Проблеми економіки та управління. – 2006. – №554

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Подано матеріали, в яких розглянуто питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, розв’язанням актуальних задач впливу на ефективність господарювання інноваційних процесів, удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління чільне місце займають публікації, в яких висвітлено проблеми вдосконалення системи управління за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій, інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, формування та використання кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки науковим працівникам і викладачам ВНЗ, а й практичним працівникам різних галузей національного господарства і слухачам системи підвищення кваліфікації..

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 324 с. : іл..

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Врахування рівня освітньо-фахового потенціалу при розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Янковська, Л. А.
  Розглянуто питання визначення рівня освітньо-фахового потенціалу при розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Дана характеристика основних напрямів вдосконалення методів врахування рівня освітньо-фахового потенціалу при розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону. The problem of level definition of educational skilled potential within working - out of social - economic development strategy of the region was considered. The characteristic of basic improvement ways of taking into consideration the level of educational skilled potential within working out the strategy of social - economic development of the region.
 • Item
  Податковий контроль – функція менеджменту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Бойко, Є. І.
  Розглядаються основні види контролю за сплатою податків та інших платежів як категорії управління та їхня економічна суть. Обґрунтовано доцільність проведення органами ДПС попередньої підготовки документальних перевірок, яка включає розроблення плану (програми) перевірки, та вплив контрольної роботи на виконання планових поступлень до державного та місцевого бюджетів. It is examined basic types of control of payment of taxes and other payments as management categories and their economic essence. It was grounded the expedience of conducting by the organs of GTS previous preparation of documentary verifications, which includes development of plan (programs) of verification and influencing of control work on implementation of the planned receipts in the state and local budgets.
 • Item
  Експортний потенціал України: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ковальчук, М. Б.
  Розглянуто експортний потенціал України, його тенденції, визначено пріоритетні експортно орієнтовані галузі в контексті просування продукції України на зовнішні ринки. Розкрито проблеми та недоліки у структурі сучасного експорту та імпорту України та проведено порівняння із структурними співвідношеннями даного сектора економіки, що характерні для розвинутих країн. The Article addresses the export potential of Ukraine, as well as its tendencies; the priority export-oriented branches in the context of the Ukrainian products promotion to the foreign markets have been defined. The issues and disadvantages in the structure of the modern Ukrainian export and import have been described and the comparison with the structural correlations of the given sector of economy, which are typical for advanced countries, has been carried out.
 • Item
  Податкове регулювання інноваційної діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Паранчук, С. В.; Мужеляк, М. М.
  Розглянуто основні принципи системи податкового регулювання у сфері створення сприятливих умов інноваційного розвитку. При цьому основну увагу зосереджено на характеристиці методів податкового регулювання (податкових пільг, податкових санкцій), спрямованих на стимулювання інноваційної діяльності в Україні. In the article basic principles of the system of the tax adjusting are considered in the field of creation of favorable terms of innovative development. Thus basic attention is concentrated on description of methods of the tax adjusting (tax deductions, tax approvals), which are directed on stimulation of innovative activity in Ukraine.
 • Item
  Особливості регулювання діяльності підприємств природних монополістів на ринку теплової енергії України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Люльчак, З. С.
  Розглянуто доцільність здійснення регулювання діяльності природних монополій державою, наявне законодавче забезпечення, основні його форми, зокрема недосконалість цінового регулювання діяльності підприємств комунальної теплоенергетики у вигляді диференціації тарифів для різних груп споживачів, перехресного субсидіювання і наявного методу регулюванняя тарифу через регулювання фонду оплати праці підприємств-природних монополістів, запропоновано шляхи удосконалення наявного регулювання. The expediency of the natural monopoly activity regulation carried out by the state, effective legislative provision, its main forms and particularly imperfection of price regulation of municipal heat-and-power engineering enterprises activity presented in the form of the differentiation of tariffs for different consumer groups, cross funding and available method of tariff regulation by means of the wage fund regulation of the enterprises which are natural monopolists have been examined in the article. The possible ways of the effective regulation improvement have been suggested herein.
