішні потреби світової енергетики, а використання лише 0,1 % – повністю покрити потреби в майбутньому. Встановлено залежності між кутами падіння теплового потоку та інтенсивності теплового потоку від ефективності геліоко- лектора. Досліджено ефективність сонячного колектора із різними конструктивними вирішеннями теплопоглинача, зокрема із трубками для теплоносія, розташованими над теплопоглиначем та під теплопоглиначем. Показано, що гофрований теплопоглинач дає змогу підвищити ефективність геліоколектора. Cкладена матриця планування трифак- торного експерименту із урахуванням взаємодії факторів. Проаналізовано, на скільки змінюється ефективність геліоустановки за різного розташування трубок для теплоносія. Описано результати досліджень надходження сонячного випромінювання на сонячний колектор. Показано, що ефективність сонячного колектора з трубками для теплоносія, розташованими над теплопоглиначем, є вищою, ніж ефективність сонячного колектора з трубками для теплоносія розташованими під теплопоглиначем. This article deals with the impact on the effectiveness of the design absorber of solar collector particular importance researched placements of tube circuit. The feasibility of using solar energy in Ukraine was analyzed. Of the existing types of renewable energy most promising scale resources, environmental friendliness and prevalence is solar energy. This is confirmed by a number of experimental studies conducted in the field of solar power. The amount of solar energy that comes to Earth is bigger than the energy of the world’s oil, gas, coal and other energy resources. Using just 0,01 % of solar energy can provide all the needs of today’s global energy and the use of only 0,1 % – fully cover the needs in the future. The dependences between the angles fall of heat flow and intensity of the heat flux on the effectiveness of solar collector is established. The efficiency of a solar collector with different structural solution of heat absorber, including the solar tubes located above and below heat absorber is shown. It is shown that corrugated absorber allows improves the efficiency of solar collector. It was made up the three-factor planning matrix with the factors interaction. The result of how much efficiency of solar collector is varies at different locations of tubes circuit is presented. There are describes the results of the research on solar radiation input on the solar collector. It is shown that the efficiency of the solar collector tube solar located on heat absorber is higher than the efficiency of the solar collector tube solar arranged at heat absorber.
 • Item
  Дослідження сухих будівельних сумішей для промислових підлог
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Терлига, В. С.; Соболь, Х. С.; Новицький, Ю. Л.; Терлига, С. Ю.
  Розроблено рецептури сухих будівельних сумішей для промислових підлог. Основними показниками такого матеріалу є достатня розтічність розчинової суміші протягом певного проміжку часу, необхідного для її вкладання, висока початкова міцність, мінімальна деформативність затверділого матеріалу. Показано технологію влаштування промислових підлог у приміщеннях з підвищеним навантаженням. Досліджено кварцовий пісок різного гранулометричного складу на фізико-механічні властивості сухої будівельної суміші для промислових підлог. Встановлено вплив хімічних добавок-модифікаторів на реологічні властивості розчинової суміші та міцнісні характеристики розчину. Проведено випробування розроблених сухих будівельних сумішей відповідно до стандарту ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Досліджено фазовий склад та мікроструктуру розчину на основі сухої будівельної суміші та встановлено, що у розчині наявні основні цементні гідратні фази. In this paper prescriptions of dry building mixes for industrial floors were developed. Main indicators for such material are enough spreadability of fresh mixture during certain period of time, needed for its enclosing, high early strength, minimal deformation of hardened material. Technology of industrial floors construction in buildings with high loading is showed. Investigation of quartz sand with different granulometry on physical and mechanical properties of dry building mix for industrial floors is conducted. Influence of chemical admixtures on rheological properties of fresh mixture and strength indicators of mortar is defined. Testing of developed dry building mixes according to norm DSTU B V.2.7-126:2011 was made. Phase composition and microstructure of mortar on the basis of dry building mix were investigated and presence of main cement hydrated phases in mortar was established.
 • Item
  Експериментальні дослідження стрижневих сталезалізобетоннних конструкцій, армованих сталевими листами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стороженко, Л. І.; Мурза, С. О.
