Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №1

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричної бази Index Copernicus

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 79 (1). – 84 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 79, № 1)


1
3
5
12
16
21
28
34
39
48
52
58
64
70
76
82

Content (Vol. 79, No 1)


1
3
5
12
16
21
28
34
39
48
52
58
64
70
76
82

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Кіберфізичні системи та їх програмне забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чунжі, Ван; Яцишин, С. П.; Лиса, О. В.; Мідик, А.-В. В.; Національний університет «Львівська політехніка»; School of Computer Science, Hubei University of Technology
  У зв’язку зі швидким розвитком кіберфізичних систем істотну увагу в світі звертають на різні аспекти їх формування й експлуатації. У 2014 р. NIST, USA створила Громадську робочу групу кіберфізичних систем для об’єднання широкого кола фахівців на відкритому громадському форумі, щоб допомогти визначити та сформувати їхні основні характеристики для керівництва розробленням та впровадженням «інтелектуальних» програм у різних сферах, серед яких розумні виробництво, транспортування, енергетика та охорона здоров’я. Важливим вважається питання програмного забезпечення, оскільки, по-перше, вказані системи складаються із великої, нерегламентованої кількості компонентів, рознесених у просторі й часі, а, по-друге, компоненти систем мають змогу самостійно, під власні потреби, додатково встановлювати необхідне програмне забезпечення, відоме як Middleware.
 • Item
  Граничні можливості термоелектричних засобів вимірювання різниці температур з автоматичним налаштуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яцук, В. О.; Здеб, В. Б.; Яцук, Ю. В.; Національний університет «Львівська політехніка»
  У багатьох галузях сучасної техніки використовуються вимірювачі різниці температур, від точності вимірювання якої залежать інші технологічні параметри контрольованих процесів, наприклад, у метеорології, вимірюванні витрат спожитої теплової енергії тощо. На основі термоелектричних перетворювачів можуть бути побудовані вимірювачі різниці температури для роботи в ширшому діапазоні температур порівняно з іншими типами сенсорів. Загалом точність вимірювання різниці температур визначається неідентичністю функцій перетворення сенсорів, значення якої забезпечується конструктивно-технологічними методами під час виготовлення. Її значення важко ідентифікувати в робочих умовах експлуатації та практично неможливо врахувати в структурах вторинних приладів для вимірювання різниці температур. У сучасній вимірювальній техніці кіберфізичні системи як розпорошені інтелектуальні системи на основі мереж фізичних та обчислювальних компонентів, які взаємодіють, забезпечують нові функціональні можливості щодо покращення якості процесів вимірювань. Запропоновано здійснювати автоматизоване оперативне налаштування метрологічних параметрів цифрових вимірювачів різниці температур під час експлуатації. Вторинний прилад запропоновано реалізовувати на основі програмованих на чипі структур з використанням кодокерованих багатозначних мір напруги. Показано, що під час розміщення обох термоелектричних перетворювачів у середовищах із відомими значеннями температури можна скоригувати похибки, спричинені інструментальними похибками сенсорів. Окрім того, за допомогою зміни кодів керування кодокерованими мірами напруги запропоновано визначати коефіцієнт перетворення вторинного приладу в певний момент часу та в заданих умовах експлуатації. Обговорено також можливості практичної реалізації цифрових вимірювачів різниці температур з автоматичним налагодженням у робочих умовах експлуатації.
 • Item
  Підсистема збирання даних для кіберфізичної системи моніторингу агровиробництва та її верифікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бубела, Т. З.; Федишин, Т. І.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Прийняття правильних керівних рішень у системі контролю агровиробництва великою мірою залежить від ступеня достовірності інформації про стан об’єктів довкілля. Особливого значення ці питання набувають під час моніторингу виробництва, яке передбачає вирощування продукції на екологічно чистих ґрунтах. Моніторинг параметрів ґрунтів повинен складатися із систематичних спостережень за їх станом, фіксування змін, їх оцінювання та керування. Одним із найважливіших завдань, що постало перед Україною сьогодні, є забезпечення сталого розвитку регіонів та стабільного економічного зростання на основі застосування інноваційних методів підвищення ефективності в різних галузях економіки, зокрема в системі агропромислового комплексу. Модернізування подібних систем управління повинно полягати у впровадженні інноваційних технологій на основі побудови кіберфізичних систем (КФС). З цією метою у статті розроблено конструкцію підсистеми збирання інформації для КФС моніторингу процесу агровиробництва зернових культур, відповідне програмне забезпечення та програму верифікації запропонованої підсистеми.
