Юридичні науки. – 2019. – Випуск 22

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47619

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” викладено результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 22. – 220 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
12
20
27
34
41
46
51
63
74
81
89
96
103
111
115
123
130
138
147
154
163
169
174
180
185
191
195
199
205
214
216

Content


1
4
12
20
27
34
41
46
51
63
74
81
89
96
103
111
115
123
130
138
147
154
163
169
174
180
185
191
195
199
205
214
216

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 33
 • Thumbnail Image
  Item
  Правознавство у контексті наукових теорій сучасності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Кельман, Михайло; Kelman, Mykhailo; Кельман, Михаил; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто актуальні питання методології пізнання наукових теорій. Досліджено наукові теорії сучасного правознавства, їх структуру. Обґрунтовано розвиток правознавчих теорій у загальній структурі наукових теорій. Звернено увагу на організацію правознавства як науки. Розглянуто проблему вартісної свободи науки, яка нас цікавитиме з різних аспектів і стосуватиметься. Автор стверджує, що кожна наука користується інструментарієм логіки. Отож загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання “що таке наука?”. Ті науково-теоретичні теорії, які нібито діють лише для природничих наук або інших окремих галузей, можна було б назвати, на противагу загальній науковій теорії, “особливими науковими теоріями”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Питання статусу “нетрадиційних” дітей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Жаровська, Ірина; Олійник, Павло; Zharovska, Iryna; Oliynyk, Pavlo; Жаровська, Ирина; Олийник, Павел; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано статус дітей, які народжені за допомогою новітніх методів репродукції (“нетрадиційних дітей”), зокрема щодо викликів, які пов’язані з їх соціалізацією у суспільній реальності. Доведено, що статус таких дітей тісно пов’язаний із сімейноправовими відносинами. Характер сім’ї в нашому суспільстві змінювався протягом останніх десятиліть унаслідок значного соціально-економічного поступу. Зростає доступність і спектр послуг медичного подолання безпліддя – це також сприяє зростанню різноманітності сімей. Вказано на проблеми стигматизації “нетрадиційних” дітей, проаналізовано недоліки правового регулювання досліджуваної проблеми в Україні.
 • Thumbnail Image
  Item
  Конституційний контроль Верховного Суду США: види правотворчості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Добош, Зоряна; Dobosh, Zoriana; Добош, Зоряна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано проблему конституційного контролю Верховного Суду США у контексті його історичного розвитку. Верховний Суд США, в межах виконання функції судочинства, встановлює конституційність нормативних актів і дій державних органів влади, а також їхніх посадових осіб. Визначено, що історично склалися дві діаметрально протилежні концепції про доцільність вирішення Верховним Судом США питань політичного значення – “судової стриманості” та “судового активізму”. Згідно з першою Верховний Суд повинен утримуватися від розгляду питань політичного значення. Однак його окремі рішення неминуче стосуються політики, а “маркування” деяких питань як політичних допомагає суддям бачити межі своїх повноважень. З’ясовано, що судова правотворчість Верховного Суду США поділяється на два види: 1) правотворчість щодо тлумачення конституційних норм і заповнення прогалин у правовому регулюванні; та 2) правотворчість, пов’язана зі створенням окремих нормативних актів – регламентів його діяльності, спеціальних меморандумів для службовців. Верховний Суд США ніколи не був “зв’язаний” власними рішеннями, а судовий прецедент США вважають доволі гнучким.
 • Thumbnail Image
  Item
  Консульські установи як учасники українського нотаріального процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Долинська, Марія; Dolynska, Mariia; Долинская, Мария; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено актуальні питання правового регулювання провадження нотаріальної діяльності органами квазінотаріату в Україні. Виконання нотаріальних дій консульськими установами України завжди сприяло захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб України, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій за межами держави. У статті розглянуто особливості провадження нотаріального процесу консульськими установами України. Автор пропонує доповнити частину третю статті 1247 Цивільного кодексу України таким реченням: “Посвідчення заповітів за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на дипломатичні представництва України”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Громадянське суспільство як філософсько-правова категорія: підходи до розуміння
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Дашо, Тарас; Dasho, Taras; Дашо, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено основні підходи до розуміння громадянського суспільства як філософсько-правової категорії, котрі дали змогу показати плюралізм цієї дефініції. Проаналізовано концептуальні основи громадянського суспільства в історії філософськоправового дискурсу. Обґрунтовано положення про те, що інваріантним змістом концепту громадянського суспільства залишались ідеї свободи, рівності, справедливості, суспільні цінності та чесноти. Наголошено, що сучасне громадянське суспільство виступає гарантом демократизації та потребує належного правового забезпечення у контексті глобалізаційних викликів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано характеристику громадських організацій, проаналізовано відповідність чинного національного законодавства про громадські організації Рекомендаціям Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі 2007 р. № СМ/Rec(2007)14, Фундаментальним принципам статусу неурядових організацій в Європі 2002 р. та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Запропоновано напрями гармонізації національного законодавства про громадські організації з європейськими стандартами, а саме: гармонізації законодавства України про створення громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації національного законодавства про статус засновників та членів громадських організацій із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації законодавства України про діяльність громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Богів, Ярина; Bohiv, Yaryna; Богив, Ярина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сутність безпосередньої демократії у контексті реалізації народного суверенітету. Обґрунтовано, що демократія участі є одним із найбільш ефективних та актуальних видів прямого демократичного врядування у сучасному світі. Різноманітність її інститутів дає змогу брати участь в управлінні державою кожному громадянину із достатнім рівнем правосвідомості.
 • Thumbnail Image
  Item
  Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Ромців, Олена; Romtsiv, Olena; Ромцив, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості організації планування під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття цих протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.