Інформаційні системи та мережі. – 2008. – №621

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у збірнику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 621 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 259 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Матиматичне забезпечення функціонування рекурентних нейронних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Романишин, Ю. М.
  Розглянуто окремі питання, пов’язані з математичним забезпеченням функціонування рекурентних нейронних мереж, – критерії локальної стійкості точок рівноваги, встановлення стійкості на основі функції Ляпунова, визначення стійкості при використанні умови Ліпшиця, отримання автоколивальних процесів, синхронізація процесів. Наведено приклади динаміки рекурентних нейронних мереж. There are represented some questions concerning mathematical means of recurrent neural networks functioning – criteria of local stability of equilibrium points, ascertainment of stability on basis of Lyapunov function, determination of stability by use of Lipschitz condition, receiving of autooscillations, synchronization of processes. Examples of dynamics of recurrent neural networks are given.
 • Item
  Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп'ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Драган, Я. П.
  Ставиться проблема ролі математичного забезпечення обчислювальних (чи радше комп’ютерних) систем як суттєвого засобу сучасних наукових досліджень та практичного використання їхніх результатів. Викладені погляди на способи розв’язування цієї проблеми, проілюстровано моделями стохастичних коливань і прикладом запровадженої моделі як періодично корельованого ізостаціонарного випадкового процесу – реалізації цього підходу.There is a stated problem of the role of mathematical support for calculation (or rather computer) systems as an essential means of modern scientific are illustrated by stochastic vibrations investigation and using of their results in practice. The exposed opinions and the methods to solve this problem are illustrated by stochastic vibrations models and by an example of new introduced version of periodically correlated in stationary random process as the realization of this approach.
 • Item
  Дослідження ефективності методів розпізнавання у моделях жестової мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.; Пасічник, О. В.
  Проведено дослідження, яке спрямовано на пошук параметрів методів розпізнавання зображень реального часу для ідентифікації елементів мови жестів. Метою досліджень є створення програмно-комп’ютерної системи для навчання мові жестів людей, які втратили слух.The researches made for searching the parameters of methods for the real time perception and authentication the sign language elements. The purpose of researches is to create the software for study the sign language by the people who lost an ear.
 • Item
  Система аналізу та видобування медичних даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Григорович, А. Г.; Григорович, В. Г.
  Описано систему опрацювання медичних даних, які використовуються дільничними терапевтами. При побудові системи запропоновано використовувати технологію сховищ даних. Генерування статистичних звітів в системі здійснюється на основі відповідних перехресних таблиць – запитів до гіперкубу даних.The system of studying medical data used by district therapeutists is described in this article. Constructing the system it is proposed to use technology of data warehouse. Generation of statistic reports in the system is carried out on the basis of the proper cross tables – inquires to the hypercube of the data.
 • Item
  Математичне та програмне забезпечення для просторової інвертаризації парникових газів у транспортному секторі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гамаль, Х. В.
  Розроблено математичні моделі для просторової інвентаризації викидів парникових газів у транспортному секторі України. Описано програмне забезпечення, що реалізує ці моделі, та наведено приклад його застосування. The mathematical models for spatial inventory of greenhouse gases in transport sector of Ukraine are presented. The software, developed for model’s implementation, is described together with an example of its application.
 • Item
  Концептуальна модель бази даних кадрового забезпечення кафедр університету
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Верес, О. М.; Мельник, В. Л.; Чирун, Л. Б.
  Досліджено діяльність кафедр університету з надання освітніх послуг з підготовки фахівців науково-педагогічними працівниками. Запропоновано концептуальну модель бази даних аналізу кадрового забезпечення кафедри для визначення рейтингу та описано її основні об’єкти.In the article research of activity of departments of university is conducted from providing of grant of educational services in preparation of specialists by scientifically pedagogical workers. A conceptual model is offered bases given of analysis of the skilled providing of department for determination of rating and its basic objects are described.
 • Item
  Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для виділення послідовності циклів напружень методом "краплі дощу"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яворський, І. М.; Юзефович, Р. М.
  Обґрунтовано вибір моделі вібраційного процесу при її статистичному аналізі. Розглянуто і обґрунтовано використання методу “краплі дощу” для виділення послідовності циклів складних стохастичних навантажень. Розроблено відповідні алгоритм і програмне забезпечення, наведено результати їх застосування для виявлення циклів напружень у реальних сигналах вібрації від нормального та пошкодженого підшипників. The choice of vibration signal model for stochastical analysis is proved in this paper. The selection of cycles sequency of complex stochastic loads based on the “rain-flow counting” method is shown. Special algorithm and software are developed. The results of their usage for real vibration signal from defective and normal rolling bearing are presented.
 • Item
  Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чирун, Л. В.; Шестакевич, Т. В.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції в сфері видавництва та запропоновано методи вирішення цих проблем. In the given article main problems of electronic commerce are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
 • Item
  Методи оптимальної організації доступу до інформації інтернет-серверів з боку користувачів та їхня ефективність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тичковський, Р. О.; Цегелик, Г. Г.
 • Item
  Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в'язанок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Різник, В. В.; Соломко, М. Т.
