Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2021. – Том 3, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»

Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Том 3, № 1. – 72 с.

Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика

Зміст


1
11
17
21
31
37
45
51
55
61
67

Content (Vol. 3, No 1)


1
11
17
21
31
37
45
51
55
61
67

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Розроблення та дослідження автоматизованих методів забезпечення ефективної діяльності користувача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Йовбак, А.; Фармага, І.; Yovbak, A.; Farmaha, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено методи забезпечення ефективної діяльності користувача. Розроблено структуру автоматизованої системи для підтримки продуктивності людини. Для практичної реалізації використано стек технології MEAN, описано взаємодію його компонент. Реалізовано автоматизовані методи у вигляді додатка та визначено основні його переваги.
 • Item
  Моделювання та дослідження активного ротаційного мікрозмішувача для мікрофлюїдних пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Стахів, В.; Матвійків, О.; Климкович, Т.; Підцерковний, В.; Stakhiv, V.; Matviykiv, O.; Klymkovych, T.; Pidtserkovnyi, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено дизайн лаб-чипа для змішування речовин трьох типів та модель активного мікрозмішувача. Досліджено змішування часточок за різних кутових швидкостей обертання ротаційного мікрозмішувача
 • Item
  Determination of boundary conditions for the radiation pattern of a microelectro-optical intelligent passive infrared motion detector
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Головацький, Р.; Лобур, М.; Holovatskyy, R.; Lobur, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто принципи роботи сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху відомих світових виробників, зазначено їхні особливості та сфери використання. Наведено типову структурну та принципову схеми. На основі розглянутого принципу роботи детектора та здійсненого аналітико-синтетичного опрацювання інформації із першоджерел визначено основні параметри сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху та їх граничні умови. Подано граничні умови для кількості променів ближньої середньої та дальньої зон діаграми спрямованості детекторів руху. Також наведено граничні умови для напруги живлення, робочих температур та струмів споживання у різних режимах роботи.
 • Item
  Дослідження акустичної емісії від системи компланарних тріщин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Станкевич, О.; Станкевич, Н.; Stankevych, O.; Stankevych, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет ім. І. Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  Розв’язано динамічну задачу про поле переміщень у пружному півпросторі, породжене усталеним у часі зміщенням поверхонь системи дископодібних компланарних тріщин. Розв’язки отримано методом граничних інтегральних рівнянь. Побудовано залежності пружних переміщень на поверхні півпростору від хвильового числа, кількості дефектів та глибин їх залягання.
 • Item
  Закономірності чисел у трикутнику Фібоначчі, побудованому на степеневих перетвореннях квадратного тричлена
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Кособуцький, П.; Каркульовська, М.; Лозинська, Ю.; Kosobutskyy, P.; Karkulovska, M.; Losynska, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Показано, що трикутник Фібоначчі утворюється із елементів степеневих перетворень квадратичного тричлена. Він двійковий, структурований доменами рядків однакової довжини, в яких сума чисел формує послідовність чисел. Ця послідовність збігається із перетвореною бісекцією класичної послідовності чисел Фібоначчі. У роботі обґрунтовано правило Паскаля для обчислення елементів у рядках трикутника Фібоначчі.
 • Item
  Імітаційне моделювання руху маніпулятора промислового робота за допомогою прикладної програми Matlab
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Колесник, К.; Kolesnyk, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено інформаційне забезпечення для виконання імітаційного моделювання промислового робота-маніпулятора в програмі Matlab. Запропоновано структуру програми для дослідження кінематики промислового робота. Для здійснення імітаційного моделювання промислового робота розроблено графічний інтерфейс засобами GUI Matlab. Параметри Денавіта – Хартенберга для моделювання руху промислового робота отримано із 3D моделі маніпулятора-робота ABB IRB 2400.
 • Item
  Method of statistical imitation, its creator S. Ulam and basic principles of application for random processes modeling
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Кособуцький, П.; Лобур, М.; Матвіїв-Лозинська, Ю.; Kosobutskyy, P.; Lobur, M.; Matviiv-Lozynska, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechynic National University
