Юридичні науки. – 2019. – Випуск 22

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” викладено результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 22. – 220 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
12
20
27
34
41
46
51
63
74
81
89
96
103
111
115
123
130
138
147
154
163
169
174
180
185
191
195
199
205
214
216

Content


1
4
12
20
27
34
41
46
51
63
74
81
89
96
103
111
115
123
130
138
147
154
163
169
174
180
185
191
195
199
205
214
216

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Правознавство у контексті наукових теорій сучасності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Кельман, Михайло; Kelman, Mykhailo; Кельман, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто актуальні питання методології пізнання наукових теорій. Досліджено наукові теорії сучасного правознавства, їх структуру. Обґрунтовано розвиток правознавчих теорій у загальній структурі наукових теорій. Звернено увагу на організацію правознавства як науки. Розглянуто проблему вартісної свободи науки, яка нас цікавитиме з різних аспектів і стосуватиметься. Автор стверджує, що кожна наука користується інструментарієм логіки. Отож загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання “що таке наука?”. Ті науково-теоретичні теорії, які нібито діють лише для природничих наук або інших окремих галузей, можна було б назвати, на противагу загальній науковій теорії, “особливими науковими теоріями”.
 • Item
  Питання статусу “нетрадиційних” дітей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Жаровська, Ірина; Олійник, Павло; Zharovska, Iryna; Oliynyk, Pavlo; Жаровська, Ирина; Олийник, Павел; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано статус дітей, які народжені за допомогою новітніх методів репродукції (“нетрадиційних дітей”), зокрема щодо викликів, які пов’язані з їх соціалізацією у суспільній реальності. Доведено, що статус таких дітей тісно пов’язаний із сімейноправовими відносинами. Характер сім’ї в нашому суспільстві змінювався протягом останніх десятиліть унаслідок значного соціально-економічного поступу. Зростає доступність і спектр послуг медичного подолання безпліддя – це також сприяє зростанню різноманітності сімей. Вказано на проблеми стигматизації “нетрадиційних” дітей, проаналізовано недоліки правового регулювання досліджуваної проблеми в Україні.
 • Item
  Консульські установи як учасники українського нотаріального процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Долинська, Марія; Dolynska, Mariia; Долинская, Мария; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено актуальні питання правового регулювання провадження нотаріальної діяльності органами квазінотаріату в Україні. Виконання нотаріальних дій консульськими установами України завжди сприяло захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб України, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій за межами держави. У статті розглянуто особливості провадження нотаріального процесу консульськими установами України. Автор пропонує доповнити частину третю статті 1247 Цивільного кодексу України таким реченням: “Посвідчення заповітів за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на дипломатичні представництва України”.
 • Item
  Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Добош, Зоряна; Dobosh, Zoriana; Добош, Зоряна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано проблему конституційного контролю Верховного Суду США у контексті його історичного розвитку. Верховний Суд США, в межах виконання функції судочинства, встановлює конституційність нормативних актів і дій державних органів влади, а також їхніх посадових осіб. Визначено, що історично склалися дві діаметрально протилежні концепції про доцільність вирішення Верховним Судом США питань політичного значення – “судової стриманості” та “судового активізму”. Згідно з першою Верховний Суд повинен утримуватися від розгляду питань політичного значення. Однак його окремі рішення неминуче стосуються політики, а “маркування” деяких питань як політичних допомагає суддям бачити межі своїх повноважень. З’ясовано, що судова правотворчість Верховного Суду США поділяється на два види: 1) правотворчість щодо тлумачення конституційних норм і заповнення прогалин у правовому регулюванні; та 2) правотворчість, пов’язана зі створенням окремих нормативних актів – регламентів його діяльності, спеціальних меморандумів для службовців. Верховний Суд США ніколи не був “зв’язаний” власними рішеннями, а судовий прецедент США вважають доволі гнучким.
 • Item
  Громадянське суспільство як філософсько-правова категорія: підходи до розуміння
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Дашо, Тарас; Dasho, Taras; Дашо, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено основні підходи до розуміння громадянського суспільства як філософсько-правової категорії, котрі дали змогу показати плюралізм цієї дефініції. Проаналізовано концептуальні основи громадянського суспільства в історії філософськоправового дискурсу. Обґрунтовано положення про те, що інваріантним змістом концепту громадянського суспільства залишались ідеї свободи, рівності, справедливості, суспільні цінності та чесноти. Наголошено, що сучасне громадянське суспільство виступає гарантом демократизації та потребує належного правового забезпечення у контексті глобалізаційних викликів.