 • Item
  Вплив приелектродного імпедансу ємнісного сенсора на результат вимірювання складових імітансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Походило, Є. В.; Герасим, М. Р.; Піцюра, В. І.; Національний університет «Львівська політехніка»; КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр»
  Проаналізовано вплив приелектродного імпедансу ємнісного сенсора, утвореного ємністю подвійного шару та імпедансом Варбурга, на результат вимірювання активної та реактивної складових імітансу (імпедансу та адмітансу) електролітичних об’єктів у частотному діапазоні тестового сигналу. Показано, що реактивна складова приелектродного імпедансу на низьких частотах залежить лише від ємності подвійного шару. Активна складова приелектродного імпедансу на низьких частотах визначається опором, утвореним ємністю подвійного шару та відношенням до неї поляризаційної ємності, завдяки чому вплив приелектродної ємності на активну складову приелектродного імпедансу послаблюється. На вищих частотах активна складова залежить від аналогічного опору, а також від тангенса кута паралельного з’єднання ємності подвійного шару та поляризаційного опору. Відповідно до цього приелектродний імпеданс можна подати спрощеною схемою заміщення відповідно до режиму вимірювання. Наведено відповідні спрощені схеми заміщення контактного ємнісного сенсора з об’єктом контролю, поданим двоелементною паралельною схемою заміщення.
 • Item
  Спосіб визначення кутових переміщень лопатей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Моргун, Ю. Б.; Прокопович, І. В.; Оборський, Г. О.; Моргун, Б. О.; Одеський національний політехнічний університет
  Висвітлено особливості й специфіку реалізації нового високоточного безконтактного способу ідентифікації положення елементів обертового вітроколеса. У запропонований пристрій входять лазерне джерело з видимим світлом, світловідбивачі, встановлені на елементах лопаті, та світлоприймач для реєстрації відбитих сигналів. Розглянуто приклад оцінювання зміни положень елементів секційних лопатей вітродвигуна нового типу, який розробили і запатентували автори, залежно від швидкості вітру і навантаження на валу вітродвигуна. За цим способом отримано патент України на корисну модель № 123028 (опубл. 2.02.2018. – Бюл. №3).
 • Item
  Вплив випадкових відхилень у результатах вимірювань на непевність екстремальних спостережень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дорожовець, М. М.; Бубела, І. В.; Національний університет «Львівська політехніка»; Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»), Україна
  Здійснено аналіз та кількісне оцінювання впливу випадкових відхилень у результатах вимірювань на розширену непевність екстремальних спостережень, які є критичними під час контролю якості багатьох різновидів продукції. Знайдено значення коефіцієнтів довірчих границь екстремального (мінімального) спостереження, залежно від комбінацій різних розподілів значень технологічного розкиду досліджуваного параметра (від зразка до зразка) та випадкових впливів, пов’язаних із самим вимірюванням цих параметрів. Подано результати досліджень для n = 5 кількості спостережень і таких комбінацій розподілів спостережень і випадкових відхилень: нормальний-рівномірний, рівномірний-рівномірний, рівномірний-нормальний за різного співвідношення їхніх стандартних відхилень складових. На підставі аналізу одержаних результатів зроблено висновки, що у разі нестачі інформації про розподіл випадкових впливів коефіцієнти для обчислення розширеної непевності з достатньою для практики точністю (декілька відсотків) можна взяти такими, як для нормального розподілу. Результати досліджень можна використовувати для опрацювання результатів вимірювань під час контролю параметрів якості продукції та виробів у промисловості, сільському господарстві та медицині.
 • Item
  Залежність похибки прогнозування значення температури нейронними мережами від розрядності АЦП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Микитин, І. П.; Лопатко, О. О.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Викладено результати дослідження залежності похибок прогнозування значення температури із використанням нейронних мереж від розрядності аналогово-цифрового перетворювача. Описано алгоритм створення тестових послідовностей та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від кількості входів нейронної мережі та від розрядності АЦП. Подано результати дослідження залежності середньої похибки прогнозування значення температури та залежності абсолютної непевності прогнозування значення температури від розрядності АЦП.
