Інформаційні системи та мережі. – 2008. – №610

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у збірнику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 610 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 267с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Вовк, О. Б.
  Розглянуто проблеми захисту шрифтів як об’єктів авторського права. In the article the theoretical and practical aspects of defence of fonts are considered as objects of copyright.
 • Item
  Моделювання взаємодії у грі мобільних агентів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, П. О.; Маланюк, Ю. В.
  Розглянуто питання організації командної взаємодії у грі мобільних агентів на прикладі системи гри у футбол. Введено фактор старіння інформації при навчанні мобільних агентів. Розроблено інформаційні, алгоритмічні та програмні засоби моделювання мультиагентної системи гри у футбол. The questions of command interaction organization in game of the mobile agents are considered. The factor of the information aging for learning the mobile agents is offered. The information, algorithmic and the software tools for modeling of multiagent system of game in football is developed.
 • Item
  Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Верес, О. М.; Пасічник, В. В.; Чирун, Л. Б.
  Досліджено системи визначення рейтингу суб’єктів діяльності вищих навчальних закладів. Запропоновано інформаційну модель системи визначення рейтингу та описано її основні джерела інформаційних ресурсів. In this paper the systems of rating determination of subject of activity of higher educational establishments are researched. The informative model of the system of rating determination is offered and the basic sources of informative resources are described.
 • Item
  Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Басюк, Т. М.
  Проаналізовано основні труднощі, які виникають при візуалізації графів типу “дерево” та запропоновано метод розміщення їх вершин на площині. In the article the basic difficulties which are analysed arise at graphs visualization type "tree" and the method of accommodation of their tops on a plane is offered.
 • Item
  Аналіз даних та прийняття рішень на основі теорії наближених множин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Завалій, Т. І.; Нікольський, Ю. В.
  Описано теорію наближених множин та методику використання цього підходу для пошуку правил у таблицях даних. Ці правила утворюють класифікатор, який може класифікувати нові приклади. Описано використання ROC-кривої та коефіцієнта успішності для оцінювання якості таких класифікаторів.The paper describes the theory of rough sets and application of this approach for mining rules from data tables. These rules serve as a classifier that can perform classification of new examples. The use of success rate and ROC curve for evaluation of classifier’s quality is described.
 • Item
  Моделювання систем дистанційного мережевоцентричного навчання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Голощук, Р. О.
  Розлянуто питання побудови комплексу математичних моделей процесів дистанційного навчання, на яких ґрунтується створення інтегрованого мережевоцентричного інформаційно-навчального середовища. Зазначені питання є актуальними у зв'язку з упровадженням технологій дистанційного навчання і нерозривно пов'язані з дидактичними та методологічними аспектами навчального процесу.The questions of mathematical models s of processes of distance education (remote training) are highlighted in this article. Creation of the integrated net oriented informationaleducational environment is based on them. The indicated questions are actual in connection with implantation of technologies of distance learning and inextricably related with didactic and methodological aspects of the educational process.
 • Item
  Простори даних: Гносеологія, концепції та тенденції розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шаховська, Н. Б.
  Проаналізовано проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами з використанням сховищ даних та баз даних. Уведено модель простору даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел.Problems which arise up during work with separate sources with the use of depositories information and databases are analysed. Described model of space of information as mean of integration and working of information from separate sources.
 • Item
  Аналіз задачі опрацювання відсутності та неповноти інформації у сховищі даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шаховська, Н. Б.; Угрин, Д. І.
  Під час реалізації проектів побудови сховищ даних виникає ряд загальних завдань, що залежать від предметної області даних: проектування структури, актуалізація агрегатних значень, розрідження гіперкуба, зниження якості рішень. У статті розглянуто можливі шляхи рішення цих завдань і способи реалізації простих та ієрархічних вимірів.During realization of projects of construction of depositories given there is a row of general tasks which depend on the subject domain of information: planning of structure, actualization of aggregate values, dilution of hypercube, decline of quality of decisions. The ways of decision of these tasks and methods of realization of the simple and hierarchical measurings are possible in the articles considered.
 • Item
  Інтелектуальний аналіз дерева прийняття рішень в інформаційних системах скринінгового спостереження за імунологічними пацієнтами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чирун, Л. В.; Лещинський, Є. В.
  Розглядається задача створення інформаційної системи для предметної області з ієрархічною організацією інформації. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. Виходячи з поставлених задач, формуються вимоги до форми представлення даних. Значну увагу приділено збереженню ієрархічних даних, їх відтворенню, а також відтворенню їх структури.Problem of creation of information system with hierarchical data structure is considered in this paper. Some functions, which have to be resolved by system, are defined. Desires to form of data representing based on those functions are made. Proper attention is paid to task of saving hierarchical data, their representation and representation of their structure as well.
 • Item
  Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тарасов, Д. О.
  Розглянуто технологічні особливості опрацювання, реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.In this paper technical of registration , processing and storage e-documents in the libraries are described. Considered feature of different types e-documents and legal roles.
 • Item
  СППР з керування розподілом обмежених ресурсів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Верес, О. М.; Верес, Ю. О.; Катренко, А. В.
  Досліджено моделі задач розподілу обмежених ресурсів та проблеми оперативного управління в системі споживачів ресурсів. Запропонована структура системи підтримання прийняття рішень з розподілу ресурсів та підтримання їх запасів на належному рівні. Визначені функції основних складових СППР.Task models of division of the limited resources and problems of operative management in the system of resource users are probed in the article. The structure of Decision Support System of the division of resources and support of their supplies on a due levels is offered. The functions of basic constituents of Decision Support System are certain.
 • Item
  Моделювання поведінки та класифікація учасників веб-спільнот на основі нечітких множин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сєров, Ю. О.
