Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – Випуск 78

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричної бази Index Copernicus

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 78. – 128 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 78)


1
3
10
16
20
25
34
42
48
55
61
65
74
80
85
93
101
108
118
124

Content (Vol. 78)


1
3
10
16
20
25
34
42
48
55
61
65
74
80
85
93
101
108
118
124

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Нейронні мережі як засіб удосконалення метрологічних характеристик металоконструкцій з урахуванням міжфазних шарів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Лозован, Віталій; Юзевич, Володимир; Lozovan, Vitaliy; Yuzevych, Volodymyr; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему обстежень, контролю параметрів і діагностування стану поверхневих шарів металу підземних трубопроводів з урахуванням впливу корозійного середовища. Запропоновано методику контролю характеристик, що полягає у врахуванні основних інформативних параметрів за допомогою штучних нейронних мереж, а також визначено напрями застосування методології для контролю технічного стану трубопроводів (КТСТ) (товщина стінки, наявність дефектів, енергетичні характеристики міжфазних шарів, корозійні струми, процеси розвитку дефектів тощо). Метою методології КТСТ є удосконалення нормативних документів у сфері метрології.
 • Item
  Вдосконалення двопровідних терморезистивних перетворювачів з комутаційним інвертуванням зразкових струмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бойко, Оксана; Boyko, Oksana; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  Вдосконалено метод компенсації впливу опорів ліній зв’язку в двопровідних терморезистивних перетворювачах на основі комутаційного інвертування зразкового вимірювального струму. Для збільшення швидкодії та зменшення впливу перехідних комутаційних процесів застосовано аналогові запам’ятовувальні пристрої на входах ліній зв’язку. Розроблено структурну і принципову схеми терморезистивного перетворювача. Проаналізовано залежності коефіцієнта послаблення впливу опорів ліній зв’язку від похибки зразкових струмів. Коефіцієнт послаблення впливу опорів ліній зв’язку за відносної похибки зразкових струмів 0,01 становить 34 дБ і збільшується зі зменшенням відносної похибки. У разі вибору транзисторів комутатора і джерел зразкових струмів з метрологічними характеристиками, які забезпечують необхідну точність вимірювання температури, вплив зміни опору ліній зв’язку в діапазоні 0–30 Ом повністю компенсу- ється. Встановлено, що похибка нелінійності функції перетворення в діапазоні 0–200 °С не перевищує 0,1 °С.
 • Item
  Методи і засоби вимірювання розподілу температури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Озгович, Андрій; Панчук, Олена; Ozgovych, Andriy; Panchuk, Olena; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано методи вимірювання розподілу температури і можливості їх застосування у різних галузях. Наведено класифікацію методів і подано порівняльну характеристику переваг та недоліків. Зроблено висновок, що розвиток методів вимірювання температурного розподілу є актуальним завданням наукових досліджень, які дадуть змогу відкрити нові перспективи та розширити сфери застосування методів вимірювання розподілу температури.
 • Item
  Аналітичний огляд методів та засобів вимірювання температури об’єктів малих розмірів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кривенчук, Юрій; Кривенчук, Уляна; Kryvenchuk, Yurii; Kryvenchuk, Uliana; Національний університет “Львівська політехніка”; Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”
  Проаналізовано основні переваги та недоліки контактних та безконтактних методів і засобів вимірювання температури та можливість їх застосування для вимірювання температури мікро- та нанооб’єктів. Враховуючи результати виконаного аналізу, переваги та недоліки розглянутих методів, для вимірювання температури об’єктів малих розмірів оптимальним є застосування методу комбінаційного розсіювання світла. Показано доцільність використання методу за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла для побудови засобу вимірювання температури нанооб’єктів, що забезпечує зменшення часу вимірювання та методичної похибки.
 • Item
  Похибки прогнозування значення температури нейронними мережами за ідеальним перехідним процесом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Лопатко, Ольга; Микитин, Ігор; Lopatko, Olha; Mykytyn, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано результати дослідження похибок прогнозування значення температури із використанням нейронних мереж, алгоритм створення та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від кількості шарів у мережі, від кількості входів мережі та від кількості послідовностей для навчання. Дослідження залежності похибки прогнозування температури від кількості входів мережі виконано для двох випадків: за однакового часу вимірювання тем- ператури перехідного процесу і за різного. Крім того, нейронну мережу перевірено на тестових послідов- ностях, які збігались та не збігались з тестовими послідовностями, на яких нейронна мережа вчилась.
 • Item
  Influence of the metallic impurities in A3B6 type layered semiconductors on their electrical, magnetic and structural properties
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Середюк, Богдан; Seredyuk, Bohdan; National Academy of Land Forces named after Hetman Petro Sakhajdachnyj
