Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2008. – №617

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 617 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 192 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Титульний аркуш і зміст до Вісника "Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація" № 617
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008)
 • Item
  Засоби регулювання витрат рідин локальним змінюванням їх властивостей у трубопроводах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Чернюк, В. В.; Тазалова, Н. Н.; Вербовський, О. В.
  Наведено огляд і аналіз принципів побудови регуляторів витрат рідин і газів у трубопроводах з використанням локального змінювання властивостей плинного середовища. In this article the review and classification of the liquids and gases discharge regulation methods by a modification of the transported medium properties are presented.
 • Item
  Повітророзподільник із взаємодією зустрічних компактних струмин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Возняк, О. Т.
  Наведено результати експериментальних досліджень подавання припливного повітря в приміщення повітророзподільником з використанням взаємодії зустрічних некоаксіальних повітряних струмин для створення інтенсивнішої турбулізації повітряного потоку, а також динамічного мікроклімату в приміщенні. Були виконані експериментальні дослідження за складеною матрицею планування дробового факторного експерименту 2 (4-1); побудована чотирифакторна номограма та отримані аналітичні розрахункові залежності. Одержані результати цих досліджень дають змогу виконувати інженерні розрахунки повітророзподілу із взаємодією зустрічних неспіввісних струминами під час створення динамічного мікроклімату в приміщенні. In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device with interaction of opposite non-coaxial air jets for creation more intensive turbulization air flow as well dynamic microclimate in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix of division factor experiment 2(4-1) planning were carried out; 4-factor chart has been design as well analytical calculation dependences have been obtained. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with interaction of opposite non-coaxial air jets at dynamic microclimate creation in the room.
 • Item
  Ефективність використання сонячної енергії в цілорічних геліосистемах під час дискретної орієнтації сонячних колекторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Возняк, О. Т.; Дацько, О. С.; Шаповал, С. П.
  Наведено результати досліджень надходження сонячної радіації на геліоколектори. Встановлено залежність між кількістю дискретних орієнтацій сонячного колектора і ефективністю роботи системи. Наведено результати експериментальних досліджень багаторазово стаціонарної та стежної орієнтації колектора на Сонце. In this article the results of investigations incomings solar radiation on solar collectors. It was defined the dependense of amount discrete orientation solar collector and efficiency work of system. The publish results of еxperimental researches are resulted repeated and shadow orientations of collector on a Sun.
 • Item
  Газодинамічний зрівноважений міст для одержання дроселів з рівними опорами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Ділай, І. В.; Теплюх, З. М.
  Оцінено чутливість газодинамічного зрівноваженого моста до зміни довжини капілярного дроселя, включеного в одне із плечей. Показана можливість оптимізації моста за критерієм мінімуму похибки одержання дроселів з рівними опорами. In the article gas-dynamic balanced bridge sensitivity over change of capillary throttle length, included in one of bridge arm is estimated and possibility of bridge optimization to criterion of error minimum receiving of throttles with equal resistances is considered.
 • Item
  Вплив трансфузії газів на точність вимірювання витрати плівковим витратоміром
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Парнета, О. З.; Теплюх, З. М.
  Досліджено вплив трансфузії газів через рухому плівку на точність вимірювання малих витрат газів плівковим методом та запропоновано способи його зменшення. In this article the influence of gas diffusion across the film for the accuracy of film flowmeter is investigated and the possibilities of its decreasing are offered.
 • Item
  Мікроконтролер AVR у лічильнику обліку витрат води в трубопроводі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Лобов, В. Й.; Музика, І. О.
  Запропонований пристрій на базі мікроконтролера AVR, який дає змогу здійснювати облік витрат води у трубопроводі. Наведено функціональну схему пристрою та алгоритми його роботи. The device is offered on the basis of microcontroller AVR, allowing to keep account the charge of water in the pipeline. In article the function chart of the device and algorithms of its work is resulted.
 • Item
  Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей в логарифмічних АЦП з нагромадженням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.; Антонів, У. С.
