Energy Engineering and Control Systems. – 2017. – Vol. 3, No. 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42602

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Energy Engineering and Control Systems = Енергетика та системи керування : науковий журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yevhen Pistun. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. – Volume 3, number 2. – P. 37–90.

Зміст (том 3, № 2)


37
43
47
51
57
63
73
81
89

Content (Vol. 3, No 2)


37
43
47
51
57
63
73
81
89

Browse

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
 • Thumbnail Image
  Item
  The centenary of the department of automation and computer-integrated technologies
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10)
 • Thumbnail Image
  Item
  Investigation of sensor for measurement of rotation angle of sensitive element in rotational paper pulp consistometer
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10) Пістун, Євген; Кріль, Богдан; Романюк, Олександр; Кріль, Олександр; Pistun, Yevhen; Kril, Bohdan; Romaniuk, Oleksandr; Kril, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто результати теоретичного та експериментального дослідження оптичного давача для вимірювання кута повороту чутливого елемента ротаційного концентратоміра паперової пульпи. Стверджено, що для ротаційних концентратомірів має застосовуватись спеціалізований пристрій з двох дисків максимально можливого діаметра з прорізами по колу, а для зменшення середньоквадратичного відхилення результатів окремих вимірювань доцільно застосувати ще одну оптопару для фіксації початку оброблення сигналу. Весь цикл вимірювання кута повороту чутливого елемента проводиться за фіксовану кількість повних обертів основного вала приладу. Результати дослідження можна використати під час розроблення ротаційних концентратомірів паперової пульпи за схемами з компенсацією моменту в’язкісного тертя та за схемами з прямим вимірюванням моменту в’язкісного тертя за кутом повороту чутливого елемента.
 • Thumbnail Image
  Item
  Title of the Paper
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10)
 • Thumbnail Image
  Item
  Improvement of pulse-width modulation algorithm for thermal plant control
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10) Федоришин, Роман; Кльось, Святослав; Савицький, Володимир; Кріль, Сергій; Fedoryshyn, Roman; Klos, Sviatoslav; Savytskyi, Volodymyr; Kril, Sergiy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано результати аналізу алгоритмів широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), а саме ШІМ на базі генератора пилкоподібних коливань та ШІМ на базі інтегрувальнчої ланки та релейного елемента. Наведено математичні залежності для визначення параметрів налаштувань цих алгоритмів. Запропоновано удосконалений алгоритм ШІМ для умов роботи контролера з цілочисельними змінними без фільтра вхідного сигналу. Удосконалений алгоритм забезпечує усунення впливу шумів вхідного аналогового сигналу регулятора на його імпульсний вихідний сигнал, а також дає можливість уникнути таке небажане явище як брязкіт вихідного релейного контакту контролера. Завдяки цьому досягається підвищення надійності функціонування контролера та збільшення часового ресурсу роботи його вихідних релейних контактів. Наведено приклад застосування ШІМ у складі автоматичного регулятора для керування тепловим об’єктом. Продемонстровано переваги удосконаленого алгоритму ШІМ та обґрунтовано доцільність його застосування. Представлено спосіб вибору періоду імпульсів дляШІМ з урахуванням динамічних властивостей об’єкта регулювання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Model of biomineralization of ferrum compounds by Gallionella cells immobilized on contact loading of bioreactor
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10) Квартенко, Олександр; Грюк, Ірина; Саблій, Лариса; Kvartenko, Oleksandr; Gryuk, Iryna; Sabliy, Larysa; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівненський державний гуманітарний університет; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; National University of Water Environmental Engineering; Rivne State Humanitarian University; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  У підземних водах, незабруднених органічними сполуками, двовалентне залізо трапляється у формі гідрокарбонатів. Невід’ємним супутником іонів заліза є залізобактерії. У результаті проведеного літературного огляду встановлено, що дотепер не вивчено механізмів впливу додаткового джерела неорганічного вуглецю на процеси внутрішньоклітинного метаболізму бактерій роду Gallionella. Метою роботи є встановлення впливу додаткового джерела неорганічного вуглецю у вигляді Na2CO3 на процеси масообміну та швидкість біохімічного окиснення сполук заліза бактеріями Gallionella sp. та розроблення можливого механізму асиміляції неорганічного вуглецю до відновленого пентозофосфатного циклу. Комплексна схема активації метаболізму бактерій, яку ми розробили, свідчить про можливість підвищення енергетичної потужності відновленого пентозофосфатного циклу, прискорення циклів метаболізму та швидкості перекачування електронів через ферментативну систему клітини. Сукупність наведених процесів призводить до прискорення ферментативного окиснення іонів Fe2+ на поверхні клітини з кінцевим утворенням матриксних структур біомінералів та підвищення ефективності роботи біореакторів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Reduction of hydrodynamic flow measurement error of chordal ultrasonic flowmeter
