Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2003. – №470

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – № 470 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 200 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Пошукова оптимізація систем генетичним методом з одно точковим схрещуванням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кравець, П. О.
  Описано застосування кластичного генетичного методу з одно точковим схрещуванням для розв’язування задачі пошуку динамічного об’єкта в умовах невизначеності. Досліджено вплив параметрів генетичного методу на середню кількість пошукових кроків. This article describes application of a classical genetic method with single-point crossing for a solution of a problem of dynamic object search in conditions of uncertainty. The influence of parameters of a genetic method to an average amount of retrieval pitches is investigated.
 • Item
  Нечітка кластеризація в задачах мінімізації фізичних ресурсів проектування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мельник, Р. А.
  Розглянуто застосування методу нечіткої кластеризації до розв'язання різних задач: проектування топології НВІС, декомпозиції логічних функцій, та декомпозицій образів для системи розпізнавання. Застосування методу призначене для мінімізації таких фізичних ресурсів, як розміри і матеріали проектованих об'єктів, а також їх часових характеристик. The fuzzy clusters forming approach to solve the problems of VLSI topology design, minimization of VLSI logical functions and decomposition for the pattern recognition systems is considered. The approach could minimize such the design resources as dimensions, materials of designed objects as well as their time characteristics.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика."
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 1: Апостеріорні оцінки похибки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Макар, В. М.; Матвійків, О. М.
  Запропоновано алгоритм h -адаптивного моделювання статичних задач теорії пружності на основі методу скінченних елементів. Детально розглянуто перший етап h -адаптивного обчислювального процесу, а саме побудова апостеріорних оцінок похибки. In the paper the h -adaptive finite element method for linear static problem of the theory of elasticity is presented. The first essential step of h -adaptive finite element simulation, namely a posteriori error estimating process, is described.
 • Item
  Стикування електродинамічних структур з урахуванням умов на ребрах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Захарія, Й. А.
  Встановлено, що часто вживана трансформація умови Мейкснера на ребрі у відношенні кількості рівнянь не є точною в задачі стикування полів у безвтратних електродинамічних структурах, якщо сумарна кількість рівнянь є скінченною. Пропонується здійснювати корекцію такого відношення на основі умов унітарності S-матриці стику.
 • Item
  Моделювання впливу шумів на пропускну здатність виділеного телекомунікаційного каналу зв’язку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Тимченко, О. В.; Горбатий, І. В.
  Розроблено методи математичного моделювання виділеного телеко-мунікаційного каналу зв’язку з використанням ADSL технології. Досліджено вплив шумів на пропускну здатність таких каналів при передачі цифрових даних. The methods of mathematical modelling of leased telecommunication ADSL channels was design. The noise influence on the data transmission throughput was research.
 • Item
  Дослідження структури оптичних лінійних трактів магістральних телекомунікаційних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Климаш, М. М.; Чернихівський, Є. М.; Олексій, М. І.
  Розглянуто типову структуру оптичного лінійного тракту, основні параметри оптичних систем передачі, фактори, що впливають на величину цих параметрів, , а також використання технології спектрального ущільнення каналів DWDM та технології SDH на транспортній мережі України. Considered typical structure of optical single-line tract, main parameters of optical issue systems, factors, which influence upon the value of these parameters, , as well as using a technology of spectral compaction of channels DWDM and SDH technologies on transport network of Ukraine.
 • Item
  Оптимізація допусків мікросмужкових фільтрів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Крищук, В. М.; Фарафонов, О. Ю.; Шило, Г. М.; Гапоненко, М. П.
  Запропоновано процедуру оптимізації допусків мікросмужкових фільтрів з урахуванням зв’язків між допусками різних елементів конструкції. Використовується реалізація фільтрів на основі елементів із зосередженими параметрами. Модель для обчислення допусків формується відображенням передаточних функцій у простір інтервальних величин. Запропоновані інтервальні моделі враховують розподілений характер лінії передачі сигналу. Надаються результати оптимізації для мікросмужкового фільтра нижніх частот. Визначено найбільш критичні до допусків елементи конструкції. The procedure of optimization of microstrip filters tolerances allowing for correlation of member tolerances is proposed. The filters realized on the basis of elements with lumped parameters are considered. Model for calculating tolerances is shaped by mapping transfer functions into space of interval values. The offered interval models take into account the distributed character of a transmission line of a signal. The results of optimization for the microstrip low-pass filter are given. Members most critical to tolerances are defined.
 • Item
  До питань проектування мікросмужкових багатоланкових напрямлених відгалужувачів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Яковенко, Є. І.
  Розроблений алгоритм та програма для проектування мікросмужкових багатоланкових напрямлених відгалужувачів з розподіленим електромагнітним зв'язком. The algorythm and the programm for microstrip multisectional directional couplers design were elaborated.
 • Item
  Моделювання електроакустичних пристроїв звуковідтворювальної апаратури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Якубенко, В. М.
  Запропоновано моделі електродинамічних гучномовців для використання в системах схемотехнічного моделювання радіоелектронних пристроїв. In this paper we propose the models of electrical-dynamical loudspeakers for the use in circuit simulation systems of radio-electronic devices.
 • Item
  Моделювання інтелектуалізованого засобу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Домінюк, Т. І.; Івахів, О. В.; Мушеник, П. І.
