Architectural Studies. – 2015. – Vol. 1, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Architectural Studies = Архітектурні дослідження : [науковий журнал] / Lviv Polytechnic National University ; [editor-in-chief B. Cherkes]. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2015. – Volume 1, number 1. – 50 p.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Instructions to authors – the academic journal “Architectural Studies”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  The development of a new type of building with theatrical and culturally-educational functions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Proskuryakov, Victor
  Preliminary research and proposals for creation of a new type of public building with theatricallyspectacular and culturally-educational functions have been highlighted in the article. The building is directed at accumulation, keeping, restoration and display of the outstanding works of scenographic art. Висвітлено попередні дослідження та пропозиції щодо створення нового типу громадської будівлі з театрально-видовищною і культурно-просвітницькою функціями, яка спрямована на накопичення, збереження, реставрацію та демонстрацію видатних творів сценографічногомистецтва.
 • Item
  Townscape of Lviv – phases of development (13th –18th centuries)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Posatskyy, Bohdan
  This article considers the evolution of the townscape of Lviv in connection with natural landscape,civil buildings and housing during the 13th – 18thcentury. Розглянуто особливості еволюції міського краєвиду Львова в поєднанні з природним ландшафтом і комплексами громадської та житлової забудови впродовж ХІІІ–ХVIII ст.
 • Item
  Ecological balance in the development of town planning systems: historical aspect
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Petryshyn, Halyna
  The concept of forming a system of natural components at the regional level (the natural frame) has been suggested in the article. Such a system is complementary to a settlement system and provides a balanced development of urban planning systems. The natural frame as a system of poorly developed areas existed in all the historical periods of settlement, its decline being caused by industrialization. Запропоновано концепцію утворення системи природніх компонентів на рівні регіону – природного каркасу. Така система є взаємодоповнювальною для мережі розселення і забезпечує урівноважений розвиток містобудівних утворень. Природний каркас як система слабокосвоєних територій існував у всі історичні періоди розселення, а його деградація була спричинена промисловою революцією.
 • Item
  Value of the formal and iconological approaches for conceptualizatio of style problem in architecture
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Linda, Svitlana
  The article deals with the principles of formal and iconological approaches in art studies by which analysis of style in architecture is made. The value of these approaches for conceptualization of style is demonstrated. Розглянуто принципи формального та іконологічного підходів стосовно проблеми стилю у мистецтвознавчих дослідженнях. Показано значення цих підходів для концептуалізації проблеми стилю.
 • Item
  Transformation archetype of Madonna in architectural subject environment
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Kramarchuk, Khrystyna
  The terms-concepts archetype – genotype – phenotype/kenotype as constituents of typological structure of image on the example of the figure Madonna in an art are revealed in this article. Розкрито поняття архетипу, генотипу, фенотипу і кенотипу як складових типологічної структури образу на прикладі образу Мадонни в архітектурно-предметному середовищі. Визначено: 1) архетип – даний, заданий містичний, ментальний чинник, проявляючись на свідомому рівні, схоплюється дословесно у вигляді архетипної схеми, конфігурації; 2) генотип ідіотип (ідіотип) – вловлена суть архетипу в Слові, 3) фенотип – це з’ява індивідуального, творча реалізація архетипу і генотипу в образі, через конкретні символи-знаки або знаки; 4) кенотип – якісно новий образ, у якому закладено процес метаморфози і мутації архетипної схеми.
 • Item
  Stylistic evolution of the Lviv sculptural, and architectural ensembles in the 19th and early 20th centuries
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Biryulyov, Yuriy
  This research is focused on art-stylistic, formative and technological peculiarities of the sculptural works of Lviv from the 19th to early 20 centuries. It analyzes the character of interaction of architecture and sculpture as a phenomenon of the synthesis of spatial arts. Досліджено художньо-стильові, формотворчі і технологічні особливості творів скульпторів Львова ХІХ – поч. ХХ ст., проаналізовано їх взаємодію з архітектурою на основі синтезу просторових мистецтв. Висвітлено історичні етапи генезису і формування у львівській скульптурі різних стильових напрямів: класицизму, романтизму, реалізму, академізму, неоренесансу, необароко, імпресіонізму, символізму, сецесії, неокласицизму, експресіонізму, кубізму. Розкрито типологію та жанровий тематизм львівської пластики, як станкових та прикладних, так і монументальних творів. Показано, що монументально-декоративна скульптура вступала у функціональну, композиційну, тектонічну та змістову координацію з архітектурою. З’ясовано, що у ХІХ – на початку ХХ ст. Львів відіграв визначну роль у розвитку скульптури на західноукраїнських землях.
 • Item
  Development of the largest residential district of Lviv – Sykhiv
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Cherkes, Bohdan
  The article describes the peculiarities of formation of the largest socialistic residential district, Sykhiv of Lviv. The text reviews the transformational processes that had been taking place in Sykhiv during the contextual shifts of the last few decades. Описано особливості формування соціалістичного району масової житлової забудови “Сихів” у Львові. Розглянуто трансформаційні процеси, які відбулись у районі в умовах зміни контекстів.
 • Item
  Зміст до «Architectural Studies» Volume 1, number 1
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)