Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2002. – №466

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До десятого збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2002. – № 466 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 360 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Проблеми створення фінансово-промислових груп в умовах кризи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Віблий, П. І.
  Розглядаються аспекти кризи російських фінансово-промислових груп (ФПГ), що пов'язані з перспективами перерозподілу прав власності на компанії індустріального сектора. They аге ^nsidered the aspects of crisis russian financial-industrial groups (FIG), which are connected with prospects of redistribution of ownership on companies of industrial sector.
 • Item
  Заходи економічної політики та економічне зростання в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Черничко, Т. В.; Черничко, С. Ф.
  Розглянуто проблематику застосування в Україні заходів економічної політики з метою досягнення економічного зростання в умовах побудови елементів нової моделі розвитку. In article the problematics of application of measures of economic policy in Ukraine is considered with the purpose of achievement of economic growth in conditions of construction of elements of new model of development.
 • Item
  Державне регулювання економічної конкуренції та обмеження монополізму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Станько, Н. Л.
  Розглянуто значення законодавства в регулюванні діяльності монополій. Наведено характеристику законодавчих систем із точки зору антимонопольного законодавства. Вказано важливість ефективних засобів регулювання, зокрема диференційованої системи штрафів. У статті охарактеризовано контроль над злиттям компаній у ЄС, Програму амністії у США. Окреслено ряд проблем, які потребують вирішення в Україні. The article discuses question about meaning of antitrust law. The article explains systems of antitrust law. The author suggests that effective tools of regulation is a very important, for example, differentiation system of fines. In this article there is characterization of merger control in EU, Program of Amnesty in USA. The author determines problems, which need to be solved in Ukraine.
 • Item
  Становлення і розвиток податкової системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Пономарьова, Т. Ю.
  Проведено порівняльний аналіз податкової системи в європейських країнах в період зародження і розвитку держави. Вказано на особливості формування податкової системи в Україні. In this paper the author gives the comparative analysis of the tax system in European countries in the period of foundation end development of the state.
 • Item
  Типологізація суспільних економічних систем на порозі ХХІ ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Кульчицький, Б. В.
  Досліджуються методологічні проблеми типологізації економічних систем суспільства. На основі всебічного аналізу пріоритетних підходів українських учених автор обґрунтовує власну наукову позицію. При цьому екологічна безпека розглядається як важливий критерій сучасної типологізації суспільних економічних систем на порозі ХХІ ст. Investigate the methodological problems of typologization of economic society systems. On base of comprehensive analysis of the main approaches ukrainian learned author prove own scientific position. Under this ecological safety considers as important criterion contemporary of typologization of economic systems of society at beginning of XXI century.
 • Item
  Нові підходи до регулювання економічних процесів в регіоні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Крайник, О. П.; Барвінська, Є. С.
  Розглядаються особливості регуляторної політики як основна складова економічних перетворень на регіональному рівні. Запропоновані необхідні кроки при встановленні порядку заміни діючого або запровадження нового регуляторного акту в сфері підприємницької діяльності. The special issues of regulatory policy as a main constituent part of economic changes on the regional level are considered. The main steps in changing the existing regulation procedure or putting a new one are proposed.
 • Item
  Про структуру фінансових систем в перехідних економіках
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Коновал, С. Е.
  Розкрито структуру фінансових систем в перехідних економіках. Охарактеризовано основні елементи цієї структури. The structure of the financial systems in transetive economics is revealed in the article. The characteristics of the main elements of this structure is given.
 • Item
  Продовольча безпека: економічні проблеми
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Жовтанецька, О. О.
  Розглядаються проблеми підвищення продовольчої безпеки населення. На основі аналізу агропромислового виробництва обґрунтовується можливість збільшення виробництва продовольчих товарів і насичення ними внутрішнього ринку. Одночасно розглядаються питання зростання доходів населення і підвищення їх купівельної спроможності. The main issue of this article is how to increase food safety. The ways to increase production of food products and saturation of internal market with those products are considered based on analysis of agricultural production. The issues of population income and population buying power increase are also considered in this article.
 • Item
  Особливості підходів до прогнозування зайнятості населення у регіоні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Домарадзька, Г. С.; Будіщева, І. О.; Любомудрова, Н. П.
  Розглянуто варіанти можливих підходів до прогнозування процесів зайнятості і безробіття на прикладі Львівської області. In the article variants of possible approaches how to prognoses the processes of employment and unemployment in Lwiw’ region labour market are described.
 • Item
  Фіскально-економічна політика України на сучасному етапі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Гринкевич, С. С.
  Аналізуються основні принципи фіскально-економічної політики України на сучасному етапі. Main principles of fiscal-monetary policy of Ukraine on the contemporary Stage are analyzed.
 • Item
  Перспективи інтеграції України до ЄС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Антошик, P. O.
  Висвітлено основні сторони інтеграції України до ЄС. Показані передумови, потрібні для того, щоб об’єднання мало ефективний характер і не призвело до погіршення соціально-економічної ситуації для тієї чи іншої сторони. Пропонується розподіл європейських країн на три умовні зони для виявлення тих країн, з якими можлива співпраця на найвищому рівні. We have showed general aspects and principals of Ukrainian integration into EC. Also we have showed basic environment, which Ukraine and EC must provide to promote the effectiveness from integration and divided EC into three parts according to level of political and economical situation, so we can see those countries with which we can work on a highest level.
 • Item
  Державне управління економікою в Японії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Кузьмін, О. Є.; Наумець, Ю. Г.