  Проаналізовано перспективи застосування магніторезистивних структур на основі напівпровідникових кристалів типу InSe для прецизійного вимірювання магнітного поля. Розглянуто можливість застосування сенсорів магнітного поля на основі структури InSe для виявлення військової бронетехніки. Досліджено вплив домішок металів на шарувату структуру напівпровідникового матеріалу, як на сильний ковалентний зв’язок всередині шару, так і на слабкий ван-дер-ваальсовий зв’язок у міжшаровому просторі. Проаналізовано діаграми Боде для кристала InSe з домішками нікелю за різних температур – від кімнатної до температури рідкого азоту. Топологічні знімки поверхонь InSe з використанням методики атомно-силової спектроскопії підтверджують його шарувату структуру.
 • Item
  Аналіз зміни термоелектрорушійної сили термоелектродів внаслідок їх відносної деформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ліхновський, Ігор; Різник, Анастасія; Питель, Іван; Скоропад, Пилип; Likhnovsky, Igor; Riznyk, Anastasiia; Pytel, Ivan; Skoropad, Pylyp; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано вплив механічної деформації матеріалів термоелектродів вимірювальних термоперетворювачів на зміну їх термоелектрорушійної сили.
 • Item
  Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
 • Item
  Аналіз частотних характеристик коригування адитивних зміщень у калібраторах напруги постійної струму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Матвіїв, Роман; Яцук, Василь; Микийчук, Микола; Яцук, Юрій; Matviiv, Roman; Yatsuk, Vasiliy; Mykyichuk, Mykola; Yatsuk, Yuriy; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено дослідження параметрів калібраторів напруги постійного струму з коригуванням адитивної складової похибки методом подвійної інверсії та усередненням вихідного сигналу активними фільтрами низької частоти. З урахуванням еквівалентної схеми операційних підсилювачів отримано аналітичні й графічні залежності перехідних процесів вихідної напруги активних фільтрів низької частоти за різних значеннь параметрів підсилювачів. Досліджено двокаскадний активний фільтр низьких частот за допомогою комп’ютерного моделювання та отримано залежності значень коефіцієнта послаблення змінної складової вихідної напруги активного фільтра низьких частот від частоти модуляції за різних значень опорів прохідних резисторів.
 • Item
  Формування позитивної корпоративної культури організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сидорко, Ігор; Sydorko, Igor; Державне підприємство “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
  Розглянуто різні підходи до визначення корпоративної культури організації. Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні.
 • Item
  Фірма “IFM Electronic” – новий партнер кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Машкова, Каміла; Ришковський, Олександр; Петровська, Ірина; Maschkova, Kamila; Ryshkovskyy, Oleksandr; Petrovska, Iryna; ІФМ “Електронік”; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено короткий історичний огляд становлення фірми “IFM Electronic”, стисло подано номенклатуру продукції, яку вона випускає сьогодні. Описано деякі типи сенсорів, які випускає фірма. З використанням наданих сенсорів створено дев’ять лабораторних макетів в найсучаснішій навчально-дослідницької лабораторії первинних перетворювачів фізичних величин (сенсорів), які дадуть змогу унаочнити і покращити вивчення дисциплін “Методи та засоби вимірювання неелектричних величин і “Первинні вимірювальні перетворювачі”, ознайомити студентів напряму “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” із сучасними високоточними сенсорами і широким діапазоном їх використання.
 • Item
  Оцінювання ризиків процесів життєвого циклу продукції постачальників за результатами їх аудиту згідно зі стандартом VDA 6.3
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бойко, Тарас; Корчинська, Ольга-Соломія; Boyko, Taras; Korchynska, Olha-Solomiia; Національний університет “Львівська політехніка ”
  Проаналізовано трактування терміна “ризик” та суміжних понять у різних нормативних документах, зокрема у галузевому стандарті німецьких автовиробників VDA 6.3 та у міжнародному термінологічному стандарті ISO. Виявлено часткову неузгодженість в їх тлумаченні. Показано, що вдосконалювати чинне нормативне забезпечення щодо аудиту процесів життєвого циклу продукції необхідно, на основі вимог ISO/IEC з врахуванням галузевої виробничої специфіки. Для цього запропоновано розмежовувати поняття “невідповідність вимогам” і “ризики” та визначати ризики під час аудиту процесів як комбінацію небажаних наслідків – втрат, оцінених через “втрату якості” елементами процесів життєвого циклу продукції у постачальника, та ймовірності/правдоподібності виникнення небажаного наслідку для кожного елемента процесу, отриманої у результаті опрацювання статистичної інформації.
 • Item
  Контроль якості підземних газопроводів з урахуванням корозійної втоми, міцності та нормативної документації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Микийчук, Микола; Юзевич, Лариса; Mykyychuk, Mykola; Yuzevych, Larysa; Національний університет “Львівська політехніка”
