Юридичні науки. – 2014. – № 810

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Матеріали публікуються в авторській редакції та в порядку черговості їх надходження.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 810 : Юридичні науки / відповідальний редактор В. Л. Ортинський. – 252 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки" № 810
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Наші автори
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Володимир Старосольський як вчений юрист і один із основоположників науки державного права в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ковальчук, В. Б.; Бучин, А. В.
  Досліджено особливості становлення державно-правових поглядів видатного українського правознавця В. Старосольського та визначено його внесок у розвиток науки державного права в Україні наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ століття. Исследованы особенности становления государственно-правовых взглядов выдающегося украинского правоведа В. Старосольского и определено его вклад в развитие науки государственного права в Украине в конце ХІХ – в первой части ХХ века. The article deals with the origin of state legal views of famous Ukrainian legist V. Starosolskiy and analyses his contribution to the development of public law science in Ukraine at the end of XIX – at the first half of XX ctntury.
 • Item
  Деякі проблеми питання цивільного захисту (адміністративно-правовий аспект)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Люблін, В. Д.
  Розглядаються деякі проблемні питання єдиної державної системи цивільного захисту України на основі чинного адміністративного законодавства України з використанням новітніх методологічних підходів та керуючись науковими напрацюваннями. Рассматриваются некоторые проблемные вопросы единой государственной системы гражданской защиты Украины на основе действующего административного законодательства Украины с использованием новейших методологических подходов и руководствуясь научными наработками. The article deals with some problems unified state civil defense system in Ukraine based on existing administrative legislation of Ukraine with advanced methodological approaches and guided scholarly achievements.
 • Item
  Щодо проблеми удосконалення законодавства України про соціальне обслуговування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гірник, О. О.
  Проаналізовано юридичні проблеми законодавства України про соціальне обслуговування. Наведено приклади повторень, прогалин та суперечностей у законодавстві. Розглянуто юридичні ознаки різних способів систематизації (обліку, інкорпорації, консолідації, кодифікації). Доведено, що консолідація є найефективнішим способом упорядковування юридичних рекомендацій і спрощенням процедури реалізації права на соціальне обслуговування. Проанализированы юридические проблемы законодательства Украины о социальном обслуживании. Приведены примеры повторений, пробелов и противоречий в законодательстве. Рассмотрены юридические признаки разных способов систематизации (учета, инкорпорации, консолидации, кодификации). Доказано, что консолидация является наиболее эффективным способом упорядочения юридических рекомендаций и упрощения процедуры реализации права на социальное обслуживание. The legal problems of legislation of Ukraine are analysed about social service. Examples of reiterations, blanks and contradictions are made in a legislation. The legal signs of different methods of systematization (to the account, incorporation, consolidation, codification) are considered. It is well-proven that consolidation is the most effective method of organization of legal recommendations and simplification of procedure of realization of right on social service.
 • Item
  До питання про договір комерційної концесії (франчайзингу) та деякі новели його реєстрації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бачинський, Т. В.
  Матеріал торкається проблем укладення та реєстрації договору франчайзингу. Здійснено історичний аналіз розвитку законодавства з цього питання, а також надано не лише теоретичну, а й практично-значущу оцінку і характеристику договору комерційної концесії та порядку його реєстрації. Материал касается проблем заключения и регистрации договора франчайзинга. Осуществлен исторический анализ развития законодательства по этому вопросу, а также предоставлена не только теоретическая, но и практически-значимая оценка и характеристика договора коммерческой концессии и порядка его регистрации. The article deals with the problems of concluding and registration of the franchise agreement. There is provided historical analysis of legislation on this issue, and the auth author defines not only theoretical but also practical assessments of franchise agreement and its registration procedure.
 • Item
  Кримінологічний портрет особистості насильницького злочинця, який учиняє злочини з мотивів задоволення статевої пристрасті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Якимова, С. В.