 • Item
  Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано характеристику громадських організацій, проаналізовано відповідність чинного національного законодавства про громадські організації Рекомендаціям Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі 2007 р. № СМ/Rec(2007)14, Фундаментальним принципам статусу неурядових організацій в Європі 2002 р. та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Запропоновано напрями гармонізації національного законодавства про громадські організації з європейськими стандартами, а саме: гармонізації законодавства України про створення громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації національного законодавства про статус засновників та членів громадських організацій із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації законодавства України про діяльність громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами.
 • Item
  Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Богів, Ярина; Bohiv, Yaryna; Богив, Ярина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сутність безпосередньої демократії у контексті реалізації народного суверенітету. Обґрунтовано, що демократія участі є одним із найбільш ефективних та актуальних видів прямого демократичного врядування у сучасному світі. Різноманітність її інститутів дає змогу брати участь в управлінні державою кожному громадянину із достатнім рівнем правосвідомості.
 • Item
  Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Ромців, Олена; Romtsiv, Olena; Ромцив, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості організації планування під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття цих протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.
 • Item
  Проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Несімко, Олег; Бараняк, Володимир; Nesimko, Oleh; Baranyak, Volodymyr; Несимко, Олег; Бараняк, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні. Визначено необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про судову експертизу” з метою узгодження його норм із нормами КПК щодо процедури призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
 • Item
  Незалежність як домінанта адвокатського самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бочуляк, Назарій; Bochlylyak, Nazari; Бочуляк, Назарий; Адвокатське об’єднання “Бочуляк і партнери”; Lawyers’ union “Bochuliak and partners”
  Ґрунтовно досліджено незалежність як домінанту адвокатського самоврядування. Актуалізується питання про місце та роль адвокатури у державі та суспільстві, висвітлено сутнісну характеристику цього правозахисного інституту. Виокремлено структурні елементи, за допомогою яких забезпечується незалежність адвокатської діяльності. Проаналізовано проблеми реалізації принципу незалежності адвоката під час виконання його професійних обов’язків. Доведено, що адвокатура є одним із головних інститутів громадянського суспільства, позаяк забезпечує захист прав, свобод й законних інтересів фізичних чи юридичних осіб наданням професійної правничої допомоги
 • Item
  Соціальна зумовленість доцільності криміналізації незаконного збагачення в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гумін, Олексій; Якимова, Світлана; Humin, Oleksiy; Yakymova, Svitlana; Гумин, Алексей; Якимова, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено зв’язок соціальної зумовленості та процесу криміналізації діянь. Систематизовано основні складові, що визначають соціальну зумовленість кримінального закону. З’ясовано зміст соціальних, економічних, організаційних, державотворчих та євроінтеграційних факторів, що впливають на доцільність кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні. Наголошено на підвищеній суспільній небезпеці незаконного збагачення в сучасних умовах в Україні.
 • Item
  Декриміналізація як метод кримінально-правової політики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Марисюк, Костянтин; Канцір, Володимир; Marysyuk, Kostyantyn; Kancir, Volodymyr; Марисюк, Константин; Канцир, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано питання декриміналізації як методу кримінально-правової політики. Підсумовуючи викладене, констатовано, що декриміналізація як процес офіційного визнання факту втрати певним діянням суспільної небезпеки та вилучення норми, яка раніше встановлювала кримінальну відповідальність за згадане діяння, із КК України, є одним із найдієвіших методів кримінально-правової політики. Водночас, хоч законодавець і доволі часто звертається до декриміналізації у своїй діяльності, все ж остання, на нашу думку, не повною мірою використовується у процесі реформування не лише окремих норм чинного закону про кримінальну відповідальність, а й згаданого закону загалом.
 • Item
  Проблема застосування домашнього арешту як запобіжного заходу та заходу процесуального примусу в кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гузела, Михайло; Huzela, Mykhailo; Гузела, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему застосування домашнього арешту як запобіжного заходу та заходу процесуального примусу в кримінальному провадженні. На основі дослідження наукових позицій окремих вчених-процесуалістів із приводу застосування домашнього арешту зроблено висновок, що домашній арешт є прогресивним запобіжним заходом, що за сутністю є комплексом призначених відповідно до ухвали слідчого судді чи суду обмежень і заборон, які накладаються на обвинуваченого (підозрюваного), пов’язані із його повною чи частковою ізоляцією у межах житла, спрямовані на досягнення мети цього запобіжного заходу, реалізуються й контролюються уповноваженими на те органами. Проте механізм домашнього арешту недосконалий, тому потребує доопрацювання і створення таких умов, щоб його застосування виконувало свою процесуальну функцію на належному рівні.
