Теорія і практика будівництва. – 2017. – №877

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 877 – 292 с. : іл.

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва

Зміст


1
3
5
13
18
25
33
38
48
53
59
66
78
88
94
100
109
121
126
131
137
144
151
160
166
179
186
191
199
212
218
225
231
235
241
247
251
256
261
266
273
279
284
288
290
292

Content


1
3
5
13
18
25
33
38
48
53
59
66
78
88
94
100
109
121
126
131
137
144
151
160
166
179
186
191
199
212
218
225
231
235
241
247
251
256
261
266
273
279
284
288
290
292

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Дослідження нестаціонарних напірних течій у трубах на основі математичних моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гнатів, Р. М.; Босак, М. П.; Гнатів, І. Р.; Hnativ, R.; Bosak, M.; Hnativ, I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра гідравліки та сантехніки; Lviv Polytechnic National University, Department of hydraulics and plumbing
  У статті розглянуто математичне моделювання нестаціонарних неперіодичних процесів за напірного руху рідини в циліндричних трубах. На основі рівнянь Нав’є-Стокса для стисливої рідини виведено спрощені рівняння для випадку довгих труб. Показано, що для моделювання одноразових процесів ці рівняння містять тільки один безрозмірний параметр. Вказано умови, при яких можливе подальше спрощення цих рівнянь до форми, яка не містить жодного безрозмірного параметра. Загальне дослідження прискорених неперіодичних процесів проводиться на основі розгляду модельної задачі, для якої обраний такий процес у трубі за миттєвої зміни тиску. Вказано умови, за яких можна перейти до моделей руху нестисливої рідини і до рухів з великим загасанням. Отримано критерій переходу від ламінарного режиму руху до турбулентного, що дозволяє визначити межі застосування розглянутих моделей руху. До теперішнього часу відсутня теорія розрахунку моменту втрати стійкості ламінарного режиму течії і переходу до турбулентного в нестаціонарних потоках, а отже, відсутні межі застосовності розглянутих вище моделей ламінарного руху, що призводить до необхідності користуватися результатами фізичного моделювання, отриманими з експериментальних даних.
 • Item
  Опрацювання даних інструментального обстеження бетону з оцінюванням його фактичного стану з урахуванням фактора часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гладишев, Д.; Гладишев, Г.; Бутринський, І.; Hladyshev, D.; Hladyshev, H.; Butrynskyi, I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурних конструкцій, кафедра будівельних конструкцій та мостів, кафедра опору матеріалів та будівельної механіки; Lviv Polytechnic National University, Department of Architectural Constructions, Department of Building Construction and Bridges, Department of Strength of Materials and Structural Mechanics
  Розглядається проблема оцінки фактичного стану бетону конструкцій локалізуючої системи безпеки геометричного обгородження зовнішньої захисної оболонки реактору енергоблоку №3 Рівненської АЕС. Проведено аналіз даних інструментальних обстежень бетону 2007р. на основі положень діючих сьогодні нормативних документів. Подано методику обробки і аналізу даних із урахуванням впливу часового фактору на міцнісні характеристики бетону. Побудовано градуювальні залежності „міцність – час проходження ультразвуку”, „міцність – діаметр відбитку”, встановлено фактичні клас та міцнісні характеристики бетону на час обстеження у 2007р. та на момент будівництва конструкцій у 1970-х. На основі аналізу отриманих результатів виконано оцінку глибини проникнення поверхневих мікротріщин у бетоні, за результатами досліджень сформульовано висновки.
 • Item
  Моделювання потоку повітря у приміщенні в нестаціонарному режимі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Возняк, О. Т.; Сухолова, І. Є.; Миронюк, Х. В.; Voznyak, O.; Sukholova, I.; Myroniuk, Kh.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теплогазопостачання і вентиляції; Lviv Polytechnic National University, Department of Heat and Gas Supply and Ventilation
  Розглянуто актуальну задачу підвищення ефективності повітророзподілу закрученими та настильними струминами для забезпечення нормативних параметрів повітря у приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітророзподілу необхідно подавати повітря струминами, що інтенсивно затухають ще до входу в робочу зону. Моделювання потоку повітря виконано за допомогою вирішувача CFD FLUENT (Ansys FLUENT). Проведено розрахунок системи рівнянь за допомогою k-ε моделі турбулентності. Представлено подачу повітря в нестаціонарному режимі в системі кондиціонування повітря закрученою і настильною струминами, і визначено їхні параметри в певні проміжки часу. Показано, що при динамічному мікрокліматі можливими є зменшення затрат на систему кондиціонування або вентиляції. Показано, що організм людини сприятливо реагує на короткотривалі відхилення від нормованих параметрів повітряного середовища.