  Розроблено змістове наповнення кримінологічного портрету особистості насильницького злочинця, який учиняє насильницькі злочини з мотивів задоволення статевої пристрасті. Описано соціальну складову кримінологічного портрету особистості насильницького злочинця, який учиняє насильницькі злочини з мотивів задоволення статевої пристрасті. Характеризуючи психологічну складову кримінологічного портрету особистості насильницького злочинця, акцентується увага на морально-психологічних якостях, домінуючих рисах характеру, девіаціях соціального походження. Разработано содержание криминологического портрета личности насильственного преступника, который совершает преступления по мотивам удовлетворения половой страсти. Описано социальную составляющую криминологического портрета личности насильственного преступника, который совершает насильственные преступления по мотивам удовлетворения половой страсти. Характеризуя психологическую составляющую криминологического портрета личности насильственного преступника, который совершает преступления по мотивам удовлетворения половой страсти, акцентируется внимание на морально-психологических качествах, доминирующих чертах характера, девиациях социального происхождения. In the article a meaningful portrait of criminological personality violent criminal who commits violent crimes, sexual motives. We describe the social component of Criminology portrait personality violent criminal who commits violent crimes, sexual motives. Describing the psychological component of Criminology portrait personality violent offender, focuses on the moral and psychological qualities, dominant traits, social origin deviation.
 • Item
  Щодо забезпечення прав і свобод людини під час проведення обшуку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сорока, С. О.
  Розглядаються проблемні питання кримінального процесу під час проведення обшуку. Розкрито процесуальні підстави та порядок проведення обшуку уповноваженими особами під час здійснення кримінального провадження. Відзначено, що застосування належної правової процедури сприятиме забезпеченню захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві. Рассматриваются проблемные вопросы уголовного процесса во время проведения обыска. Раскрыто процессуальные основания и порядок проведения обыска уполномоченными лицами при осуществлении уголовного производства. Отмечено, что применение надлежащей правовой процедуры будет способствовать обеспечению защиты прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве. In the article issues concerning criminal procedure while executing a search are analyzed. Procedural grounds and a process of search execution by authorized persons at a time of criminal procedure are revealed. Also, it is admitted that the application of proper legal procedure will encourage the protection of fundamental rights and freedoms of a person in criminal procedure.
 • Item
  Т. Г. Шевченко та репресивно-каральний апарат царської Росії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Остапенко, О. І.; Ряшко, В. І.
  Розглядається боротьба Т. Г. Шевченка проти царського самодержавства, всієї політико-правової та адміністративної системи. Поет в гострій сатиричній формі розкриває антигуманну, антиправову сутність кріпосницько-самодержавного устрою, деспотизм влади, її репресивно-каральний апарат. Рассматривается борьба Т. Г. Шевченко с царским самодержавием, всей политико-правовой и административной системой. Поэт в острой сатирической форме раскрывает антигуманную, антиправовую сущность деспотизма власти, ее репресивно-карательный аппарат. Fight of Taras Shevchenko against royal autocracy, the whole political, legal and administrative system is considering in article. In witty satirical form poet is opening in humane, unlegal degree of feudal and autocracy system, despotism of power.
 • Item
  Регламентація відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство, в історії кримінального законодавства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Наконечна, Л. А.
  Досліджується регламентація відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство, в історії кримінального законодавства, з’ясовуються тенденції застосування вказівки на насильство у пам’ятках кримінального законодавства, в історичному аспекті визначається обсяг поняття насильства. Исследуется регламентация ответственности за преступления, признаком состава которых насилие, в истории уголовного законодательства; выясняются тенденции применения указания на насилие в памятниках уголовного законодательства; в историческом аспекте определяется объем понятия насилия. This paper examines the regulation of responsibility for crimes sign composed of Violence in the history of criminal law; investigated trends in the use of guidelines on violence in the monuments of criminal law; in historical perspective defined the notion of violence.
 • Item
  Зміни у системі кримінальних покарань та їх вплив на забезпечення державної безпеки України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Марисюк, К. Б.
  Проаналізовано питання взаємозв’язку змін елементів державної безпеки та системи кримінальних покарань на українських землях у різні історичні періоди. Доведено, що зміни у системі кримінальних покарань є одним із засобів забезпечення державної безпеки. Саме цим засобом держава має можливість підвищити роль одних покарань або знизити роль інших, що дає можливість, поряд з іншими засобами, вплинути на потенційних злочинців у найпроблемніших та чуттєвих сферах, внаслідок чого фактично буде знижено небезпеку від охоплених згаданими покараннями діянь для держави та суспільства. Анализируются вопросы взаимосвязи и изменений элементов государственной безопасности и системы уголовных наказаний на украинских землях в разные исторические периоды. Доказано, что изменения в системе уголовных наказаний являются одним из средств обеспечения государственной безопасности. Именно этим средством государство имеет возможность повысить роль одних наказаний или снизить роль других, что дает возможность, совместно с другими средствами, повлиять на потенциальных преступников в наиболее проблемных и чувственных сферах, в результате чего фактически будет снижена опасность от охваченных упомянутыми наказаниями деяний для государства и общества. The article is sanctified to the analysis of questions of intercommunication and changes of elements of state security and system of criminal punishments on Ukrainian earth in different historical periods. It is well-proven that changes in the system of criminal punishments are one of backer-ups of state security. Exactly the state has the opportunity to promote the role of one punishments or bring down a role of another, that gives an opportunity, next to other facilities, to influence on potential criminals in the most problematical and perceptible spheres, as a result actually a danger will be mionectic from overcame by the mentioned punishments of acts for the state and society.