 • Item
  Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  IV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології “Technical using of Measurement-2018”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Микийчук, М. М.; Стадник, Б. І.; Яцук, В. О.; Гоц, Н. Є.
 • Item
  Підвищення точності вимірювання активної потужності за значною реактивною складовою навантаження створенням середньої точки шунта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Вдовиченко, А. В.; Туз, Ю. М.; ТОВ «Росток-Прилад»; НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  Розглянуто широкосмуговий ватметр прохідної потужності з корекцією похибки від власного споживання для вимірювання активної потужності на фоні великих реактивних складових у радіочастотному діапазоні. Об’єктами досліджень є електромагнітні елементи (дроселі/трансформатори), що працюють на високих частотах до одиниць мегагерців і мають сильно спотворені форми сигналів. Описані особливості побудови вхідної ланки ватметра прохідної потужності із середньою точкою шунта. Наведено формули розрахунку активної потужності з урахуванням впливу реактивної складової шунта. Здійснено моделювання вхідної ланки ватметра прохідної потужності, що містить середню точку шунта, створену додатковим резистивним подільником.
 • Item
  Шляхи побудови системи управління якістю машинобудівного підприємства на підставі ефективної методології якості та чинного нормативного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ванько, В. М.; Приходько, О. М.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Описано особливості й специфіку побудови системи управління якістю для машинобудівного підприємства, відповідно до вимог найновіших редакцій нормативних документів. Запропоновано методику для системи проектування та управління виробництвом машинобудівної продукції, згідно з якою варто здійснювати наступні етапи створення та опрацювання інформації про якість. Перший етап полягає у збиранні даних під час процесів проектування і виробництва та ґрунтується на теорії матричного числення. На другому етапі виконують FMEA-аналіз (ризиків виникнення потенційних видів відмов продуктів і процесів), а також – дослідження рівня якості продукції з метою підтримання її конкурентоздатності. Запропоновано застосовувати діаграми Ісікави для встановлення причин погіршення якості продукції, процесів та факторів, які цьому сприяють. Протягом третього етапу здійснюється первинний статистичний аналіз отриманих даних за допомогою діаграм Парето, завдяки яким визначають потрібні корегувальні дії.
 • Item
  Вдосконалення системи управління якістю промислового підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шарий, Р.; Байцар, Р.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Запропоновано спосіб узгодження системи управління якістю промислового підприємства з новим стандартом ISO 9001:2015, що дає змогу ефективніше організувати проходження інформаційних потоків, децентралізувати відповідальність за якість продукції, покращити взаємодію із замовником тощо. У певній послідовності розглянуто підходи до управління якістю, вказано на важливість впровадження і розвитку систем управління якістю на сучасних підприємствах, охарактеризовано систему управління якістю Корпорації «Енергоресурс-Інвест» і проаналізовано зміни в системі управління якістю, що відбулися в зв’язку з введенням нових версій стандартів. Показано, як вдосконалення СУЯ Корпорації дало змогу істотно покращити якість продукції, розширити асортимент нових видів продукції, забезпечити її конкурентоспроможність на ринках збуту. Проаналізовано нову версію ISO 9001:2015, наведено порівняльну характеристику нового стандарту і порівняльні таблиці. Розглянуто важливість пропонованих принципів. Значну увагу приділено ризикоорієнтованому мисленню, що пропонує стандарт на СУЯ. Акцент на ризико- орієнтоване мислення дає змогу організації визначити рівні ризику, систематизувати їх за важливістю і спланувати заходи для запобігання їм. Управління ризиком дає змогу систематично аналізувати можливість виникнення негативних впливів і спланувати своєчасне вжиття заходів для зменшення їх вірогідності. Ризикоорієнтоване мислення спрямоване на те, щоб ризики і можливості організації були визначені, проаналізовані й ними управляли, використовуючи усі елементи системи.
 • Item
  Послідовний адаптивний метод прийняття рішення про придатність продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Володарський, Є. Т.; Кошева, Л. О.; Клєвцова, М. О.; Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Національний авіаційний університет; Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
  Проаналізовано вимоги до підвищення вірогідності оцінки відповідності продукції. Показано, що вірогідність прийняття правильного рішення залежить від невизначеності вимірювання, пов’язаної з результатом вимірювального контролю, та довжиною допускового інтервалу. Встановлено, що найефективнішим методом оцінювання та прийняття рішення щодо відповідності об’єкта є послідовний адаптивний метод, та висвітлено його сутність. Розроблено алгоритм реалізації запропонованого методу. Показано, що застосування методу підвищує ймовірність прийняття правильного рішення про відповідність для кожного контрольованого об’єкта, та, порівняно з відомими методами, істотно не впливає на зменшення продуктивності та підвищення собівартості продукції.
