Автоматика, вимірювання та керування. – 2004. – №500

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2004. – № 500 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 176 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Забезпечення метрологічної надійності вимірювань на постійному струмі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Голюка, Б. М.; Лозбін, В. І.; Столярчук, П. Г.; Яцук, В. О.
  Описано метод оцінки метрологічної надійності вимірювань на постійному струмі. The created method of assessment metrological reliability of metering for continuous current.
 • Item
  Титульний аркуш до вісника Автоматика, вимірювання та керування №500
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004)
 • Item
  Зміст до вісника Автоматика, вимірювання та керування №500
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004)
 • Item
  Змішувач основних компонентів природного газу для метрологічної перевірки хроматографів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Теплюх, З. М.; Ділай, І. В.
  Описаний змішувач побудований на дроселях з кратними значеннями газодина- мічних опорів (провідностей) і призначений, зокрема, для градуювання і метрологічної перевірки хроматографів у системі контролю якості природного газу і визначення витрати (кількості) отриманої (відпущеної) з газом енергії. Описана також методика визначення впливу супутніх компонентів на вихідний сигнал аналізатора складу газу за допомогою цього змішувача. The described mixer is build on the capillaries with divisible values of gas-dynamical resistances and is assigned, specifically, for chromatograph’s calibration and metrological testing in system of natural gas quality control and flow rate (quantity) determination energy received with gas. The methods of determination attendant components influence on outlet signal of gas composition analyzer by that mixer is also described.
 • Item
  Прогнозування похибок промислових засобів вимірювання температури
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Микийчук, М. М.; Огірко, Р. М.; Бойко, Т. Г.
  Розглянуто прогнозування часових і температурних похибок засобів вимірювання температури. Запропонований підхід дасть змогу підвищити метрологічну надійність засобів вимірювання температури і сприятиме зменшенню експлуатаційних затрат. The prognostication of temporal and temperature errors of temperature measuring means are considered in the paper. Offered method allows to get a more metrology reliability of temperature measuring means and allows to reduce of operating costs.
 • Item
  Евристичний алгоритм екстраполяції температури у двоелементному резистивному сенсорі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Дорожовець, Н. М.
  Запропоновано алгоритм екстраполяції температури досліджуваного середовища при застосуванні двоелементного резистивного сенсора температури. Ефективність алгоритму залежить від апріорної інформації про теплотехнічні властивості середовища і практично не потребує даних про глибину занурення сенсора. In the article the algorithm of the temperature extrapolation of the investigated medium with the use of two element resistance sensor of temperature is proposed. The effectiveness of algorithm is depended on the a priori information about the thermotechnical properties of medium and practically it does not require the data about the submersion depth of sensor.
 • Item
  Вимірювання діелектричних втрат та діелектричної проникності методом зміщення системи координат
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Грибок, М. І.; Гнатишин, М. Й.
  Досліджена можливість вимірювання діелектричних втрат та діелектричної проникності електроізоляційних матеріалів нафтового або рослинного походження методом зміщення системи координат за провідністю. Наведено схеми вимірювання та результати дослідження похибок вимірювання. The dielectric loss and permeability of electric isolation materials of the oil and plant genesis by the axis on replacement method are investigated. There are skein the measurement schemes and measurement data processing errors in this paper.
 • Item
  До питання виявлення і контролю часових перенапруг та западин напруги в електричних мережах загального призначення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Ванько, В. М.
  Розглянуто причини виникнення та особливості проходження часових перенапруг і западин напруги в електричних мережах загального призначення, а також запропоновано спосіб виявлення та вимірювання основних параметрів, які характеризують ці процеси. The reasons of origin and feature of passing of sentinel overstrain are considered and fail tensions in the electric networks of the common setting, and also the method of exposure and measuring of basic parameters which characterize the given processes is offered.
 • Item
  Візуальний пірометр з розширеною нижньою границею вимірювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Гриневич, Б. Ю.; Дармограй, Т. П.; Гоц, Н. Є.
  Запропонована конструкція оптичної системи візуального пірометра для вимірювання в низькотемпературній області. The offered construction of the optical system of visual pyrometer for measuring in a low temperature region.