  Розглянуто актуальну проблему дослідження та аналізу поведінки учасників Веб-спільноти (форуму), визначено характерні риси, класи та розроблено правила класифікації учасників Веб-спільноти.Article consideres actual problem of research and analysis Web-community members behaviour, members typical features definition, members classiffication and members classification rules development.
 • Item
  Часові виміри аналізу успішності студентів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ришковець, Ю. В.; Жежнич, П. І.
  Розглянуто поняття часу в різних інтерпретаціях. Проаналізовано представлення часу в базах даних і висвітлено зв’язок ліній часу між ними, також введено чітку класифікацію часових вимірів аналізу успішності студентів.In this article are considered concept of time in different interpretations. Analysed presentation of time in databases and reflected connection lines of time between them, also entered crisp classification of the temporal dimantions of students progress analysis.
 • Item
  Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників і покупців товарів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Марковець, О. В.; Марковець, В. Г.
  Визначено основні проблеми процесу розрахунків між основними учасниками ринку товарів. Описано об’єкти, процеси і потоки даних, які відбуваються на ринку товарів. Запропоновано концептуальну схему бази даних і систему розрахунків для розв’язання задач, які виникають у процесах взаємодії між Продавцями, Постачальниками і Покупцями товарів. Подано основні форми для введення даних та деякі вихідні документи системи розрахунків.Main issues of calculation processes between main participants of market of goods are pointed ant in the article. There are described the objects, processes and data streams, which take place in the market of goods. A conceptual scheme of date base and system of calculation for tasks solving, that occure during the processes.
 • Item
  Інформаційна мультиагентна система випробування стійкості алгоритмів шифрування даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ковальський, П. В.; Кравець, П. О.
  Розглянуто мультиагентну систему для випробування стійкості алгоритмів шифрування даних. Стійкість визначається часом, необхідним для дешифрування тексту, зашифрованого ключем заданої довжини. Результатом роботи мультиагентної системи є оцінювання часу підбору ключа для конкретного алгоритму шифрування та обсягів задіяних для цього ресурсів.The multiagent system for testing firmness of cryptography algorithms is beeing viewed in this article. Firmness is determined, by the time which is necessary for decrypting text which is encrypted by the key of the set length. The result of multyagent system is an evaluation of time for search key to the concrete algorithm of cryptography and volumes which were involve for this purpose resource.
 • Item
  Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Литвин, В. В.
  Розглянуто метод оцінювання подібності документів на основі введення метрики між концептуальними графами, що є відповідними моделями цих документів. Для цього вводиться поняття центру ваг концептуального графу, а відстань між документами визначається як відстань між їх центрами ваг. Щоб існував шлях між центрами ваг концептуальних графів, відповідні моделі документів доповнюється контекстом з онтології. Для переведення здайденої відстані в ймовірнісну оцінку використовується регресійний аналіз.This article considers documents similarity evaluation method, using metrics between conceptual graphs – models of these documents. The idea of “center of weight” is used for solving this task. Difference between the documents is calculated as distance between graph’s centers of weight. If the way between centers doesn’t exist document models are expanded with context from ontology. Transformation of distance in probabilistic observation is made using regression analysis.
 • Item
  Застосування "Модифікованої гравітаційної моделі" для оптимізації роботи туристично-рекреаційної системи (ТРС)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Виклюк, Я. І.
  Автором розроблено методику та результати розрахунку кількості потенційних рекреантів туристично-рекреаційного комплексу, що спеціалізується на наданні послуг гірськолижного відпочинку для основних категорій населення, яка розраховувалась за допомогою модифікованої “гравітаційної” моделі. Дослідження проводилось на основі даних експертних оцінок привабливості туристично-рекреаційної системи (ТРС) та основних категорій населення.In the article the resulted is developed an author method and results of calculation of amount of potential tourist of tourist complex which is specialized on the grant of services of mountain-skier rest for the basic categories of population, which settled accounts by the modified “gravitation” model. Research was conducted on the basis of information of expert estimations of attractiveness of tourist complex and basic categories of population.
 • Item
  Оцінювання невизначеності та аналіз на чутливість в методі аналітичної ієрархії (маі)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Катренко, А. В.; Савка, І. В.
  Розглянуто проблеми аналізу чутливості в методі аналітичної ієрархії (МАІ). Запропоновано методи оцінювання альтернатив з неповними оцінками попарних порівнянь за певними критеріями. Проаналізовано можливості виявлення та вилучення неістотних критеріїв та аспектів в процесі прийняття рішень.In this article viewed problems of the analytical hierarchy process sensitiveness. The offered evaluation methods of alternatives with the incomplete pair comparisons estimations after certain criteria. Possibilities of exposure and exception of unimportant criteria and aspects are analysed in the process of making a decision.
 • Item
  Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об"єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Заяць, В. М.; Заяць, М. М.
  Описано побудовану систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки при введені інформації з клавіатури комп‘ютера у дискретні відліки часу. Це підвищило ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувало процедуру ідентифікації користувачів. Зазначено основні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації, створених на основі дискретних моделей.In the article the description of the built system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.
 • Item
  Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, Р. Б.; Скицький, Т. Р.
  Подано короткий огляд Інтернет-технологій та найуспішніших бізнес-моделей, які сьогодні ефективно використовуються у Всесвітній мережі, та розглянуто еволюцію цих моделей у зв’язку із тими можливостями, які надає інтенсивний розвиток програмного забезпечення (новітні Web-технології).The short review of WWW Development methodologies and the most successful business models, which are effectively utilized in WWW for today is given in the article, and the evolution of these models in connection with those possibilities, providing by intensive development of software is examined (the newest Web-technologies)