Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №2

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричної бази Index Copernicus

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 79 (2). – 88 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 79, № 2)


1
5
13
20
29
35
42
52
60
64
73
77
84

Content (Vol. 79, No 2)


1
5
13
20
29
35
42
52
60
64
73
77
84

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Новий підхід щодо визначення необхідності проведення калібрування вимірювального обладнання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Потоцький, І. О.; ДП «Укрметртест-стандарт»
  Запропоновано новий підхід до визначення необхідності вчасного проведення калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення метрологічної простежуваності результатів вимірювань. Підхід оснований на використанні контрольних карт Шухарта із нанесенням на них ковзних (рухомих) середніх. Розглянуто приклад застосування ковзних середніх для вирішення поставленого завдання.
 • Item
  Класифікація даних обліку електричної енергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Коцар, О. В.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  Управління даними обліку електроенергії передбачає послідовне перетворення результатів вимірювань на дані комерційного обліку, зокрема агреговані, їхню верифікацію та валідацію у встановленому порядку з метою інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію та завдань управління попитом. Комплексне забезпечення точності, повноти, цілісності, достовірності та актуальності даних комерційного обліку потребує системного підходу, який ґрунтується на класифікації даних обліку, зокрема, за належністю, походженням, станом оброблення, ступенем автоматизації тощо. Досліджено порядок та стадії формування даних обліку електроенергії, визначено і систематизовано класифікаційні ознаки та розроблено систему класифікації даних обліку електричної енергії. Результати досліджень застосовано під час формування ознак якості (достовірності) даних обліку, а також розроблення (вдосконалення) методів верифікації та валідації даних обліку, зокрема в умовах лібералізації ринку електричної енергії України.
 • Item
  Providing quality of clinical-diagnostic laboratory activity
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сидорко, І. І.; Байцар, Р. І.; Sydorko, Igor; Bajtsar, Roman; Lvivstandardmetrology State Enterprise; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто актуальні питання управління якістю медичних послуг і втілення їх в практичну діяльність. Серйозні проблеми, пов’язані із якістю результатів досліджень, створює багато об’єктивних і суб’єктивних чинників. Для усунення проблемних чинників розпочато розроблення національних стандартів у галузі лабораторної медицини з використанням міжнародного досвіду розроблення стандартів, що регламентують вимоги до організації діяльності клініко-дігностичних лабораторій та засобів лабораторного аналізу. Гострою проблемою лабораторних досліджень є забезпечення точності результатів. У Європейському співтоваристві давно існують вимоги щодо забезпечення метрологічної простежуваності калібраторів і контрольних матеріалів та метрологічного забезпечення лабораторного устаткування, а також методик досліджень. Забезпечення якості лабораторних досліджень є однією з центральних проблем сучасної лабораторної медицини. Основною вимогою для таких досліджень є надання клієнтам надійної інформації. Це, передусім, визначає вимогу щодо якості клінічних лабораторних досліджень клінічних і діагностичних лабораторій, що забезпечує правильне та своєчасне призначення аналізу пацієнту, виконане на належному аналітичному рівні з необхідною інформацією для його інтерпретації. Тільки за умови чіткої організації та якісного проведення лабораторних досліджень можна очікувати, що кожен результат, відображений у авторизованому звіті, лікар зможе використати для прийняття діагностичних рішень або рішень, які змінюють схему лікування. Одним зі способів визначення компетентності клініко-діагностичних лабораторій та якості їх досліджень є проведення незалежної оцінки якості. Лабораторна медицина надає 70–80 % інформації, необхідної для прийняття рішень щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань. Надання достовірної інформації клініцистам – важлива вимога до якості клінічних лабораторних досліджень клініко-діагностичних лабораторій, яка забезпечує правильне і своєчасне призначення аналізу пацієнтові. Тільки за умови якісного виконання лабораторного дослідження можна розраховувати на правильне прийняття діагностичних рішень і належне лікування.
 • Item