  Запропоновано математичні моделі похибок логарифмічних АЦП з нагромадженням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та дано оцінку точності. The mathematical models of errors of logarithmic ADC, based on accumulation of a charge in serial passiv condensers cells are offered, the results of modelling are presented and the valuation of accuracy are given.
 • Item
  Метрологічні дослідження еталона передавання одиниці витрати природного газу на базі витратоміра змінного перепаду тиску
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Середюк, О. Є.
  Розглянуті технічне рішення і результати метрологічних досліджень еталона витрати газу на базі витратоміра змінного перепаду тиску. Обгрунтована можливість його застосування в державній повірній схемі для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу як еталона передавання. The technical solution and the results of metrological researches for the standart on the base of flowmeters of variable pressure differencial is considered. The possibility of its use in the state verification scheme for devices of measureing volume and realization of natural gas volume as for transfer standard is grounded too.
 • Item
  Розробка математичної моделі електротермічного напруження арматури в умовах будівництва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Щеглюк, М. Р.
  Наведено базову математичну модель технології електротермічного натягу стрижневої арматури для будівництва. Ця технологія призначена для застосування у збірному, монолітному і збірно-монолітному будівництві. Наведена модель дає змогу розраховувати різні параметри технологічного процесу, часові характеристики, економічні показники. In this paper we presented the base mathematical model of technology of rod armature electro-thermal tension, which is assigned for use in conditions of building. This technology assigned for use facility of modular, monolithic and modular-monolithic building and facilities, and also at strengthening of building designs. It allows to calculate different parameters of technological process: time characteristics, economic parameters to carry out optimization of separate technological operations.
 • Item
  Інформаційно-вимірювальне забезпечення для екологічного контролю на основі ОЕІП з підвищеною інформаційною ефективністю
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Литвин, І. С.
  Наведено результати аналізу стану досліджень і розробок інформаційно-вимірювального забезпечення для екологічного контролю, розроблено рекомендації для створення і вдосконалення методологічної та програмно-технічної бази вимірювальних пристроїв для комп’ютерних систем екологічного контролю. Presented researches analysis results of informative-measuring supplements developments for ecological control and recommendations for creation and improving of methodological and programming and technical base of measuring devices for computer ecological checking systems are developed.
 • Item
  Експрес-методика параметричного синтезу і аналізу систем з (ПІ-ПД) алгоритмом регулювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Іванюк, О. О.
  Пропонується інженерна методика синтезу неперервних і цифрових автоматичних систем регулювання з послідовно-паралельною корекцією. Вона дає змогу легко визначити не тільки параметри настроювання регуляторів, але й усі показники якості системи. Показані значні переваги такого типу систем і доцільність їх практичного застосування. A generalized engineering method for synthesis of continuous and digital automatic control systems with serial-parallel correction is proposed in the paper. Apart from easy determination of controller tuning parameters the method also enables to determine all other system quality factors. Significant advantages of such systems over the existing ones as well as prospects of their application are demonstrated here (control, synthesis, algorithm, technique, tuning).
 • Item
  Визначення коефіцієнта дроселювання для усунення додаткових похибок систем обліку природного газу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Матіко, Ф. Д; Масняк, О. Я.
  Наведено аналіз існуючих методів та нову методику розрахунку коефіцієнта дроселювання, необхідну для врахування додаткової похибки визначення температури природного газу у витратомірах змінного перепаду тиску. Analysis of existing methods and a new methodic of calculation of Joule-Thomson coefficient are presented in the paper. The methodic is necessary for elimination of additional error of calculation natural gas temperature at pressure differential flowmeters.
 • Item
  Математичні моделі дросельних елементів гідродинамічних вимірювальних перетворювачів параметрів неньютонівських рідин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Крих, Г. Б.
  Проаналізовані і отримані витратні характеристики трубок під час руху в них неньютонівських рідин, що описуються різними реологічними моделями. Показана можливість застосування наближених формул для визначення реологічних параметрів за вихідними сигналами гідродинамічних мостових вимірювальних перетворювачів. The flow rate equations of tubes at motion in them of non-Newtonian fluids with different rheological behavior are analysed and defined. The possibility of application of approximate formulas for determination of rheological parameters after the output signals of hydrodynamic bridge measuring transducers is shown.
