Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – Том 1, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»

Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2019. – Том 1, № 1. – 79 с.

Зміст


1
12
27
34
42
50
61
71
79

Content (Vol. 1, No 1)


1
12
27
34
42
50
61
71
79

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28)
 • Item
  Portable system for sampling liquid atmospheric precipitation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Здобицький, А.; Матвійків, О.; Лобур, М.; Климкович, Т.; Бокла, Н.; Zdobytskyi, A.; Matviykiv, O.; Lobur, M.; Klymkovych, T.; Bokla, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі розглянуто можливість визначення постійних та випадкових джерел забруднення навколишнього середовища за рівнем забрудненості рідких атмосферних опадів. Окреслено проблематику забору проб рідких атмосферних опадів та моніторингу концентрації забруднень за часом випадіння атмосферних опадів. Обґрунтовано доцільність розробки портативної системи, що дозволяє здійснювати забір проб рідких атмосферних опадів у автономному режимі в різних часових інтервалах та періодах випадіння дощу, незалежно від місця його встановлення. Описано конструктивні особливості електричної та механічної частин пристрою, а також алгоритм їх роботи. Наведено результати моделювання та перевірки роботоздатності портативного пристрою за якими визначено його сумарний масовий забір води.
 • Item
  Development of a method for automated selection of sound absorbtion coefficient
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Мельник, М.; Melnyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті запропоновано метод автоматизованого добору коефіцієнтів поглинання звукової енергії матеріалами. Метод дає змогу провести калібрування моделей приміщень для програмних систем моделювання акустичних властивостей на прикладі системи Catt-Acoustic. Проведено дослідження часу відлуння синагоги та запропоновані шляхи його зменшення для покращення індексу зрозумілості мови.
 • Item
  Про деякі особливості прямого і оберненого перетворення випадкових величин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Кособуцький, П. С.; Ференс, Р. А.; Kosobutskyy, P.; Ferens, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Завжди актуальні задачі отримання і опрацювання експериментальних результатів в складних системах. Випадкові завади, похибки вимірювань, недосконалість та обмеженість математичних моделей та алгоритмів обробки даних здатні змінювати вигляд розподілу і призводити до некоректності використання алгоритмів, наприклад, як це має місце з фільтрації по Калману в системах керування. Складні методи ідентифікації законів розподілу потребують дослідження квантових систем, природніх явищ, екологічних, біологічних, тощо процесів, для яких характерна наявність сингулярностей і багатомодовості розподілів. Тому часто для моделювання ймовірнісних розподілів експериментальних даних рекомендують застосовувати не окремі закони розподілів, а узагальнений розподіл як єдину статистичну систему, яка відомі розподіли включає в себе як окремі часткові випадки. Так узагальнений гамма-розподіл включає в себе розподіли Релея, Максвелла, Вейбулла, Леві, хі-квадрат, які широко використовують в прикладних задачах, зв’язаних із статистичними методами досліджень фізичних процесів, дистанційним зондуванням, в теорії надійності, для опису дисперсійного складу частинок дроблення та розрахунку ефективності розділення фаз у газорідинних потоках.
 • Item
  Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником ІоТ-пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Щербовських, С.; Стефанович, Т.; Shcherbovskykh, S.; Stefanovych, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сформовано k-термінальне динамічне дерево відмов для системи з трьох IoT-пристроїв, з’єднаних трикутником. На основі дерева відмов згенеровано діаграму станів і переходів. Запропонована модель адекватно враховує ефекти перерозподілу навантаження між відновлюваними каналами зв’язку. На основі методу Монте-Карло розраховано характеристики доступності та характеристики причин відмов, проведено порівняльний аналіз отриманих результатів.
 • Item
  The main cluster node formation in wireless sensory networks
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Белей, О. І.; Belej, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У безпровідних сенсорних мережах для передачі інформації часто використовують метод кластеризації, який є одним з найбільш енергоефективних підходів. Оскільки головний кластерний вузол взаємодіє з іншими вузлами мережі, то для виконання його функцій обирається вузол з високим рівнем залишкової енергії. Запропоновано технологію вибору головного вузла на основі нечіткої логіки, що передбачає використання ряду вхідних параметрів, вплив яких продемонстровано у статті.
 • Item
  On the universal regularity of the numbers of generalized recurrence sequence and solutions to its characteristic equation of second order
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Кособуцький, П. С.; Kosobutskyy, P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі досліджено закономірності відношень коефіцієнтів , αn βn послідовностей {αn} і {βn}, які формуються в процесі степеневого перетворення (декомпозиції) виду φn=αn ×φ+βn ділянці додатних і від’ємних показників n.
 • Item
  Development of digital compass based on AVR microcontroller and MEMS ACCELEROMETER-magnetometer module LSM303DLHC
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Головатий, А.; Теслюк, В.; Колесник, К. К.; Табала, В. В.; Holovatyy, A.; Teslyuk, V.; Kolesnyk, K.; Tabala, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі розроблено цифровий компас на МК AVR з використанням МЕМС – модуля акселерометра – магнітометра LSM303DLHC. Розроблено структуру та спроектовано апаратне забезпечення цифрового компасу. Описано алгоритми калібрування акселерометра та магнітометра LSM303DLHC. Описано алгоритм обчислення кутів нахилу (кутів тангажу і крену) цифрового компасу. Описано алгоритм визначення курсу (напрямку) компаса без компенсації і з компенсацією нахилу. Розроблено алгоритм роботи та програмне забезпечення цифрового компасу. Створено модель та макет цифрового компасу. Проведено моделювання і тестування розробленого цифрового компасу.
 • Item
  Схемотехнічна реалізація моделі розпаралеленої штучної нейронної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Тимощук, П.; Шатний, С.; Tymoshchuk, P.; Shatnyi, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті описана і змодельована схемотехнічна реалізація розпаралеленої штучної нейронної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу. У мережі реалізовані паралельний вибір категорії та резонансу. Нейронні схеми типу “winner-take-all” неперервного та дискретного часу забезпечують ідентифікацію найбільших з М-входів. Схеми неперервного часу описані рівняннями стану з розривною правою частиною. Дискретний аналог описано різницевим рівнянням. Відповідні функціональні блок-діаграми схем містять М жорсткообмежувальних нейронів прямого зв’язку та один нейрон зворотного зв’язку, який використовують для обчислення динамічного зсуву входів. Схеми поєднують у собі такі переваги, як довільна скінченна роздільна здатність входів, висока швидкість збіжності операції “winner-take-all”, низька обчислювальна складність і складність апаратної реалізації та незалежність від початкових умов. Схеми також використовують для знаходження елементів вхідного вектора з мінімальними/максимальними значеннями для його нормування у діапазоні [0,1].