 • Item
  Вплив водяних струменів віялового типу на тепловий захист під час пожеж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гаврилко, О. А.; Білінський, Б. О.; Havrylko, O.; Bilinsky, B.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра будівельних конструкцій та мостів; Lviv Polytechnic National University, Department of Building Construction and Bridges
  У статті описано такі методи захисту від теплового випромінювання на пожежі, як використання теплозахисних костюмів, тепловідбивних екранів та водяних завіс. Наведено тактико-технічні характеристики стволів та насадків, які використовують для захисту пожежників-рятувальників від теплового випромінювання. Показано, що найефективнішим захистом від теплового потоку є створення краплинно-водяної захисної завіси. Розглянуто пристрої, які використовують для формування водяних завіс підрозділи пожежно-рятувальної служби в Україні та за кордоном для захисту від дії теплового потоку пожеж на відкритому просторі. У статті наведено результати досліджень впливу водяних струменів віялового типу на тепловий захист пожежникарятувальника під час пожеж. Розглянуті причини трансформації водяних струменів у повітрі. Мізерно малі збурювання на поверхні струменя при виході із насадки ствола створюють поперечні коливання, що під дією сил поверхневого натягу і в’язких сил будуть збільшуватися. Причиною процесів трансформації водяних струменів у повітрі є порушення стійкості руху струменя в результаті дії сил інерції і грузлих сил.
 • Item
  Деформативність вузлів дерев’яних конструкцій на з’єднаннях типу “сталь-деревина”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Була, С.; Bula, S.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра будівельних конструкцій та мостів; Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
  Проектування будинків і споруд із деревини в теперішній час набуло значних масштабів. Це пов’язано із поширенням еко-технологій, ефективних енергозбережувальних будинків, швидкості та модульності будівництва, бюджетних рішень та надання значної уваги питанням утилізації будівель після закінчення строку експлуатації. З’єднання дерев’яних конструкцій є не менш важливим елементом, що впливає на технологічність зведення таких конструкцій. Простота та надійність з’єднань є одним із важливих факторів. Одним із найпоширеніших видів з’єднань у вузлах дерев’яних конструкцій є перфоровані оцинковані сталеві пластини для кріплення за допомогою цвяхів. Як правило, виробники вказують характеристичні та розрахункові навантаження у технічних каталогах, проте питання деформативності з’єднань типу “сталь-деревина” вимагає детального вивчення. У статті описано дослідження деформативності з’єднання типу “сталь-деревина” та проведено порівняльний аналіз відповідно до національних та європейських норм. Для досліджуваних з’єднань були отримані залежності “навантаження-миттєва деформація”, що дають задовільну збіжність із експериментальними даними.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Innovative technology, operation and energy management of building: science & technology park, tuke
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Вранай, Ф.; Стон, С.; Vranay, F.; Stone, C.; Технічний університет в Кошице, Словаччина, Інститут архітектурної інженерії; Technical University of Kosice, Slovakia, Faculty of Civil Engineering, Kosice
  Нинішня мета підвищення енергоефективності будівель повинна бути реалізована цілісно, з урахуванням міждисциплінарних заходів на етапі проектування. Для застосування інноваційних технологій важливо знати функцію будівлі, оперативні вимоги, обсяг фінансування інвестора та умови або обмеження навколишнього середовища. Ця концепція є безперервним процесом для досягнення відповідних архітектурно-будівельних рішень, технічних систем та ефективного управління роботою будівлі. Результатом цього процесу має бути високоякісна конструкція з погляду системних зв'язків між будівлею, кліматом та енергією, яка повинна функціонувати як каталізатор стійкого суспільства. Дотримуючись цих критеріїв, реальні умови оцінюються в економічному плані. Цей аспект визначає дизайн системи та корелює з можливими застосуваннями систем із реальною віддачею інвестицій. Будівля, яка є предметом цієї статті, пройшла через цей процес розробки та є прикладом системи функціонування на рівні експлуатації та управління розумних будівель.