  Проведено аналіз експериментальних досліджень стрижневих сталезалізобетонних конструкцій армованих сталевими листами, який показав, що для всіх зразків загальним є те, що під дією навантаження відбувалося викривлення поздовжньої вісі елементу, що призводило до нерівномірного розподілу поздовжніх деформацій у листовому армуванні, внаслідок чого гофри утворювались із боку, протилежному до напрямку вигину. Ці результати доводять важливість питання стійкості в гнучких сталезалізобетонних стрижневих конструкціях. The article analyzes the experimental research of rod steel and reinforced concrete structures reinforced with steel plates, which showed that all samples general is that under load was hogging the longitudinal axis of the element, leading to uneven distribution of longitudinal strain in reinforcement sheet, in consequence of which corrugated been arising by the opposite direction of the bend. These results emphasize the importance of stability in flexible steel and reinforced concrete rod structures.
 • Item
  Фіброармовані самоущільнювальні бетони з високим вмістом золи винесення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стечишин, М. С.; Саницький, М. А.; Позняк, О. Р.; Бігун, Г. Г.
  Показано можливість одержання самоущільнювальних бетонів, що містять велику кількість додаткових цементувальних матеріалів, зокрема золи винесення. Наведено результати досліджень реологічних властивостей фіброармованих самоущільнювальних бетонних сумішей з високим вмістом золи винесення та добавками, що регулюють текучість та в’язкість бетонних сумішей. Встановлено, що заміна 55, 70 та 85 мас. % в’яжучого золою винесення дає змогу одержувати самоущільнювальні бетонні суміші з класом за розпливом конуса SF2, умовною в’язкістю Т500 = 5 с та повітрозахопленням 0,4 %. Показано, що заміна 55 мас. % цементу золою винесення та введення 0,5 % базальтової фібри дає змогу одержати самоущільнювальний бетон з міцністю 41,8 МПа через 28 діб тверднення в нормальних умовах, а бетони з вмістом 85 мас. % золи винесення у складі в’яжучого характеризуються міцністю 25,4 МПа. Результати досліджень показали позитивний вплив армування базальтовими волокнами самоущільнювальних бетонів з високим вмістом золи винесення, зокрема підвищення міцності, зменшення відносних деформацій за сталого напруження, збільшення призмової міцності та зменшення коефіцієнта Пуассона. Технологія самоущільнювального бетону дає можливість швидше і безпечніше надавати форму будівельним об’єктам порівняно з використанням бетону із звичайними властивостями. The possibility of obtaining Self-Compacting Concrete with a large amount of supplementary cementitious materials, including fly ash is shown in this article. Research results of rheological properties of fiber reinforced Self-Compacting Concretes with high volume of fly ash and chemical admixtures, which regulate fluidity and viscosity of concrete mixes, are shown. It was established that the replacement of 55, 70 and 85 wt. % of binder with fly ash allows to obtain Self-Compacting Concrete mixes with the consistency class SF2, viscosity T500 = 5 s and the volume of entrained air 0,4 %. It is shown that the replacement of 55 wt. % of cement with fly ash and addition of 0,5 % of basalt fiber allows to obtain Self- Compacting Concrete strength of 41,8 MPa after 28 days of hardening in normal conditions and concrete containing 85 wt. % of fly ash in binder composition which characterizes by strength of 25,4 MPa. The results showed a positive effect of basalt fiber reinforcement of Self- Compacting Concrete with high volume of fly ash especially on strength increase, relative deformation reduction at constant stress, increase prism strength and reduce of Poisson coefficient. The technology of Self-Compacting makes it easier and safer to shape construction sites compared with the use of conventional concrete properties.
 • Item
  Енергозбережні системи інфрачервоного опалення виробничих приміщень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сподинюк, Н. А.; Юркевич, Ю. С.; Романів, Я. І.
