Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2003. – №477

Permanent URI for this collection

Вісник «Радіоелектроніка та телекомунікації» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького та наукового складу Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуті питання теорії та проектування лінійних і нелінійних радіоелектронних кіл і пристроїв, антен та пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів радіотехнічних спеціальностей, фахівців з матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості в сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 477 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 256 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Про відмінність та взаємозумовленість інформаційно-енергетичних функцій радіоелектронних пристроїв і систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Николишин, Мирон
  Проаналізовано відмінності між енергетичними та інформаційними складовими основних функцій радіоелектронних об’єктів. Показано їх взаємозумовленість та способи придушення неінформативних компонентів інформаційно-енергетичних функцій. In this article differences between energy and informative components of main radio electronic objects main functions are investigated. Their mutual connections and methods of non-informative components of informative-energy functions' suppression are also presented.
 • Item
  Системи пульсової діагностики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Сторчун, Євген
  Аналізуються методи пульсової діагностики східної медицини за результатами дослідження пульсацій променевих артерій людини. The methods of pulse diagnostics of east medicine by results of research of pulsations radialis artery of the man are analyzed.
 • Item
  Застосування від’ємного опору в біорезонансній терапії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Процик, Володимир; Бардила, Тадей; Мартинюк, Андрій
  Наведено аналіз взаємодії біологічного об’єкта з терапевтичним пристроєм у випадку проведення біорезонансної терапії. Показано можливість використання від’ємного вхідного опору з терапевтичною метою. The analysis of interaction of biological objects with the therapeutic device in case of realization bioresonant therapy is given. An opportunity of use of negative input resistance with the therapeutic purpose is shown.
 • Item
  Моделювання характеристик компенсаційних шарів градієнтно-напружених гетероструктур
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Павлиш, Володимир; Даичишии, Ігор; Закалик, Любов; Іваник, Ростислав; Корж, Роман
  Наведено результати термодинамічного стану на границі розділу гетеро- структури InxGa1-xAs-GaAs при товщині перехідного шару не більше 4 нм. In this paper the results of thermodynamic analysis of a tight - strained state on boundary of separation of heterostructure InxGa1-xAs-GaAs are reduced at thickness of a transitional layer no more 4 nm.
 • Item
  Низькочастотні шуми та стала HOOGE в однорідних плівкових та дротяних зразках
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Колодій, Зеновій; Яцишин, Святослав; Колодій, Андрій
  Порівнюються експериментально визначені спектральні густини низько-частотних шумів в однорідних плівкових та дротяних зразках, виготовлених з одного матеріалу і з однаковим значенням електричного опору. Зроблено висновок про вплив мікроструктури зразка на спектр низькочастотних шумів. The experimentally certain spectral density of low-frequency noise in homogeneous film and wire samples made of one material and with identical meaning of electrical resistance are compared. The conclusion about influence of microstructure of a sample on a spectrum of low-frequency noise is made.
 • Item
  Електронна діагностика акустичних властивостей деревини для радіоелектронних акустичних систем та музичних інструментів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Карп, Юрій; Мергель, Степан; Якубенко, Василь
  Запропоновано вдосконалену методику вимірювання фізико-акустичних параметрів деревини резонансним методом та подано результати їх визначення для різних порід деревини. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що найвищими акустичними показниками характеризуються висушені ялина, явір та клен. An improved methodology of physical acoustic paramethers measurement for different wood sorts by means of resonance method and its results are introduced. Based on the research results it was defined that dry fir-wood, sykamore-wood, and maple-wood have the best acoustic indicators.
 • Item
  Деякі проблеми на шляху від мікроелектроніки до наноелектроніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Матвійків, Михайло
  Розглядаються перспективи еволюційного переходу мікроелектроніки в наноелектроніку. Проводиться аналіз та дослідження проблем перехідного періоду. In a paper outlook of evolution conversion microelektronic to the nanoelektronic is searched. Is making analysis and exploring of a transition period problem.
 • Item
  Розподіл тепла в тонкоплівковому провіднику
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Івчук, Сергій; Костюк, Іван
  Наведено підхід для розрахунку теплового режиму тонкоплівкового провідника з врахуванням нерівномірно розподіленого внутрішнього джерела теплоти. In this paper we present the approach to calculation of the mode of thin-film conductor with taking into account the unevenly distributed internal heat source.
 • Item
  Векторно-аналітична інтерпретація і програмне забезпечення оптимального параметричного синтезу компонентів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Бобало, Юрій; Кіселичник, Мирослав; Лазько, Оксана; Мандзій, Богдан; Недоступ, Леонід
  Розглянуто структуру області працездатності системи компонентів, які сумісно працюють, наведено формалізації прямої та зворотної задач оптимізації параметричного синтезу таких систем. Для підвищення ефективності параметричного синтезу розроблено відповідне програмне забезпечення. The structure of efficacy region of together working components system is considered. The formalizations of direct and inverse problem of parametrical synthesis optimization of such systems are presented. For components parametrical synthesis efficacy improvement the corresponding software was developed.
 • Item
  Основи створення відцентрово-інерційних пиловловлювачів з жалюзійним відокремлювачем в радіоелектронній промисловості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Батлук, Вікторія; Яцюк, Ростислав
  Наведено наукові основи процесу розділення гетерогенних систем шляхом дисипації багатомасштабних турбулентних вихорів, що дає можливість розрахувати конструктивні розміри принципово нових конструкцій пиловловлювачів. The scientific bases process of division heterogeneous systems by dissipation is great-scale turbuletion of whirlwinds are given, thet enables to calculate the constructive sizes of essentially new designs dust-collectors.