  Розглядається досвід Японії в управлінні економікою, зокрема, зовнішньоекономічною діяльністю. Проаналізовано основні заходи та методи, якими держава впливає на економіку, розглянуто державну політику Японії у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також зміну політики держави впродовж другої половини 20-го ст. Наведено схему взаємодії різних керівних органів держави в процесі сучасного державного планування економіки. The article is deno te studying an experience of Japan in economy management, in particularies foreign economic activity. In the article the main measures and methods are analyse, dy means of which state influences to the economy. Japan policy in the sphere of the foreing economic activity is direct, as well as changins a state policy on iength of second half 20 age. The interaction scheme of different management organs of state in the process of modern state planning of economy is direct.
 • Item
  Спільні та відмінні ознаки інвестицій і капітальних вкладень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Соловій, Ю. Я.
  Розкрито сутність інвестицій і капіталовкладень, обґрунтовано різницю між інвестиціями і капітальними вкладеннями, проаналізовано основні моменти інвестування в матеріальні, нематеріальні і фінансові активи з позиції західних авторів, уточнене поняття “інвестиції”. Essence of investments and capital investments is uncovered, the difference between investments and capital investments is defined, the main moments of investments in the tangible, intangible and financial assets from the position of western authors are scrutinized and specified. The new conception of investments is defined at the article.
 • Item
  Стабілізаційні рішення як форма активізації інвестиційних ресурсів у системі екологічного управління
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Синявський, Р. В.
  Розглянуто комплекс стабілізаційних рішень, спрямованих на активізацію інвестиційних ресурсів, як функція системи екологічного управління, реалізація якої здатна забезпечити покращення фінансування заходів протидії виникненню екологічно небезпечних ситуацій та знешкодження відповідних наслідків. Considered complex of stabilizing deciding, direct on the investment resource activation, as a function of ecological management system, which realization will be able to ensure an improvement of financing of reluctance facilities of arising the ecological dangerous situations and renderring innocuous the consequences.
 • Item
  Інноваційний процес і економічне зростання в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Моторнюк, У. Ї.; Теребух, М. І.
  Проведено теоретико-практичний аналіз результатів інноваційного процесу в період системної трансформації. Обгрунтовується необхідність та основні шляхи переходу до нової інноваційної стратегії конкурентоспроможності української економіки в умовах глобалізації. The article is devoted to the theoretical and practical analysis of the results of innovation process during the period of systemfc transformation. The main routes of transition of the Ukrainian economics to the new innovation competitiveness strategy under conditions of globalization are motivated.
 • Item
  Доцільність залучення іноземних інвестицій в процесі приватизації економіки України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Макух, С. М.
  Розглянуто чинники, що впливають на доцільність залучення іноземних інвестицій в економіку України в процесі приватизації - як єдино можливого на даний момент фактора стабілізації національного господарства країни. The reasons, that have an influence on the expedience of drawing the foreign investments to the economy of Ukraine during the process of privatization, as the only possible factor of stabilization the national economy at present are concidered in this article
 • Item
  Прийняття, основні етапи створення і реалізації інноваційного проекту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Крет, І. З.
  Інноваційний проект містить певні етапи, які передбачають досягнення певної мети або здійснення певних дій. Ефективність інноваційного проекту характеризують 'її показники, а кращий з них рекомендується вибирати, використовуючи дисконтований дохід, індекс доходності, внутрішню норму доходності, термін окупності, бальний метод та інші. Innovation’s project includes variety of certain stages, which in the end result give achievements put (deliver) whole or realization of some actions. Efficiency Innovation project characterize its factors, but choice best from they are recommend to do with using an discount profit, index income, internal rate income, term of recoupment, point method and the others.
 • Item
  Теоретико-методологічні аспекти класифікації інвестицій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Завербний, А. С.
  Розглянуто економічну ситуацію в Україні, подано певні пропозиції щодо прискорення структурних перетворень для виходу національної економіки України з кризового стану. Цього можна досягнути залученням інвестицій та ефективним управлінням ними. Уточнено класифікацію інвестицій, переглянуто ряд класифікаційних ознак, а також види інвестицій у межах кожної класифікаційної ознаки. In given clause the author considers an economic situation in Ukraine. The certain offers concerning acceleration of structural transformations for maintenance of an output of national economy of Ukraine from a crisis condition are given. It is possible to achieve it by attraction of the investments and effective management by them. The author specifies classification of the investments. In clauses a number of classification attributes and also kinds of the investments in borders of each classification attribute is reconsidered.
 • Item
  Кумулятивна оцінка життєвого циклу нововведень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Захарченко, В. І.; Акулюшина, М. О.
  Розглянуто вимоги до методичних підходів щодо визначення економічної ефективності, наведено кумулятивну оцінку життєвого циклу нововведень. There are in the article the requirements to methodical approaches to costperformance are considered, the cumulative evaluation of life cycle of innovations is directed.
 • Item
  Планування інвестиційної діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Гаталяк, З. П.; Найчук, М. Б.
  На основі літературних джерел проаналізовано систему інвестиційного планування на підприємствах. За даними Львівського обласного управління статистики показано динаміку показників інвестиційної діяльності в Україні протягом 1995-2001 рр. Подано рекомендації щодо здійснення інвестиційного планування на підприємствах. Given article is devoted to analyze, based on studying of literary sources, of investment planning at home enterprises. For data of Lviv department of statistics there are shown a dynamics of investment indicators in Ukraine on extent of 1995 - 2001 years. The recommendations as for effective realization of investment planning on enterprises are given in this article.