Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2007. – №595

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику відображено результати досліджень з теорії і проектування радіо-електронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіо-електронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 595 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 108 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Піксельне комплексування даних на основі локальної кореляції у системах дистанційного зондування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Прудиус, І. Н.; Лазько, Л. В.; Семенов, С. О.
  Здійснено аналіз можливості застосування локальної кореляції на піксельному рівні комплексування даних з метою підвищення ефективності роботи методу комплексування інформації на піксельному рівні. In present paper there was done analysis of possibility to use local correlation at pixel level data fusion in order to increase effectiveness of information fusion method.
 • Item
  Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Іванців, Р.-А. Д.; Загарюк, Р. В.; Теслюк, В. М.
  Розроблено схему перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу. Описано принцип роботи схеми та її основні елементи. Розроблено математичну модель перетворення сигналу. Наведено результати перетворення та зроблено висновки щодо наведеної схеми. Signal-conditioning circuit for capacitive accelerometer is designed. The main principles and elements of the circuit are described. Model of capacitive accelerometer is designed. Mathematical model of the Signal-conditioning circuit is developed. Work results are presented and drawn conclusions about current circuit.
 • Item
  Визначення швидкості руху мікрооб'єкта телевізійним оптичним сканувальним мікроскопом у двотактному режимі вимірювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шклярський, В. І.; Матієшин, Ю. М.
  Проаналізовано особливості використання телевізійного оптичного сканувального мікроскопа у двотактному режимі роботи для визначення швидкості руху мікрооб’єкта та похибок, що виникають при цьому, а також два варіанти роботи мікроскопа з точки зору способу сканування: 1) сканування із забезпеченням послідовного підсвічення усіх положень сканувальної плями в рядку, що відповідають заданим координатам (неперервне сканування); 2) сканування формуванням положень сканувальної плями в рядку, що відповідають заданим координатам, за допомогою сходинчастого сигналу рядкової розгортки (дискретне сканування). Paper is consist of analysis of the television optical scanning microscope peculiarities in double time work mode for determination of the microobject velocity and errors which are arise attached to this. Analyzed two versions of microscope working by mean of scanning method: 1) Scanning with the consecutive lighting of the all scanning spot positions in a row with corresponding coordinates which are set providing (continuous scanning); 2) Scanning by the way of scanning spot positions in a row forming with corresponding coordinates by the stairs signal of row evolve (stepping scanning).
 • Item
  Особливості дистанційного моніторингу за допомогою тепловізійної камери, обладнаної каналом видимого зображення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Боженко, В. І.; Бродський, М. О.; Кондратов, П. О.; Шклярський, В. І.
  Розглянуто вимоги до апаратури теплового контролю під час будівництва та експлуатації промислових і житлових споруд. Описано принцип дії та структура розробленого авторами дводіапазонного тепловізійного комплексу, показано його можливості під час проведення широкомасштабних обстежень стану будівель. The requirements to the equipment of the thermal control at construction and operation of industrial and inhabited structures are considered. A principle of action and structure developed by the authors two-channel thermovision complex are described, its opportunities at realization of large-scale inspections of a condition of buildings are shown.
 • Item
  Аналіз режиму регенеративного підсилення в транзисторному автодині
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Мелень, М. В.; Когут, В. М.; Павлов, Б. О.
  На основі еквівалентної схеми автогенератора розрахований регенеративний коефіцієнт підсилення для високочастотного вхідного сигналу. Показано, що максимум цього підсилення не збігається з частотою генерації, що стало основою для вибору оптимальної проміжної частоти приймача. Визначені співвідношення між сталими часу коливального контуру автогенератора і ланки автозміщення, за яких забезпечується безумовна стійкість підсилення. On the basis of the equivalent circuit of the oscillator is computed regenerative amplification factor for high-frequency input signal. Is shown, that the maximum of this amplification does not coincide with frequency of generation, that became a basis for a choice of optimum intermediate frequency of the receiver. The ratio between time constant of an oscillating circuit of the oscillator and automatic bias chain are determined, at which the unconditional stability of amplification is provided.
 • Item
  Метод підсумовування похибок з довільними законами розподілів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Надобко, О. В.; Дутка, Б. М.
  Запропоновано простий та порівняно універсальний метод підсумовування похибок з довільними законами розподілів. Розроблено практичні рекомендації щодо його використання.
 • Item
  Моделювання фотонних кристалів гіллястими ланцюговими дробами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гоблик, В. В.; Павлиш, В. А.; Ничай, І. В.
