Юридичні науки. – 2014. – № 807

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Матеріали публікуються в авторській редакції та в порядку черговості їх надходження.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 807 : Юридичні науки / відповідальний редактор В. Л. Ортинський. – 256 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки" № 807
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Наші автори
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Детермінанти правової поведінки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Яценко, М. М.
  Коротко поясненні першопричини правової поведінки, як способу індивідуального самовираження, погодження особи з нормами моралі та права, які побутують в суспільстві і є внутрішніми координаторами діянь індивіда, спираючись на соціальну та правову природу походження регулятивних норм. Дается краткое объяснение первопричин правового поведения как способа индивидуального самовыражения, согласования лица с нормами морали и права, которые бытуют в обществе и являются внутренними координаторами действий индивида, опираясь на социальную и правовую природу происхождения регулятивных норм. This paper provides a brief explanation of the underlying causes of legal behavior, as a means of individual expression, individual agreement with the norms of morality and law that are prevalent in society and coordinators are internal acts of the individual, based on social and legal origin regulations.
 • Item
  Філософсько-правові концепти полемістів Острозької Академії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Колич, О. І.
  Після прийняття Берестейської церковної унії 1596 року, яка повинна була об’єднати православну та католицьку церкви в Україні, розпочалася ідеологічно- релігійна боротьба, яка знайшла свій вияв у полемічній літературі. Піднімаючи актуальні на той час релігійні питання, українські полемісти надали їм суспільного та правового звучання. Для вирішення цих питань провідні українські мислителі зверталися до філософії та історії рідного народу. Однією з основних інституцій, де розвивалася полемічна література, була Острозька Академія. В роботі здійснено аналіз філософсько-правових концептів видатних полемістів Острозької Академії. После принятия Брестской церковной унии 1596 года, которая должна была объединить православную и католическую церковь в Украине, началась идеологически религиозная борьба, которая нашла свое отражение в полемической литературе. Поднимая актуальные на то время религиозные вопросы, украинские полемисты предоставили им общественное и правовое звучание. Для решения этих вопросов ведущие украинские мыслители обращались к философии и истории родного народа. Одним из основных институтов, где развивалась полемическая литература, была Острожская Академия. Таким образом, в работе осуществлен анализ философско- правовых концептов выдающихся полемистов Острожской Академии. Following the adoption of Brest Church Union in 1596, which was to unite the Orthodox and Catholic churches in Ukraine began ideological and religious struggle, which found its expression in the polemical literature. Raising current at the time the religious question, Ukrainian panellists gave them social and legal meaning. To address these issues leading Ukrainian thinkers turned to philosophy and the history of their people. One of the main institutions where developed polemical literature was Ostrog Academy. Thus, the article analyzes the philosophical and legal concepts eminent panellists Ostrog Academy.
 • Item
  Проблеми правового регулювання профілактики правопорушень в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Лесько, Н. В.
  Проаналізовані та систематизовані спеціальні законодавчі акти, які регулюють діяльність щодо профілактики правопорушень в Україні. Досліджені загальні проблеми правового регулювання профілактики правопорушень. Обґрунтовані пропозиції щодо необхідності прийняття базового закону України “Про профілактику правопорушень”. Проанализированы и систематизированы специальные законодательные акты, регулирующие деятельность по профилактике правонарушений в Украине. Исследованы общие проблемы правового регулирования профилактики правонарушений. Обосновываются предложения о необходимости принятия базового закона Украины “О профилактике правонарушений”. The article analyzes and systematizes the special laws that regulate activities on crime prevention in Ukraine. Studied the general problem of legal regulation of crime prevention. Substantiated proposals for the adoption of the Basic Law of Ukraine “On prevention of offenses”.
 • Item
  Право на громадський протест як основоположне право людини та конституційні механізми його реалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ковальчук, О. Б.
  Досліджено проблему конституційних способів запобігання нелегітимним діям органів державної влади, одним з яких є реалізація права громадян на протест. Відзначається, що це право можна вважати одним із основоположних прав людини. Исследована проблема конституционных способов предотвращения нелегитимных действий органов государственной власти, одним из которых является реализация права граждан на протест. Отмечается, что это право можно считать одним из основополагающих прав человека. The problem of the constitutional means of prevention of state authorities illegitimate conduct is researched. One of such means is the realization of human right to protest. It is noted that this right can be considered as one of the fundamental human rights.
