Energy Engineering And Control Systems. – 2019. – Vol. 5, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Energy Engineering and Control Systems = Енергетика та системи керування : науковий журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yevhen Pistun. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 5, number 1. – 56 p.

Зміст (том 5, № 1)


1
9
15
23
29
39
47

Content (Vol. 5, No 1)


1
9
15
23
29
39
47

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Selection of Functional Diagram of Air Multi-Compressor Control System
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Кокошко, Роман; Кріль, Олександр; Кріль, Богдан; Kokoshko, Roman; Kril, Oleksandr; Kril, Bohdan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Системи для одержання стисненого повітря є необхідною складовою більшості підприємств, і вони є одним із найбільших споживачів електричної енергії. Дослідження перехідних процесів роботи цих установок є необхідною передумовою при створенні нових ефективніших алгоритмів роботи систем керування мультикомпресорними установками. Результати розробки та дослідження алгоритмів роботи систем керування мультикомпресорними установками розглянуто в цій статті. Запропоновано основні рішення зі вмикання і вимикання окремих агрегатів та зміні продуктивності реалізувати на вільнопрограмованому логічному контролері, який виконуватиме функцію мастера для локальних контролерів окремих компресорних агрегатів. Розроблений та реалізований швидкодіючий витратомір для вимірювання витрати споживаного повітря за методом змінного перепаду тиску, який застосовано як додатковий інформативний сигнал.
 • Item
  Construction of Empirical Models of Complex Oscillation Processes with Non-Multiple Frequencies Based on the Principles of Genetic Algorithms
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Горбійчук, Михайло; Біла, Ольга; Лазорів, Наталія; Horbiychuk, Mykhailo; Bila, Olha; Lazoriv, Nataliia; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Розроблений метод побудови емпіричних моделей складних процесів на основі генетичних алгоритмів, що дозволяє, порівняно з індуктивним методом самоорганізації моделей, значно скоротити витрати машинного часу на їх реалізацію. Використаний підхід, що дозволяє складну модель розглядати як композицію трьох складових – лінійного тренда, коливальної складової з некратними частотами і рівняння регресії, що спрощує процес побудови складних моделей. Для реалізації запропонованого методу розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення. На конкретному прикладі залежності рівня води в р. Дністер від погодних умов показано, що модель, побудована на основі запропонованого методу, з достатньою точністю описує поведінку складних процесів. Отримана емпірична модель може бути використана для прогнозування рівня води залежно від погодних умов.
 • Item
  Computer-Aided System for Monitoring and Planning of Actions to Increase Machine-Building Enterprises Energy Efficiency
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Ступницька, Наталія; Stupnytska, Nataliya; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описана математична модель аналізу ефективності енергетичних витрат машинобудівного підприємства (залежно від типу та обсягу продукції, обсягів споживання окремих видів енергоресурсів в умовах конкретних виробничих процесів тощо). Наведено методологію та математичну модель планування заходів щодо модернізації виробничих процесів промислового виробництва. Запропоновано здійснювати оцінку ефективності енергозберігаючих заходів шляхом розрахунку відношення зниження вартості енергоспо- живання до вартості будівельно-монтажних робіт та матеріалів, пов’язаних з впровадженням цих заходів. Розглянуто проблемно-орієнтовану класифікацію енергоспоживчих виробничих процесів та альтернативних заходів, спрямованих на зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів машинобудівного виробництва. Запропоновано алгоритм та програмну реалізацію автоматизованої системи моніторингу та планування заходів з підвищення енергоефективності машинобудівних підприємств.
 • Item
  Influence of Type of Solar Modules Anchorages on Power of Solar Power Station
