Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – №508

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник «Радіоелектроніка та телекомунікації» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького та наукового складу Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуті питання теорії та проектування лінійних і нелінійних радіоелектронних кіл і пристроїв, антен та пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів радіотехнічних спеціальностей, фахівців з матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості в сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 508 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 320 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Оцінка точності математичної моделі розподілу електромагнітного поля зовнішніх джерел у фантомі людини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Яковенко, Євгенія; Гоблик, Віктор
  Проведено оцінку точності математичної моделі розподілу електромагнітного по¬ля мобільного радіотелефону у фантомі голови людини. The accuracy estimation of the mathematical model for mobile phone electromagnetic field distributed in human head phantom was carried out.
 • Item
  Умови моніторингу методом багатоканальної пульсометрії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Сторчун, Євген; Гліненко, Лариса; Атаманова, Ірина; Калин, Володимир
  Досліджено залежність показників пульсового сигналу (відношення потужності спектра в діапазонах (0,5-10)Гц та вище 10 Гц) від сили притискання перетворювача до тіла людини. Отримано оцінки якості вимірювання показників пульсових сигналів багатоканальним комплексом за канонами східної медицини. Показано необхідність збільшення кількості реалізацій тривалістю 4 с до (5-6), що забезпечує відтворюваність показника оцінки пульсових сигналів із зоною невизначеності ± 15 %. The relation of indexes of a pulse signal (attitude of power of a spectrum in ranges (0,5-10) Hz and above 10 Hz) from force of pressing converter to a body of the person is studied. Evaluation of quality of results of pulse signals appraisal by means of a multi-channel complex built after eastern medicine canons is carried on. The necessity of increasing the quantity of realizations with duration 4 second up to 5-6 probes for providing the reproducibility of pulse signals appraisal index with a differential gap of ±15 % is shown.
 • Item
  Функційна завадостійкість частотновибірної моделі активації нейрона
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Романишин, Юрій; Смердов, Андрій
  Проведено аналіз функційної завадостійкості частотновибірної моделі активації нейрона за наявності шуму та її порівняння з завадостійкістю оптимального фільтра для прямокутного імпульсу, амплітуда та тривалість якого пов’язані функційною залежністю “сила-тривалість”. The analysis of functional noise immunity of frequency selective model of neuron excitation in the presence of noise and comparison of it with the noise immunity of optimum filter for a rectangle impulse which amplitude and time duration are connected by functional dependency “strength-duration” are carried out.
 • Item
  Біотехнічні ефекти як елемент банку моделей систем структурного синтезу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Гліненко, Лариса
  Проаналізовано підходи до тлумачення біофізичних та біохімічних ефектів та їх відповідність задачам у галузі БТМС і на основі біосистемотехнічного підходу запропоновано моделювання цих ефектів у вигляді біотехнічних ефектів. Approaches to interpreting the biophysical and biochemical effects and their compliance to BEMS concerned problems are analyzed and biomedical system engineering approach is used to ground modeling these effects as bioengineering ones.
 • Item
  Теплофізичний аналіз герметичного блока з теплопровідними друкованими платами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Мелех, Георгій; Бондарук, Артур
  Наведено результати теплофізичного розрахунку та виготовлення п'ятикоміркового герметичного блока з теплопровідними друкованими платами. The results of thermophysical design and manufacture of a five-cell hermetic unit with a heat-conducting printed board are presented.
 • Item
  Вплив внутрішніх механічних напружень на властивості ультразвукових ліній затримки на поверхневих акустичних хвилях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Матвійків, Михайло
  Досліджено вплив внутрішніх механічних напружень на час затримки сигналу, форму імпульсного відгуку та амплітудно-частотної характеристики ультразвукових ліній затримки на поверхневих акустичних хвилях. Показано, що внутрішні механічні напруження змінюють швидкість розповсюдження акустичної хвилі і за рахунок цього змінюють час затримки сигналу, форму імпульсного відгуку і амплітудно-частотної характеристики. Запропоновано враховувати ці деформаційні ефекти при конструюванні ультразвукових ліній затримки на поверхневих акустичних хвилях. The article investigates the influence of internal mechanical tensions on the signal delay period, the form of impulse response and amplitude-frequency characteristic of hypersonic surface acoustic waves delay lines. It is shown that internal mechanical tensions change the velocity of acoustic wave and due to this change the delay period of signal, the form of impulse response and amplitude-frequency characteristic. It is suggested to pay attention to such deformation effects when constructing hypersonic surface acoustic waves delay lines.
