Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2012 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень, виголошених на четвертій міжнародній науково-практичної конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства", у яких розглядаються методологічні, теоретичні та організаційно-практичні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформатизації. У роботі конференції взяли участь працівники вищих навчальних закладів та наукових бібліотек Гданська, Кам’янця-Подільського, Києва, Кракова, Кривого Рогу, Лодзя, Львова, Москви, Смоленська, Харкова та інших міст.

Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 595 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 65
 • Item
  Про підсумки конференції
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012)
 • Item
  Стан методичної роботи ЛННБ України ім. В. Стефаника в 60-і роки 20 ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мудроха, Валентина Олександрівна
  Окреслено основні напрями роботи Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника, як науково-методичного центра республіканського значення. Подано характеристику діяльності відділу бібліотекознавства упродовж 60-х років 20 ст. The article “Guidance of LNNB Ukraine Stefanik in the 60 years of the 20th centur.” by W. Mudrocha dwells the basic directions of Lviv Scientific Library of Ukraine Stefanik, a scientific and methodological centre of national importance. The characteristics activity of the department of library science within 60 years of the 20th century.
 • Item
  Основні небезпечні фактори для збереженості інформаційної цінності бібліотечних фондів та можливості сучасної консервації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кундис, Ірина Володимирівна
  У статті викладені основні фактори, які загрожують збереженню фондів. Акцентується увага на дію світла, температурно-вологісний режим, механічні пошкодження та шляхи елімінації їх негативного впливу на документи. The report “The Potential of Modern Conservation and the Main Dangerous Factors for Preservation of Library Collection Informational Value” by I. Kundys is devoted to the dangerous factors that threaten the preservation of documents. Attention focuses on the effect of the light, temperature and humidity, mechanical damage and ways of eliminating their negative impacts on the library collections.
 • Item
  Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Слов’янської бібліотеки в Празі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сокур, Олена Леонідівна
  Автором розглянуто історію становлення та розвитку співпраці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського і Слов’янської бібліотеки в Празі з книгообміну. The article “Book Exchange Relationships Between Volodymyr Vernadsky National Library of Ukraine and Prague Slavonic Library” by O. Sokur dwells on the history of origins and development of partnership between Vernadsky National Library of Ukraine and Prague Slavic Library on book exchange.
 • Item
  Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Красник, Уляна Орестівна
  Швидкий розвиток інформаційних технологій, з одного боку, і скорочення доступу до наукової інформації в традиційних формах, з іншого, диктують необхідність приступити до великомасштабних проектів в галузі електронних бібліотек. У статті розглядається роль і місце бібліотек в інформаційному суспільстві.The article “Library Corporate Activity as a Component of Forming an Information Society” of U. Krasnyk analyzes the rapid development of information technology on the one hand, and reduced access to scientific information in traditional forms, on the other hand, dictate the need to launch large-scale projects in the field of digital libraries. The article examines the role and place of libraries in the information society.
 • Item
  Бібліотечна справа в містах Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Григоренко, Олександр Петрович
  У статті розглядається формування розвинутої мережі культурно-освітніх закладів містах Поділля, зокрема публічних бібліотек. The article «Libraries in cities Podolia in the second half of the nineteenth - early twentieth century» by O. Grigorenko considers the formation of a developed network of cultural and educational institutions in the city skirts, including public libraries.
 • Item
  Феномен домінування в студентських групах: гендерний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Семененко, Олексій Олексійович
  Подані результати дослідження особливостей прояву феномену домінування у чоловічих, жіночих та змішаних студентських групах. Ці відомості корисні при проведені соціологічних досліджень у бібліотеках. The article «Phenomenon of Domination in Student Groups: Gender Aspect» by O. Semenenko presents the results of the research on the particularities of the phenomenon of domination in male, female and mixed student groups.