  Analysis of the measurement quality indexes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мотало, В. П.; Черешневська, А. А.; Motalo, Vasyl; Chereshnevska, Anzhelika; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто основні проблеми методології оцінювання якості вимірювань у контексті із упровадженням у метрологічну практику Міжнародного словника метрології VIM 3. Наведено узагальнене означення поняття “якість вимірювання” – це ступінь, до якого сукупність характеристик вимірювання (засобів вимірювань, методу і методики вимірювань, умов вимірювання і стану єдності вимірювань) задовольняє вимоги вимірювальної задачі щодо точності вимірювання, техніки безпеки, екологічних та інших чинників. Розглянуто номенклатуру показників якості вимірювань, яка у сучасній метрології не є остаточно встановленою і постійно змінюється та модернізується. Обґрунтовано доцільність роздільного аналізу показників якості вимірювання як процесу і показників якості результату вимірювання як продукту цього процесу. Здійснено аналіз і систематизацію показників, які, на думку авторів, найповніше характеризують якість вимірювань. Зокрема, це функціональні показники якості та показники ефективності процесу вимірювання і результату вимірювання, які розділено на дві групи. До першої групи зараховано показники, які характеризують якість процесу вимірювання загалом, а саме точність, правильність, прецизійність, повторюваність і відтворюваність вимірювань. До другої групи – показники, які характеризують якість результатів вимірювань, а саме метрологічну простежуваність, метрологічну порівнянність, метрологічну сумісність і достовірність результатів вимірювань. Запропоновано рекомендації щодо методології ефективного оцінювання якості вимірювань як одного із завдань забезпечення єдності вимірювань.
 • Item
  Метрологічна надійність термоелектричного наносенсора квантового еталона температури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стадник, Б. І.; Яцишин, С. П.; Фрьоліх, Т.; Микийчук, М. М.; Луцик, Я. Т.; Скоропад, П. І.; Національний університет «Львівська політехніка»; Технічний університет, м. Ільменау, Німеччина
  Можливість упровадження еталона квантової температури потребує зосередження уваги на перетворювальному елементі I–T як унікальному електронному пристрою, що підлягає істотним навантаженням під час роботи. Враховуючи його нанорозмірність, оскільки елемент виготовляють на основі CNTFET конструкції, трансформуючи її у нанорозмірний термоелектричний перетворювач (стік та витік) із надпровідним затвором, ми передбачаємо особливо жорсткі вимоги до цього елемента. Вирішити цю проблему можна із залученням інженерії еластичних напружень, яку раніше успішно застосовували для масштабування процесів виготовлення багатозатворних комплементарних польових транзисторів.
 • Item
  Аналіз проблематики в системі моніторингу параметрів довкілля та енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Друзюк, В. М.; Бубела, Т. З.; Костюк, О. Ю.; Національний університет «Львівська політехніка»; «Укртрансгаз»
  У зв’язку із посиленням законодавчих, державних та міжнародних вимог до охорони довкілля і необхідністю оптимізації енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів у газотранспортній системі України виникла необхідність комплексного, ґрунтовного моніторингу довкілля та базової лінії енергоспоживання виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Зокрема, в системі АТ «Укртрансгаз» у 2001 р. розпочато роботу над запровадженням та функціонуванням інтегрованої системи менеджменту на основі поєднання системи управління довкіллям ISO 14001 та системи енергетичного менеджменту ISO 50001. Важливими вважають створення моделі безперервного покращення процесів, оптимізацію енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів, їх раціональне використання і економію та, відповідно, зменшення впливу діяльності підприємства на довкілля та оптимізацію витрат на оподаткування, що пов’язано з декларуванням викидів забруднювальних речовини в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.
 • Item
  Акустичний газоаналізатор
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Рак, В. С.; Луцик, Я. Т.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Запропоновано метод вимірювання відносних концентрацій складових дво- та трикомпонентних сумішей газів, оснований на залежності швидкості поширення звуку від таких параметрів, як молярна маса газів у суміші, їх відносна концентрація, теплоємність за сталого тиску, теплоємність за сталого об’єму та абсолютна температура. Для підвищення точності запропоновано перейти від вимірювань швидкості до вимірювань частоти. Показано, що за сталої довжини хвилі частота акустичного резонатора лінійно зростатиме відповідно до зміни швидкісті поширення звуку в газовій суміші. Запропоновано та перевірено алгоритм програми визначення концентрацій дво- та трикомпонентних сумішей газів за резонансною частотою. Обґрунтовано, що основними чинниками, що впливають на точність вимірювань, є шуми автогенератора та добротність акустичного резонатора. Запропоновано математичну модель і доведено, що акустичні газоаналізатори порівняно простої конструкції можуть забезпечувати прийнятну точність.
 • Item
  Комплекс технічних засобів для визначення теплоти згоряння природного газу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Петришин, І. С.; Бас, О. А.; Присяжнюк, Л. О.; ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