 • Item
  Правові аспекти процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Єсімов, С. С.
  Порушуються питання удосконалення нормативно-правового забезпечення процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу. Розглянуто особливості компетенції Європейського Союзу у сферах аудіовізуальної політики, медіаполітики та телекомунікаційної політики; розвиток європейського законодавства в інформаційній сфері залежно від удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій і медіаринку. Затрагиваются вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения процесса интеграции национальных средств масової інформації в информационное пространство Европейского Союза. Рассмотрены особенности компетенции Европейского Союза в сферах аудиовизуальной политики, медиаполитики и телекоммуникационной политики; развитие европейского законодательства в информационной среде в зависимости от совершенствования информационно-коммуникационных технологий и медиарынка. The article raises questions of improvement of legal support to the process of integration of ethnic media in the information space of the European Union. The features of the competence of the European Union in the fields of audiovisual policy, media policy and telecommunications policy, the development of European legislation in the information depending on the improvement of information and communication technologies and media market.
 • Item
  Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Грищук, В. К.
  Розглянуто теоретичні питання щодо удосконалення політичної системи України, зокрема, питання державного устрою, законотворчості Всеукраїнського референдуму, оптимізації повноважень Президента України, структури і правових засад діяльності Верховної Ради України, концептуальні підходи до створення Кодифікаційної Комісії України. Рассмотрены теоретические вопросы совершенствования политической системы Украины, в частности вопросы государственного устройства, законотворчества, Всеукраинского референдума, оптимизации полномочий Президента Украины, структуры и правовых основ деятельности Верховной Рады Украины, концептуальные подходы к созданию Кодификационной Комиссии Украины. Theoretical statements as to improvement of the political system of Ukraine are considered. In addition, the question of the state order, the law making of pan-Ukrainian Referendum, the optimization of authorities of the President of Ukraine, the structure and legal principles of activity of the Verkhovna Rada of Ukraine, the conceptual approaches related to the creation of the Codification Commission of Ukraine are analyzed.
 • Item
  Народний суверенітет та права людини як два основоположні, взаємопов’язані принципи конституціоналізму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Богів, Я. І.
  Порушується і аналізується питання значення принципів народного суверенітету та прав людини для сучасної конституційної держави. Відзначено, що між вказаними принципами існує тісний взаємозв’язок в процесі їх реалізації. Затрагивается и анализируется вопрос о роли принципов народного суверенитета и прав человека для современного конституционного государства. Определено, что между указанными принципами существует тесная взаимосвязь в процессе их реализации. The question of the meaning of the national sovereignty principles and human rights for a modern constitutional state is raised and analyzed. It is noted that the two mentioned principles are closely interrelated in the process of their realization.
 • Item
  Громадянство у системі правового статусу неповнолітніх
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Юськів, Н. В.
  Розглянуто аспекти правового регулювання громадянства. Визначено, що інститут громадянства необхідно розуміти, як вагомий елемент правового статусу. Особливу увагу зосереджено на громадянстві неповнолітніх. Проаналізовано аспекти множинного громадянства. Рассматриваются аспекты правового регулирования гражданства. Определяется, что институт гражданства следует понимать как весомый элемент правового статуса. Особое внимание сосредоточено на гражданстве несовершеннолетних. Рассматриваются аспекты множественного гражданства. The article deals with the aspects of the legal regulation of citizenship. It is determined that the institution of citizenship should be understood as an essential element of legal status. Particular attention is paid to citizenship of minors. The aspects of multiple nationality are examined.
 • Item
  Правові механізми забезпечення гендерної рівності в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Андрусяк, І. П.
  Розглядається нормативно-правова база впровадження та забезпечення гендерної рівності в Україні. На основі аналізу відповідних нормативно-правових актів визначається ефективність правових механізмів, спрямованих на її врегулювання. На основі порівняння відповідних державних програм визначаються недоліки і прорахунки у цій сфері, напрями подальшого вдосконалення правового регулювання забезпечення гендерної рівності в Україні. Рассматривается нормативно-правовая база внедрения и обеспечения гендерного равенства в Украине. На основе анализа соответствующих нормативно-правовых актов определяется эффективность механизмов, направленные на ее урегулирование. На основе сравнения соответствующих государственных программ определяются недостатки и просчеты в этой сфере, направления дальнейшего совершенствования правового регулирования обеспечения гендерного равенства в Украине. The article studies the regulatory foundation of the implementation and promotion of gender equality in Ukraine. Determination of the effectiveness of legal mechanisms aimed at its regulating, is based on the analysis of relevant legal acts. Based on the comparison of state programs, deficiencies and failures in this area, the direction of further improvement of legal regulation of gender equality in Ukraine, is determined.