  Застосування інфрачервоних нагрівачів дає змогу забезпечити комфортні умови за нижчих температур повітря в приміщенні, підтримання необхідного температурного режиму зони обслуговування приміщення за рахунок променевої складової інфрачервоного нагрівача. Під час застосування інфрачервоних нагрівачів конвективне тепло надходить у верхню зону приміщення і не бере участі у забезпеченні температурного режиму зони обслуговування. Для підвищення ефективності застосування інфрачервоного опалення у виробничих приміщеннях доцільно розташувати над інфрачервоним нагрівачем вентилятор для спрямування потоку конвективного тепла в зону обслуговування. Таке рішення дає можливість збільшити температуру повітря в зоні обслуговування, знизивши потужність нагрівача, а отже, підвищити енергоефективність системи інфрачервоного опалення. Наведено результати параметричних досліджень температурного режиму зони обслуговування під час застосування інфрачервоних нагрівачів. Отримано графічну та емпіричну залежності температури повітря в зоні обслуговування виробничого приміщення від теплової потужності інфрачервоного нагрівача та висоти його встановлення. Спрямування конвективного потоку, що виділяється від інфрачервоного нагрівача, в робочу зону дає можливість підвищити відносну температуру повітря в зоні обслуговування в середньому на 2,8 %. The use of infrared heaters allows providing a comfortable environment at lower temperatures of the air and maintaining the required temperature service area space at the expense of radial component of the infrared heater. When using infrared heaters convective heat goes into the upper zone of the room and does not participate in providing temperature control in the service area. To improve the application of infrared heating in industrial premises is useful to applya fan over infrared heater to direct the flow of convective heat in the service area. This solution increases the temperature of air in the service area, thus lowering the heater power, and thus increases the efficiency of infrared heating system. The results of parametric research of the temperature regime in the service area using infrared heatersare shown in article. Graphic and empirical dependences of air temperature in the industrial premises service area within thermal power of infrared heater and height set of it are shown in the article. Referrals convective flux emitted from the infrared heater, in a working area can increase the relative temperature within range of an average of 2,8 %.
 • Item
  Експериментально-статистичне моделювання тріщиностійкості бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю. Частина ІІ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Солодкий, С. Й.; Турба, Ю. В.
  Одним із перспективних конструкційних матеріалів, що дає змогу компенсувати такі недоліки бетону, як низька міцність під час розтягування та висока крихкість руйнування, є дисперсно армовані бетони – фібробетони. Наявність армуючих волокон у бетоні за умови їх оптимального вмісту підвищує щільність, однорідність та зменшує ризики тріщино- утворення, що дає можливість прогнозувати вищу витривалість, динамічну стійкість, стиранність, морозостійкість і довговічність цементного бетону загалом. У цій статті подано результати реалізації трифакторного трирівневого експерименту для цементних бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю, з обраними технологічними чинниками впливу (витратою фібри; відношенням довжини фібри до розміру максимального крупного заповнювача; коефіцієнтом розсуву зерен крупного заповнювача), статистичний аналіз та оптимізація результатів дослідження. Зроблено висновки, за яких умов досліджувані характеристики бетону армованого поліпропіленовою фіброю досягають максимального значення за відповідних співвідношень обраних технологічних чинників. One of prospective construction materials, which allow compensating such concrete lack as low tensile strength and high destruction fragility, is continuously reinforced concrete – fibrous concrete. Presence of reinforcing fibres in concrete provided that their content is optimal is densifying, raising homogeneity and reducing the risk of cracking, which allows to project higher endurance, dynamic stability, abrasion, frost-resistance and cement concrete life on the whole.In this article scientifically proved the implementation results of three-factor and three-level experiment for cement concrete reinforced with polypropylene fiberwith the selected technological factors of influence (fiber consumption; the ratio of fiber length to the maximum size of coarse aggregate; the coefficient of grains sliding of coarse aggregate), statistical analysis and optimization of the research results. Done conclusionswhen researched characteristics of concrete reinforced with polypropylene fiber reache the maximum value at the respective ratios of selected technological factors.
 • Item
  Визначення швидкості набору когезійної міцності литої емульсійно-мінеральної суміші на ортофосфорній кислоті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Солодкий, С. Й.; Волліс, О. Є.; Сідун, Ю. В.