 • Item
  Comparison of sediment quality in river basins in eastern slovakia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сінговжка, Е.; Балінтова, М.; Singovszka, E.; Balintova, M.; Технічний університет в Кошице, Словаччина, факультет будівництва, інститут інженерії довкілля; Technical University of Kosice, Slovakia, Faculty of Civil Engineering, Institute of Environmental Engineering
  Забруднення водних та наземних екосистем з важкими металами та іншими гірничодобувними хімічними речовинами є основними екологічними проблемами в багатьох гірничодобувних районах світу. Промислові відходи, геохімічна структура та видобування металів є потенційним джерелом забруднень металів у водному середовищі, особливо у відкладеннях. Моніторинг якості осадів є одним з найважливіших пріоритетів політики захисту навколишнього середовища. Для кращого знання про міграцію, поведінку трансформації важких металів у відкладах необхідно точно оцінити міру і ступінь забруднення на кожній ділянці. Метою даного дослідження є оцінка якості річкових осадів на території Сходу Словаччини, що представляють водні басейни річок Хорнад, Лаборц, Ториса, Ондава і Топла. Точки відбору проб були відібрані на основі поточної мережі моніторингу якості поверхневих вод. Дослідження було зосереджено на важких металах (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Hg, As, Fe, Mn). Вміст важких металів відобразив масштаби промислової та гірничодобувної діяльності в певній місцевості. Якість осаду оцінювали з використанням індексу потенційного екологічного ризику концентрації важких металів у зразках.
 • Item
  Numerical analysis of steel frame subjected to air blast
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Полянський, Т.; Томко, М.; Кметь, С.; Polanský, T.; Tomko, M.; Kmeť, S.; Технічний університет в Кошице, Словаччина, факультет будівництва, інститут будівельних конструкцій; Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Institute of Structural Engineering
  Робота присвячена чисельному аналізу сталевої рами, на яку впливає поривисте повітряне навантаженню. ПК ABAQUS/Explicit був використаний для створення моделі 3D-кінцевих елементів. Двоповерховий сталевий каркас був дискретизований обємними елементами. Навантаження від пориву вітру було згенеровано за допомогою генератора CONWEP. Було розглянуто 3 різні маси ТНТ.
 • Item
  Дисперсне армування сірчаних бетонів скловолокном та їхня витривалість
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Брайченко, С. П.; Маргаль, І. В.; Braychenko, S.; Marhal, I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра будівельного виробництва; Lviv Polytechnic National University, Department of building production
  Дисперсне армування волокнами різного матеріалу та різної довжини дає змогу суттєво впливати на основні характеристики бетонів, зокрема збільшувати міцність на стиск і розтяг, ударну міцність, зносостійкість. Але якщо використання бетонів, армованих сталевою фіброю, вивчено достатньо, то армування бетонів іншими видами фібр, зокрема скляними, досліджено недостатньо. Те саме стосується і армування скловолокном спеціальних бетонів, де в’яжучим є сірка, тобто сірчаних бетонів. Недоліками сірчаних бетонів є підвищена крихкість, мала ударна міцність і тріщиностійкість. Введення в такий бетон скляної фібри підвищує його тріщиностійкість, знижує швидкість розповсюдження тріщин, підвищує витривалість сірчаного бетону. У статті викладено результати експериментальних досліджень витривалості сірчаних бетонів при багаторазово повторних навантаженнях. Показано, що дисперсне армування сірчаних бетонів скляною фіброю збільшує в’язкість руйнування і коефіцієнт витривалості цих бетонів. А використання модифікаторів сірки типу дициклопентадієну дає змогу покращити основні характеристики сірчаних склофібробетонів, зокрема витривалість при багаторазово повторних навантаженнях
 • Item
  Strengthening of the reinforced concrete tank after failure
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Плевако, З.; Plewako, Z.; Жешувський технологічний університет, Польща; факультет будівництва та архітектури; кафедра будівельних конструкцій; Rzeszow University of Technology, Poland; Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture; Department of Building Structure
  У статті описано цікавий випадок підсилення прямокутного залізобетонного резервуару. Через помилки в розрахунку армування, довгі стіни резервуара серйозно тріснули і починали протікати під час випробування водою. Як альтернатива повному демонтажу резервуара, було розроблено та застосовано простий та ефективний метод посилення. Оскільки основні дефекти виникли в довгих стінах конструкції, система тяжів була спроектована і побудована. Група точно розташованих тяжів, закріплених на зовнішніх поверхнях стінок, зменшила напруження в цих стінах до рівня, який може сприймати конструкція з існуючим армуванням. Тяжі та їх кріплення були зроблені з нержавіючої сталі, і під час проектування особливу увагу було приділено фактичному технічному стану конструкції резервуара та його навколишнім умовам. Успішне підсилення дає резервуару змогу експлуатуватися лише з невеликою затримкою часу без видимих проблем.