  Для опису фотонних кристалів запропоновано моделі у вигляді гіллястих ланцюгових дробів. Проаналізовано переваги таких моделей для задач дослідження інфокомунікаційних властивостей фотонних кристалів на базі модульованих нанорозмірних структур. Досліджено особливості розподілу поля одновимірного фотонного кристала на основі тонкої періодично-неоднорідної пластини. Розглянуто прикладні задачі використання результатів цього дослідження в перспективних інфокомунікаційних системах. In given paper the models of photon crystals in the form of branchedcontinual fractions are offered. Advantages of such models for the problems of research of info-communicational properties of the photon crystals on the basis of modulated nano-dimensional structures are analysed. Features of a field distribution of the one-dimensional photon crystal on the basis of thin periodically - a non-uniform plate are investigated. Applied problems of results use of the given research in perspective info-communicational systems are considered.
 • Item
  Імовірнісна формалізація процесів утворення, виявлення і пропуску дефектів на стадіях життєвого циклу РЕА
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Бобало, Ю. Я.; Недоступ, Л. А.; Кіселичник, М. Д.; Лазько, О. В.
  Запропоновано новий підхід до формалізації процесів утворення дефектності і їх моделювання. Сформовано адекватні математичні моделі дефектності для завдань комплексної оптимізації. The new approach to the formalization of defect formation procedure is proposed. Highadequate defect models are proposed for complex optimization problem solution.
 • Item
  Аналіз шумових характеристик транзисторного автодина
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Желяк, Р. І.; Павлов, Б. О.; Самсонюк, О. В.
  На основі еквівалентної схеми автогенератора розрахований регенеративний коефіцієнт підсилення для високочастотного вхідного сигналу. Показано, що максимум цього підсилення не збігається з частотою генерації, що стало основою для вибору оптимальної проміжної частоти приймача. Визначені співвідношення між сталими часу коливального контуру автогенератора і ланки автозміщення, за яких забезпечується безумовна стійкість підсилення. On the basis of the equivalent circuit of the oscillator is computed regenerative amplification factor for high-frequency input signal. Is shown, that the maximum of this amplification does not coincide with frequency of generation, that became a basis for a choice of optimum intermediate frequency of the receiver. The ratio between time constant of an oscillating circuit of the oscillator and automatic bias chain are determined, at which the unconditional stability of amplification is provided.
 • Item
  Вплив внутрішніх механічних напружень на властивості акустоелектронних фільтрів на поверхневих акустичних хвилях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Матвійків, М. Д.
  Досліджено вплив внутрішніх механічних напружень (ВМН) на частоту фільтрації та її часову стабільність в акустоелектронних фільтрах на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ). Показано, що ВМН змінюють частоту фільтрації і знижують її часову стабільність. Запропоновано методи послаблення цих деформаційних ефектів. In the article analyzed influence of internal mechanical tensions (IMT) on filtration frequency and its time stability in acoustoelectronic filters on surface acoustic waves (SAW). It is shown, that IMT changes filtration frequency and reduces its time stability. Slackening of deformation effects methods are offered.
 • Item
  Стабільність товстоплівкових резисторів, виготовлених на основі паст серії серії 4400з провідниковими елементами із паст 1785 і 1785М (за результатами кліматичних випробувань)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Дячок, Д. Т.; Павлиш, В. А.; Немеш, В. Г.
  Досліджено стабільність товстоплівкових резисторів на основі паст серії 4400(КЛИС750771.002ТУ) з провідниковими елементами із паст 1785 (АУЭ0.027.066ТУ) 1785М, нанесених на підкладки ВК94-1 і ВК100-1. Проведено оцінку впливу на стабіль- ність резисторів матеріалу провідникової пасти та матеріалу підкладки, а також перевірку окремих електрофізичних параметрів елементів, виготовлених із провіднико- вих паст на відповідність вимогам технічних умов АУЭО.027.066ТУ. There has been investigated the stability of ruthenium thick-film resistors based on the series 4400 (КЛИС750771.002ТУ) pastes and having conductor elements from 1785 (АУЭ0.027.066ТУ) and 1785M pastes deposited on the substrates ВК94-1 and ВК100-1. The influence of the conductor paste material and substrate material on the resistor stability has been estimated. Some electrical and physical parameters of the elements made from the conductor pastes have been checked for the compliance with the specification requirements АУЭ0.027.066ТУ.
 • Item
  Матричний метод аналізу оптичних транспортних мереж зі спектральним ущільненням каналів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Климаш, М. М.; Романчук, В. І.
  Запропоновано матричний метод аналізу оптичних мереж зі спектральним ущільненням каналів (WDM/DWDM), який дає змогу оцінити вплив перехресних міжканальних завад, нелінійних адитивних завад та власних завад у мультихвильовій оптичній мережі (MONET). In this work the matrix method of analysis optical networks is offered with a wavelength division multiplexing , which allows to estimate influencing of crosstalk, nonlinear crosstalk in Multiwavelength Optical Networks.
