Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – №635

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До двадцять третього випуску збірника науково-прикладних праць "Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку" увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національним господарством України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 276 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 635
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Формування системи цілей розвитку машинобудівного підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Самуляк, В. Ю.
  Розглядається проблема оптимального заміщення невідновлюваних енергоресурсів відновлюваними. Визначаються умови ефективного використання невідновлюваних та відновлюваних ресурсів та фактори, які визначають обсяги використання цих ресурсів при їх ефективному поєднанні. The problem of efficient substitution nonrenewable resources by renewable is considered. Conditions of optimal resource substitution are defined. Factors, that influence upon efficient substitution of nonrenewable resources by renewable are studied.
 • Item
  Огляд вітчизняного та світового ринків лізингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Подольчак, Н. І.
  Розглянуто історичний аспект розвитку лізингової діяльності у світі, визначено основні передумови та економічні причини виникнення лізингових операцій у США та європейських країнах. Виконано порівняльний аналіз сучасних ринків лізингових послуг США, Німеччини, Японії, України за такими ознаками: основні умови договору фінансового лізингу та характерні особливості лізингової діяльності. Визначено пріоритети подальшого розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг. It was considered the historical aspect of world leasing activity. It was identified the main prestep and economic reason of leasing operation in the USA and European Union countries. It was compared the analysis of current market of leasing services in the USA, Germany, Japan, Ukraine by such factor: main principle of financial leasing and peculiarities of leasing activity. It was researched the priorities of national market of leasing activity development.
 • Item
  Порівняльна характеристика методів оцінювання розвитку страхових компаній
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Нєнно, І. М.
 • Item
  Особливості просування банківських продуктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Косар, Н. С.; Огерчук, Ю. В.; Савченко, Ю. Т.
  Розглянуто питання оцінки розвитку страховика, методології та методик оцінювання. Отримані результати щодо оцінки аналізуються на прикладі страхової компанії «ОРАНТА». Пропонується новий підхід до оцінювання розвитку страховика з урахуванням ризиків його діяльності. The article is deducted to the issues of the development evaluation of the insurer, to the analysis of the methods and methodologies of this evaluation. The received results of the evaluation are compared on the example of the insurer “ORANTA”. The new approach to the development evaluation with the risk monitoring is suggested.
 • Item
  Удосконалення аналізування витрат машинобудівного підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Когут, У. І.
  Досліджено види аналізування витрат у контексті сфер їхнього застосування в управлінні підприємством. Запропоновано аналізувати собівартість продукції машинобудівного підприємства за етапами операційного циклу витрат з урахуванням дегресивних і прогресивних їхніх видів. In the article the types of analysis of charges are explored in the context of spheres of their application in the management by an enterprise. The analysis of unit cost of machinebuilding enterprise is offered after the stages of operating cycle of charges taking into account degressive and progressive their prospects.
 • Item
  Зовнішні механізми фінансової стабілізації на підприємстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Карпунь, І. Н.
  Розглянуто проблему використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Якщо вона не досягла своїх цілей або якщо за наслідками діагностики був зроблений висновок про безперспективність спроби виходу з кризового стану за рахунок мобілізації тільки внутрішніх резервів, підприємство має нагоду вдатися до зовнішньої допомоги, яка може набирати форми його санації. If the use of internal mechanism for financial stаbility has not achieved their objectives or if by the effects of diagnosis was concluded as not promising attempt to exit the crisis anly through the mobilization of intеrnal reserves, the company has an opportunity to resort to foreign aid, wich could take the form of its renovation.
 • Item
  Метод визначення цін опціонів за випадкової стрибкоподібної відсоткової ставки без ризику
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Іващук, Н. Л.
