Інформаційні системи та мережі. – 2008. – №621

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2107

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у збірнику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 621 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 259 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 26
 • Thumbnail Image
  Item
  Матиматичне забезпечення функціонування рекурентних нейронних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Романишин, Ю. М.
  Розглянуто окремі питання, пов’язані з математичним забезпеченням функціонування рекурентних нейронних мереж, – критерії локальної стійкості точок рівноваги, встановлення стійкості на основі функції Ляпунова, визначення стійкості при використанні умови Ліпшиця, отримання автоколивальних процесів, синхронізація процесів. Наведено приклади динаміки рекурентних нейронних мереж. There are represented some questions concerning mathematical means of recurrent neural networks functioning – criteria of local stability of equilibrium points, ascertainment of stability on basis of Lyapunov function, determination of stability by use of Lipschitz condition, receiving of autooscillations, synchronization of processes. Examples of dynamics of recurrent neural networks are given.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп'ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Драган, Я. П.
  Ставиться проблема ролі математичного забезпечення обчислювальних (чи радше комп’ютерних) систем як суттєвого засобу сучасних наукових досліджень та практичного використання їхніх результатів. Викладені погляди на способи розв’язування цієї проблеми, проілюстровано моделями стохастичних коливань і прикладом запровадженої моделі як періодично корельованого ізостаціонарного випадкового процесу – реалізації цього підходу.There is a stated problem of the role of mathematical support for calculation (or rather computer) systems as an essential means of modern scientific are illustrated by stochastic vibrations investigation and using of their results in practice. The exposed opinions and the methods to solve this problem are illustrated by stochastic vibrations models and by an example of new introduced version of periodically correlated in stationary random process as the realization of this approach.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження ефективності методів розпізнавання у моделях жестової мови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.; Пасічник, О. В.
  Проведено дослідження, яке спрямовано на пошук параметрів методів розпізнавання зображень реального часу для ідентифікації елементів мови жестів. Метою досліджень є створення програмно-комп’ютерної системи для навчання мові жестів людей, які втратили слух.The researches made for searching the parameters of methods for the real time perception and authentication the sign language elements. The purpose of researches is to create the software for study the sign language by the people who lost an ear.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система аналізу та видобування медичних даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Григорович, А. Г.; Григорович, В. Г.
  Описано систему опрацювання медичних даних, які використовуються дільничними терапевтами. При побудові системи запропоновано використовувати технологію сховищ даних. Генерування статистичних звітів в системі здійснюється на основі відповідних перехресних таблиць – запитів до гіперкубу даних.The system of studying medical data used by district therapeutists is described in this article. Constructing the system it is proposed to use technology of data warehouse. Generation of statistic reports in the system is carried out on the basis of the proper cross tables – inquires to the hypercube of the data.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математичне та програмне забезпечення для просторової інвертаризації парникових газів у транспортному секторі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гамаль, Х. В.
  Розроблено математичні моделі для просторової інвентаризації викидів парникових газів у транспортному секторі України. Описано програмне забезпечення, що реалізує ці моделі, та наведено приклад його застосування. The mathematical models for spatial inventory of greenhouse gases in transport sector of Ukraine are presented. The software, developed for model’s implementation, is described together with an example of its application.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концептуальна модель бази даних кадрового забезпечення кафедр університету
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Верес, О. М.; Мельник, В. Л.; Чирун, Л. Б.
  Досліджено діяльність кафедр університету з надання освітніх послуг з підготовки фахівців науково-педагогічними працівниками. Запропоновано концептуальну модель бази даних аналізу кадрового забезпечення кафедри для визначення рейтингу та описано її основні об’єкти.In the article research of activity of departments of university is conducted from providing of grant of educational services in preparation of specialists by scientifically pedagogical workers. A conceptual model is offered bases given of analysis of the skilled providing of department for determination of rating and its basic objects are described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для виділення послідовності циклів напружень методом "краплі дощу"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яворський, І. М.; Юзефович, Р. М.
  Обґрунтовано вибір моделі вібраційного процесу при її статистичному аналізі. Розглянуто і обґрунтовано використання методу “краплі дощу” для виділення послідовності циклів складних стохастичних навантажень. Розроблено відповідні алгоритм і програмне забезпечення, наведено результати їх застосування для виявлення циклів напружень у реальних сигналах вібрації від нормального та пошкодженого підшипників. The choice of vibration signal model for stochastical analysis is proved in this paper. The selection of cycles sequency of complex stochastic loads based on the “rain-flow counting” method is shown. Special algorithm and software are developed. The results of their usage for real vibration signal from defective and normal rolling bearing are presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чирун, Л. В.; Шестакевич, Т. В.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції в сфері видавництва та запропоновано методи вирішення цих проблем. In the given article main problems of electronic commerce are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методи оптимальної організації доступу до інформації інтернет-серверів з боку користувачів та їхня ефективність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тичковський, Р. О.; Цегелик, Г. Г.