  Розглянуто актуальне питання відбору представницької проби газу безпосередньо у споживача із газопроводів низького надлишкового тиску та проведення репрезентативних досліджень теплоти згоряння природного газу прямим методом із застосуванням газового калориметра. Автори розробили комплекс технічних засобів, який складається із циліндра-дозатора із пневматичним приводом у вигляді циліндра типу «тандем» та вимірювача кількості спожитого газу. За допомогою розробленого комплексу можна здійснити відбір, нагнітання, транспортування та вимірювання параметрів проби газу, який надходить до пальника калориметра.
 • Item
  Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Модель процесу відновлення працездатності техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості при віддаленні від баз постачання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Рижов, Є. В.; Сакович, Л. М.; Ходич, О. В.; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
  Запропоновано модель процесу визначення технічного стану та відновлення працездатності техніки зв’язку, що враховує специфічні особливості конструктивної та схемної побудови завдяки вперше отриманим функціональним залежностям впливу різних видів надлишковості об’єктів технічного діагностування на кількісні значення показників їхньої ремонтопридатності, а також вперше враховано метрологічну надійність засобів вимірювань. Отриману модель доцільно використовувати для розроблення рекомендацій щодо модернізації наявних та проектування перспективних зразків техніки зв’язку, розроблення їх діагностичного забезпечення, для обґрунтування вимог до апаратних засобів вимірювань зв’язку і перспективних апаратних засобів технічного забезпечення.
 • Item
  Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Герасимов, С. В.; Дакі, О. А.; Яковлев, М. Ю.; національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба; Державний університет інфраструктури та технологій; Національна академія Національної гвардії України
  Показано особливість застосування полігармонійних вимірювальних сигналів для контролю технічного стану динамічних об’єктів. Реалізація традиційного підходу до оцінювання характеристик амплітудно-частотного спектра динамічних об’єктів, що ґрунтується на застосуванні генераторів сигналів синусоїдної форми, потребує дуже трудомістких вимірювань, оскільки необхідно послідовно задавати на генераторі контрольні частоти об’єкта, технічний стан якого контролюють. Показано, що уникнути цього недоліку можна за рахунок використання полігармонійних вимірювальних сигналів. Обґрунтовано, що найбільші функціональні можливості з управління спектральним складом надають полігармонійні сигнали зі складним законом модуляції тривалості імпульсів, коли необхідний спектр сигналу отримують за рахунок зміни моментів перемикання його рівнів. Мета статті полягає в отриманні аналітичного співвідношення, що зв’язує спектр амплітуд гармонійних складових полігармонійного вимірювального сигналу із набором його моментів перемикання. Запропоновано методологію синтезу параметрів полігармонійних вимірювальних сигналів. Отримано квадратурні формули для визначення амплітудного спектра полігармонійного сигналу із довільним законом модуляції тривалості його імпульсів. З метою узагальнення одержаних рівностей запропоновано універсальну формулу для розрахунку нижньої межі індексу підсумовування для парної або непарної кількості точок перемикання. Поставлено та розв’язано задачу знаходження аналітичного апарату, що пов’язує характеристики амплітудно-частотного спектра полігармонійного сигналу з довільним законом модуляції тривалості імпульсів із набором значень точок перемикання. Наведено кінцевий вираз для розрахунку амплітуди полігармонійного вимірювального сигналу, а також форми полігармонійного сигналу з парною та непарною кількістю точок перемикання
 • Item
  Оптимізація параметрів фотосинтезу в рівняннях зростання діаметрів деревних рослин консорційних екотонів захисного типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Обшта, А. Ф.; Руда, М. В.; Сорока, І. Й.; Національний університет «Львівська політехніка»
  На основі запропонованих структур КЕЗТ розроблено математичну модель зростання діаметрів деревних рослин. Це дасть змогу прогнозувати індекс стану консорційних екотонів захисного типу (КЕЗТ). Індекс стану КЕЗТ є одним з важливих параметрів якості функціонування лісових насаджень. Індекс стану деревостану відображає життєздатність деревного пологу через середньозважений ступінь облистяності крон і дає відносне уявлення про біологічну продуктивність та екологічну асимілятивну здатність досліджуваної ділянки КЕЗТ. Якість насадження оцінюють за двома показниками: життєздатністю та заxисною ефективністю. На основі статистичного опрацювання зростання висот та діаметрів дубів збільшення висоти та діаметра середнього дерева для заданої ділянки подано функціями Річардса – Чепмена. Для врахування впливу фотосинтезу на ріст дерев необхідно перейти до математичного моделювання зростання лінійних параметрів диференціальним рівнянням, яке одержано на підставі прозорих фізико-біологічних засад.
 • Item
  Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)