Інформаційні системи та мережі. – 2008. – №610

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2106

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у збірнику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 610 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 267с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 27
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Вовк, О. Б.
  Розглянуто проблеми захисту шрифтів як об’єктів авторського права. In the article the theoretical and practical aspects of defence of fonts are considered as objects of copyright.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання взаємодії у грі мобільних агентів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, П. О.; Маланюк, Ю. В.
  Розглянуто питання організації командної взаємодії у грі мобільних агентів на прикладі системи гри у футбол. Введено фактор старіння інформації при навчанні мобільних агентів. Розроблено інформаційні, алгоритмічні та програмні засоби моделювання мультиагентної системи гри у футбол. The questions of command interaction organization in game of the mobile agents are considered. The factor of the information aging for learning the mobile agents is offered. The information, algorithmic and the software tools for modeling of multiagent system of game in football is developed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Верес, О. М.; Пасічник, В. В.; Чирун, Л. Б.
  Досліджено системи визначення рейтингу суб’єктів діяльності вищих навчальних закладів. Запропоновано інформаційну модель системи визначення рейтингу та описано її основні джерела інформаційних ресурсів. In this paper the systems of rating determination of subject of activity of higher educational establishments are researched. The informative model of the system of rating determination is offered and the basic sources of informative resources are described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Басюк, Т. М.
  Проаналізовано основні труднощі, які виникають при візуалізації графів типу “дерево” та запропоновано метод розміщення їх вершин на площині. In the article the basic difficulties which are analysed arise at graphs visualization type "tree" and the method of accommodation of their tops on a plane is offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз даних та прийняття рішень на основі теорії наближених множин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Завалій, Т. І.; Нікольський, Ю. В.
  Описано теорію наближених множин та методику використання цього підходу для пошуку правил у таблицях даних. Ці правила утворюють класифікатор, який може класифікувати нові приклади. Описано використання ROC-кривої та коефіцієнта успішності для оцінювання якості таких класифікаторів.The paper describes the theory of rough sets and application of this approach for mining rules from data tables. These rules serve as a classifier that can perform classification of new examples. The use of success rate and ROC curve for evaluation of classifier’s quality is described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання систем дистанційного мережевоцентричного навчання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Голощук, Р. О.
  Розлянуто питання побудови комплексу математичних моделей процесів дистанційного навчання, на яких ґрунтується створення інтегрованого мережевоцентричного інформаційно-навчального середовища. Зазначені питання є актуальними у зв'язку з упровадженням технологій дистанційного навчання і нерозривно пов'язані з дидактичними та методологічними аспектами навчального процесу.The questions of mathematical models s of processes of distance education (remote training) are highlighted in this article. Creation of the integrated net oriented informationaleducational environment is based on them. The indicated questions are actual in connection with implantation of technologies of distance learning and inextricably related with didactic and methodological aspects of the educational process.
 • Thumbnail Image
  Item
  Простори даних: Гносеологія, концепції та тенденції розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шаховська, Н. Б.
  Проаналізовано проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами з використанням сховищ даних та баз даних. Уведено модель простору даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел.Problems which arise up during work with separate sources with the use of depositories information and databases are analysed. Described model of space of information as mean of integration and working of information from separate sources.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз задачі опрацювання відсутності та неповноти інформації у сховищі даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шаховська, Н. Б.; Угрин, Д. І.
  Під час реалізації проектів побудови сховищ даних виникає ряд загальних завдань, що залежать від предметної області даних: проектування структури, актуалізація агрегатних значень, розрідження гіперкуба, зниження якості рішень. У статті розглянуто можливі шляхи рішення цих завдань і способи реалізації простих та ієрархічних вимірів.During realization of projects of construction of depositories given there is a row of general tasks which depend on the subject domain of information: planning of structure, actualization of aggregate values, dilution of hypercube, decline of quality of decisions. The ways of decision of these tasks and methods of realization of the simple and hierarchical measurings are possible in the articles considered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інтелектуальний аналіз дерева прийняття рішень в інформаційних системах скринінгового спостереження за імунологічними пацієнтами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чирун, Л. В.; Лещинський, Є. В.
  Розглядається задача створення інформаційної системи для предметної області з ієрархічною організацією інформації. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. Виходячи з поставлених задач, формуються вимоги до форми представлення даних. Значну увагу приділено збереженню ієрархічних даних, їх відтворенню, а також відтворенню їх структури.Problem of creation of information system with hierarchical data structure is considered in this paper. Some functions, which have to be resolved by system, are defined. Desires to form of data representing based on those functions are made. Proper attention is paid to task of saving hierarchical data, their representation and representation of their structure as well.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тарасов, Д. О.
  Розглянуто технологічні особливості опрацювання, реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.In this paper technical of registration , processing and storage e-documents in the libraries are described. Considered feature of different types e-documents and legal roles.