 • Item
  Сексуальні девіації як об’єкт кримінологічного аналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кушпіт, В. П.
  Дсліджено зв’язок сексуальних девіацій і насильства. Обґрунтована доцільність кримінологічного аналізу сексуальних девіацій соціального походження. Узагальнено висновок про перспективи та напрямки кримінологічних досліджень насильницьких злочинів, у зв’язку з сексуальними девіаціями соціального походження. Исследована связь сексуальных девиаций и насилия. Обоснована целесообразность криминологического анализа сексуальных девиаций социального происхождения. Обобщены итоги относительно перспектив и направлений криминологических исследований, в связи с сексуальными девиациями социального происхождения. The paper developed the concept of “sexual abuse”. Criminological proved the feasibility of using this terminology designs. It was found current trends, dynamics, level and other important figures of modern criminological characteristics of “sex crimes” committed on the territory of Ukraine. Generalized conclusions about the prospects of criminological information obtained.
 • Item
  Транснаціональний тероризм – корозія архітектури міжнародних відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Канцір, В. С.
  Обстежено феномен транснаціонального тероризму, основною метою якого є дестабілізація державних режимів, зміна державної влади та провокація інших політичних, національних чи релігійних конфліктів. Проаналізовано форми його прояву у міжнародних відносинах. Розмежовано поняття тероризму і національно-визвольного руху. Исследовано феномен транснационального терроризма, главной целью которого выступает дестабилизация государственных режимов, смена государственной власти и провокация иных политических, национальных или религиозных конфликтов. Проанализированы формы его выражения в международных отношениях. Разделены понятия терроризма и национально-освободительного движения. This article is devoted to uncovering the phenomena of transnational terrorism, the main aim that is destabilization state regime, forming some troubling at population from its defenseless by violence, changing a state power and provocation other political, national or religions conflicts. In this article was been analyzed forms expression on terrorism and national – liberation action.
 • Item
  Функція захисту у сучасному кримінальному провадженні України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Зубач, І. М.
  Досліджено теоретичні та правові засади існування функції захисту у сучасному кримінальному провадженні. Досліджуване правове явище піддане аналізу через етимологічну, смислову та теоретично-правову призми. Представлено власне бачення змісту та ознак функції захисту, що здійснюється у межах кримінального провадження. Исследованы теоретические и правовые основы существования функции защиты в современном уголовном судопроизводстве. Исследованное правовое явление было проанализировано через этимологическую, смысловую и теоретико-правовую призмы. Определено собсвтенное видение сущности и признаков функции защиты, которая осуществляется в рамках современного уголовного судопроизводства. The article covers theoretical and legal principles of the function of defense in the contemporary criminal procedure. The analyzed phenomena is studied in terms of its ethimological, notional and theoretical legal elements. The author provides with his own view concerning the content and features of the defense, carried out within criminal procedure.
 • Item
  Характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім’ї
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гумін, О. М.
  Визначено “насильницький злочин, вчинений у сфері сімейних відносин”, як міжособистісний сімейний конфлікт, що вирішується із застосуванням кримінально-протиправного енергетичного або інформаційного впливу на члена сім’ї, що несе загрозу заподіяння особі фізичної та (або) психічної шкоди. Видовою ознакою, що відрізняє цей різновид від інших насильницьких злочинів, зазначена наявність між членами сім’ї конфліктних, важко вирішуваних суперечностей, які існують об’єктивно чи уявно та у їхньому вирішенні призводить до застосування насильницьких засобів впливу. Определено “насильственное преступление, совершенное в сфере семейных отношений”, как межличностный семейный конфликт решается с применением уголовно-противоправного энергетического или информационного воздействия на члена семьи, несет в себе угрозу причинения лицу физического и (или) психического вреда. Видовым признаком, что отличает этот вид от других насильственных преступлений, автор отмечает наличие между членами семьи конфликтных, трудно решаемых противоречий, которые существуют объективно или мысленно и в их решении приводят к применению насильственных средств воздействия. The article defines “violent crime committed in the area of family relations” as interpersonal family conflict to be solved with the use of criminal and illegal power or influence of information to a family member that is a threat to the person causing physical and (or) mental harm. Species characteristics that distinguish this kind of other violent crimes, the author notes the presence of conflict between family members, it is difficult solved the contradictions that exist objectively or imaginary, and in their resolution lead to the use of violent means of influence.