 • Item
  Аналіз методів оперативного контролю похибок засобів вимірювань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Микийчук, М. М.; Репетило, Х. І.; Приймачук, І. М.; Хома, Ю. В.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Запропоновано методи оперативного контролю метрологічних характеристик засобів вимірювань для підвищення достовірності вимірювань у промисловості та для зменшення витрат на підтвердження їхньої метрологічної відповідності. Акцентовано на залежності рівня витрат від точності та надійності вимірювань, на основі яких приймають рішення щодо функціонування процесів, оскільки вони впливають на якість продукції. Обґрунтовано підвищення ролі комплексу організаційно-технічних заходів із забезпечення певної метрологічної автономності окремих виробництв, що дасть змогу зменшити затрати на метрологічне забезпечення виробництва за дотримання необхідного рівня єдності, точності та вірогідності вимірювань. Для зменшення частки метрологічно несправних ЗВ, які експлуатуються в промисловості, в технологічних процесах та для підвищення достовірності вимірювань, запропоновано розроблені методи та алгоритми оперативного контролю метрологічних характеристик засобів вимірювань. Такі методи повинні характеризуватися здатністю їх виконання у будь-який момент часу, відповідністю їх оцінок встановленому рівню вірогідності, сумісністю складових системи та їх надійністю, тобто функціонуванням протягом визначеного часу без погіршення метрологічних характеристик. В статті визначено умови ефективного використання методів оперативного контролю похибок. Розглянуто доцільність застосування таких методів, як: метод звірянь за спільним джерелом сигналу; метод взаємних звірянь; метод звірянь за стабільним ЗВ; метод звірянь за допомогою калібратора. Метод з використанням промислового калібратора є найефективнішим методом оперативного контролю похибок, що підтверджують дослідження.
 • Item
  Brief overview of the epr spectra of In4Se3 intercalated by Cu
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Serediuk, B.; Stefaniuk, I.; National Academy of Land Forces named after Hetman Petro Sakhajdachnyj; Center for Microelectronics and Nanotechnology of the University of Rzeszow
  Досліджено електричні та магнітні властивості In4Se3, інтеркальованих міддю за допомогою ЕПР спектрів. Розглянуто можливості використання сенсорів магнітного поля на основі структур InSe для виявлення броньованих військових транспортних засобів. Досліджено вплив металевих домішок на шарувату структуру напівпровідникового матеріалу щодо сильного ковалентного зв’язку всередині шарів, а також слабкого ван-дер- ваальсового зв’язку в міжшаровому просторі. Проаналізовано спектри ЕПР для кристала In4Se3 з домішками Cu за кімнатної температури. Спектри ЕПР показують, що наявність Cu вносить істотні зміни в структуру In4Se3. Це може бути пов’язано з потряплянням вільних носіїв заряду в пастки, введені гостьовим Cu, які впливають на неспарені електрони, пов’язані з атомами In або Se. Встановлено, що вміст Cu є важливим фактором впливу на відгук структури InSe до перехресних електромагнітного та магнітних полів у спектрах ЕПР. g фактор неспарених електронів у NixIn4Se3 згідно зі спектральними характеристиками, набував значення 2,017. Це значення, як з’ясовано, лежить у межах 1 % точності щодо стандартного значення ge = 2,0023. Наявність Cu призводить до тенденції висхідного характеру спектра ЕПР, збільшуючи відгук системи зі зростанням магніного поля. Оскільки наявність Cu спричиняє специфічні (не зовсім зрозумілі) пікові значення у спектрах ЕПР, в околі значень 3400 Гаус, які зростають зі збільшенням х, для дослідження цих структур необхідні додаткові дослідження ЕПР, такі як: а) кутові ЕПР-дослідження для різних орієнтацій зразків щодо радіочастотного поля і магнітного полів, так, щоб можна було побудувати тензор g; б) з’ясування температурної залежності сигналу ЕПР від кімнатних температур до температури рідкого азоту.
 • Item
  Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)