 • Item
  Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Комарницька, Ірина; Komarnytska, Iryna; Комарницкая, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто ситуацію у сфері інтелектуальної власності в Україні, розкрито поняття об’єктів інтелектуальної діяльності та авторських прав, обґрунтовано необхідність захисту інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, окреслено подальші тенденції щодо захисту отриманих результатів інтелектуальної діяльності, запропоновано створення ефективної системи правового регулювання інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників.
 • Item
  Правові засади професійного навчання державних службовців України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Пєров, Андрій; Pierov, Andrey; Перов, Андрей; Навчально-науковий інститут права імені Володимира Великого МАУП; Educational-Scientific Institute of Law the name of Vladimir the Great MAUP
  Розкрито теоретичні та практичні аспекти адміністративного права, які регулюють проблеми, пов’язані із професійним навчанням державних службовців України. Проаналізовано етапи реформування державної служби та відповідного навчання державних службовців. Доведено, що професійне навчання державних службовців є одним із важливих напрямів у системі кадрового забезпечення державного управління високоефективними та компетентними кадрами. Саме професійне навчання є підґрунтям підвищення ефективності діяльності державного апарату в Україні.
 • Item
  Порівняльний аналіз діяльності поліції України та поліції Азербайджанської Республіки у сфері дорожнього руху
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Тагієв, Мамед; Tagiev, Mamed; Тагиев, Мамед; Навчально-науковий інститут права імені Володимира Великого МАУП; Educational-Scientific Institute of Law the name of Vladimir the Great MAUP
  Проаналізовано діяльність Національної поліції України та поліції Азербайджанської Республіки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Доведено, що і Національна поліція України, і поліція Азербайджанської Республіки мають всі нормативні підстави діяти для забезпечення безпеки дорожнього руху. Проаналізовано закони про поліцію України та Азербайджанської Республіки. Це дало можливість дійти висновків, що в законодавстві Азербайджанської Республіки всі правові норми щодо участі поліцейських у забезпеченні безпеки дорожнього руху сконцентровані в одному законі й мають чітку спрямованість. Водночас в Україні такі норми поширені загалом у всьому законі, що породжує певні проблеми для їх застосування.
 • Item
  Домашнє насильство та його адміністративно-деліктна характеристика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Остапенко, Олексій; Ostapenko, Oleksiy; Остапенко, Алексей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Захист прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, їх недоторканність закріплено в Конституції України. Дотримання і забезпечення недоторканності особи, захист її від фізичних, психологічних посягань, дотримання належних матеріальних умов передбачено Законом України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, а також Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 173-2) та іншими нормативними актами. Це означає, що суспільний порядок як у різних соціальних групах населення, так і в сім’ї має правове забезпечення. Разом з тим, усі суспільства за сутністю передбачають сукупність індивідів, які колективно утверджують певні уявлення про поведінку особи залежно від суспільства, в якому вона проживає. Насильницька поведінка індивідів спостерігається у кожному суспільстві, жодне не вирішило проблему насильства, повністю ліквідувавши його. У сучасній Україні насильство, зокрема в домашніх умовах щодо членів сім’ї, не вдається стримати і підпорядкувати волі держави. Це пояснюється тим, що насильство має багато вимірів, проявляється у фізичних діях (погрози фізичної розправи), у психологічному тиску, переслідуванні особи (погрози, образи), у створенні матеріальних труднощів тощо. Пояснення функціонування суспільства, визначення рівня його розвитку повинно ґрунтуватися на результатах боротьби з цим асоціальним явищем, профілактиці насильства, здійсненні контролю з боку держави, громадських організацій за насильством у всіх його проявах. Неналежне здійснення боротьби з домашнім насильством, профілактики його спонукає до пошуку нових шляхів його локації та припинення. Успіх у боротьбі з домашнім насильством буде реальним за умови з’ясування впливу негативних умов і причин, які спричиняють вчинення насильницьких дій. Ці та інші питання стануть предметом з’ясування суспільної небезпеки і шкоди вчинення домашнього насильства.
 • Item
  Відносини в мережі Інтернет як об’єкт правового регулювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бортник, Надія; Єсімов, Сергій; Bortnyk, Nadiia; Esimov, Sergey; Бортнык, Надежда; Есимов, Сергей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено правове регулювання суспільних відносин у мережі Інтернет. Проаналізовано законодавче регулювання Інтернету як особливого інформаційного простору та як технологічної мережі. Охарактеризовано різні підходи та класифікаційні особливості правового регулювання Інтернету як технологічної мережі та як особливого середовища, в якому здійснюються комунікативні відносини. Визначено провідну роль держави у регулюванні мережі Інтернет та встановленні законодавчого забезпечення, відзначено важливість саморегулювальних відносин. Зроблено відповідні висновки та надано рекомендації.