  Розвиток комп’ютерної техніки, зокрема покращення її характеристик та здешевлення, а також досягнення інформаційних технологій сприяють програмованому опрацюванню вимірювальних сигналів, особливо при проектуванні інтелектуалізованих засобів, призначених для обслуговування об'єктів вимірювання із апріорно невизначеною статистикою. Такий засіб повинен аналізувати активність сукупності джерел вимірювальної інформації, призначати відповідні програми опитування та відслідковувати поточну поведінку об’єкта вимірювання, при потребі змінюючи програму опитування. Моделюється робота такого засобу. The progress in the computer technology, in particular with respect to the performance and the cost, as well as new developments in the computer science providing software tool intelligent signal analysis are prerequisites for the further development of the poorly investigated objects serving systems. In such cases the intelligent measurement system functions should be extended by the implantation of the task of the technological objects situation identification, the inspected parameters real activities to the adopted sampling program adequacy learning and in this sense the external situation registration . Such instrumentation simulation results are described in this paper.
 • Item
  Узагальнений аналіз релаксаційних процесів в електромагнітних і механічних осциляторних моделях як базових для математичного проектування мікроелектронних компонент вбудованих систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Лобур, М. В.
  З позицій ізоморфізму вимушених механічних і електромагнітних коливань узагальнені релаксаційні процеси в динамічних станах коливних осциляторів як базові моделі для математичного проектування мікроелектронних компонент вбудованих систем. Проведений роздільний аналіз для активної і дисипативної складової обміну енергіями між взаємодіючими коливної системи в резонансній області. From a position of isomorphism of the compelled mechanical and electromagnetic fluctuations relaxation processes in dynamic conditions oscillatory as base models for mathematical designing microelectronic components of the built - in systems are generalized. The divided analysis for active and dissipative component of an energy exchange between cooperating components of oscillatory system in resonant area is carried out.
 • Item
  Алгоритм навчання не рекурсивного фільтра
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Михальчан, В. С.
  Запропоновано ітераційний алгоритм навчання адаптивного нерекур¬сивного фільтра для зменшення міжсимвольної інтерференції шляхом мінімізації довжини вектора градієнта, що має більш високу швидкість збіжності порівняно з методом якнайшвидшого спуску. The iteration algorithm of adaptive nonrecursive filter training for reduction of an intersymbol interference is offered by minimization of gradient vector depth having more high rate of convergence in comparison with a steepest descent method.
 • Item
  Математичні моделі для дослідження надійності трактів передачі комп’ютерних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Казакова, Н. Ф.
  Проведено аналіз математичних моделей для дослідження надійності, яким отримано розрахункові вирази для визначення показників надійності трактів комп’ютерних мереж за відомим значенням показників надійності елементів. The carried spent analysis of mathematical models has allowed receiving calculated expressions for determination of reliability indexes of computer webs routes on known values of elements indexes.
 • Item
  Підвищення надійності і точності амплітудно-часових перетворювачів вбудованих мікроелектронних пристроїв
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Лобур, М. В.; Іванців, Р. Д.
  Розглядається питання використання резервованої апаратури для одночас-ного підвищення надійності і точності роботи вимірювальних перетворювачів. Наведено декілька прикладів, в яких резервована апаратура використовується для підвищення точності вимірювань за рахунок просторового осереднення ряду результатів перетворень. Traditional reliability rise method is reserving of apparatus. Reserving can be "cold" or "hot". In both cases there must be an arbiter (device or operator), which determines a technical apparatus state, chooses a most workable channel out of the reserved ones and includes this channel. Such methodology of reliability rise produces the tangible results, but has some peculiarities. The intervention of arbiter is also necessary at faults, and there will be momentary function execution break with reserved device at reserve switching.
 • Item
  Задача оптимального резервування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Скопа, О. О.
  Розглядається задача оптимального резервування в системах телеко- мунікацій, що дозволяє зменшити ризик ухвалення позитивного висновку про використання того або іншого об'єкта в експлуатації при невиконанні вимог до його надійності. The problem of redundancy optimization in telecommunications systems permitting to reduce risk of positive solution acceptance about use of this or that object in maintenance at omission to reliability requirements is considered.
 • Item
  Закони розподілу відмов для елементів ієрархічних розгалужених систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Сидор, А. Р.
  Елементи вищих рівнів ієрархічних розгалужених систем мають інтенсивність відмов, близьку до константи, тому відмови таких елементів описуються експоненційним законом. Закони відмов для елементів вихідного рівня вибираються у цій роботі на основі порівняння різних типів розподілу ймовірностей. Elements of upper levels of hierarchical ramified systems have the hazard function close to a constant, therefore lifetime of such elements is circumscribed by the exponential distribution. Lifetime distribution functions for elements of the output level are chosen in this paper because of a comparison of different types of probability distribution.
 • Item
  Марковська модель як засіб комплексного моделювання інформаційних систем з функціональним резервуванням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Волочій, Б. Ю.; Озірковський, Л. Д.; Улибін, Д. О.
  Комплексне моделювання передбачає побудову моделі інформаційної системи, яка поєднувала би функціональний і надійнісний аспекти її проектування. Запропоновано спосіб побудови комплексної моделі. Complex modeling provides for developing a model of information system which would combine functional and reliability aspects of system designing. The report presents the method of complex model development.
 • Item
  Процедури аналізу і синтезу моделей надійності програмних засобів з використанням матриць припущень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Харченко, В. С.; Тарасюк, О. М.
  Запропоновано комплекс формальних процедур для систематизації, аналізу, комплексування, верифікації та синтезу моделей надійності програмних засобів. Сформульовано послідовність використання процедур при оцінці надійності. Formalized procedures of systematization, analysis, complexation, verification and synthesis of software reliability models are developed. A general algorithm of using these procedures is proposed.