 • Item
  Загальні засади розробки системи екологічного менеджменту в лісовиробничому комплексі України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Лебедевич, С. І.; Мамчин, М. М.
  Наведено результати дослідження щодо визначеності складу лісовиробничого комплексу України, визначення параметрів системи його екологічного менеджменту. Розроблено модель рівноваги системи екоменеджменту комплексу із зовнішнім природним середовищем на перспективу до п’яти років та сформульовано підхід до визначення її параметрів. Зазначено напрями продовження дослідження з метою оптимізації системи екоменеджменту ЛВК України. The research results are resulted in relation to definiteness of composition of forest industrial complex of Ukraine, determination of parameters of the system of his ecological management. The model of equilibrium of the system of the ecological management complex is developed with an external natural environment on a prospect to five years and approach is formulated to determination of its parameters. Directions of continuation of research are marked with the purpose of optimization of the system of ecological management FIC Ukraine.
 • Item
  Напрями покращання якості освітніх послуг у національному університеті “Львівська політехніка”: за результатами опитування студентів інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Подольчак, Н. Ю.; Литвин, І. В.; Рудницька, О. М.
  Висвітлено результати дослідження основних елементів, які формують ціну та якість освітніх послуг і можливі напрями їх оптимізації з погляду студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІТ) Національного університету “Львівська політехніка”; визначено та обґрунтовано оптимальні розміри плати за навчання для студентів І – ІІІ курсів спеціальності “Прикладна лінгвістика” ІКНІТ. The main factors of the educational price and quality creation are indicated, the main ways of their development in the students of the Institute of computer sciences and informational technologies (IKNIT) opinion are considered, the optimal educational prices of the “Applied linguistic” students specialty the first, the second and the third years of study are determined and grounded in the article.
 • Item
  Удосконалення механізму встановлення кредитних рейтингів компаній – емітентів цінних паперів в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Козик, В. В.; Войтович, А. В.
  Проаналізовано останні дослідження механізму встановлення кредитних рейтингів в Україні. Досліджено недоліки механізму встановлення кредитних рейтингів компаній – емітентів цінних паперів. Подано перелік подальших розробок і досліджень розглянутої тематики. Розглянуто ряд удосконалень, які необхідно прийняти для нормального економічно-ринкового його функціонування. In this publish was described mechanism of credit rating establishment in Ukraine. Were searched the conception about mechanism of establishment of credit company ratings, which produce securities. For good economic-market existance of mechanism of credit rating establishment were searched the number of improvments which are nessary to accept.
 • Item
  Діагностика та політика управління кризовими явищами у промислово-фінансовій групі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Колісник, М. К.
  Обґрунтування і введення в науковий обіг основних понять (напрями політики управління кризовими явищами у ПФГ; три фази кризового стану суб’єктів ПФГ з урахуванням їх змісту, наслідків та необхідних заходів з їх ліквідації; пропоновані фактори виникнення кризової ситуації в діяльності ПФГ) дадуть змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до антикризового управління як суб’єктів ПФГ, так і ПФГ загалом. The substantiation and introduction in the scientific circulation of the basic concepts (direction of policy of management of the crisis phenomena in IFG; three phases of crisis state of the subjects IFG with allowance for their contents, inquests and indispensable measures on their liquidation; the offered factors of rise of a crisis situation in activity IFG) will enable to update basic scientific the approaches to anticrisis management as subjects IFG, and IFG as a whole.
 • Item
  Застосування кількісних методів в управлінні операційним ризиком
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іващук, Н. Л.
  Розглянуто значення якісних методів вимірювання операційного ризику і запропоновано використання для кількісного вимірювання операційного ризику методу, основаного на ключових показниках ризику (KRI). Описано сфери застосування методу KRI, а також запропоновано певну послідовність етапів його впровадження. З метою поєднання якісних, кількісних і змішаних методів пропонується використовувати Байєсовський підхід. Досліджуються деякі кількісні методи вимірювання операційного ризику та напрямки їх розвитку. Порівнюється їхня ефективність із врахуванням вимог Базельського комітету банківського нагляду. In article the importance of the measurement qualitative methods of operational risk is considered and it is offered to use the Key Risk Indicator (KRI) method for quantitative measurement of operational risk. In work the spheres of use KRI method is described and also it is offered some sequence of its introduction stages. With the purpose to connect the qualitative, quantitative and mixed methods it is offered to use the Bayesian approach. Some measurement qualitative methods of operational risk and a direction of their development are investigated. Comparison of their efficiency is carried out with the account of Basel Committee on Banking Supervision requirements.
