Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2022. – Volume 4, number 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59495

Науковий журнал

Науковий журнал “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” є правонаступником Вісника Національного університету “Львівська політехніка” Серії “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Виходить двічі на рік з 2019 року.

Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. – Volume 4, number 1. – 244 p.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

Зміст (том 4, № 1)


1
7
16
24
32
40
49
57
71
80
88
99
115
127
140
159
167
177
189
200
206
215
224
231
241

Content (Vol. 4, No 1)


1
7
16
24
32
40
49
57
71
80
88
99
115
127
140
159
167
177
189
200
206
215
224
231
241

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
 • Thumbnail Image
  Item
  Future changes in logistics supply chains: a competence dimension
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Чорнописька, Н. В.; Гайванович, Н. В.; Chornopyska, N. V.; Hayvanovych, N. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті наголошено, що інтеграція української економіки в ЄС частково гальмуються суто логістичними чинниками. Проаналізовано позиції України у світовому рейтингу Індексу логістичної ефективності. Проведено порівняльний аналіз України з Німеччиною та Польщею в розрізі 6 субіндексів. Акцентовано увагу на складовій «логістична компетентність», за яким спостерігається значне відставання від середньоєвропейського рівня. Обґрунтовано внесок «компетентностей» у розвиток логістичного потенціалу країни з позицій: покращення результатів; ефекту синергії,; ефекту мережі. Авторами висунуто припущення, що існуюче відставанння знівелює нова генерація потенційних менеджерів, які були цільовою аудиторією даного дослідження. За допомогою опитування отримано світоглядну картину майбутніх змін логістичної галузі в Україні, Польщі та Німеччині. Розглянуто відмінності, які є більшою мірою відображенням рівня досягнень конкретної країни в галузі логістики. Завдяки ідентифікації особистісних характеристик цільової аудиторії (соціально-демографічних, поведінкових, ціннісних орієнтацій), виділено спільні та відмінні риси. Доведено, що спільних рис у представників трьох країн є більше, вони включають: інтерес до екологічних проблем, прив’язаність до соціальних мереж, володіння іноземними мовами, здатність сприймати і обробляти багато інформації, навчання за міждисциплінарним підходом, важливе бачення перспективи, як власної, так і галузі, а завдяки уніфікації університетських програм – однаковий набір hard skills та soft skills. Це сприятиме зменшенню «розривів» у логістичній компетентності нової генерації менеджерів, що допоможе вивести логістику країни на якісно новий рівень сталого, стійкого розвитку та сприятиме інтеграції України з ЄС.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Яремко, І. І.; Yaremko, I. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і результативного функціонування органів публічного управління. Запропоновано підхід до визначення ефективності і результативності у досліджуваній сфері, який базується на основі синтезованого показника, складовими якого виступають кількісні і якісні характеристики досягнення поставлених цілей та економічність (ефективність, результативність) використання бюджетних ресурсів. Сформульовано систему вимірних компонентів та аргументовано доцільні підходи до вимірювання основних критеріїв і показників ефективності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19: європейський вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Дернова, І. А.; Боровик, Т. М.; Dernova, I. A.; Borovyk, T. M.; Черкаський державний бізнес-коледж; Cherkasy State Business College
  Важливу роль у розвитку економічних систем провідних країн світу відіграє малий та середній бізнес, який забезпечує близько половини надходжень валового внутрішнього продукту, що свідчить про глобальне значення малого та середнього бізнесу для суспільства загалом. Стаття присвячена комплексному дослідженню малого та середнього бізнесу в Україні. Проведено статистичну оцінку загальних показників діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрізі окремих країн, виділено основні перешкоди для ведення бізнесу в Україні. Проаналізовано наявність ринкових бар’єрів входу та виходу для суб’єктів господарювання України у порівнянні з країнами Європи і Центральної Азії та країнами ОЕСР. З метою аналізу позиціонування України в глобальному просторі проведено дослідження міжнародних рейтингів, які оцінюють соціальну, економічну та політичну сфери в Україні. Розглянуто стан підтримки малого і середнього бізнесу в Україні та країнах ЄС з боку держави. Узагальнено та виділено ключові напрямки активізації малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи, спричиненої світовою пандемією.
 • Thumbnail Image
  Item
  Адміністрування митних платежів: концептуальний базис у стратегіях розвитку підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Маслак, О. О.; Передало, Х. С.; Маслак, Т. О.; Maslak, O. O.; Peredalo, Kh. S.; Maslak, T. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розвинуто концептуальний базис адміністрування митних платежів у частині уточнення змісту зазначеного поняття та виокремлення його характерних ознак. Встановлено, що у теорії оподаткування адміністрування митних платежів розглядають найбільш поширено як процес збирання, обчислення, контролю та сплати цих видів податкових платежів. За результатами огляду й узагальнення літературних джерел поняття адміністрування митних платежів запропоновано розглядати у двох аспектах: як діяльність митних та інших органів із стягнення та перерахування митних платежів у відповідні бюджети; як процес реалізації митної політики в сфері справляння митних платежів (мита, ПДВ, акцизного збору, митних зборів тощо). Для конкретизування сутності адміністрування митних платежів виокремлено його характерні ознаки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика оцінювання розвитку венчурних структур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Терлецька, В. О.; Terletska, V. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано оцінювати розвиток венчурних структур шляхом формування інтегральної оцінки, використовуючи систему показників ефективності функціонування венчурної структури та показників стану і динаміки функціонування венчурної структури. Представлена система показників відповідає загальним системоутворюючим вимогам до формування розвитку венчурних структур, кожний напрям передбачає формування відповідної системи показників, що в результаті дозволить оцінити розвиток венчурної структури. Формування інтегральної оцінки узгодженості розвитку венчурних структур сприятиме отриманню адекватної оцінки збалансованості розвитку
