Теорія і практика будівництва. – 2007. – №602

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 602 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 216 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 602
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 602
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Ексергетичний аналіз опалювально-вентиляційних систем сільськогосподарських будинків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ярослав, В. Ю.; Лабай, В. Й.
  Використано метод ексергетичного аналізу для порівняння трьох різних опалювально-вентиляційних систем птахівничих приміщень в холодний період року. Найбільшу ефективність слід очікувати для системи із застосуванням рекуператорів теплоти витяжного повітря, для якої величина ексергетичного ККД досягає 0,42. In this article is given the exergetic analysis of three different systems of heatingventilating systems on an example of the poultry house for the containing egg hens for the cold period of year. Most efficient has appeared for heating-ventilating system with application of recuperators of ventilation exhaust air heat, for which the coefficient of exergetic performance makes 0,42.
 • Item
  Дослідження повітропроникності фільтрувальних матеріалів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Щербатюк, Б. І.; Жуковський, С. С.; Баковський, Ю. Я.
  Наведено результати експериментальних досліджень повітропроникності, які можуть бути використані в конструктивних розрахунках ламінарних повітророзподілювачів. This article covers the results of experiments of air penetration, which can be used in constructural calculations of laminar supply air distributors.
 • Item
  Актуальні проблеми експлуатації сучасного газового опалювального обладнання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шпак, Г. І.
  Розглянуто випадання конденсату із продуктів спалювання при експлуатації сучасної опалювальної техніки. Проведено теоретичний аналіз явища. Наведено можливі заходи щодо безпечної експлуатації газових приладів. In this article question of condensate appearing products of burning at exploitation of modern heating equipment has been considered. Theoretical analysis of this phenomenon is done. Possible measures at safety exploitation of gas devices are shown.
 • Item
  Вплив вологості на крихке руйнування бетону в умовах пожежі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шналь, Т. М.; Стасюк, М. І.
  При пожежах спостерігається крихке руйнування бетону будівельних конструкцій. Показано роль вологості бетону під час нагрівання і закономірності зміни фізико- механічних і теплофізичних характеристик. Розглянуто причини і критерій крихкого руйнування бетону. There is fragile destruction of concrete of build constructions at fires. The role of humidity of concrete is rotined at heating and conformity to the law of change of mechanical and thermophysical descriptions. Reasons and criterion of fragile destruction of concrete are considered. Постановка проблеми
 • Item
  Порівняння розв’язків диференційного рівняння руху рідини змінної маси для напірних розподільних трубопроводів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Чернюк, В. В.; Орел, В. І.
  Проведено аналіз, порівняння й експериментальну перевірку відомих методик розрахунку напірних розподільних трубопроводів. Методика, розроблена В. Чернюком (НУ “Львівська політехніка”), як найточніше відповідає результатам експериментів. The analysis, comparison and experimental verification of the known methods of the pressure distributive pipelines calculation of are fulfilled. The method, developed by V. Chernyuk (Lviv Polytechnic National University), more precisely correlated with the experimental results.
 • Item
  Визначення параметрів мікроклімату приміщень з інфрачервоним опаленням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Сподинюк, Н. А.; Желих, В. М.
  Наведено результати досліджень опромінення поверхні інфрачервоним промінням підлоги робочої зони приміщення за зміни швидкості руху повітряних потоків. Внаслідок цього спостерігалося істотне збільшення температури повітря в робочій зоні. Ці результати можна використати під час проектування систем інфрачервоного опалення для приміщень великого об’єму. In this article the results of researches of surface irradiation by the infra-red ray of floor of working area of apartment at air speed of motion changing are presented. As a result there was a substantial increase of temperature of air in a working area. These results can be used during planning of the systems of the infra-red heating for the apartments of large volume.
 • Item
  Підвищення ефективності місцевих всмоктувачів зі щілинними отворами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Цибуляк, А. І.; Возняк, О. Т.