 • Item
  Ventilation in flat
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Нагі, Р.; Nagy, R.; Технічний університет в Кошіце, Словаччина; Факультет будівництва, Інститут архітектурної інженерії; кафедра технічного обладнання будівель; Faculty of Civil Engineering, Institute of Architectural Engineering; Department of Building Facilities
  Стаття фокусується на дослідженнях природної вентиляції через вікна. Розглянуто різні стратегії вентиляції щодо кількості відкритих вікон та геометрії вентиляції. Число вибраних розподілів потоку повітря в просторі становить 2. Перший потік повітряного розподілу – це простий вентиляційний розподіл з одним відкритим вікном, а другий – перехресною вентиляцією на 2 вікна на протилежних сторонах корпусу. Вимірювання проводили з метою моніторингу зменшення концентрації двоокису вуглецю (CO2), що на рівні значення більше ніж 1200 ppm до значення 500 ppm до 530 ppm відносно швидкості занепаду, таким чином, тривалість часу вентиляції. Рівень концентрації CO2, що перевищує значення 1200 ppm, відповідає значенням, які не відповідають вимогам європейських стандартів STN EN 15251 та STN EN 13779. Розглянута концентрація СО2 від 500 ppm до 530 ppm відповідає першій категорії європейських стандартів STN 15251, а також становить приблизно 100ppm над фоном поза концентрацією CO2. Вимірювання проводили за допомогою приладу Testo 435 та тривали 4 дні. Метою вимірювань було визначення простої, але ефективної стратегії вентиляції для експлуатації квартирного простору з метою поліпшення якості повітря у приміщенні.
 • Item
  Theoretical analysis of building information modeling libraries (biml)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Месарош, П.; Тальян, Ю.; Сметанкова, Ю.; Mesároš, P.; Talian, J.; Smetanková, J.; Технічний університет в Кошице, Словаччина, факультет будівництва, інститут будівельного виробництва та управління; Technical University of Košice, Slovakia, Faculty of Civil Engineering, Institute of Construction Technology and Management
  Основними країнами, що отримують користь від підтримки BIM, є такі країни, як Фінляндія, Норвегія, Данія, Велика Британія та США. Підтримкою BIM є створення бібліотек інформаційного моделювання (BIML). Ця стаття представляє розробку BIML на основі параметричних моделей з параметрами. Бібліотека BIM, наприклад? Національна бібліотечна бібліотека NBS, містить тисячі загальних і спеціалізованих BIM-об'єктів від провідних та світових виробників. Об’єкти BIM – це інформація про будівельний продукт, представлену у форматі 3D. Кожен об’єкт BIM створюється за стандартами промисловості відкритого типу (ifc) або іншим відкритим форматом. Основною метою yfijuj дослідження стане огляд щодо використання бібліотеки побудови інформаційного моделювання в параметричному проектуванні та будівництві будівель. У статті буде описано основи використання методів моделювання BIM в різних країнах та використання бібліотеки BIM.
 • Item
  Analysis of the ventilation air flow rate for renewal of windows
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Капало, П.; Kapalo, P.; Технічний університет в Кошице, Словаччина, Інститут архітектурної інженерії; Technical University of Kosice, Slovakia, Institute of Architectural Engineering
  За рахунок заміни старих дерев’яних вікон на нові пластикові вікна в старих будинках ми досягаємо масового зниження тепловтрат у будівлі. Нові вікна характеризуються кращою герметичністю. Питання полягає в тому, наскільки є можливим зменшити неконтрольовану вентиляцію. В статті наведено експериментальні дослідження якості внутрішнього повітря в кімнаті, які проводилися в два етапи. На першому етапі в кімнаті було встановлене 55-річне старе дерев’яне вікно. На другому етапі, в тій самій кімнаті було встановлене нове пластикове вікно. З експериментальних вимірювань якості внутрішнього повітря є обчислена інтенсивність вентиляції – інфільтрація. Була взаємно порівняна результуюча інтенсивність вентиляції. Метою статті є знайти, на основі експериментальних вимірювань, різницю в об’ємі потоку повітря в кімнаті шляхом інфільтрації, що спричинюється заміною старого дерев’яного вікна на нове пластикове вікно з ізоляційним подвійним заскленням. Відповідно до аналізу, можна стверджувати, що, замінивши старе дерев'яне вікно в кімнаті новим пластиковим вікном, об'єм потоку повітря, викликаний інфільтрацією, зменшився приблизно на 73 %. Загальні втрати тепла у вікні зменшились приблизно на 46 %.