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10) Матіко, Федір; Роман, Віталій; Ковальчук, Іванна Іванівна; Matiko, Fedir; Roman, Vitalii; Kovalchuk, Ivanna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено способи зменшення гідродинамічної похибки вимірювання витрати ультразвуковими витратомірами для розповсюджених схем розташування їхніх акустичних каналів. Детально розглянуто спосіб розрахунку оптимальних координат розташування акустичних каналів ультразвукових витратомірів з використанням аналітико-емпіричного степеневого закону розподілу швидкості неспотвореного потоку. За результатами роботи автори розрахували оптимальне розташування акустичних каналів для хордових схем дво- та триканальних ультразвукових витратомірів. Встановлено, що оптимізація схем розташування акустичних каналів хордових ультразвукових витратомірів дає змогу зменшити гідродинамічну похибку вимірювання витрати до значення 0,05 % (для двоканальних витратомірів) та 0,1 % (для триканальних). Розроблений підхід є зручним під час проектування багатоканальних ультразвукових витратомірів та їхнього дослідження в лабораторних умовах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Modernwind turbines capacity utilization in real conditions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10) Покровський, Костянтин; Маврін, Ольгерд; Музичак, Андрій; Олійник, Володимир; Pokrovskyi, Kostiantyn; Mavrin, Olgerd; Muzychak, Andriy; Oliinyk, Volodymyr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розвиток національної вітроенергетики в Україні стикається з низкою проблем через відсутність у достатніх обсягах інформації про особливості режимів роботи вітростанцій в реальних умовах. Це стосується показників вітрових навантажень у різних регіонах, оцінки продуктивності вітрових електростанцій з різнотипними вітрогенераторами. Однією з важливих характеристик потенційних можливостей роботи вітростанції в енергосистемі є час та коефіцієнт використання встановленої потужності, що широко застосовуються в задачах проектування електростанцій. Наведено результати розрахунку характеристик потенціалу виробництва вітроелектростанцій з генераторами різного типу та потужності, що визначено у вигляді часу та коефіцієнта використання встановленої потужності. Показано, що такі характеристики вітростанції однозначно характеризують ефективність застосування конкретного вітрогенератотра в реальних умовах для використання в проектних розрахунках.
 • Thumbnail Image
  Item
  Microwave device for obtaining extracts from plant materials
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10) Волгушева, Наталія; Георгієш, Катерина; Бошков, Леонід; Volgusheva, Natalia; Heorhiiesh, Kateryna; Boshkov, Leonid; Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій; Odessa National Academy of Food Technologies
  Вивчено метод отримання біопестицидів з рослинної сировини, заснований на застосуванні мікрохвильового електромагнітного поля під час екстрагування. Наведено результати експериментального дослідження ефективності мікрохвильових екстрактів. Показано доцільність екстрагування біологічно активних речовин у мікрохвильовому полі. Застосування методу дає можливість перейти до виробництва великих обсягів препаратів і знизити обсяги хімічних засобів. Запропоновано пристрій для реалізації цього методу. Для збільшення продуктивності доцільно конструювати екстрактор безперервної дії, до цього ж канали входу і виходу повинні бути розраховані так, щоб їхня довжина відповідала довжині позамежного хвилеводу, що гарантує безпеку роботи персоналу з мікрохвильовим пристроєм. Для передачі електромагнітної енергії раціонально використовувати рупорні антени, а діаметр каналу, по якому проходить сировина з екстрагентом, не повинен перевищувати дві глибини проникнення з урахуванням ефекту теплопровідності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Energy efficiency of refrigerating ejector systems for the condensation of oil product liquid hydrocarbons
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-11-10) Бутовський, Єгор; Когут, Володимир; Бушманов, Володимир; Хмельнюк, Михайло; Butovskyi, Iegor; Kogut, Volodymyr; Bushmanov, Volodymyr; Khmelniuk, Mykhailo; Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій; Odessa National Academy of Food Technology, Educational and Scientific Institute of Refrigeration, Cryotechnology and Ecoenergy
  Підприємства переробки нафти є найбільшим споживачем паливно-енергетичних ресурсів, теплоенергії та електричної енергії. Ефективність, раціональність їх використання в процесах переробки нафти багато в чому визначається загальною продуктивністю технологічного обладнання. Проте технологічні установки операційних підприємств, як правило, велика потужність, побудована здебільшого багато років тому, не відповідають сучасним вимогам до якості продукту, безпеці, рівнем автоматизації управління процесами тощо. Особливість опрацювання вуглеводневої сировини – технологічні процеси недосконалі. Тому одним із пріоритетних напрямів підвищення ефективності економії енергоносіїв нафтопереробки є максимальне використання відновлення теплоти та оптимізація режимів роботи технологічних установок. У багатьох випадках разом із підвищенням теплової ефективності такого обладнання також вирішуються не менш важливі проблеми: зменшення споживання металу, підвищення надійності та простоти експлуатації. Зосереджено увагу на використанні холодильних ежекторних систем у вирішенні найважливіших проблем галузі нафтопереробки. Запропоновані системи дають змогу ефективно вирішувати питання економії енергії та раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємств нафтодобувної промисловості. Ці схеми рішень у галузі є пріоритетним напрямом політики економії енергії.