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості управління ризиками у митній сфері
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Подра, О. П.; Петришин, Н. Я.; Podra, O. P.; Petryshyn, N. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад управління ризиками у митній справі. Визначено етапи виникнення ризиків у процесі митної діяльності, зокрема ризики під час контролю доставки товарів, ризики що виникають під час митного контролю та митного оформлення доставки, ризики, які виявляються після факту митного оформлення, ризики під час митного аудиту. Досліджено основні завдання системи аналізу та керування ризиками, проаналізовано групи критеріїв ризику за певними ознаками. Виявлено причини, які вказують на необхідність удосконалення митного оформлення товарів, які відносяться до груп ризику для підприємств, а також розроблено заходи нейтралізації груп ризиків.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків перевізної роботи операторів рухомого залізничного складу у сфері вантажних перевезень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Двуліт, З. П.; Мазник, Л. В.; Микитюк, О. П.; Dvulit, Z. P.; Maznyk, L. V.; Mykytiuk, O. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний університет харчових технологій; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Lviv Polytechnic National University; National University of Food Technologies; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Стаття присвячена проблемі забезпечення взаємовигідної співпраці між вантажовласниками та вантажоперевізниками у сфері залізничних перевезень в Україні. У дослідженні використано такі методи: монографічний, порівняння та систематизації, експертних оцінок. У результаті дослідження запропоновано формування інформаційної бази вантажовласників із проведенням їх анкетування щодо визначення ступеня задоволеності рівнем якості перевізної роботи операторів вантажних перевезень. Така діяльність сприятиме вдосконаленню системи моніторингу задоволеності споживачів транспортних послуг. Запропоновано методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків перевізної роботи українських залізниць у сфері вантажних перевезень, які передбачають систему моніторингу з відповідним опитувальником та методикою обробки результатів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості процесів міграції населення України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Процик, І. С.; Кара, Н. І.; Protsyk, I. S.; Kara, N. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано основні показники, які характеризують населення України, зокрема рівень безробіття, мобільність громадян по регіонах, рівень народжуваності та смертності. Наведено інформацію про досвід роботи українців за кордоном за регіонами, тенденції міжнародної міграції та міграції населення з України, виокремлено найбільш популярні країни для міграції. Визначено чинники, які зумовлюють міжнародну міграцію населення і визначають її світові тенденції і масштаби та основні типові причини міграції українців. Визначено країни, які суттєво послабили умови перебування для українських трудових мігрантів з метою їх більшого приваблення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Economic complexity and knowledge economy: diffusion of the knowledge as a factor for economic growth
  (Видавництво Львівської політехніки, 2005-03-01) Олексів, О. І.; Мірзоєва, Д. Р.; Oleksiv, I.; Mirzoieva, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Метою роботи було встановлення взаємозв’язків між економічною складністю та економікою знань. Також в статті було запропоновано новий напрямок досліджень, а саме пошук кореляційних коефіцієнтів між індексом економічної складності, індексом економіки знань та основними компонентами останнього. В роботі застосовний кореляційний аналіз, а саме парний кореляційний тест. Іншою характеристикою обраного підходу є використання індексу економічної складності (ECI) та індексу економіки знань (KEI). Основним висновком є наявність сильної та статистично значущої кореляції між індексом економічної складності та економікою знань. Крім того, були підтверджені сильні та статистично значущі зв’язки між економічною складністю, інституціями та інноваційною системою. В результаті застосування методу визначено аспекти економічної складності. Внаслідок проведеного дослідження встановлено наявність сильної кореляції між економічною складністю та складністю знань. Така залежність була встановлена в результаті аналізування даних сорока однієї країни. Країни були розбиті на п’ять груп за рівнем економічної складності, а саме: висока, верхня-середня, середня, нижня-середня та низька. Крім того, було виявлено, що інститути та інноваційна структура мають сильний зв’язок із економічною складністю. Істотним результатом дослідження є статистична значущість отриманих результатів. Теоретичні аспекти економічної складності були виділені та пояснені, як аспекти економіки знань впливають на економічну складність через ці аспекти. В результаті досліджень була виявлена тенденція: країни з більшими значеннями Індексу економічної складності асоціюються з вищими значеннями Індексу економіки знань. Такий можливий зв’язок підтверджує основні припущення: економіка знань розвивається разом з економічною складністю. Відповідно, для методології ЄБРР розробка ІСТ є способом удосконалення економіки знань у країнах на ранній стадії її розвитку. Отримані результати можуть бути використані для формування економічних стратегій, планування та регулювання.