 • Item
  Тестування інтелектуальних систем збирання даних за допомогою метрологічного програмного тесту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Кочан, Р. В.
  Проаналізовано особливості інтелектуальних систем збирання і обробки даних, які вимагають застосування імітаційного моделювання і пришвидшеного масштабу часу для метрологічних досліджень. Запропоновано структуру спеціалізованого програмного засобу – метрологічного програмного тесту – для досліджень інтелектуальних систем збирання і обробки даних від термопар. Наведено результати дослідження інтелектуальних і звичайних систем з використанням метрологічного програмного тесту. The properties of intelligent data acquisition systems which demands simulation in the accelerated time scale during metrology testing are analyzed. Also there is proposed structure of the specialized software routine – metrology software test – for investigation of intelligent data acquisition systems using thermocouples. There are presented results of ordinary and intelligent data acquisition systems testing using metrology software test.
 • Item
  Фізична модель формування структури, що забезпечуватиме ізотермічність топлення евтектики
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Прохоренко, С. В.
  Удосконалено фізичну модель впливу вібраційної обробки (VT) на процеси кристалізації. Отримано зміну кристалічної структури, що сприяє зменшенню відхилень топлення цієї структури від ізотермічного плавлення. Кореляція VT із процесами структуроутворення підтверджується аналізом отриманих мікроструктур, а також виконаних синхронно термічного аналізу й аналізу параметрів випромінювання акустичної емісії процесів кристалізації. Описано режим технологічної обробки розплаву, що оптимізує формування структури евтектик, використовуваних як робоча речовина для конструювання температурних реперних крапок. The physical analog of influence of vibrotreatment (VT) on the crystallization processes is developed. The change of a crystal structure assisting diminution of deflection of process of a melting of this structure from an isothermal melting is received. The correlation of VT with processes of structure formation proves to be verified, by the carried out analysis of the received microscopic structures, and also a simultaneous thermal analysis and the analysis of parameters of radiation of an acoustic emission for crystallization processes. The mode of a technological treatment of the melt, optimizing process of structure formation of the eutectics used in the capacity of as a working substance at designing of temperature reference point is indicated.
 • Item
  Оцінка якості моделі кореляційних зв’язків між дорожньо-транспортними подіями (ДТП) та інтенсивністю геомагнітного поля (ІГМП) з урахуванням часу доби
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Сопільник, Л. І.; Калинський, О. О.
  Запропоновано алгоритм оцінювання рівня якості моделі кореляційних зв’язків між дорожньо-транспортними подіями (ДТП) та інтенсивністю геомагнітного поля (ІГМП) з урахуванням часу доби. The purpose of work is development of algorithm estimation a degree of quality for model of correlation connections between road–transport events (RTE) and intensity of geomagnetic field (IGMF) in view of time of day.
 • Item
  Методика покращання форми вихідного сигналу мостового паралельного тиристорного інвертора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Самотий, С. В.; Хомуляк, М. О.
  Запропоновано методику покращання форми вихідного сигналу мостового паралельного тиристорного інвертора у широкому діапазоні зміни частоти. The method of improvement of output signal form for bridge parallel thyristor inverter with wide frequency range is proposed.
 • Item
  Якість неруйнівного методу аналізу адгезійних зв’язків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Столярчук, П. Г.; Сопрунюк, П. М.; Юзевич, В. М.
  Викладено теоретичні основи неруйнівного методу визначення енергетичних характеристик міжфазних шарів у системі металева підкладка – діелектрична плівка з урахуванням зондування поверхні розділу інфрачервоними променями. Обґрунтувано вищу якість запропонованого методу порівняно з руйнівним методом мікровтискування на основі порівняння кількості потенційно визначальних параметрів. Theoretical bases of nondestructive method of definition of power characteristics of interphase layers in system a metal substrate - a dielectric film are submitted in view of sounding an interface by infra-red beams. The substantiation of the first-rate quality of the offered method concerning a destroying method of microcave-in is resulted on the basis of comparison of number of potentially determined parameters.