 • Item
  Deformation in composite structures under load-term loads
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Козлейова, В.; Квочак, В.; Дубецькі, Д.; Kozlejova, V.; Kvocak, V.; Dubecky, D.; Технічний університет в Кошице, Словаччина, факультет будівництва; Technical University of Kosice, Slovakia, Faculty of Civil Engineering
  Конструкції несуть різні види навантаження під час експлуатації. Ефекти довгострокової складової навантаження значні, головним чином, для конструкцій, в яких бетон виконує свою статичну функцію. Крім деяких миттєвих ефектів, є реологічні властивості бетону, які проявляються під прикладними силами. Наприклад, повзучість залежить від часу, і її вплив може суттєво вплинути на деформацію композитних сталевих та бетонних конструкцій. Для перевірки деяких теоретичних припущень на практиці було зроблено декілька зразків композитних сталевих та бетонних мостів, що містять ущільнювальні балки. Ці зразки піддавали тривалому навантаженню, а прогини та деформації, що виникали в них, контролювали та фіксували
 • Item
  The methodology and results of experimental investigations of steel and concrete composite cable space frame on effect short-term loading
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гасій, Г. М.; Gasii, G. M.; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра конструкцій із металу, дерева і пластмас; Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine, Department of structures from a metal, wood and plastics
  У статті наведено методику та результати експериментального дослідження напруженого стану повнорозмірної збірної структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції прольотом 5,3 м на дію короткотривалого навантаження. Експериментальний зразок складався з гнучких елементів нижнього пояса та просторових сталезалізобетонних модулів. Елементи нижнього пояса були виготовлені з відрізків сталевого прокату круглого перерізу діаметром 16 мм. Просторові сталезалізобетонні модулі мали форму правильної чотирикутної піраміди висотою 0,5 м зі стороною 0,8 м і складалися з залізобетонної плити товщиною 50 мм і решітки зі сталевих трубчастих стрижнів із зовнішнім діаметром 42 мм та товщиною стінки 3 мм. Методика експериментальних досліджень передбачала вимірювання деформацій елементів конструкції при навантаженні, яке дорівнювало 70 % від руйнівного. Встановлено, що досліджувана конструкція впродовж усього випробовування продемонструвала сумісну роботу усіх її складових.
 • Item
  Software for 4d modelling of construction projects
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Башкова, Р.; Наряш, А.; Bašková, R.; Ňarjaš, A.; Технічний університет в Кошице, Словаччина, факультет будівництва, інститут технології та управління в будівництві; Technical University of Košice, Slovakia Faculty of Civil Engineering, Institute of Technology and Management of Civil Engineering
  Найскладніші проекти в галузі архітектури, техніки та будівництва передбачають міжгалузеву співпрацю та обмін великими наборами будівельних даних. Традиційно, зусилля зі співпраці в усіх дисциплінах ґрунтувались на частому обміні 2D-рисунками та документами. Однак протягом останнього десятиліття широке впровадження інструментів об'єктно-орієнтованого автоматизованого проектування (САПР) посилило інтереси в побудові інформаційного моделювання (BIM). Ідея концепції побудови інформаційної моделі (BIM) полягає у створенні та управлінні даними про весь цикл будівельного циклу у віртуальній моделі, де зберігається вся інформація. Для управління цими даними нам потрібне програмне забезпечення для 3D, 4D та 5D моделювання. Ця стаття містить інформацію про зібрані та представлені 3D та 4D програмне забезпечення. Технічний університет м. Кошице на факультеті будівництва забезпечує відповідний рівень бакалавра, магістра та докторантури університету. У статті наведено інформацію про те, яка область інформаційного моделювання будівництва була головною метою у вирішенні магістерських робіт. Представлено кількість і частку студентської роботи в галузі технологій та менеджменту в галузі будівництва, яка зосереджена на технології BIM протягом останніх 6 років.
 • Item
  Аналіз за допомогою математичного моделювання залишкової несучої здатності існуючих елементів конструкцій при підсиленні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шиндер, В. К.; Лобзін, М. В.; Shynder, V.; Lobzin, M.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра опору матеріалів та будівельної механіки; Lviv Polytechnic National University, Department of Strength of Materials and Structural Mechanics
  Під час експлуатації споруди виникають ситуації, коли необхідно змінити планувальне рішення, яке веде до втручання в несучі елементи конструкції. Підсилення будь-якого елемента конструкції охоплює не тільки визначення ступеня пошкодження елемента, але і методу його підсилення. Саме визначення ступеня пошкодження є надзвичайно складним і відповідальним завданням для інженера. В більшості випадків пошкоджений елемент вважається таким, що не може сприймати навантаження і, як наслідок, під час проектування підсилення нові елементи підсилення розраховуються без врахування несучої здатності пошкодженого елемента. Такий підхід не виправдовує себе у випадку, коли ми змушені враховувати габарити елемента після підсилення. Тому що точніше ми зможемо визначити фактичний стан пошкодженого (аварійного) елемента, то ефективніше зможемо усунути аварійну ситуацію з мінімальними змінами показників приміщення, споруди, тощо