  Наведено результати експериментального дослідження щілинного всмоктувача з повітрообмежниками. Повітрообмежники кріпляться на краю всмоктувача. Дослід- ження показують, що цей простий і передусім дешевий метод модернізації може зменшити підсмоктування повітря до 20 %. Побудовано двофакторний експеримент і складено відповідну матрицю планування. In this article scientifically proved results of experimental research slot succer wish airlimiters. Airlimiters mounted at the front of succer. The research has shown that this simple and, mainly, chip method of modernization can minimase extract air on 20 %. 2-factor experiment has been carried out and adequate chart is composed.
 • Item
  Кінетичні закономірності процесу реагентного пом’якшення водопровідної води м. Львова
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тихонова, І. А.; Тазалова, Н. М.
  Досліджено фізико-хімічні закономірності реагентного пом’якшення водопровід- ної води м. Львова. Визначено оптимальні дози реагентів за содового та вапняно- содового пом’якшення. З’ясовано характер лімітуючої стадії процесу. За моделлю реактора ідеального витіснення визначено порядок реакції та ефективні константи швидкості. Дано практичні рекомендації щодо технологічних схем водопом’якшу- вальних установок. Reagent softening of the Lviv water-pipe water is studied. Optimum doses of soda at soda and lime-soda softening of the water are determined. Character of limiting stage of process, kinetic order of reactions and effective velocity constants of soda and lime-soda softening reactions are determined.
 • Item
  Експериментально-аналітична оцінка повноти повністю рівноважних діаграм деформування бетонів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Стащук, М. Г.; Солодкий, С. Й.
  Експериментально встановлено, що характерні точки повністю рівноважної діаграми деформування бетонів з наперед створеною тріщиною при згині залежать від рецептурно-технологічних чинників. Запропоновано функцію для опису діаграми в координатах “навантаження-переміщення”. Інтегрування функції дасть змогу оцінити повноту діаграми. The article considers the analytical-experimental approach to estimating concrete fracture energy. There have been fully analyzed the equilibrium diagrams of composites deformation of the concrete type, obtained with the help of fracture mechanics methods. Functional dependencies “loading – displacement” for concretes with a different aggregate content have been proposed.
 • Item
  Моделювання процесів енергетичного розділення природного газу в енергетичному роздільнику
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Савченко, О. О.; Балінський, І. С.; Возняк, О. Т.
  Розроблено математичні моделі нагрівання природного газу для енергетичних роздільників. Проведено аналітичне прогнозування результатів дослідження ступеня нагрівання стисненого газу після енергетичного роздільника. Визначено та оптимізовано ступінь нагрівання стисненого газу. Mathematical models of natural gas heating for energy separators are designed. Analytical forecasting of results of research of a degree of heating of the compressed gas after a energy separator is carried out. Degree of heating of the compressed gas is determined and optimized.
 • Item
  Ефективні конструкції буродобивних і буровставних паль для влаштування фундаментів опор мостів в гідрогеологічних умовах Прикарпаття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ониськів, Б. М.; Коваль, П. М.; Сорока, Я. В.; Канюк, В. М.
  Розроблено математичні моделі нагрівання природного газу для енергетичних роздільників. Проведено аналітичне прогнозування результатів дослідження ступеня нагрівання стисненого газу після енергетичного роздільника. Визначено та оптимізовано ступінь нагрівання стисненого газу. Mathematical models of natural gas heating for energy separators are designed. Analytical forecasting of results of research of a degree of heating of the compressed gas after a energy separator is carried out. Degree of heating of the compressed gas is determined and optimized.
 • Item
  Пропозиції щодо розрахунку жорстких дорожніх одягів з урахуванням критеріїв механіки руйнування бетону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Солодкий, С. Й.
  Проаналізовано стан питання з розрахунку бетонних конструкцій за критеріями механіки руйнування. Висунуто пропозиції щодо розрахунку жорстких дорожніх одягів з урахуванням фактора часу, в’язкості руйнування та енергетичного критерію руйну- вання бетону. This article deals with the suggestions for design of concrete road pavements according to criteria of fracture mechanics. In order to carry out the effective application of new materials and their durability prediction it is necessary to estimate the fracture toughness characteristics from the point of view and taking into account the criteria of time and fracture mechanics.