 • Item
  Математична модель монтажної лінії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Марецкі, Францішек
  Запропоновано математичну модель монтажної лінії з промисловими роботами, які протягом кожного такту виконують задані їм операції. Модель дозволяє описати стан процесу монтажу та керування процесом монтажу, а також провести симуляцію цього процесу для різних керувань. The mathematical model of the mounting line with industrial robots, which are per-forming the operations given to them during every cycle, has been proposed in this paper. The model allows top describe the state of the mounting process and control of this process, as well as to carry out the simulation of the mounting process for different monitoring.
 • Item
  Система наскрізного проектування вбудованих пристроїв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лобур, Михайло
  Запропоновано наскрізну систему проектування вбудованих систем, яка дозволяє значно прискорити процес проектування мікроелектромеханічних систем та зменшити їх вартість. This paper present design system of build-in sysstems, which makes process of MEMS design more powerful and cost effective.
 • Item
  Принципи паралелізму при побудові багаторівневих розподілених комп’ютерних мереж
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Круцкевич, Назар
  Наведено принципи паралелізму при побудові багаторівневих розподілених комп’ютерних мереж. In article are included parallelism principles at construction distributed computer networks.
 • Item
  Біосистемотехнічний підхід до «тріадного» моделювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гліненко, Лариса
  Аналізуються моделі, що застосовуються для постановки задач в інноваційних проектах, і на основі біосистемотехнічного підходу пропонується “бі-тріадна” модель для постановки задач в галузі БМТС. Models for target setting in innovation projecting are analyzed and biomedical system engineering approach is used to ground a “bi-triad” model for projects in this brunch.
 • Item
  Модель приймально-передавального модуля на основі антени-автогенератора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Сторож, Володимир
  Здійснено моделювання параметрів приймально-передавального модуля на основі антени-автогенератора. Результати розрахунку підтверджені експериментальними дослідженнями. Modeling of the parameters of the transmite-receive module based on the anten-na-oscillators has been carried out. Theoretical results were proved experimentally.
 • Item
  Врахування впливу неоднорідностей трійникових розгалужень при синтезі НВЧ пристроїв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Оборжицький, Валерій
  Запропоновано спосіб, який дозволяє врахувати вплив неоднорідностей трійникових розгалужень ліній передачі в процесі синтезу НВЧ пристроїв. Розроблено метод синтезу електричних параметрів одношлейфної схеми узгодження з компенсацією такого впливу. This paper describes the way, which allows considering the effect of three-branch discontinuities in the process of microwave device synthesis. The method of impedance matching circuit synthesis with compensation of such an effect was developed.
 • Item
  Унітарність S-матриці як еквівалент умови на ребрі в аналізі стику електродинамічних структур
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Захарія, Йосип
  На прикладі аналізу безвтратного стику одномодового і двомодового прямокутних хвилеводів числовим методом стикування полів виявлено наявність оптимальної з точки зору забезпечення унітарності S-матриці стику - кількості рівнянь. Ця кількість не залежить від порядків мод, що поширюються в структурі, якщо не змінюються параметри ребра і умови його розташування. On an example of rectangular waveguides joint analysis the optimal equations amount was found, solution of which satisfys the unitary S-matrix for that joint. This amount is independent from number of propagating modes, but depends on edge conditions.
 • Item
  Прогнозування часової стабільності еталонних елементів прецизійних вимірювальних засобів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Янгурський, Костянтин; Атаманова, Ірина
  Пропонується метод статистичної класифікації еталонних елементів для прогнозування часової стабільності прецизійних вимірювальних засобів. Наведені результати практичної реалізації алгоритму статистичної класифікації кремнієвих стабілітронів. A method of reference elements statistical classification for time stability prediction of precise measuring instruments is proposed. The results of algorithm realization for Zener diodes statistical classification are presented.
 • Item
  Алгоритм дослідження стійкості вимірювальних перетворювачів, які працюють на несучій частоті
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Капустій, Борис; Надобко, Олег
  Розроблена структурна схема алгоритму та описана робота програми для знаходження верхньої межі першої зони стійкого підсилення систем з амплітудною модуляцією. This article presents the developed structural scheme of the algorithm for finding the upper limit of the first zone of sustainable amplification for AM-systems. The work of the designed software is also described.
 • Item
  Похибки сприйняття координат об’єкта у стереотелевізійному скануючому оптичному мікроскопі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Грицьків, Зенон; Педан, Анатолій; Туркінов, Геннадій; Шклярський, Володимир
  Розглянуто похибки сприйняття стереоскопічного зображення об’єкта, досліджуваного за допомогою стереоскопічного скануючого оптичного мікроскопа, які виникають при зміщенні спостерігача відносно оптимального положення. Аналізується варіант мікроскопа, в якому зображення кадрів для лівого та правого ока формується на екрані монітора послідовно у часі і сприймається з використанням екліпсних окулярів. Одержані аналітичні вирази дозволяють кількісно оцінити ці похибки. The perception errors of stereoscopic image of on object, examined with stereotelevision scanning optical microscope, that are determined by observer displacement from optimal position, are considered in the paper. A variant of microscope, in which image of frames for left and right eyes are formed in the monitor screen successively in time and are percepted with eclipse glasses, is analysed. Obtained analytical formulas make it possible to estimate these errors.