 • Item
  Становлення державної політики у сфері військо-правових відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Жаровська, І. М.
  Розглядаються теоретико-правові аспекти становлення державної політики у сфері військово-правових відносин. Акцентується увага на сучасному правовому регулюванні у сфері збройних конфліктів. Вказується на необхідності оновлення правового регулювання внутрішньодержавних та міжнародних відносин у сфері військових дій. Рассматриваются теоретико-правовые аспекты становления государственной политики в сфере военно-правовых отношений. Акцентируется внимание на современном правовом регулировании в сфере вооруженных конфликтов. Указывается на необходимости обновления правового регулирования внутригосударственных и международных отношений в сфере военных действий. The article examines the theoretical and legal aspects of the formation of state policy in the sphere of military relations. Attention is focused on the present regulation of the armed conflict. Points to the need to update the legal regulation of domestic and international relations in the field of operations.
 • Item
  Договір перевезення пасажира та багажу в міжнародному приватному праві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бортник, Н. П.; Єсімов, С. С.
  Порушуються теоретичні аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у контексті договору перевезення пасажира та багажу у міжнародному приватному праві, окремі аспекти нормативно-правового регулювання відповідальності у сфері перевезень пасажира та багажу, вибір юрисдикційного органу для розгляду спору, який виник у цій сфері. Поднимаются теоретические аспекты адаптации национального транспортного законодательства к требованиям Европейского Союза в контексте договора перевозки пассажира и багажа в международном частном праве, отдельные аспекты нормативно-правового регулирования ответственности в сфере перевозок пассажира и багажа, выбор юрисдикционного органа для рассмотрения спора, который возник в этой сфере. The article raised the theoretical aspects of adaptation of national transport legislation with the European Union in the context of the contract of carriage of passengers and baggage in private international law, some aspects of legal regulation in the sphere of responsibility of passenger and baggage, choice of jurisdictions for a dispute which arose in the specific field.
 • Item
  Особливості договору морського чартеру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Несімко, О. Д.
  Найбільшого поширення договори чартеру набули у сфері морських та повітряних перевезень. Проте, незважаючи на те, що договори морського та повітряного чартеру мають однакову правову природу, вони мають багато відмінностей. Це пояснюється, зокрема, тим, що технічні та економічні характеристики повітряних перевезень істотно відрізняються від характеристик морських. Розглядаються юридична характеристика морського чартеру, його особливості та місце у системі договірного права. Наибольшее распространение договоры чартера приобрели в сфере морских и воздушных перевозок. Однако, несмотря на то, что договоры морского и воздушного чартера имеют одинаковую правовую природу, они имеют ряд отличий. Это объясняется, в частности тем, что технические и экономические характеристики воздушных перевозок существенно отличаются от характеристик морских. Рассматриваются юридическая характеристика морского чартера, его особенности и место в системе договорного права. The most widely charter contracts acquired in the maritime and air transport. However, despite the fact that the contracts sea and air charter have the same legal nature, they are different. This is in particular the fact that the technical and economic characteristics of the air traffic characteristics differ significantly from the sea. The article examines the legal characterization of marine chartering its features, and its place in the law of contract.
 • Item
  Особливості документального оформлення повноважень адвоката і вдосконалення у межах чинного законодавства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Марчук, В. І.
  Розкрито правові засади надання адвокатом допомоги у межах чинного законодавства. Досліджено механізм документального оформлення повноважень адвоката у межах чинних кодифікованих законодавчих актів. За результатами дослідження, внесено пропозиції з удосконалення документального оформлення повноважень адвоката на законодавчому рівні. Раскрыто правовые основы предоставления адвокатом помощи в рамках действующего законодательства. Исследуется механизм документального оформления полномочий адвоката в пределах действующих кодифицированных законодательных актов. По результатам исследования внесены предложения по совершенствованию документального оформления полномочий адвоката на законодательном уровне. This article reveals the legal bases providing attorney assistance under current legislation. Mechanism design authority lawyer within the current codified laws. The study author makes suggestions to improve documentation of authority lawyer by law.