 • Item
  Ймовірнісно-статистичний підхід під час вибору параметрів регулювання систем водопостачання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Якимчук, Н. М.
  Розглянуто нестабільний характер витрати води на прикладі насосної станції і зображення його як центрованого стаціонарного процесу, виконано розрахунок статистичних параметрів для організації енергозберігаючого управління режимами роботи технологічного обладнання в умовах коливань значення подачі насосних станцій. Unstable character of water expense on the example of the pump station and presentation him as the centered stationary process is considered, the calculation of statistical parameters is carried out for organization of energy keeping management by the work modes of technological equipment in the conditions of change value of serve on the pumps stations.
 • Item
  Температурометричні мостові схеми для вимірювання теплофізичних характеристик
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Васильківський, І. С.; Юсик, Я. П.
  Проаналізовано методологічні підходи до розроблення теплофізичних приладів, запропоновані авторами статті, що дають змогу вимірювати в широкому діапазоні значень теплопровідності і з високою точністю. Розглянуто конструкції деяких приладів для вимірювання теплопровідності, побудованих з використанням запропонованих методологічних підходів. In this article the methodological going is analysed near development of thermophysical devices the articles which allow to conduct measuring in the wide range of values of heatconducting with high exactness are offered authors. The constructions of row of devices are resulted for measuring of heat-conducting of built with the use of the developed methodological approaches.
 • Item
  Вплив температурного режиму газопроводу на точність вимірювання витрати природного газу методом змінного перепаду тиску
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Матіко, Ф. Д.; Федоришин, Р. М.
  Наведено результати моделювання температурного режиму газопроводів та досліджено вплив похибки визначення температури природного газу на похибку вимірювання витрати газу за методом змінного перепаду тиску. Results of natural gas pipeline temperature regime modeling are presented in the paper. The effect of gas temperature measurement error upon natural gas flow rate measurement error by means of the pressure differential method is studied.
 • Item
  Розрахунок невизначеності результату вимірювання витрати та кількості сухої частини вологого газу за методом змінного перепаду тиску із застосуванням потокових густиномірів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Лесовой, Л.
  У статті розглянуто методику розрахунку невизначеності результату вимірювання витрати та кількості сухої частини вологого газу за методом змінного перепаду тиску із застосуванням потокових густиномірів для будь-яких типів конфігурації витратоміра. Method calculation of uncertainty result of measurement of fluid flow and quantity dry path of humidity gas by means of the differential pressure method with using of flow density meter for any-which types configure flowmeter are considered in this paper.
 • Item
  Підвищення ефективності місцевих всмоктувачів зі щілинними отворами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Цибуляк, А. І.
  Науково доведено результати експериментальних досліджень щілинного всмоктувача з повітрообмежниками. Повітрообмежники монтують на передньому краї всмоктувача. Ці дослідження показують, що завдяки такій простій, і головне, дешевій модернізації можна зменшити підсмоктування повітря на 10%. Виконано двофакторний експеримент і складена матриця планування. In this article scientifically proved results of experimental research slot succer wish airlimiters. Airlimiters mounted at the front of succer. The research has shown that this simple and, mainly, chip method of modernization can minimase extract air on 20%. 2-factor experiment has been carried out and adequate chart is composed.
 • Item
  Математична модель елеваторного вузла з коефіцієнтами взаємного впливу віток
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Маліновський, А. А.; Турковський, В. Г.; Музичак, А. З.
  Розглянуто моделювання елеваторних вузлів, адаптоване для дослідження режимів теплової мережі з використанням формалізованих методів аналізу гідравлічних кіл у межах теорії гідравлічних кіл. Введено поняття коефіцієнтів взаємного впливу віток для врахування втрат напору, зумовлених поєднанням чи розділенням потоків. Modelling elevators adapted for research of thermal networks regimes with use of the formalized methods of the analysis of hydraulic circuits is considered. The concept of factors of mutual influence of branches for the account of losses of a pressure caused by flow conjunction or separation is entered.