 • Item
  Полиэтнический и поликультурный аспект развития библиотечного дела приграничных регионов: на примере истории смоленских библиотек
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Жарова, Тетяна Миколаївна
  Розглянуто специфіку діяльності бібліотек Смоленщини, що розвивалися в умовах взаємодії західної і східної культур. Вказані фактори, що вплинули на поліконфесійність та полінаціональність складу населення регіону. Подана характеристика аспектів розвитку бібліотечної справи, пов’язаних з інтеграційними процесами: відкриття в дореволюційний період бібліотек при товариствах різних віросповідань і національностей, склад бібліотечних фондів іноземними мовами, участь представників різних народів у формуванні смоленських бібліотек. In article «The polyetnic and polycultural aspect of the library`s affair of the boundary regions on the example the history of Smolensk library» by T. Zharova considered the specificity of the. Smolensk libraries that have developed in interaction of Western and Eastern cultures. Are the factors that have influenced the composition of the poly-confessional and polinationality population. The characteristic aspects of library development related to the integration process: the opening of a pre-revolutionary societies, libraries with different faiths and nationalities, the composition of library holdings in foreign languages, the participation of representatives of different peoples in the formation of Smolensk libraries.
 • Item
  Етичний аспект культури бібліотечного обслуговування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кравченко, Олена Миколаївна; Грамм, Олена Миколаївна
  У статті йдеться про етику професійної діяльності бібліотекаря та її норми. Подано основні аспекти культури спілкування і поведінки бібліотекаря. The article “Ethical Aspect of Library Service Culture” by O. Kravtchenko and O. Gramm dwells on the librarian’s professional ethics and the norms of it. Basic aspects of the communicative and behavioral culture are discussed.
 • Item
  Нормування як складова частина організації праці в бібліотеці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Колтун, Дарія Павлівна
  Висвітлено необхідність розроблення норм на основні процеси бібліотечної діяльності, що зумовлено впровадженням системи ALEPH та зміною основних технологічних циклів. Представлено досвід роботи Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. The article «Rationing as part of work in the library» by D. Koltun highlights the need to develop norms for the basic processes of library activities, due to the implementation of ALEPH and change the basic technological cycles. The experience of the Lviv National Library of Ukraine Stefanik is given.
 • Item
  «Библиотечные» проекты Крунослава Геруца в первой половине XX в.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ващенко, Михайло Сергійович
  Розглянуто внесок хорватського публіциста і громадського діяча Крунослава Геруца в розвиток бібліотечної справи в першій половині ХХ ст. The article «“Library” Projects of Krunoslav Heruc in the First Half of the Twentieth Century» by M. Vashchenko overviews the contribution of Croatian journalist and public activist Krunoslav Heruc to the development of library work in the first half of the 20th century.
 • Item
  Біобібліографічний покажчик «Феодосій Стеблій»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Галевич, Оксана Костянтинівна
  Представлено біобібліографічний покажчик, присвячений українському вченому, історику, заслуженому працівникові культури України, члену Наукового товариства імені Шевченка, завідувачу відділу нової історії України Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Феодосію Івановичу Стеблію. Дане видання є продовженням покажчика «Феодосій Іванович Стеблій» (Львів, 1995) і розкриває науковий доробок вченого за період з 1994 по 2009 рік. The article presents biobibliographical guide dedicated to the Ukrainian scientist, historian, Honored Worker of Culture of Ukraine, member of the Shevchenko Scientific Society, head of the new history department of the National Academy of Sciences of Ukraine Feodosij Ivanovych Steblij. This publication is a continuation of the guide "Feodosij Steblij" (Lviv, 1995) and reveals the scholar's scientific heritage for the period from 1994 to 2009 year.
 • Item
  Методика укладання біобібліографічних покажчиків: з досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Щитинська, Галина Мар’янівна
  У статті розглянуто методику створення персональних біобібліографічних покажчиків, зокрема: структуру, наповнення розділів, характерні особливості та етапи укладання. Охарактеризовано склад серії «Біобібліографія вчених Львівської політехніки». The article «Bibliographic Index Creating Method: Lviv Polytechnic Scientific Library Experience» by H. Shchytynska deals with methods of creating personal bibliographic indexes, namely structure, section filling, typical peculiarities and stages of creation. The content of “Lviv Polytechnic Scientists Biobibliography” series is overviewed.