 • Item
  Право інтелектуальної власності як виклад до статутного капіталу юридичної особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кравчук, В. М.
  Розглядаються проблемні питання, що виникають під час внесення майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу. Досліджується алгоритм оформлення такої інвестиції, зокрема необхідність укладення відповідного договору. Аналізуються підходи до оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при внесении имущественных прав интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставной капитал. Исследуется алгоритм оформления такой инвестиции, в том числе необходимость заключения соответствующего договора. Анализируются подходы к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности. The article deals with problems that arise during the introduction of intellectual property rights as a contribution to the authorized capital. We study the algorithm design of such investment, including the need to sign the contract. Analyzes approaches to the estimation of intellectual property rights.
 • Item
  Поняття та кримінологічна характеристика “сексуальних злочинів”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Якимова, С. В.
  Розвинуто поняття “сексуальні злочини”; обґрунтована кримінологічна доцільність використання цієї термінологічної конструкції; з’ясовано сучасні тенденції, динаміка, рівень та інші важливі показники сучасної кримінологічної характеристики “сексуальних злочинів”, вчинених на території України. Узагальнено висновки про перспективи використання одержаної кримінологічної інформації. Развито понятие “сексуальные преступления”; обоснована криминологическа целесообразность использования данной терминологической конструкции; определены современные тенденции, динамика, уровень, а также иные значимые показатели криминологической характеристики “сексуальных преступлений”, совершенных на территории Украины. Обобщены выводы относительно перспектив использования полученной криминологической информации. The paper developed the concept of “sexual abuse”. Criminological proved the feasibility of using this terminology designs. It was found current trends, dynamics, level and other important figures of modern criminological characteristics of “sex crimes” committed on the territory of Ukraine. Generalized conclusions about the prospects of criminological information obtained.
 • Item
  Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сорока, С. О.
  У статті розглядаються актуальні питання кримінального процесу, що постають під час використання правового інституту приватного обвинувачення. Розкрито окремі проблеми процесуального порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення за кримінальним процесуальним законодавством України. Звернуто увагу на процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Рассматриваются актуальные вопросы уголовного процесса, которые возникают при использовании правового института частного обвинения. Раскрыто отдельные проблемы процессуального порядка осуществления уголовного производства в форме частного обвинения по уголовному процессуальному законодательству Украины. Обращено внимание на процессуальный статус потерпевшего в уголовном производстве в форме частного обвинения. The article is dedicated to the review of topical questions of criminal procedure that arise while application of legal institute of private accusation. Besides, certain issues of procedural employment of criminal proceedings in a form of private accusation according to the criminal procedure of Ukraine. The author accentuates on procedural status of the victim in criminal procedure in a form of private accusation.
 • Item
  Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Наконечна, Л. А.
  Досліджується зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство; з’ясовується, яке кримінально-правове значення відіграє поняття “насильство” за законодавством сусідніх, пострадянських, а також тих країн, які мають визначальний вплив на іноземне право; своєю чергою, встановлюється його зміст та обсяг. Исследуется зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за преступления, признаком состава которых есть насилие; выясняется, какое уголовно- правовое значение имеет понятие “насилие” по законодательству соседних, постсоветских, а также тех стран, которые имеют определяющее влияние на иностранное право; в свою очередь устанавливается его содержание и объем. This paper examines the international experience of regulation of criminal responsibility for crimes sign composed of Violence; it turns out that penal importance is the concept of “violence” under the laws of the adjacent former Soviet and those countries which have a decisive influence on foreign law; in turn set its content and scope.
 • Item
  Поняття кримінальної насильницької поведінки та її види
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гумін, О. М.
  Розглядається питання кримінальної насильницької поведінки, яка проявляється в усіх сферах суспільства. Досліджуються питання класифікації насильницької поведінки у різних галузях права та визначаються три види цієї поведінки, серед яких: фізичне, сексуальне та економічне насильство. Рассматривается вопрос об уголовном агрессивном поведении, которое проявляется во всех сферах жизни общества. Рассматривается классификация агрессивного поведения в различных областях права, а также определяются три типа насилля: физическое, сексуальное и экономическое. The paper addresses the issue of criminal violent behavior, which manifests itself in all spheres of society. The author examines the classification of violent behavior in different areas of law, and defines three types of behavior, including physical violence, sexual and economic.