 • Item
  Організаційні і фінансові аспекти реалізації стратегічних планів розвитку туристичних центрів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Костючко, В. М.
  Розглянуто методичні підходи до створення інституційних основ для реалізації стратегічних планів розвитку різновеликих туристичних центрів. Визначено джерела фінансування заходів стратегічного плану, подано рекомендації щодо вдосконалення механізмів реалізації стратегічних планів для великих, середніх та малих туристичних центрів. In this article author has analyzed methodical approaches to creation of institutional bases of strategic plans of development of various tourist centers. Financial sources for realization of strategic plan are determined. Recommendations on improvement of mechanisms of strategic plans realization for big, middle and small tourist centers have been elaborated.
 • Item
  Корпоративна культура організації та її вплив на систему розвитку персоналу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Веремчук, Р. О.
  Розглядається важливість людського фактора в сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку, вплив корпоративної культури на ефективне функціонування організації загалом і системи розвитку персоналу організації зокрема, управління персоналом як один з чинників формування та розвитку корпоративної культури організації, формується класифікація типів корпоративної культури та структура системи розвитку персоналу, а також розглядається процес соціалізації працівника через призму розвитку персоналу та усвідомлення ним корпоративних цінностей організації. This article considers the significance of human element under existing conditions of severe competition in the market, the impact of corporate culture on the effectiveness of organization generally and personnel development system in particular, personnel management as one of the factors of formation and evolution of the corporate culture of organization, the classification of types of corporate culture and the structure of personnel development system, and process of worker’s social adaptation through the prism of personnel development and his perception corporate values of organization are also coming on.
 • Item
  Роль корпоративної культури у мотивації персоналу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Копець, Г. Р.; Леськів, М. Р.
  Досліджено роль корпоративної культури у мотивації персоналу. Розглянуто вплив психологічних аспектів мотивації на ефективність мотиваційних механізмів у сучасному підприємництві. Значну увагу зосереджено на необхідності врахування психологічних аспектів під час наймання, розвитку та для інших важливих напрямках управління персоналом. In the article the role of corporate culture is explored in motivation of personnel. Influence of psychological aspects of motivation is considered on efficiency of motivation mechanism in the modern enterprise. Considerable attention is concentrated on the substantiation of necessity of consideration of psychological aspects at employment, development and other important directions of personnel management.
 • Item
  Використання гнучкої безтарифної системи оплати праці як засобу ефективної мотивації працівників
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Любомудрова, Н. П.; Смолінська, Н. В.
  Розглянуто нові підходи до побудови систем мотивації персоналу в умовах сучасного підприємства. Основну увагу приділено аналізуванню гнучкої безтарифної системи оплати праці “РОС-квінта”. Практичне застосування цієї системи підвищує ефективність мотивації, встановлюючи чіткий взаємозв’язок заробітної плати працівника з кінцевими результатами роботи. In the given article new approaches to construction of the systems of motivation of personal in the conditions of modern enterprise are considered. Basic attention is spared to the analysis of the flexible nontarifical system of labour payment – “ROS-quint”. Practical application of this system promotes efficiency of motivation, setting clear intercommunication of wages of worker with eventual job performances.
 • Item
  Концептуальні засади регулювання відтворення трудового потенціалу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Галаз, Л. В.