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Савченко, Олена; Козак, Христина; Savchenko, Olena; Kozak, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вироблення електричної енергії за допомогою сонячних електричних станцій є одним із шляхів до енергетичної незалежності України. Кількість електричної енергії, яку виробляє сонячна електростанція, залежить від інтенсивності сонячного випромінювання, що надходить на сонячний модуль, загальної площі сонячних модулів та їхнього коефіцієнта корисної дії. Інтенсивність сонячного випромінювання, що надходить на сонячний модуль, безпосередньо залежить від типу кріплення сонячного модуля. У цій статті визначено інтенсивність сонячного випромінювання, яка надходить на сонячні модулі з різним типом кріплення. Встановлено, що найбільша інтенсивність сонячного випромінювання надходить на сонячні модулі, які мають динамічне кріплення з двовісними трекерами. Різниця між динамічним типом кріплення з одновісними та двовісними трекерами в теплий період року практично відсутня, в холодний період року динамічне кріплення з двовісним трекером дозволяє збільшити кількість сонячного випромінювання, що надходить на сонячний модуль до 30 %. Порівняно зі стаціонарним кріпленням динамічне кріплення сонячних модулів дає змогу збільшити інтенсивність сонячного випромінювання, яке надходить на сонячний модуль, до 67 %.
 • Item
  Virtual Source of Reactive Power in Electricity Supply Systems of Household Consumers
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Корчак, Михайло; Сівакова, Ольга; Федів, Євген; Korchak, Mykhailo; Sivakova, Olha; Fediv, Yevhen; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано долучити до базових принципів побудови інтелектуальних мікромереж для об’єктів цивільного призначення принцип розподіленої генерації реактивної потужності. Для його реалізації в пунктах прикінцевого розподілу електроенергії мереж будівель і споруд слід встановити індивідуальні пристрої компенсації реактивної потужності. Як результат, окрім ефекту зменшення втрат електроенергії в розподільних електромережах від перетікання реактивних складових струмів, з’являється можливість створення віртуальних джерел реактивної потужності як допоміжного ресурсу в розпорядженні оператора системи розподілу електроенергії, для вирішення задачі забезпечення балансу реактивної потужності в нормальних та післяаварійних перехідних експлуатаційних режимах для надійного та якісного електропостачання. Обґрунтовано доцільність та очікуваний ефект від компенсації реактивної потужності в електромережах об’єктів цивільного призначення.
 • Item
  Physical Modeling of Power Unit in Power Plant with Auxiliary Transformer
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Лисяк, Георгій; Пастух, Олена; Харчишин, Богдан; Lysiak, Heorhiy; Pastukh, Olena; Kharchyshyn, Bohdan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Показано варіант схеми першого ступеня трансформації системи живлення власних потреб енергоблоку (ЕБ). Електропостачання приймачів власних потреб здійснюється від генератора через робочий та додатковий робочий трансформатори власних потреб (ДРТВП). Спосіб увімкнення ДРТВП забезпечує його роботу в режимі джерела заданого навантаженням ЕБ струму. Проведено експерименти на статичній фізичній моделі фрагмента схеми системи живлення власних потреб із ДРТВП. Підтверджено, що її природні властивості, на відміну від традиційних схем, забезпечують під час нормальних режимів, режимів зовнішніх коротких замикань рівень напруги на шинах власних потреб, достатній для надійної роботи їх електроприймачів. Доведено можливість ефективного проведення досліджень зі застосуванням відповідних математичних і цифрових моделей, підтверджено високу адекватність одержуваних результатів.
 • Item
  Dynamic Modelling of Centrifugal Hydraulic Load of Pumping Station Electric Drive
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Лисяк, Владислав; Олійник, Михайло; Сівакова, Ольга; Сабат, Мирослав; Lysiak, Vladyslav; Oliinyk, Mykhailo; Sivakova, Olha; Sabat, Myroslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано сучасні тенденції моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електро- приводу помпових станцій. Виявлено, що переважно застосовується гранично спрощений підхід до представлення однієї з нерозривно пов’язаних підсистем (гідравлічної чи електромеханічної), що значно звужує можливості комплексного аналізу процесів, які відбуваються в окремих її елементах. Моделі, побудовані на таких засадах, можна ефективно застосовувати для вирішення вузькоспеціалізованих задач, і вони не завжди дають достатнє уявлення про стан і режими усіх елементів підсистем. Частково цю проблему вирішено під час моделювання усталених режимів помпових станцій. Запропоновано вдосконалену динамічну модель відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпової станції, яка дає змогу досліджувати процеси, що відбуваються в основних елементах відцентрової помпи з урахуванням її внутрішніх параметрів та залежності цих параметрів від фізичних параметрів рідини.