  Розроблено метод визначення цін стандартних і нестандартних опціонів для випадку, коли зміни відсоткової ставки без ризику мають випадковий стрибкоподібний характер. На основі цього методу розроблено моделі оцінювання бінарних опціонів типу “готівка або нічого” з правом купівлі та продажу базового активу. У роботі розраховано ціни таких опціонів з використанням розроблених моделей, а також здійснено порівняння цін опціонів з фіксованою та стохастичною відсотковою ставкою без ризику. Окрім того, досліджується вплив суми виплати для власника опціону та терміну його дії на опціонну премію. In article the method of definition of the prices standard and non-standard options for a case when changes risk-free interest rate have stochastic jump character is developed. On the basis of this method pricing models of binary options "cash-or-nothing" with the right of purchase and sale of a base active are developed. In work the prices such options, with use of the developed models are calculated, and also comparison of the prices options with fixed and stochastic risk-free rate is made. Except for it influence of the sum of payment and the period of its action on the option premium is investigated.
 • Item
  Обґрунтування ліквідаційної вартості основних засобів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Загорська, Т. В.
  Запропоновано систему показників, методів і моделей дослідження амортизаційного процесу складних економічних систем. Введено поняття “амортизаційна ліквідаційна вартість основних засобів” і “уречевлена форма амортизаційних відрахувань”. Запропоновано метод визначення цих показників з урахуванням вибуття існуючих основних засобів та ліквідаційної амортизаційної вартості. The system of indexes, methods and models of research of depreciation process of the difficult economic systems is offered. Notion is entered “depreciation liquidating value of basic facilities” and “materialized form of depreciation deductions”. The method of determination of these indexes is offered taking into account leaving of existent basic facilities and liquidating depreciation value.
 • Item
  Підхід щодо вибору страхового портфеля за цілями страховика
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дрібноход, А. О.
  Здійснена спроба сформулювати підходи до системи управління страховим портфелем. Вибір моделі портфеля автор поєднує з головною метою страховика. Так, якщо страховик хоче отримати максимальний прибуток, то вибирає агресивний страховий портфель, якщо збільшити свою частку на ринку, вибирає диверсифікований, якщо зберегти капітал, то консервативний. This article is dedicated to the attempt to create the base of the insurance portfolio’s management system. Based on the kinds of insurance portfolio author tried to combine it with the mission of insurer. Author of this article concluded, if insurer wants to gain maximal profit it will choose aggressive portfolio, if -occupy larger part of insurance market – choose diversified, if to save its capital – conservative portfolio.
 • Item
  Механізми реалізації заходів щодо удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Георгіаді, Н. Г.; Князь, С. В.
  Визначено заходи з удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства; встановлено послідовність і механізми їхньої реалізації; визначено критерії вибору управлінських рішень про черговість реалізації заходів щодо удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства. Measures are selected on the improvement of computer-integrated control the system by economic development of machine-building enterprise; a sequence and mechanisms of their realization is set; certainly criteria of choice of administrative decisions are about the order of realization of measures on the improvement of computer-integrated control the system by economic development of machine-building enterprise.
 • Item
  Розвиток елементів страхової системи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Баранова, В. Г.
  Розглянуто елементи страхової системи, наведено їхню характеристику, визначено тенденції розвитку, місце та роль в економіці країни. Аналіз статистичних даних щодо розвитку системи соціального страхування доводить, що вона у скрутному стані. Поширений підхід до функціонування системи соціального страхування стримує розвиток комерційного страхування, яке, своєю чергою, відчуває тиск з боку світового страхового капіталу. Пропонуються напрямки вдосконалення страхової системи. The elements of the insurance system are examined, their description is pointed, progress trends, place and role, are determined in the economy of country. The analysis of statistical data proves in relation to development of the system of social security, that it is in the difficult state. The existent going near functioning of the system of social security restrains development of commercial insurance which in same queue is subject pressure from the side of world insurance capital. Directions of perfection of the insurance system are offered.
 • Item
  Вища освіта: принципова схема раціональної діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кратт, О. А.; Дєєва, Л. Г.
  Обґрунтовано необхідність використання поняття “раціональність” як характеристики економічної діяльності. Описано іманентні поняттю “раціональність” ознаки відповідно характеристик діяльності вищої школи. Розроблено принципову схему раціональної діяльності і визначено її рівні. Запропоновано використання схеми для оцінки раціональності функціонування сфери вищої освіти. Necessity of use rationality as economic activities characteristics was proved. Rationality immanent features accordingly to the higher school activity characteristics were described. The basic scheme of rational activity was developed and rationality levels were determined. It was offered to use it for an estimation of higher education sphere functioning rationality.