  Відтворення трудового потенціалу населення охоплює фази його формування, розподілу та використання. Відповідно до основних фаз кадрового відновлення повинна будуватись система державного регулювання, яка реалізується кадровою політикою і охоплює різні рівні та напрямки управлінської діяльності з приводу формування, підготовки та ефективного використання кадрового потенціалу, пріоритетними напрямками якої є перегляд і удосконалення економічних, законодавчо-правових та соціальних важелів впливу. Creation of labour potential of the population captures phases of its forming, distribution and use. System of state regulation should be built accordng to key phases of personnel’s renovation. System of state regulation is implemented by personnel policy and capture different levels and directions of managerial activity in field of forming, preparation and efficient use of personnel potential. Priority directons are revision and improvement of economical, legal and social resources of influence.
 • Item
  Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Чемера, Н. Я.
  Розглянуто теоретико-методичні аспекти дослідження конкурентоспроможності кадрового потенціалу на засадах маркетингу. Запропоновано звернути увагу на такий інструмент кадрового маркетингу, як сегментування ринку праці, який недостатньо обґрунтований і майже не використовується на практиці. The theoretical-methodical aspects of research of competitiveness of personnel potential are considered on the basis of marketing. It is offered to pay attention to such tool of personnel marketing as segmentation of the market of work, which is unsufficiently proved and is not used almost in practice.
 • Item
  Моделювання механізмів формування інтелектуального потенціалу підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Мойсеєнко, І. П.
  На основні положень системної парадигми та теорії сучасного підприємництва визначаються істотні ознаки сучасних систем як суб’єктів господарювання. Взаємозв’язки системи відображаються за допомогою енергетичних та інформаційних характеристик. Описано поняття інтелектуального потенціалу як динамічної системи з певними властивостями та синергетичними ефектами. Taking into account the main system paradigm end theory of the modern entrepreneur ship, the main features of modern systems as the subjects of commercial activity. Common relationships of the system are reflected by means of energetic end information characteristics. The article describes the notion of intellectual potential as a dynamic system with certain characteristics and synergetic effects.
 • Item
  Узагальнення принципів організування діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Пащенко, І. Н.; Чернобай, Л. І.
  Узагальнено теоретичні розробки і практичний досвід розвитку теорії організації діяльності підприємств з врахуванням раціональності використання матеріального та людського фактора, зосереджено увагу на вирішенні першочергових проблем розвитку теорії організації виробництва, запропоновано пріоритетні принципи організації діяльності підприємств. Is generalized theoretical development and practical experience of development of the theory of the organization of activity of the enterprises in view of rationality use material and human to the factor, with concentration attention to the decision of prime problems of development of the theory of the organization of manufacture, priority principles of the organization of activity of the enterprises are offered.
 • Item
  Процес оптимізації управлінських рішень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Мельник, О. Г.; Ульянова, А. М.
  Уточнено трактування поняття оптимізації управлінських рішень, запропоновано розглядати його як процес. Обґрунтовано та досліджено сам процес оптимізації управлінського рішення, наведено його основні відмінності від функції математичної оптимізації, а також показано його місце в процесі формування і реалізації управлінського рішення. Interpretation of concept of administrative decision optimization is specified in the article, optimization of administrative decisions is suggested to be considered as a process. The work also grounds and investigates the process of administrative decision optimization, shows its main differences from the function of mathematic optimization. The place of the administrative decision optimization in the process of its acceptance and realization is shown.
 • Item
  Особливості стратегічного управління міжнародних компаній
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гошовська, О. В.; Горбаль, Н. І.; Шандрівська, О. Є.
  Розкрито основні тенденції глобалізації галузей, загрози та можливості, переваги та недоліки під час виходу на міжнародний ринок. Обґрунтовано чинники тиску на компанії в умовах загострення конкуренції. Досліджено специфіку формування інтегрованої стратегії конгломератів. Обґрунтовано доцільність трансформації стратегії від управління портфелем до диверсифікації. Розроблено етапи створення та розвитку оптимальної стратегії міжнародної діяльності. In this paper main characteristics of international markets as well as reasons for globalization are analyzed. Main approaches to defining the preconditions of success on the world market are proposed. The developed characteristics of different types of strategy of activity of firms in the economic space is given. Main success factors on the market and recommendations for companies development are marked out. In the article different approaches to creating a strategy for companies are analyzed.