Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2010 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки інтерактивних засобів навчання у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали науково-практичної конференції, 18–19 лютого 2010 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 70 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Популяризація LMS Moodle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Бєлкіна, Олена
  Дана стаття розглядає сучасну ситуацію з потенційним полем застосування системи управління навчанням Moodle, а також аналізує шляхи популяризації цього засобу здійснення педагогічної діяльності. Тhis article provides the image of Moodle LMS perspective usage at the base of current situation, and analyses the ways it could be popularized as a mean of teaching activities.
 • Item
  Розширення структури Віртуального навчального середовища Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Міюшкович, Євген
  Запропоновано нову структуру Віртуального навчального середовища «Львівської політехніки», що враховує наявність спільних дисциплін. Global disciplines oriented structure of Lviv Polytechnic VLE system was proposed.
 • Item
  Розширення функціональності Віртуального навчального середовища Львівської політехніки. Гаджети
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Івасів, Володимир
  Розширення функціональності ВНС ЛП дозволяє додати нові можливості та підвищити ефективність роботи з існуючими можливостями навчального середовища. Нові типи тестових питань, візуальні редактори, відеоконференції, віртуальний робочий стіл – далеко не повний перелік нових функцій, які розширюють горизонти дистанційного навчання. Expanding the functionality of VLE LP allows adding new features and improve effectiveness of existing features of the learning environment. New types of quiz questions, visual editors, video conferencing, virtual desktop – very incomplete list of new functions that extend the horizons of distance learning.
 • Item
  Особливості створення глосарію – термінологічного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Матіко, Галина
  В статті розглянуті можливості термінологічногонаповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки за допомогою глосарію, порядок його створення та особливості користування. This article contains the facilities of terminological filling of discipline in Virtual learning environment of Lvivska polytechnica by means of glossary, the way of its creating and the features of its using.
 • Item
  Автоматизація наповнення електронної дисципліни у системі Moodle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чирка, Олег
  У тезах конференції розглянуто метод автоматизації наповнення лекторами електронних курсів навчальними матеріалами. The thesis of the conference considered the methods automated filling by the lectors of electronic courses the educational materials.
 • Item
  Методика інформаційного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Стефанович, Тетяна
  Проведено огляд інструментарію, доступного у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка». Подано рекомендації щодо його використання для розміщення навчально-методичних матеріалів з точки зору наочності і зручності роботи з ним студентів. Survey of toolkit available in Virtual Studying Environment of Lviv Polytechnic National University is conducted. Proposals of using the toolkit for the purpose of arrangement of training appliances as it is convenient for visual teaching methods of students are presented.
 • Item
  Аналіз методів оцінювання та контролю у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Романчук, Василь
  В даній статті проведено аналіз роботи та оцінювання студентів Національного університету “Львівська політехніка” в віртуальному навчальному середовищі на основі модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle. Проведено аналіз здачі та захисту лабораторних робіт, модульних та екзаменаційного контролю студентами у віртуальному навчальному середовищі. In this paper, analysis and evaluation of students of Lviv Polytechnic National University in the virtual learning environment based on a modular object-oriented dynamic learning environment Moodle. The analysis of the deposit and the protection of laboratory work, modular control and examination of students in a virtual learning environment.
 • Item
  Підготовка і проведення тестування студентів в якості контрольного заходу засобами Віртуального навчального середовища Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Воловець, Ярослав
  Проблема обєктивності в оцінюванні знань та їх якості є актуальними для України – члена Болонського процесу. З появою різних форм навчання, відмінних від стаціонарної, ця проблема ускладнюється. Критерії оцінювання знань за участю викладача розмиваються. Частково розв’язати проблему можна, застосувавши інструмент оцінювання, котрий би зменшував вплив суб’єктивних чинників. Як засіб оцінювання - тестування. В аудиторному тестуванні не вдається уникнути допомоги студентів, сусідів по аудиторній лаві; підглядання у заготовлені відповіді в раніше опублікованих тестових завданнях; недоліків самих завдань, паперові носії котрих не могли бути інваріантними. Ці та інші проблеми якості знань вирішує впровадження віртуального навчального середовища. A problem of objective in the evaluation of knowledge and their quality is actual for Ukraine – the member Boulogne to the process. This problem is becomes complicated when the different forms of studies witch appearance and are different from stationary. The criteria of evaluation of knowledge with participation of teacher are washed out. Partly deciding a problem is possible to applying an evaluation instrument which would diminish influence of human factors. As a mean of evaluation is a testing. In the audience testing it is not succeeded to avoid the help of students, neighbors on audience bench; overseeing in provided responses in the test tasks which are published early; lacks of tasks, paper transmitters which could not be invariant. These and other problems of quality of knowledge are settled by introduction of virtual educational environment.
 • Item
  Організація тестування у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки та формування завдань для контрольних заходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Яковина, Віталій
  В роботі наведено опис можливостей ВНС ЛП щодо оцінювання якості та контролю знань студентів. Проаналізовано доцільність використання різних типів тестових питань при формуванні завдань для контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки. The present work demonstrates the resources of Lviv Polytechnic Virtual Educational Framework concerning quality evaluation and students' achievements control. The expediency of using different quiz questions for exam and control procedure tasks composition has been analysed according to Lviv Polytechnic regulatory acts.
 • Item
  Програмні засоби для створення інтерактивних презентацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Бенч, Андрій; Бенч, Оксана
  Розглядаються можливості вільно розповсюджуваної програми Wink для створення інтерактивних презентацій. Possibilities of creation of interactive presentations, using freeware program Wink, are described in this article.
 • Item
  Формування інформаційного поля у електронних дисциплінах Віртуального навчального середовища Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чайківський, Тарас
  Широкий діапазон типів поданої інформації при наповненні електронної навчальної дисципліни забезпечить повніше вивчення і стане передумовою ґрунтовних знань студентів не залежно від форми навчання. Wide range types of information in electronic education course – good way to quick staging and excellent knowledge’s of students independent of education forms.
 • Item
  Особливості використання Віртуального навчального середовища Львівської політехніки при проведенні занять
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Озірковський, Леонід
  В статті показано підходи до використання Віртуального навчального середовища Львівської політехніки в навчальному процесі. Зокрема, розглянуто методологію проведення лекційних, практичних занять та консультацій. Показано можливості проведення різних видів контролю знань студентів. The article shows approaches to using virtual learning environment Lviv Polytechnic in the educational process. In particular, the methodology of lectures, workshops and consultations considered. A possibility of different kind of monitoring knowledge of students is shown.
 • Item
  Стан та перспективи розвитку інформаційного навчального середовища Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Федасюк, Дмитро
  В статті розглянуто поточний стан та окреслено подальші плани розвитку однієї з задач інформатизації університету – формування та використання в навчальному процесі інформаційної системи Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки. In this article the current state and next planes to success implementation of virtual learning environment Lviv Polytechnic in the educational process are described.