  Проведено порівняльний аналіз двох литих емульсійно-мінеральних сумішей (ЛЕМС) – системи на ортофосфорній та на соляній кислотах. Визначено, що використання ортофосфорної кислоти під час приготування бітумної емульсії на окисленому бітумі призводить до значного покращення швидкості набору когезійної міцності порівняно з ідентичною системою на соляній кислоті. Для отримання подібних показників набору когезійної міцності система на ортофосфорній кислоті дає змогу використовувати меншу кількість бітумної емульсії, ніж того, що потребує система на соляній кислоті. Отримані результати свідчать про різні природи розпаду та швидкості набору когезійної міцності систем на соляній та на ортофосфорній кислотах. Підтвердженням цього є можливість використання в системах із ортофосфорною кислотою кам’яних матеріалів, що за критерієм метилену синього є непридатними для таких технологій. Отримані властивості систем ЛЕМС на ортофосфорній кислоті дають змогу прогнозувати значні переваги використання цих сумішей у гранично допустимих для бітумно-емульсійних технологій температурах навколишнього середовища. In the present scientific work there is done the comparative analysis of two cast emulsion-mineral mixes (CEMM) – systems on orthophosphoric and hydrochloric acids. It was determined that application of orthophosphoric acid for preparation of bitumen emulsion on oxidized bitumen leads to the substantial improvement of cohesion strength build-up rate – in comparison with identical system on hydrochloric acid. To receive the similar indices of cohesion strength build-up – the orthophosphoric-acid-based system allow using less amount of bitumen emulsion than it is required for the system on hydrochloric acid. The results received witness about the different natures of breakage and cohesion strength build-up rate for systems on hydrochloric and phosphoric acids. As a confirmation of this fact there can be considered the possibility of using (in the systems with orthophosphoric acid) the aggregates which by methylene blue criterion are unsuitable for such technologies. The orthophosphoric-acid-based CEMM-systems’ properties received allow forecasting the substantial advantages of using these mixes in limit-permissible, for bitumen-emulsion technologies, ambient temperatures.
 • Item
  Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій нерозрізних прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сало, В. Ю.; Сало, О. Ю.
  Наведено результати експериментальних досліджень, отриманих під час випробувань дослідних нерозрізних збірно-монолітних залізобетонних попередньо напружених мостів. Вперше в лабораторних умовах проведено експериментальні дослідження збірно-моноліт- них нерозрізних прогонових будов для перевірки прийнятих методів розрахунку з безпосереднім визначенням зусиль в елементах під час дії статичного навантаження. Випробування показали достатню жорсткість і міцність збірно-монолітних прогонових будов, які працювали в пружній стадії майже до розрахункового навантаження. Встанов- лено, що в результаті тріщиноутворення і пластичних деформацій проходить незначний просторовий перерозподіл зусиль між елементами прогонових будов. Перерозподіл зале- жить від зміни відношення жорсткостей окремих елементів системи. На підставі отриманих результатів запропоновано методику розрахунку міцності. Проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин. Показано переваги і сферу використання розрахункового методу. Виділено характерні стадії напружено-деформованого стану. Виконано аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень. The active provides the results of experimental reseach abtain in investigation of the testing multi – span prestresset reinforced concrete bridges. For the first time in the laboratory conditions were held experimental researches of prefabricated monolithic precast spans to check accepted methods of calculating the direct determination of efforts elements during the action of static load. Tests showed sufficient stiffness and strength of prefabricated monolithic spans working in an elastic phase, almost in the estimated load. It was found that as a result of cracking and plastic deformation there is negligible spatial redistribution of forces between of spans elements. On the basis of the got results the metnod of calculation of the strength. Comparison of experimental and theoretical sizes. Adrantages and area of the use of calculation metnod are snown. The chavacteristic stages of the tensely deformed state ave selected. The analysis of the got results of experimental reseaches is executed.
 • Item
  Технічні передумови влаштування геотермальної вентиляції пасивних будинків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Савченко, О. О.; Желих, В. М.; Дуднік, К. А.; Конончук, О. М.