 • Item
  Метод збільшення роздільної здатності зчитування цифрового масштабно-часового перетворювача поодиноких і рідко повторюваних сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Боднар, Р. В.
  Розглянуто метод цифрового масштабно-часового перетворення поодиноких і рідко повторюваних сигналів наносекундного діапазону. Для збільшення роздільної здатності зчитування і підвищення точності перетворення запропоновано спосіб з протилежним напрямком рядків зчитування і послідовного зміщення растра зчитування в межах часового інтервалу (ширини) променя зчитування спеціальної електронно-променевої трубки при багаторазовому скануванні мішені. The method of digital time-scale transformation single and rarely repeated signals within nanosecond range is considered. The method with opposite direction of lines reading and serial displacement of raster reading within the limits of reading ray’s time interval of the special electron-beam tube at repeated target scanning for the increase separating ability of reading and rise of transformation exactness has been offered
 • Item
  Забезпечення якості питної води за допомогою її озонування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Бичківський, Р. В.; Гонсьор, О. Й.
  Розглянуто переваги та недоліки обробки питної води озоном, наведено порівняльну характеристику оцінювання і забезпечення якості питної води різними дезінфектантами та коротко описано технологію продукування озону. In the given article the advantages and lacks of treatment of drinking-water are considered ozone, comparative description of providing of drinking-water quality by different disinfectants is resulted and technology of production of ozone is shortly described.
 • Item
  До адитивної D-стійкості матриці при зміні одного діагонального елемента
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Романишин, І. М.; Синицький, Л. А.
  Наведено достатні умови адитивної D-стійкості матриці при зміні одного діагональ- ного елемента, які зводяться до стійкості двох поліномів. Адитивна D-стійкість матриці при зміні одного діагонального елемента еквівалентна стійкості одного класу систем керування з відємним зворотним зв’язком довільним коефіцієнтом підсилення. Отже, подано достатні умови, застосовні до перевірки стійкості цього класу систем керування. Sufficient conditions of additive D-stability of a matrix at change of one diagonal element are presented. These conditions are reduced to stability of two polynoms. Additive D-stability of a matrix at change of one diagonal element is equivalent to stability of one class of control systems at any factor of amplification. Thus, the resulted sufficient conditions are applied for check of stability of this class of control systems.
 • Item
  Алгоритм визначення статичної стійкости виконавчих асинхронних моторів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Чабан, В. Й.; Гоголь, З. Ю.
  Запропоновано метод розрахунку статичної стійкости виконавчих асинхронних моторів на основі побудови моделі чутливости до початкових умов. Стійкість періодичного розв’язку визначають власні числа матриці монодромії. Рівняння періодичности розв’язують ітераційним методом Ньютона. Досліджено два усталені стани – стійкий і нестійкий. There is proposed the method of computation of static stability of actuating induction motors having gone all over for the model of sensitivity to initial conditions. The stability of steady-state is determined by eigenvalues of monodromy matrix. The purpose equations are solved by iteration Newton’s method. There are investigated two steady-state processes – stable and unstable.
 • Item
  Слідкуючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Мичуда, З. Р.
  Запропоновано новий клас логарифмічних АЦП–слідкуючі логарифмічні АЦП, викладено принципи побудови, розглянуто особливості реалізації, дано оцінку точності та швидкодії. The new class logarithmic ADC-monitoring logarithmic ADC is offered, the principles of construction are set up, the singularities of realization are considered, the valuation of accuracy and speed are given.
 • Item
  Балансні наближення в оптимальному представленні характеристик термометрів опору
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004) Воробель, Р. А.; Гук, О. П.; Сущик, К. В.
  Запропоновано метод встановлення балансних наближень градуювальних характеристик нелінійними виразами. Його новизною є те, що вхідними даними є неперервна функція, а не дискретна множина. Це забезпечує досягнення оптимальної точності на всьому проміжку визначення градуювальної характеристики. A method of calculation of balanced approximation of calibration scale by non-linear expressions is proposed. A novelty of proposed techniques is the use of input data as continuous function instead of discrete set of points. Such an approach allows to reach optimal accuracy at whole interval of calibration scale.