  Висвітлено досягнення відомих львів’ян – автора методу Монте-Карло С. Улама та математика Марка Каца. Коротко розкрито методичні алгоритми Монте-Карло моделювання статистичних закономірностей проходження світла крізь оптично неоднорідні середовища.
 • Item
  Modeling of atomic systems and positioning of elements of noble gases of the periodic table by proportional division method
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Кособуцький, П.; Каркульовська, М.; Kosoboutskyy, P.; Karkulovska, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено закономірності пропорційного поділу, на основі яких обґрунтовано можливість коректного застосування методу золотого перерізу для моделювання закономірностей атомних систем та позиціонування елементів благородних газів Періодичної системи. Показано, як за допомогою часткової реконструкції у таблиці Менделєєва елементи благородних газів можна розташувати вздовж ліній, дотичні нахилу яких у системі координат “атомний номер – відносна атомна маса” тісно узгоджуються із послідовністю обернених чисел Фібоначчі. У разі правильного нахилу осей дотичні нахилу відповідних прямих не змінюються.
 • Item
  Mathematical modeling of elastic wave propagation in a body with a defect
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Станкевич, О.; Stankevych, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено розв’язок динамічної задачі про визначення хвильового поля переміщень на поверхні пружного півпростору, спричиненого розкриттям внутрішньої тріщини під дією крутних зусиль. На основі розв’язків крайових інтегральних рівнянь показано зміну амплітудно-частотних характеристик пружних коливань на поверхні твердого тіла залежно від розмірів дефекту.
 • Item
  Система проведення аналізу, дослідження та передбачення подій у послідовностях даних дискретного часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Фармага, І.; Гадомський, В.; Farmaha, I.; Hadomskyi, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено програмне забезпечення для передбачення із використанням часових рядів за допомогою мови програмування Python. Для розроблення системи використано модель SARIMA.
 • Item
  Дослідження та математичне моделювання дробово-диференціальних реологічних моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-08010) Соколовський, Я.; Левкович, М.; Каспришин, Я.; Sokolovskyy, Ya.; Levkovych, M.; Kaspryshyn, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний лісотехнічний університет; Lviv Polytechnic National University; National Forestry University
  Досліджено процеси деформування у середовищах із фрактальною структурою. Дослідження, які стосуються питань побудови математичних методів та моделей взаємозв’язаних деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у середовищах із фрактальною структурою, сьогодні на початковому етапі. Серед нерозв’язаних задач, зокрема, до кінця не розв’язаною залишається задача коректного та фізично осмисленого формулювання початкових і граничних умов для нелокальних математичних моделей нерівноважних процесів у середовищах із фрактальною структурою. Для розроблення адекватних математичних моделей процесів тепломасоперенесення та в’язкопружного деформування у середовищах із фрактальною структурою, для яких характерні ефекти пам’яті, самоорганізації та просторової нелокальності, детермінованого хаосу та мінливості реологічних властивостей матеріалу, необхідно застосовувати нетрадиційні підходи, зокрема використовувати математичний апарат дробових інтегро-диференціальних операторів. Наявність у диференціальних рівняннях дробової похідної за часом характеризує ефекти пам’яті (еридитарності) або немарковість процесів моделювання. Математичні моделі можна реалізувати як аналітичними, так і чисельними методами. Зокрема, у цій роботі наведено інтегральний вигляд дробово-диференціальних реологічних моделей на підставі використання властивостей нецілочисельного оператора інтегродиференціювання та методу перетворення Лапласа. Отримані аналітичні розв’язки математичних моделей деформування у в’язкопружних фрактальних середовищах дали можливість одержати термодинамічні функції, ядра повзучості та релаксації фрактального типу. Розроблено програмне забезпечення для дослідження впливу параметрів дробового диференціювання на реологічні властивості в’язкопружних середовищ. Виконані дослідження дають можливість підвищити ефективність математичного моделювання процесів в’язкопружного деформування матеріалу з урахуванням ефекту “пам’яті” та самоорганізації, зменшивши залишкові напруження у матеріалі та визначивши адекватний напружено-деформаційний стан. Окрім цього, наведеними результатами можна скористатись для розв’язання задач параметричної ідентифікації математичних моделей у в’язкопружних середовищах із фрактальною структурою.