  Розглянуто методи синтезу комбінаторних конфігурацій (ВІВ-схем) за допомогою багатовимірних числових конструкцій – ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ). Запропоновано алгоритми перетворення багатовимірних ІКВ в класичні комбінаторні конфігурації. Розкриваються нові можливості застосування ІКВ у сучасній комбінаториці. Methods for synthesis of combinatorial configurations (BIB-designs) by means of multidimensional numerical constructions – so-called Ideal Ring Bundles (IRB)s has been considered. There are proposed algorithms of transition the multi-dimensional IRBs into classic combinatorial configurations. The methods discovers new possibilities for apply of the IRBs into modern combinatorial theo
 • Item
  Алгоритм оптимізації вибору фільтра для попереднього опрацювання зображень перед стисненням на основі методу "предиктор - коректор"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бомба, А. Я.; Шпортько, О. В.
  Проаналізовано особливості фільтрування для попереднього опрацювання зображень перед стисненням, обґрунтовано можливість та описано алгоритм оптимізації вибору фільтра на основі методу "предиктор–коректор". Наведено фрагменти програм для реалізації запропонованого алгоритму та результати його застосування для стиснення зображень у форматі PNG.The features of filtration at the previous images processing before the compression are considered. The possibility is proved and the algorithm of the optimization of choice of filter is described on the basis of method of "is prognostication – is proof-reader". The fragments of the programs for the realization of the offered algorithm and results of its application for the compression of images in the format of PNG are presented.
 • Item
  Computation models and algebra of algorithms
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ovsyak, V. K.
  An analysis of the existing, intuitive computation models is presented, that is the virtual machines of Turing, Post, Kolmogorov, Schönhage, Aho-Ullman-Hopcroft as well as the algorithms of Markov and Krinitski, and the recursive functions. The need for tools of precise, mathematical formulation and possible transformation of the algorithms is indicated. Consequently, an algebra of algorithms is defined using the axiomatic method. The algebra is based on the operations of sequencing, elimination, paralleling and inverting as well as cyclic sequencing, cyclic elimination and cyclic paralleling, all of them performed on the so-called uniterms.
 • Item
  Дослідження поведінки учасників веб-спільнот та їх класифікація
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, Р. Б.; Пелещишин, А. М.; Сєров, Ю. О.
  Розглянуто актуальну проблему дослідження та аналізу поведінки учасників Веб-спільноти (форуму) визначено характерні риси, визначено класи та розроблено правила класифікації Веб-спільноти. Article consideres actual problem of research and analysis Web-community members behaviour, members typical features definition, members classiffication and members classification rules development.
 • Item
  Інтелектуальний сервіс завантаження. Керований моделями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Буров, Є. В.
  Розглянуто принципи реалізації та структуру інтелектуального сервісу завантаження у комп’ютерній мережі. В основу реалізації сервісу покладено архітектурний підхід Адаптивних об”єктних моCurrent trends in information system architectures promote intellectual and serviceoriented approaches. This paper analyses file download service as an example of intellectual, model-driven service implementation. This implementation is based on Adaptive Object Models approach. The structure of system and corresponding models set along with their functions is proposed.
 • Item
  Моделі та методи проектування інформаційних систем електронної контент-комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Берко, А. Ю.; Висоцька, В. А.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
 • Item
  Алгоритм формування інформації в базі даних розрахунків покупців з продавцем у режимі реального часу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Марковець, О. В.; Марковець, В. Г.
  Запропоновано концептуальну схему бази даних і алгоритм формування даних про стан розрахунків між Покупцем і Продавцем у режимі реального часу. Описано основні таблиці бази даних, подано визначення вхідних та похідних даних системи розрахунків. Наведено блок-схеми і опис алгоритмів формування похідних даних.In the article a conceptual database scheme and data forming real-time algoritm of calculations between Buyer and Seller are given. Main databases tables are described bases given are input and output data of calculating system are described. Block-schemes and description of algorithms of output data forming are given.
 • Item
  Методи інтеграції синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Берко, А. Ю.
  Розглядаються основні підходи до об’єднання синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу на основі трансляції, гомогенізації та уніфікації правил їх зображення.Basic ways for integration of heterogeneous data syntax in environment of contentbusiness systems based on their translation, homogenization and unifying of data presentation rules are considered in proposed paper.
 • Item
  Технологія аналогічного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мандзій, Б. А.; Волочій, Б. Ю.; Озірковський, Л. Д.
  Запропоновано удосконалену концепцію технології моделювання об’єктів проектування, в якій передбачено формалізований метод формування логіко-ймовірнісної моделі. Розроблена методологія орієнтована на автоматизацію процесу моделювання і на її основі створено прототип програмного забезпечення для побудови та аналізу логіко-ймовірнісних моделей складних систем. In the article a conception of modeling technique are proposed. In this technique a formalized method of design of logical-probability models are embodied. This technique for modeling process automation is intended. On base of technique a prototype of software for design of complex system logical probability models are created.
 • Item
  Ігрова задача колективного стимулювання дій агентів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, П. О.
  Сформульовано ігрову задачу колективного стимулювання елементів (агентів) активних систем. Запропоновано рекурентний метод розв’язування стохастичної гри. Побудовано ігровий алгоритм та проведено комп’ютерне моделювання стохастичної гри з колективним стимулюванням агентів. Досліджено вплив параметрів задачі на збіжність ігрового методу.The game task of collective stimulation of elements (agents) of active systems is formulated. The recurrence method of the stochastic game solving is offered. The game algorithm is constructed and computer modeling of stochastic game with collective stimulation of the agents is carried out. The influence of parameters of a task on convergence of a game method is investigated.