Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – Випуск 78

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричної бази Index Copernicus

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 78. – 128 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 78)


1
3
10
16
20
25
34
42
48
55
61
65
74
80
85
93
101
108
118
124

Content (Vol. 78)


1
3
10
16
20
25
34
42
48
55
61
65
74
80
85
93
101
108
118
124

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Нейронні мережі як засіб удосконалення метрологічних характеристик металоконструкцій з урахуванням міжфазних шарів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Лозован, Віталій; Юзевич, Володимир; Lozovan, Vitaliy; Yuzevych, Volodymyr; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему обстежень, контролю параметрів і діагностування стану поверхневих шарів металу підземних трубопроводів з урахуванням впливу корозійного середовища. Запропоновано методику контролю характеристик, що полягає у врахуванні основних інформативних параметрів за допомогою штучних нейронних мереж, а також визначено напрями застосування методології для контролю технічного стану трубопроводів (КТСТ) (товщина стінки, наявність дефектів, енергетичні характеристики міжфазних шарів, корозійні струми, процеси розвитку дефектів тощо). Метою методології КТСТ є удосконалення нормативних документів у сфері метрології.
 • Item
  Методи і засоби вимірювання розподілу температури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Озгович, Андрій; Панчук, Олена; Ozgovych, Andriy; Panchuk, Olena; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано методи вимірювання розподілу температури і можливості їх застосування у різних галузях. Наведено класифікацію методів і подано порівняльну характеристику переваг та недоліків. Зроблено висновок, що розвиток методів вимірювання температурного розподілу є актуальним завданням наукових досліджень, які дадуть змогу відкрити нові перспективи та розширити сфери застосування методів вимірювання розподілу температури.
 • Item
  Вдосконалення двопровідних терморезистивних перетворювачів з комутаційним інвертуванням зразкових струмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бойко, Оксана; Boyko, Oksana; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  Вдосконалено метод компенсації впливу опорів ліній зв’язку в двопровідних терморезистивних перетворювачах на основі комутаційного інвертування зразкового вимірювального струму. Для збільшення швидкодії та зменшення впливу перехідних комутаційних процесів застосовано аналогові запам’ятовувальні пристрої на входах ліній зв’язку. Розроблено структурну і принципову схеми терморезистивного перетворювача. Проаналізовано залежності коефіцієнта послаблення впливу опорів ліній зв’язку від похибки зразкових струмів. Коефіцієнт послаблення впливу опорів ліній зв’язку за відносної похибки зразкових струмів 0,01 становить 34 дБ і збільшується зі зменшенням відносної похибки. У разі вибору транзисторів комутатора і джерел зразкових струмів з метрологічними характеристиками, які забезпечують необхідну точність вимірювання температури, вплив зміни опору ліній зв’язку в діапазоні 0–30 Ом повністю компенсу- ється. Встановлено, що похибка нелінійності функції перетворення в діапазоні 0–200 °С не перевищує 0,1 °С.
 • Item
  Аналітичний огляд методів та засобів вимірювання температури об’єктів малих розмірів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кривенчук, Юрій; Кривенчук, Уляна; Kryvenchuk, Yurii; Kryvenchuk, Uliana; Національний університет “Львівська політехніка”; Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”
  Проаналізовано основні переваги та недоліки контактних та безконтактних методів і засобів вимірювання температури та можливість їх застосування для вимірювання температури мікро- та нанооб’єктів. Враховуючи результати виконаного аналізу, переваги та недоліки розглянутих методів, для вимірювання температури об’єктів малих розмірів оптимальним є застосування методу комбінаційного розсіювання світла. Показано доцільність використання методу за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла для побудови засобу вимірювання температури нанооб’єктів, що забезпечує зменшення часу вимірювання та методичної похибки.
 • Item
  Похибки прогнозування значення температури нейронними мережами за ідеальним перехідним процесом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Лопатко, Ольга; Микитин, Ігор; Lopatko, Olha; Mykytyn, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано результати дослідження похибок прогнозування значення температури із використанням нейронних мереж, алгоритм створення та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від кількості шарів у мережі, від кількості входів мережі та від кількості послідовностей для навчання. Дослідження залежності похибки прогнозування температури від кількості входів мережі виконано для двох випадків: за однакового часу вимірювання тем- ператури перехідного процесу і за різного. Крім того, нейронну мережу перевірено на тестових послідов- ностях, які збігались та не збігались з тестовими послідовностями, на яких нейронна мережа вчилась.