 • Item
  Моделі зварних мікроконтактних з’єднань дроту і плівкового провідника
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Дячок, Дмитро; Смеркло, Любомир
  Розглянуто моделі торцевого і накладного мікроконтактних з'єднань дроту і плівкового провідника в інтегральних мікросхемах та мікрозбірках. Проаналізовано формули для визначення величини електричного опору для торцевого і накладного мікроконтактних з'єднань та наведено результати його практичного вимірювання. The models of face and lay-in microcontact connection of lead and film conductors in integrated circuits and microassemblies are considered. The équations for détermination of electrical résistance for face and lay-in microcontact connections were analyzed and results of its measurements are presented.
 • Item
  Комп’ютерні алгоритмічні системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Черкаський, Микола; Мурад, Хусейн Халіл
  Розглянуто еволюцію тлумачення поняття “алгоритм”, наведено різні підходи до його тлумачення. Останнє торкається комп’ютерного розв’язання задач. Формально визначена апаратно-програмна модель алгоритму (SH-модель), що уточняє поняття алгоритму стосовно комп’ютерних засобів. Розширено перелік властивостей алгоритму. До списку характеристик додано апаратну і структурну складності алгоритму. Програмна і структурна складності визначаються як кількість інформації, що міститься в комп’ютерних засобах. Evolution of understanding the term “algorithm” is examined; some ways of understanding are presented. This one touches upon task solution by using a computer. Software/Hardware model of algorithm (SH-model) is formally defined, deal's the definition of algorithm according to a computing means. List of properties of algorithm is expanded. Hardware and software complexity of algorithm are added into the list of properties. Hardware and software complexity are presented as information quantity, which is contained of computing.
 • Item
  Рівні складності моделей алгоритмів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Черкаський, Микола; Абдалла, Саїд Садек
  Розглянуто можливості визначення характеристик складності моделей алгоритму різних ієрархічних рівнів. Показано, що найбільш перспективними моделями для визначення часової, програмної і структурної складностей є мікропрограмний рівень і рівень блок-схеми програми. The ways of determining program complexity of algorithm models of different hierarchical algorithm levels are examined. It is shown, that the most promising models for determining program and structural complexity are microprogram and program’s block-diagram levels.
 • Item
  Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Пітух, Ігор; Николайчук, Ярослав; Возна, Наталія
  Наведено теоретичні основи, принципи побудови та методологію проектування комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних. In the given work the submitted methodology and realization principles of computer systems with deep paralleling of data flows on a basis of matrix models of data movement.
 • Item
  Спосіб синтезування кон’юнктермів булових функцій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Мінзюк, Вадим
  Запропоновано процедуру гіпотетичного синтезування кон’юнктермів, яка може бути корисною для побудови методів мінімізації булових функцій. Процедура дає змогу шукати кон’юнктерми заданої функції довільних рангів без проміжних склеювань, не спричиняючи появи тавтології. Порівняно низькі вимоги зазначеної процедури до обчислювальних ресурсів уможливлюють розширити коло розв’язуваних задач. In this paper the procedure of hypothetic conjuncterms synthesis for Boolean functions minimization has been proposed. This procedure allows search of any ranks conj uncterms without finding of mediate ranks. The procedure does not cause tautology. Comparatively low requirements of the procedure to computational resources allows to extend range of solvable problems.
 • Item
  Спосіб синтезу законів розподілу для побудови математичних моделей надійності на основі розширення простору станів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Лозинський, Орест; Щербовських, Сергій
  Розглянуто проблему синтезу фазових законів розподілу. Подано спосіб синтезу фазових законів розподілу, який має вищий ступінь загальності порівняно із відомими способами. Наведено приклад синтезу конкретного фазового закону розподілу. This paper phase-type distribution synthesis problem is devoted. In comparison with familiar synthesis technique, this represented technique a greater level of generality is hold. The example of certain phase-type distribution synthesis is represented.
 • Item
  Розмітка навчальних матеріалів у дистанційному навчанні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Лєсна, Наталія; Рєпка, Вікторія; Сакало, Тетяна
  З'явилась необхідність у структуруванні текстових даних, тому що суцільний неструктурований текст важко аналізувати. XML - це універсальний механізм для створення довільних мов розмітки документів, призначений для специфікації мови розмітки навчальних матеріалів. Він включає в розробку структуру "елементів навчальної дисципліни". Використання розробленої специфікації навчальних матеріалів дає змогу ефективно створювати навчальні ресурси, відокремлюючи структуру і зміст документів навчальних матеріалів від візуального подання на терміналах користувачів. The presented paper was written as a consequence of growing need for properly designed distance learning implementation. Scalable and exhaustive tool for description of learning materials was supposed to be a final result of this work. For this purpose, was researched the current situation in the area of markup techniques. The obvious conclusion was made that a special markup language definition is necessary to reach the given goals. This conclusion was also addressed within this research and the document type definition suitable for the given goals was designed. The proposed solution is based on the analysis of strengths and weaknesses of existing markup languages purposed for distance learning needs.