  Подано алгоритм інформаційної технології для підвищення ефективності підземних газопроводів (ПГ) на основі концептуальної моделі з використанням підходів інженерії якості. Розроблено структуру комплексної моделі, в яку входять cпіввідношення корозійної втоми, стандарти, методики і рекомендації щодо поліпшення якості процедури оцінювання міцності та надійності ПГ з урахуванням параметрів, які характеризують ресурс і втомну довговічність. Приклади розрахунку низки параметрів і характеристик металевої труби ПГ за різними методиками дають змогу отримати діапазон оптимальних непевностей. Удосконалено методики коригування параметрів математичної моделі фізико-хімічних процесів на поверхні труби з урахуванням корозійного поширення вершини тріщини і ризику.
 • Item
  Аналіз методів і видів вимірювань у кваліметрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мотало, Андрій; Стадник, Богдан; Мотало, Василь; Motalo, Andrij; Stadnyk, Bogdan; Motalo, Vasil; Газопромислове управління “Львівгазвидобування”; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто й проаналізовано шляхи поєднання методології метрології та кваліметрії – наукової галузі, предметом вивчення якої є кількісне оцінювання якості продукції. З позиції сучасного розвитку світової метрології розглянуто види вимірюваних величин у кваліметрії та методи їх вимірювань. Розроблено концепцію вибору методів вимірювань величин у кваліметрії з урахуванням специфіки досліджуваних об’єктів та методику оцінювання точності отриманих результатів вимірювань, що істотно розширює можливості кваліметрії щодо забезпечення єдності вимірювань, підвищення точності та достовірності отриманих результатів вимірювань характеристик якості продукції.
 • Item
  Матричний метод проведення FMEA-аналізу як інструмент прогнозування якості продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ванько, Володимир; Приходько, Олександр; Vanko, Volodymyr; Prikhodko, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано особливості й специфіку реалізацій методу FMEA-аналізу відповідно до вимог чинних нормативних документів. Запропоновано застосування матричного методу оцінювання якості продукції та послуг для прогнозування якості продукції машинобудівного виробництва. Подано спосіб формування матриць якості під час проектування виробу, підготування виробництва, виконання технологічних процесів, вихідного контролю готового виробу, аналізу факторів і умов навколишнього середовища. Викладено оригінальний підхід для формування еталонних матриць якості продукції на всіх етапах життєвого циклу. Подано рекомендації щодо застосування матричного методу проведення FMEA-аналізу в практиці діяльності машинобудівного підприємства.
 • Item
  Дослідження можливостей покращення якості виробів 3D-принтерної технології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яцишин, Святослав; Полянський, Ігор; Yatsyshyn, Svyatoslav; Polyanskiy, Igor; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано методи контролю якості виробництва на 3D-принтері для технології селективного лазерного плавлення та лазерного припікання.
 • Item
  Реалізація міткового перетворювача витрати газу в складі інформаційно-вимірювального каналу еталонної дзвонової установки “Темпо-3”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мануляк, Ірина; Мельничук, Степан; Manulyak, Iryna; Melnychuk, Stepan; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  Запропоновано реалізацію інформаційно-вимірювального каналу контролю порога чутливості на основі первинного перетворювача міткового типу. Подано результати експериментів, які свідчать про перспективність подальшого дослідження первинних перетворювачів на основі розробленого методу. Показано, що запропонований інформаційно-вимірювальний канал може використовуватися як самостійно, так і в складі автоматизованих систем контролю. Розроблено блок-схеми перетворення інформаційно- вимірювальних сигналів на величину поточної витрати каналу у складі перевіряльної установки.
 • Item
  ARDUINO based automated temperature controller system for cryostat
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сус, Богдан; Гунькало, Алла; Sus, Bohdan; Hunkalo, Alla; Taras Shevchenko National University of Kiev; Lviv Polytechnic National University
  Запропонована автоматизована система управління температурою кріостата для низькотемпературних гальваномагнітних вимірювань (4,2–77–270 К). Автоматизована система працює автономно за допомогою мікроконтролера. Система керування потужністю нагрівача в термостаті діє за принципом широтно- імпульсної модуляції. Автоматизована система управління ґрунтується на стандартному обладнанні, тому доступна для практичного використання.
 • Item
  Вплив стану досліджуваної системи на дисперсію рівноточних вимірювань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Колодій, Зеновій; Су, Цзюнь; Яцишин, Святослав; Kolodiy, Zenoviy; Su, Jun; Yatsychyn, Svyatoslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Школа комп’ютерної науки, Університет технології провінції Хубей, Китай
  Наведено результати рівноточних вимірювань електричного опору двох однотипних вимірювальних котушок опору за припущення, що різниця між дисперсіями (середньоквадратичними відхиленнями) номіналу досліджуваних котушок є наслідком їх нерівноважного стану. Визначено енергетичний спектр флуктуацій номіналу досліджуваних котушок, за яким визначено діапазон частот, у межах якого зміни енергетичного спектра мінімальні. За визначеним діапазоном частот встановлено умови, за яких реалізація процесу вимірювання відбувається для квазірівноважного стану досліджуваних котушок і, відповідно, різниця між дисперсіями результатів рівноточних вимірювань мінімальна.
 • Item
  Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)