Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи. – 2019 р.

Permanent URI for this collection

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам економічного розвитку держави, регіонів і підприємств та перспективам їх вирішення. Матеріали структу- ровані в розрізі декількох напрямів досліджень: «Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції»; «Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів»; «Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств»; «Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні»; «Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти». Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств та представників органів влади, причетних до питань економічного розвитку, студентів.

Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 23–24 квітня, 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 171 c.

Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених

Зміст


1
6
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
11
13
15
16
17
19
21
23
24
25
27
30
33
34
36
37
39
40
42
43
45
46
47
49
51
53
55
57
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
59
61
62
64
66
67
70
71
73
74
76
77
79
КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
81
82
83
84
86
87
88
90
91
92
94
96
98
100
102
104
106
107
109
111
113
114
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ
116
117
119
121
122
124
125
127
128
130
131
132
134
135
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ІНШІ АСПЕКТИ
137
139
141
143
144
146
147
149
151
153
154
155
156
157
159
160
162
164
165
168
169
171

Content


1
6
PROBLEMY I PERSPEKTYVY EKONOMICHNOHO ROZVYTKU UKRAINY V UMOVAKH YEVROINTEHRATSII
11
13
15
16
17
19
21
23
24
25
27
30
33
34
36
37
39
40
42
43
45
46
47
49
51
53
55
57
VPLYV ZOVNISHNIKH I VNUTRISHNIKH CHYNNYKIV NA EKONOMICHNYI ROZVYTOK REHIONIV
59
61
62
64
66
67
70
71
73
74
76
77
79
KOMPLEKSNE ZABEZPECHENNIA EKONOMICHNOHO ROZVYTKU PIDPRYIEMSTV
81
82
83
84
86
87
88
90
91
92
94
96
98
100
102
104
106
107
109
111
113
114
STRATEHICHNE UPRAVLINNIA INNOVATSIINYM ROZVYTKOM NA MAKRO- I MIKRORIVNI
116
117
119
121
122
124
125
127
128
130
131
132
134
135
ZBALANSOVANYI ROZVYTOK EKONOMIKY UKRAINY: SOTSIALNO-PRAVOVYI, EKOLOHICHNYI TA INSHI ASPEKTY
137
139
141
143
144
146
147
149
151
153
154
155
156
157
159
160
162
164
165
168
169
171

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 101