  Впровадження у будівництві концепції пасивного будинку дає змогу заощадити традиційні види палива. Як енергетичні ресурси систем життєзабезпечення пасивних будинків використовують альтернативні джерела енергії. В Україні значну увагу звернуто на використання сонячної енергії для гарячого водопостачання та низько потенційної теплоти ґрунту для опалення. Для підтримання допустимих метеорологічних та санітарно-гігієнічних параметрів у пасивному будинку необхідно передбачати механічну систему вентиляції. Для попереднього нагрівання зовнішнього повітря доцільно використовувати низькопотенційну енергію Землі, тому такі системи називаються системами геотермальної вентиляції. На цей час впровадження таких систем потребує широких параметричних досліджень, розроблення та впровадження методик інженерного розрахунку, всебічного вивчення можливості ефективної їх експлуатації. Розглянуті технічні передумови використання ґрунтових теплообмінників у геотермальних системах вентиляції та наведені результати аналітичних досліджень визначення температури ґрунту на різних глибинах протягом року. Отримано графічні залежності температури ґрунту від місяця року за заданих глибин прокладання теплообмінника. За результатами досліджень визначено рекомендовану глибину вкладання ґрунтових теплообмінників для Львова. The implementation of the concept of passive house construction allows you to save conventional fuels.Alternative energy sources are used as energy resources of life-support systems of passive houses. In Ukraine, much attention is paid to using the solar energy for hot water supply and low potential energy of soil for heating. To maintain acceptable meteorological and sanitary and hygienic parameters in a passive house must anticipate mechanical ventilation system.To previous preheat outside air is advisable to use low potential energy of the Earth. That is why such systems are called geothermal systems ventilation. Currently, the implementation of such systems requires extensive parametric studies, development and implementation of engineering calculation methods, a comprehensive study of the possibilities of effective exploitation. Technical prerequisites of use ground-air heat exchanger of geothermal ventilation and the results of analytical studies determining the temperature of the soil at different depths during the year are shown in the article. The graphical dependence of soil temperature during year for different values of depths of the heat exchanger laying are obtained. According to the research the recommended depth of laying of ground-air heat exchangers for Lviv was determined.
 • Item
  Дослідження просторової роботи залізобетонної перехресно-ребристої балкової пролітної будови до та після розширення і підсилення накладною плитою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рачкевич, В. С.
  Описані конструкція, методика і результати статичних випробувань залізобетонної перехресно-ребристої прольотної будови за ТП вип. 56 до та після реконструкції. Експериментальним зразком для дослідження слугувала залізобетонна балкова перехресно-ребриста пролітна будова з розрахунковим прольотом 21,6 м і габаритом Г-6+2×0,85 м, збудована в 1969 р. за ТП вип. 56. Реконструкція її передбачала розширення габариту до Г-8+2×1,5 м монолітною залізобетонною накладною плитою та підсилення балок найменш затратним способом – включенням плити у спільну роботу з ними з одночасною зміною їх статичної схеми з розрізної на нерозрізну. Метою статичних випробувань було виявлення дійсного напружено-деформованого стану елементів прольотної будови, закономірностей деформування балок, характеру її просторової роботи і розподілу тимчасового навантаження між балками до та після реконструкції. За результатами випробування одержані експериментальні коефіцієнти поперечного розподілу тимчасових навантажень (КПР) та встановлена їх збіжність з розрахованими. The design, methodology and results of the static tests of cross-ribbed reinforced concrete span structure by TP no. 56 before and after the reconstruction are described. Experimental study served as a model for reinforced concrete beam cross-ribbed span structure calculation span of 21.6 m and a clearance Г-6+2×0,85 m, built in 1969 by TP no. 56. The reconstruction included the expansion of its dimensions to the Г-8+2×1,5 m monolithic concrete slab and reinforcement beams least costly way – turning plate in collaboration with them, with simultaneous change of the static circuit with on a continuous split. The aim of the static tests was to identify the actual stress-strained state of span structure, deformation of beams, the nature of its spatial and temporal distribution of the load between the beams before and after reconstruction. According to the results obtained experimental test ratios temporary crossdistribution of loads and installed their convergence with the calculated.