 • Item
  Удосконалення системи обслуговування користувачів: сучасні підходи та їх реалізація
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Коваль, Тетяна Миколаївна
  Стаття порушує питання комплексного вдосконалення системи обслуговування користувачів в контексті реорганізації бібліотечних підрозділів, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення власних електронних інформаційних ресурсів. The article “Users Service System Improvement: Modern Approaches and Their Realisation” by T. Koval deals with the problems of complex improvement of the serving system in the Vernadsky National library of Ukraine in the context of reorganization of the librarian detachments, the production of modern informational technologies and the creation of own electronic informational resources.
 • Item
  Відродження релігійної преси в Україні (1991-2011 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Швець, Ірина Миколаївна
  В статті подано матеріал про відродження та стан релігійної періодики в незалежній Україні. Коротко розглянуто основні ідейно-тематичні напрямки сучасної релігійної преси. The article «A revival of the religious press is in Ukraine (1991-2011)» by I. Shvets contains material about the state of religious revival and periodicals in independent Ukraine. Briefly discusses the basic ideological themes of contemporary religious press.
 • Item
  Формування книжкових зібрань і бібліотек та розповсюдження інформації у добу середньовіччя в Європі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Холод, Святослав Сергійович
  У статті розкрито структуру середньовічної книги. Описані європейські центри збереження та поширення інформації у добу середньовіччя. Розглянуто зовнішні фактори впливу на поширення інформації у даний період. The article “Forming of book collections and libraries, an informational distribution in Europe in the Medieval age” of S. Kholod describes the structure of medieval book. Eeuropean centres of information preservation and distribution in the Middle Ages are specified. The article also investigates the external factors of influence on information distribution in this period.
 • Item
  Російські видання у приватній бібліотеці Якова Головацького (1868 р.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Седляр, Олександр Володимирович
  Досліджено збірку російських видань, яка була у приватній бібліотеці Я. Головацького станом на початок 1868 р., і яку він передав для продажу А. Петрушевичу. Розглянуто причини, які спонукали Я. Головацького отримувати та зберігати ці видання, шляхи їх надходження до нього тощо. In the article «Russian editions in private library of Yakiv Holovac’kyi (1868)» by O. Sedlyar the collection of Russian editions, which was in the private library of Yakiv Holovats’kyi at the beginning of 1868, and which he passed for a sale to A. Petrushevych is researched. Reasons, which induced Ya. Holovac’kyi to get and keep these editions, ways of their receipt to him etc. are considered.
 • Item
  Науково-видавнича діяльність Львівського політехнічного інституту (1945–1949): за матеріалами фондів НТБ Національного університету «Львівська політехніка»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Самотий, Рената Стефанівна
  Розглянуто науково-видавничу діяльність Львівського політехнічного інституту впродовж 1945–1949 років, визначені її характерні особливості, основний зміст, форми і напрями. In the article «Scientific Publishing Activity of Lviv Polytechnic Institute (1945-1949): In Accordance with the Collection of Scientific Library of Lviv Polytechnic National University» by R. Samotyi the activity of Lviv Polytechnic Institute during 1945-1949 is considered, its distinctive features, main content, forms and directions are presented.
 • Item
  Электронные библиотеки: тенденции развития
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Семененко, Лариса Петрівна; Главчева, Юлія Миколаївна
  Розглянуто основні тенденції формування електронних колекцій навчальних закладів і систем доступу до них, політика бібліотек з просування послуг, вказані складнощі на шляху створення електронних бібліотечних ресурсів. The article «Electronic libraries: development trends» by L. Semenenko and Y. Glavcheva reviews the main trends of the formation of electronic collections in educational establishments and systems of access thereto, the policy of electronic libraries relating to service promotion, lists the difficulties arising while creating electronic library resources.