 • Item
  Інформаційна модель писемно-мовної комунікації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Николишин, М. Й.
  Розглянуто нову інформаційну модель писемно-мовної комунікації. Описано основні мікрофункції, що зустрічаються під час формування та опрацювання сигналів писемної та мовної комунікації. Відзначено специфіку писемної комунікації, яка полягає у багатократному використанні динамічного сигналу, який формується на основі статичного сигналу, що переносить інформацію у часі. In the article new information model of written – spoken communication is investigate. Main microfunctions that have place at the written and spoken communication signals processing are described. A specific of written communication which is in a many times dynamic signal usage, which is formed at the base of static signal carrying information in the time is marked.
 • Item
  Програмно-методичний комплекс дослідження основних алгоритмів керування АТС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шийка, Я.
  Розглянуто структуру розробленого програмно-методичного комплексу для дослідження основних алгоритмів керування АТС. В основу комплексу покладено математичний апарат імітаційного моделювання складних систем. The structure of the developed programmatic methodical complex is examined for research of basic algorithms of management of automatic telephone stations. The mathematical instrument of imitation of difficult systems forms the basis of complex.
 • Item
  Розробка моделей та структурної схеми для автоматизованого багаторівневого проектування МЕМС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Теслюк, В. М.
  Запропоновано структуру системи для автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем (МЕМС), яка включає: підсистему моделювання технологічних маршрутів виготовлення інтегральних схем (ІС) та МЕМС – «ПроМІС-Т (МЕМС)», підсистему твердотільного (ПроМІП-Тв), функціонального (ПроМІП-Ф) та системного (ПроМІП-С) моделювання. Розроблено модель об’єкта проектування та процесу автоматизованого проектування МЕМС на основі мереж Петрі і запропоновано використовувати теорію чутливості для підвищення ефективності автоматизованого проектування на ієрархічних рівнях. In the paper the structure of a system for automated MEMS design is proposed. The structure includes a subsystem for technological IC and MEMS development strategy modeling, subsystems for solid item (ПроМІП-Тв), functional (ПроМІП-Ф), and system (ПроМІП-С) modeling. A model for designed object and design process on the base of Petri nets on hierarchical levels was developed. To increase the efficiency of automated MEMS design process, the use of sensitivity theory is proposed.
 • Item
  Формування рівнянь лінійних параметричних кіл топологічним методом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шаповалов, Ю. І.
  Проаналізовано шумові характеристики приймального тракту, виконаного на основі автогенератора на одному активному елементі, який одночасно суміщає функції радіопередавача, а також регенеративного підсилювача високої частоти, гетеродина і змішувача в приймачі. Як приклад в нормованих величинах наведено залежність коефіцієнта шуму від зміни еквівалентного опору коливального контуру автогенератора. Descriptions of noises of receiving highway, executed on the basis of ascillator on one active element which combines the functions of radio transmitter simultaneously, and also regenerative strengthener of high-frequency, geterodina and mixer are analysed in a receiver. As an example, in the rationed sizes dependence of coefficient of noise is resulted on the change of equivalent resistance of oscillatory circuit of ascillator.
 • Item
  Імовірнісне оцінювання ефективності і керованості систем забезпечення якості радіоелектронної апаратури
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Бобало, Ю. Я.
  Запропоновано методи визначення електричних параметрів багатоканальних перемикачів променевого типу, вхідне узгодження яких забезпечується за допомогою трансформуючих ланок, увімкнених у кожен з вихідних каналів пристрою між розгалужувачем і комутуючими елементами. The methods for calculation of electrical parameters of single pole multi-throw switches, the input matching of which is provided by means the transforming circuits inserted between branching and commutating elements in each of device output arm , are offered.
 • Item
  Зміст до Вісника "Радіоелектроніка та телекомунікації"
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007)
 • Item
  Методи розрахунку багатоканальних променевих перемикачів з узгоджувальними трансформаторами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Оборжицький, В. І.
  Розглянуто вимоги до апаратури теплового контролю під час будівництва та експлуатації промислових і житлових споруд. Описано принцип дії та структура розробленого авторами дводіапазонного тепловізійного комплексу, показано його можливості під час проведення широкомасштабних обстежень стану будівель. The requirements to the equipment of the thermal control at construction and operation of industrial and inhabited structures are considered. A principle of action and structure developed by the authors two-channel thermovision complex are described, its opportunities at realization of large-scale inspections of a condition of buildings are shown.