 • Item
  Теоретико-методологічні засади розвитку теорії структури капіталу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Романів, І. І.
  Проаналізовано розвиток теорії капіталу від Адама Сміта до поглядів сучасних зарубіжних та вітчизняних учених. Особливу увагу зосереджено на дискусійних питаннях теорії на прикладах теореми Модільяні–Міллера та системи поглядів Карла Маркса. Проаналізовано стан дослідження проблеми в межах вітчизняної наукової спільноти та запропоновано власний підхід до класифікації провідних напрямків у розвитку теорії капіталу. In this article the progress in capital theory since Adam Smith and till contemporary studies is analysed. Controversial issues, e.g. Modigliani-Miller theorem and Marxist theory, are considered. The level of capital theory studies within domestic academic community is analysed. Original approach to the classification of leading trends in capital theory research is suggested.
 • Item
  Оцінювання ефективності систем менеджменту на засадах урахування ймовірності невиконання нормативно-законодавчих обмежень керівниками підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Подольчак, Н. Ю.
  Запропоновано модель оцінювання ймовірності порушення нормативно-правових обмежень системою менеджменту машинобудівного підприємства. Її побудовано у вигляді симультативної моделі, що складається із змінних: прозорість та досконалість вітчизняного законодавства, кількість перевірок, морально-психологічний клімат та корпоративна культура підприємства, стратегія підприємства та система цілей, сума сплачених штрафів, пені, компенсацій тощо, форма власності підприємства, рівень задоволення потреб менеджменту підприємства, витрати на заробітну плату. The model of probability estimation of juridical constraints of machine-building enterprise is proposed. Model is presented in the capacity of simultaneous-equation model which consists of the following variables: transparency and effectiveness of national juridical system, quantity of audits, enterprise strategy and management goals, sum of penny, level of demands satisfaction of enterprise management, sum of salary.
 • Item
  Класифікація чинників, які впливають на розвиток соціального житла та механізм їх макроекономічного регулювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Пшик-Ковальська, О. О.
  Розглянуто методичний підхід до визначення чинників, які впливають на розвиток соціального житла, через їх групування на внутрішні та зовнішні. Дано характеристику кожному окремому чиннику. Запропоновано модель макроекономічного регулювння зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на розвиток соціального житла. In this article considered methodical approach for determination factors which have an influence on development of social habitation by giving them external and internal classification. The description gave for each separate factor. Offered the macroeconomic regulation model for internal and external factors which have an influence on development of social habitation.
 • Item
  Позитиви та ризики основних галузей економіки України при членстві в СОТ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Перович, Д. М.
  Розглянуто питання ризиків, які виникають при вступі України до СОТ. На основі статистичних даних визначені головні як позитивні, так і негативні наслідки по окремих галузях економіки. This article are consecry of probles of riskis afber entrance Ukraine to the WOC. On base statistike information to set posisiwe and negative risks for the differents brauches of economy.
 • Item
  Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на засадах соціальних аспектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Макара, О. В.
  Розглянуто сутність конкурентоспроможності національної економіки України та обгрунтовано необхідність забезпечити високий рівень життя нації на основі ефективної системи виробництва товарів та послуг. Essence of competitiveness of national economy of Ukraine is investigated and necessity to provide the high living standard of nation on the basis of the effective system of producing goods and services is grounded in the article.
 • Item
  Ефективність монетарної та валютної політики україни в умовах економічного зростання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Корнєєва, Ю. В.
  Досліджується аналіз ефективності роботи монетарної та валютної політики в Україні, а саме: доцільність використання фактично режиму фіксованого валютного курсу у поєднанні з політикою монетарної експансії. Досліджується ефективність роботи банківського сектору, а також розглядається проблема виникнення значного рівня інфляції в Україні протягом 2008 року. In this article we analyze the efficiency of monetary and exchange rate policy in Ukraine, the relevance of combining the fixed peg (that is working de-facto in Ukraine) with monetary policy of expansion. Also the problem of effective work of banking sector and growing level of the inflation is under consideration in this article.