 • Item
  Натурні дослідження геліопокрівлі в гравітаційній системі теплопостачання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пона, О. М.
  Досліджено ефективність використання геліопокрівлі в натурних умовах. Сучасний розвиток енергетики характеризується значним збільшенням вартості енергоносіїв. В останні десятиліття в багатьох країнах спостерігається погіршення екологічної ситуації в зв’язку із збільшенням кількості спалювання викопного палива, і як наслідок, зростанням концентрації парникових газів в атмосфері. Необхідність заміни не відновлювальних джерел енергії пов’язана не тільки з їх вичерпуванням, а й з небезпекою планетарного масштабу, яка створюється через спалювання вугілля, нафти, газу, торфу та збільшенням вмісту СО2 в атмосфері. Проаналізовано доцільність використання альтернативних джерел енергії, сучасний стан та перспективи розвитку сонячної енергетики. Сьогодні важливим є вдосконалення та розроблення нових сонячних колекторів, які б дали змогу знизити їхню вартість та підвищити ефективність. Запропоновано поєднати сонячний колектор з покрівлею будинку. Особливістю геліопокрівлі є те, що її поглинач сонячної енергії виконаний з покрівельного матеріалу будівлі. Поставлено завдання підвищити ефективність геліопокрівлі. Це здійснюється за рахунок того, що трубки для теплоносія розташовані над поглиначем сонячної енергії, а поглинач сонячної енергії виконаний гофрованим. Таке виконання геліопокрівлі дає змогу суттєво знизити її вартість порівняно з традиційними сонячними колекторами. Описано результати досліджень надходження сонячного випромінювання на геліопокрівлю в гравітаційній системі теплопостачання. Показано як змінюється температура води в баку-акумуляторі, на вході та виході з геліопокрівлі впродовж дня. Досліджено зміну інтенсивності теплового потоку впродовж дня. This article examines the efficiency of helioroof in natural conditions. Modern energy development is characterized by a significant increase in energy costs. In recent decades, in many countries there is environmental degradation due to the increasing number of fossil fuels, and as a result, increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The need to replace non-renewable energy sources associated not only with their depletion, but also the danger of global scale, which is created by burning coal, oil, gas, peat and the increase of CO2 in the atmosphere. The feasibility of using alternative energy sources, current state and prospects of solar energy are analyzed. Today, it is important to improve and develop new solar collectors that would allow them to reduce costs and increase efficiency. A combine solar collector with roof of the house was offered. Helioroof peculiarity is that its solar absorber made of roofing material of the building. The task was to increase efficiency of helioroof. This is done by ensuring that the tubes are located above the solar absorber of solar energy and solar energy absorber made corrugated. This implementation allows helioroof significantly reduce its cost compared to traditional solar collectors. The results of studies on the incoming of solar radiation of helioroof in gravitational heating system are shown. It is shown how the water temperature in the tank, battery, input and output of helioroof are changes throughout the day. The change of the intensity of the heat flux through the day is shown.
 • Item
  Теоретичні і практичні основи забезпечення оптимальних умов роботи системи “газобетонна кладка–штукатурне покриття”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Парута, В. А.
