Теорія і практика будівництва. – 2015. – №823

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету "Львівська політехніка", українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 823. – 359 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 56
 • Item
  Зміст до Вісника Серія: Теорія і практика будівництва № 823
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Improving the performance of a low-temperature water heating
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Zaitsev, O. N.; Domoschey, T. D.; Zaitsev, N. O.
  The paper presents the results of theoretical studies of the temperature field, velocity and pressure in the proposed design temoregulyatora. It is shown that in this case there is an almost linear regime on the coolant flow rate, which gives the opportunity to work in the hot water heating system with a constant hydraulic regime change in the quantitative and qualitative characteristics of the coolant only heating devices. The system of water heating with low-temperature coolant through the use of hydraulically variable mode heating devices while maintaining a constant in the rest of the system and increase the range of effective operation of thermostats, allowing to reduce the required pressure in the heating system and capital costs by reducing the number of required balancing valves in the heating system. Наведено результати теоретичних досліджень поля температури, швидкості і тиску в запропонованій конструкції теморегулятора. Показано, що у цьому разі спостерігається практично лінійний режим регулювання витрати теплоносія, що дає можливість працювати системі водяного опалення в постійному гідравлічному режимі зі зміною кількісної та якісної характеристик теплоносія тільки в нагрівальних приладах. Запропоновано систему водяного опалення з низькотемпературним теплоносієм на основі використання гідравлічно змінюваного режиму в нагрівальних приладах із збереженням постійного в решті частини системи і збільшення діапазону ефективної роботи терморегуляторів, що дає змогу знизити необхідний тиск у системі опалення і капітальні витрати за рахунок зменшення кількості необхідних балансувальних клапанів у системі опалення.
 • Item
  Research of reinforced concrete elements strengthened by reinforced concrete jacketing under high level loading
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Krayinskyy, P. I.; Yovchyk, O. D.; Vasiliev, I. V.
  In this article the results of experimental study of reinforced concrete columns strengthened by reinforced concrete jacketing are produced. Reinforced concrete jacketing was chosen as the strengthening method since it is the most commonly used for reinforced columns repair and strengthening. The design of such strengthening will differ from basic column design methods since the impact of the load supported by the existing structure during strengthening should be taken into consideration. Determination of the impact of that factor is the main objective of this research. To achieve this reinforced concrete column specimens were manufactured and tested. Column specimens were strengthened after preliminary loading to different levels and then tested to failure as pinned columns subjected to eccentric loading. The columns were 2200 mm long, with cross section dimensions equal 180 mm by 140 mm. On both sides columns had cantilever sections to apply loading with 150 mm eccentricity. Four 12 mm rebars were used as longitudinal reinforcement (reinforcement percentage equaled 1,8 %). All specimens had identical geometrical and were manufactured from same materials. Eexperimental program included testing of control unstrengthened specimens along with strengthened under loading level that equaled 70 % and 90 % of control specimens ultimate strength. Подано результати експериментальних досліджень залізобетонних колон, під- силених залізобетонними обоймами. Залізобетонні обойми обрано для дослідження, оскільки такий метод підсилення є найпоширенішим під час відновлення та підсилення залізобетонних колон. Інженерні розрахунки під час проектування такого типу підсилення відрізнятимуться від звичайних методів розрахунку та проектування залізобетонних колон, адже виникає необхідність врахування впливу навантаження, що діє на колону в момент підсилення. Визначення впливу цього чинника є основною метою цього дослідження. Для досягнення відповідної мети виготовлено і випробувано дослідні зразки залізобетонних колон. Під час випробування дослідні зразки наванта- жено до різних рівнів, підсилено та випробувано короткочасним навантаженням до руйнування. Колони працювали за розрахунковою схемою позацентрово стиснутих шарнірно закріплених стержневих елементів. Зразки колон виготовлено довжиною 2200 мм, розміри поперечного перерізу становили 180 мм на 140 мм. Консольні ділянки з обох кінців зразка слугували для прикладання навантаження з ексцентриситетом, що дорівнює 150 мм. Чотири арматурні стержні діаметром 12 мм слугували як робоче поздовжнє армуванням (відсоток армування становив 1,8 %) Усі дослідні зразки мали ідентичні геометричні характеристики та були виготовлені з одних і тих самих мате- ріалів. Програма експериментальних досліджень містила випробування контрольних зразків, а також підсилених під навантаженням, що становило 70 % та 90 % від несучої здатності контрольних зразків.
 • Item
  Ventilation and indoor air quality in the classroom
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Kapalo, P.
  This paper highlights the importance of environmental protection regarding the reduction of energy consumption while keeping the living standard. In low energy houses, up to 80 % of the total heat is consumed for the heating of fresh air for a comfortable environment. The aim of this article is to examine the effect of temperature, humidity, air velocity and concentration of carbon dioxide in regard to the human behaviour in indoor environment with natural ventilation, i.e. without a ventilation device, where ventilation is forced or an air conditioning. Звернено увагу на важливість охорони навколишнього середовища щодо скорочення споживання енергії за збереження рівня життя. У низькоенергетичних будинках до 80 % від загального тепла споживається для опалення та вентиляції. Метою цієї статті є вивчення впливу температури, вологості, швидкості руху повітря і концентрації вуглекислого газу на поведінку людини в приміщенні з природною вентиляцією.
 • Item
  Experimental study of crack resistance and strength of oblique planes of reinforced concrete point-force loaded beams with positive and negative bending moment diagram
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Maksymovych, S. B.
  The paper discusses experimental study of oblique planes of reinforced concrete solid beams at simultaneous exertion of constant transverse force and positive and negative bending moments. The tested beams had similar characteristics and differed only in types of reinforcement of oblique planes. Analysis of experimental results revealed the specifics of development and width of oblique cracks in the zone of effect of constant transverse force and positive and negative bending moments. The dynamics of development and width of oblique cracks depending on the load was recorded. The study also assessed the effect of various types of oblique planes reinforcement on bearing capacity of the beams. The experiments showed that nucleation of oblique cracks in beams with positive and negative bending moment diagram for the relationship a/d = 1 occurs at mid-height of the beam. Distribution of stresses along the tension longitudinal reinforcement of beams is different from the theoretical bending moment diagram. In beams with positive and negative bending moment diagram at the relationship a/d = 1, horizontal (transverse) reinforcement is the most effective type of transverse reinforcement in terms of bearing capacity of oblique planes and width of oblique cracks. Розглянуто експериментальні дослідження похилих перерізів нерозрізних залізо- бетонних балок за одночасної дії постійної поперечної сили і двозначних моментів. Випробувані балки мали одинакові характеристики і відрізнялися тільки видами армування похилих перерізів. Під час аналізу експериментальних досліджень виявлено специфіку утворення і ширини розкриття похилих тріщин у зоні дії постійної поперечної сили і двозначного згинального моменту. Зафіксована динаміка розвитку та ширина розкриття похилих тріщин залежно від навантаження. Виявлено також вплив різних видів армування похилих перерізів на несучу здатність балок. Експерименти показали, що зародження похилих тріщин у балках з двозначною епюрою згинальних моментів за відношення a/d = 1 проходить у середині висоти балки. Розподіл напружень по довжині розтягнутої поздовжньої арматури балок не відповідає теоретичній епюрі згинальних моментів. У разі двозначної епюри згинальних моментів та відношенні a/d = 1 найефективнішою поперечною арматурою, з огляду на несучу здатність похилих перерізів і ширину розкриття похилих тріщин, є горизонтально розміщена поперечна арматура.