 • Item
  Перспективи розвитку коп’ютерних мереж з реконфігурацією архітектури на базі пам’яті колективного доступу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Круцкевич, Назар
  Обгрунтовано перспективи побудови комп’ютерних систем з реконфігурованою архітектурою на базі пам’яті колективного доступу. In this paper is suggested to use for construction of the computer systems by the reconfiguration architecture on the base of memory of collective access.
 • Item
  Метод та засоби підвищення достовірності ідентифікації об’єктів в розподілених системах керування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Домбровський, Зеновій
  Наведено рекомендації і обгрунтовано метод підвищення достовірності ідентифікації об’єктів в системі керування енергоспоживанням з використанням радіоканалів для зв'язку шляхом підвищення стабільності і точності формування частоти сигналів і відповідно до звуження смуги пропускання пристроїв виявлення частот цих сигналів методом цифрового опрацювання їх. Recommendations are led in the this floor and grounded a method of rise authenticity of authentication of objects in the management system by the energy consumption with the use of radio channels for communication, by the rise of stability and exactness of forming authentication frequency and accordingly narrowing a stripe of admission of devices of exposure of signal authentication by method of the digital working frequencies.
 • Item
  Determination of circuit parameters of high-frequency profile conductors
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Dolezel, І.; Dvorak, P.; Karban, P.; Ulrych, B.
  The paper deals with numerical computation of effective resistance and inductance of profile conductors carrying harmonic currents for a wide range of frequencies. Investigated is particularly the influence of varying profiles of the conductors for the same area of their cross-sections. The theoretical analysis is illustrated on several examples whose results are discussed.
 • Item
  Напівпровідниковий фазовий коректор для маркерно-зв’язкового хвилеводу радіохвилевої системи контролю руху високошвидкісних транспортних засобів на магнітному підвісі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Плаксін, Сергій
  Наведено концепцію забезпечення постійності електричної довжини відрізків маркерно-зв'язного хвилеводу мікрохвильової інформаційно-управляючої системи для магнітолевітуючих транспортних засобів (МТЗ) при зміні їх фізичної довжини під впливом температури або механічних навантажень. Зазначена постійність забезпечується за рахунок використовування електрично керованих фазових коректорів (фазообертачів), що включаються в розрив регулярних ділянок маркерно-зв'язного хвилеводу. The possibility of construction of the electric guided phase correctors (phase changers) of SHF-range, providing constancy of electric length of segments of marker-connective waveguide of the radio-information control system for magnitolevitative vehicles (MLV) at the changing of their physical length under influence of temperature or mechanical loading by the inclusion them in the breaks of regular areas of marker-connective waveguide is shown.
 • Item
  Особливості синтезу електричних параметрів багатоканальних НВЧ перемикачів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Оборжицький, Валерій
  Запропоновано спосіб розрахунку електричних параметрів багатоканального променевого перемикача на основі співвідношень, одержаних методом трансформації імпедансу. Розглянуто можливість компенсації впливу неоднорідності розгалуження ліній передачі в процесі синтезу параметрів перемикача. The method of electrical parameters calculation of single pole multi-throw switch based on equations derived by impedance transformation method is proposed. The compensation of branching discontinuity effect in the switch synthesis process is considered.
 • Item
  Аналіз методів проектування мікросмужкових фільтрів на зв’язаних лініях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Крищук, Володимир; Фарафонов, Олексій; Романенко, Сергій
  Досліджено методи синтезу і способи визначення геометричних розмірів мікросмужкових смугопропускаючих фільтрів на зв'язаних лініях з боковим зв'язком. Наведено результати застосування різних методів проектування. На основі порівняльного аналізу вибрано метод синтезу і спосіб визначення геометричних розмірів, що забезпечують якнайкращі характеристики фільтра. The methods of synthesis and the ways of détermination of the geometrical sizes of microstrip bandpass filters on coupled lines with side communication are examined. The results of application of différent projection methods are adduced. On the basis of the comparative analysis the method of synthesis and the way of détermination geometrical sizes providing best characteristics of the fllter are selected.
 • Item
  Аналіз некоординатних площинних структур хвилеводних збуджувачів методом скінченних елементів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Захарія, Йосип
  Для аналізу площинних структур хвилеводних збуджувачів пропонується скінченний елемент у вигляді вузького колового сектора Скінченний елемент такої форми задовольняє краєві умови для густини струму. Наведено аналітичні вирази для ортогональних поверхневих струмів на такому елементі. Використовуючи секторний скінченний елемент, досліджено площинний некоординатний збуджувач прямокутного хвилевода у вигляді колового сектора. For analysis of nonuniform waveguide exciters circle sector finite element is proposed. Use FEM (finite element-method) the noncoordinate exciter of rectangular waveguide is considered.