  Висока вартість енергоресурсів потребує впровадження енергозбережних технологій у будівельне виробництво. Оптимальним рішенням стінової конструкції є використання автоклавного газобетону. За товщини стіни 0,4–0,5 м забезпечується нормативний термічний опір для будь-якого регіону України. Застосування автоклавного газобетону потребує матеріалів і технологій для його захисту. Обштукатурювання стін з подальшим нанесенням декоративного покриття (декоративні штукатурки, фасадні фарби) є одним з найефективніших техніко-економічних рішень. Проектування складів штукатурних розчинів для автоклавного газо- бетону є актуальним завданням, яке вирішують багато фахівців. Показники міцності штукатурних розчинів треба призначати з урахуванням механіки руйнування системи “кладка–штукатурне покриття”, розумінні процесів що перебігають під час його твердіння й експлуатації. Розглянуто процеси, що перебігають під час твердіння штукатурного розчину, механіка руйнування системи “кладка– штукатурне покриття”. На основі розроблених теоретичних передумов дібрано склади штукатурних сумішей на різних видах заповнювачів і наповнювачів (вермікулітовому, з бою газобетону, карбонатному, перлітовому) з високою тріщиностійкістю. The high cost of energy resources requires applying of energysaving technologies in a build industry. The optimum decision of a wall construction is the use of autoclave aerocrete. At the thickness of wall of 0.4-0.5m, normative thermal resistance for any of region Ukraine is provided. Application of autoclave aerocrete requires materials and technologies for his defence. Plastering of walls, with the subsequent finishing (decorative plasters, facade paints) is the most effective tekhnik and economy decision. Development of compositions of clout solutions for an autoclave aerocrete and technology of their application, is an actual task which is decided by many specialists. The parametrs of durability of clout solutions need to be appointed taking into account mechanics of destruction of the system “wall-plaster”, understanding of processes that flow at his hardening and exploitation. In the article the considered processes that flow at hardening of clout solution, mechanics of destruction of the system is “wall-plaster”. Coming from the developed theoretical pre-conditions, compositions of clout mixtures were neat on the different types of fillers (vermikulit and from the crash of aerocrete, carbonate and pearlitic) with high fracture toughness.
 • Item
  Розрахунок несучої здатності залізобетонних надколонних плит безкапітельно-безбалкових перекриттів методом граничної рівноваги
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Павліков, А. М.; Микитенко, С. М.
  Перспективним напрямком застосовування збірних конструкцій є індустріальний безкапітельно-безбалковий каркас (аналог системи “КУБ”). Сьогодні цей каркас зазнав багатьох удосконалень, а тому його можна запропонувати для вирішення завдань програми забезпечення громадян доступним житлом. До складу каркасу входять колони, елементи жорсткості та плити перекриття. Внутрішні зусилля у плитах перекриття такого каркасу розподіляються нерівномірно, тому доцільно армувати плити відповідно до методики побудови епюри матеріалів. Така методика передбачає улаштування обривів поздовжньої арматури. В основу визначення місць обривів покладено кінематичний спосіб методу граничної рівноваги. Суть його в тому, що гранична рівновага плити описується рівнянням рівності віртуальних робіт між зовнішніми і внутрішніми зусиллями на можливих відповідних переміщеннях цих зусиль. Тому за мету дослідження поставлено розроблення методики розрахунку несучої здатності збірних плит безкапітельно- безбалкової каркасної конструктивної системи на основі кінематичного способу методу граничної рівноваги з використанням методів оптимізації. Запропонований підхід дає змогу враховувати схему обпирання плит та характер прикладання до них навантаження. Плити з обривами поздовжньої арматури більше відповідають умовам розподілу внутрішніх зусиль, що дає можливість зменшити витрати арматурної сталі, економія може становити від 15 до 25 %. Thepromising field of efficient precast structures application is industrial flat plate framework (of “CUBE” system type). For today, this framework has undergone many improvements, and therefore it can be recommended for solving the tasks of the program for providing citizens with affordable housing. Columns, inflexibility elements and floor slabs are included into the framework composition. Internal forces in slabs are distributed unevenly, that is why it is reasonable to reinforce slabs according to the methodology of the materials curve construction. This methodology envisages arranging of longitudinal concrete reinforcement breakages. The kinematic variant of the maximum equilibrium method is the basis of calculation in the present study. Therefore, the aim of the present study was development of the methodology for calculation of precast floor slabs of the flat plate framework structural system’s bearing strength on the basis of kinematic variant of maximum equilibrium method using the optimization methods.The suggested approach allows taking into consideration the floor slab-wall junction scheme and the character of the load application to them.Floor slabs with the precipices of longitudinal concrete reinforcement more answer the terms of internal forces distribution, which permits to reduce the framework steel costs. Savingscanmakefrom 15 to 25 %.
 • Item
  Методика визначення напружено-деформованого стану геомеханічної системи "фундамент-ґрунтовий масив" у зоні дії колектора теплового насоса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Моркляник, Б. В.