 • Item
  Оперативно-розшукове запобігання злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупoваннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гула, Л. Ф.
  Розглянуто питання діяльності оперативних підрозділів (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС щодо запобігання злочинам. що вчиняються організованими злочинними угрупованнями. Визначено основні напрями та форми оперативно- розшукового запобігання зазначеної злочинної діяльності. Рассмотрен вопрос деятельности оперативных подразделений (БОП, ВБ, УР, БНОН, ГСБЭП, КП, БППЛ) ОВС относительно предотвращения преступлений. Что совершаются организованными преступными группами. Определены основные направления и формы оперативно-розыскного предотвращения отмеченной преступной деятельности. In the article the question of activity of operative subdivisions of ОВС is considered in relation to prevention of crimes. that accomplished by the organized criminal groups. Basic directions and forms of operatively-search prevention of the marked criminal activity are certain.
 • Item
  Щодо участі спеціаліста в освідуванні підозрюваного у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та вибуховими пристроями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бараняк, В. М.
  Розглянуто питання щодо участі спеціалістів з різних галузей знань в освідуванні підозрюваного у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та вибуховими пристроями, що сприятиме повнішому та всебічнішому отриманню доказової інформації під час розслідування злочинів. Чинне кримінально-процесуальне законодавство визначає участь в освідуванні судово-медичного експерта або лікаря. Рассмотрен вопрос относительно участия специалистов из разных областей знаний в освидетельствовании подозреваемого в незаконном обращении с огнестрельным оружием и взрывными устройствами, что будет способствовать более полному и всестороннему получению доказательной информации во время расследования преступлений. Действующее криминально-процессуальное законодательство определяет участие в освидетельствовании при необходимости судебно-медицинского эксперта или врача. A question is considered in relation to participation of specialists from the different areas of knowledge in review of living man suspected of the illegal handling a firearm and explosive devices, that will assist more complete and all-round receipt of evidential information during investigation of crimes. A current criminal process legislation determines participating in review of living man, at a necessity, medico-legal expert or doctor.
 • Item
  Свобода вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації: теоретико-правові аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ярмол, Л. В.
  Проаналізовано нормативно-правову базу свободи вираження поглядів через друковані ЗМІ. Визначено поняття свободи вираження поглядів як природного права. Акцентовано увагу на особливому захисті Європейським судом з прав людини свободи вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації. Сформульовано окремі пропозиції для вдосконалення механізму юридичного забезпечення свободи вираження поглядів в Україні. Осуществлен анализ нормативно-правовой базы свободы выражения мнения с помощью печатных средств массовой информации. Определено понятие свободы выражения мнения как естественного права. Акцентировано внимание на особенной защите Европейским судом по правам человека свободы выражения мнения с помощью печатных средств массовой информации. Сформулированы отдельные предложения, касающиеся совершенствования механизма юридического обеспечения свободы выражения мнения в Украине. In the article it is analyzed legal basis for the freedom of expression with the help of printed mass media. Also, it is defined the notion of freedom of expression as a natural phenomena. It is accentuated on the particularities of freedom of expression via printed mass media protection by European Court of Human Rights. Besides, certain proposals concerning the improvement of the mechanizmof freedomof expression legal enforcement in Ukraine are elaborated.
 • Item
  Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки (філософсько-правовий аспект)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ряшко, О. В.; Ряшко, В. І.
  Аналізується проблема насильства в теоретичних концепціях К. Маркса і Ф. Енгельса, як політико-правова програма диктатури пролетаріату, роль армії і поліції в буржуазному і соціалістичному суспільстві, реалізація марксистських ідей диктатури пролетаріату в СРСР та їх соціальні наслідки. Анализируется проблема насилия в теоретических концепциях К. Маркса и Ф. Энгельса, как политико-правовая программа диктатуры пролетариата, роль армии и полиции в буржуазном и социалистическом обществе, реализация марксистских идей диктатуры пролетариата в СССР и их социальные последствия. The problem of violence in the theoretical concepts of Karl Marx and Friadrich Engels, as political and legal program dictatorship of the proletariat, role of the army and police in bourgeois and socialist society, implementation of Marxist ideals dictatorship of the proletariat in the USSR and its social consequences.