 • Item
  Екологічні аспекти спалювання вторинних паливних матеріалів у цементних печах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Саницький, М. А.; Хруник, С. Я.; Мазурак, О. Т.; Кіракевич, І. І.
  Досліджено економічні вигоди та екологічні наслідки від використання вторинних паливних матеріалів в цементній промисловості. Проаналізовано технологічні процеси виробництва цементу, хімізм яких може бути пов’язаний з утворенням небажаних побічних продуктів, таких як діоксини і фурани. Our research focused on the economical profits and ecological consequences from the use of the secondary fuel materials in cement industry. The technological processes of cement production, which can cause formation of unintentionally by-products of chemical reactions, such as dioxins and furans, were analyzed.
 • Item
  Вогнестійкість огороджувальних конструкцій з використанням пінополістиролу (ППС)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Половко, А. П.
  Подано раціональні конструкції буродобивних та буровставних паль для влаштування фундаментів опор мостів у гідрогеологічних умовах Прикарпаття та технологію їх виготовлення. The rational constructions of pier and insertion of piles after drilling for foundations arranging of bridges supports in the hydro geological effect of Prykarpattya and technology of their making are given.
 • Item
  Будівельні розчини з мікроармувальними добавками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Марків, Т. Є.; Соболь, Х. С.; Кропивницька, Т. П.; Новосад, П. В.
  Показано вплив мікроармувальних добавок в поєднанні з комплексними модифікаторами пластифікуючо-прискорювальної дії в складі в’яжучих систем на будівельно-технічні властивості будівельних розчинів. Методом математичного планування експерименту встановлено оптимальний склад будівельних розчинів з поліпропіленовими волокнами та комплексними хімічними добавками. Influence of microreinforcement additives in combination with the complex modifiers of plasticizing and accelerating action in composition of the binder system on properties of mortars has been shown. Optimal composition of mortars with polypropylene fibers and complex chemical admixtures has been set by the method of the mathematical planning of experiment.
 • Item
  Дослідження можливості використання кислих гудронів в дорожньому будівництві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Львов, О. М.; Кандяк, Я. П.; Васьків, Н. О.
  Проведено експериментальні дослідження, які підтверджують можливість використання кислих гудронів в дорожньому будівництві за певних умов. The article contains experimental researches which confirm possibilities of the use of sour tar oil in traveling building at certain conditions.
 • Item
  Оцінка екзотермії на ранній стадії тверднення цементобетонного покриття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Лівша, Р. Я.; Карасьова, Л. О.
  Наведено експериментальні дані з екзотермії цементів на ранній стадії тверднення. Дослідження виконані методом термокінетичного аналізу за допомогою диференціального мікрокалориметра. Отримані дані можуть бути використані для врахування екзотермії під час тверднення цементу і розрахунку температурних полів в бетоні, який твердне, з метою прогнозування термонапруженого стану виробів і конструкцій. The paper contains experimental data on estimating cement exothermicity at the early stage of hardening. Research is carried out by means of the method of thermokynetic analysis with the heep of differential microcalorimeter. The data obtained can be used for the consideration of exothermicity at cement hardening and thermal field calculation in hardening concrete in order to forecast thermostressed state of products and structures.
 • Item
  Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Клименко, Ф. Є.; Бобало, Т. В.; Ільницький, Б. М.
  Подано характеристику методик розрахунку міцності на дію поперечних сил сталебетонних балок. Застосовано існуючі методики розрахунку для визначення несучої здатності похилих перерізів сталебетонних балок з зовнішнім стрічковим армуванням без зчеплення з бетоном по довжині контакту та подано рекомендації з проектування таких балок. Description of methods of calculation of durability is given on the action of transversal forces of beams of steel concretes. The primary objective of work is application of existent methods of calculation for determination of carry capabilities of sloping cuts of beams of steel concretes with external band re-enforcement without tripping with a concrete on length of contact and to give recommendations from planning of such beams.