  Температурний вплив на гірські породи є причиною виникнення в них додаткових напружень і деформацій, а також фазових перетворень (тобто замерзання і розмерзання) порової рідини. Метою є напрацювати експериментальний матеріал, необхідний для розроблення методики, спрямованої на визначення температурних полів у гірських породах, у яких розташовані колектори теплових насосів. Встановлено та проаналізовано додаткові навантаження та впливи на ґрунтові основи та розташованих на них фундаментів, зумовлені функціюванням розташованих у них колекторів ґрунтових теплових насосів. Запропоновано методику розрахунку та проектування основ та фундаментів, у яких розташовано колектори ґрунтових теплових насосів. The temperature impact on the rocks is the cause of additional stress and strain on them and also phase transformations (freezing and thawing) of the pore fluid. In writing this article aim was to develop the experimental data needed for the development of methodic, directed at determining the temperature fields in rocks, in which are arranged the collectors of heat pumps. Identified and analyzed, and the impact of additional load on the ground bases and foundations, which are reservoirs of groundwater heat pumps.
 • Item
  Експериментальні дослідження деформативності фрагментів монолітного перекриття з трубчастими вставками і суцільного перекриття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, І. В.; Сорохтей, В. М.; Приставський, Т. В.; Грушка, Р. І.; Барщик, П. С.
  Подано методику та результати експериментальних досліджень деформативності фрагментів монолітного залізобетонного перекриття: суцільного марки ДФ-1; з поперечним розташуванням вставок марки ДФ-2; з поздовжнім розташуванням вставок марки ДФ-3. Загальні габаритні розміри всіх дослідних зразків були однаковими: довжина 2,05 м, ширина і висота перерізу 355×180 мм. Випробовували дослідні зразки двома зосередженими силами, заміряючи деформації нормальних перерізів у зоні чистого згину, в трьох похилих перерізах між опорами і зосередженими силами та загальні прогини. У нормальних перерізах деформації стиснутого бетону є практично однаковими для всіх трьох дослідних зразків: цільного ДФ-1, з поперечним і поздовжнім розташуванням вставок відповідно ДФ-2 і ДФ-3. Проте деформації арматури дещо відрізняються: вони є меншими для зразка ДФ-1 і найбільшими для зразка ДФ-2. На відміну від нормальних перерізів, деформації похилих перерізів дослідних зразків суттєво відрізняються. Найменші деформації зафіксовані в цільному зразку, порівняно більші в зразку з поздовжнім розташуванням вставок. Проте найінтенсивніше наростали деформації в похилих перерізах зразка ДФ-2 з поперечним розташуванням вставок. Така тенденція спостерігалася у всіх трьох похилих перерізах: біля опор, біля прикладання зосереджених сил F і в проміжних похилих. Деформації нормальних і похилих перерізів дослідних зразків відобразилися на їхніх прогинах, як інтегрувальної величини деформацій. Methods and results of experimental studies deformation of fragments of monolithic reinforced concrete floor are posted: solid brand DF-1; inserts with transverse marks DF-2; mark DF-3 with longitudinal inserts. Overall dimensions of test samples were the same length 2.05 m, width and height section 355x180 mm. Tested prototypes of two concentrated forces, measuring the deformation of the normal sections in the area of pure bending in 3 inclined sections between the supports and lumped forces and deflections general. In normal sections deformation of compressed concrete is almost the same for all 3 prototypes: whole DF-1, with a cross and a longitudinal inserts according DF-2 and DF-3. However deformation fittings slightly differ: they are smaller sample DF-1 and the largest sample DF-2. Unlike normal cross section deformation inclined sections prototypes significantly differ. The slightest deformation recorded with whole-grain sample, compared to the larger sample with a longitudinal inserts. However, the most intensive strain grew in sloping sections sample DF-2 with transverse inserts. At the same time this trend was observed in all 3 inclined sections: near the pillar and at the application of concentrated forces F and in the intermediate inclined sections. Deformation of normal and inclined sections of prototypes reflected in their troughs as integrating values strains.