Автоматика, вимірювання та керування. – 2013. – №753

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 753 : Автоматика, вимірювання та керування. – 168 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Зміст до «Автоматика, вимірювання та керування» № 753
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Методика захисту програмного забезпечення шляхом впровадження ЦВЗ в асемблерний код програми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Стороженко, А. О.; Горпенюк, А. Я.; Лужецька, Н. М.
  Розглянуто методи захисту програмного забезпечення, зокрема, цифрові водяні знаки для захисту авторських прав на програмне забезпечення. Також запропоновано алгоритми для впровадження та вилучення водяних знаків. Various techniques for software protection are discussed in this paper, in particular – software watermarking for copyright protection. Also the algorithms for dynamically implementation and extraction software watermark are presented.
 • Item
  Аналіз вимог чинних нормативно-правових актів щодо допустимих рівнів шуму і вібрації автомобіля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петренко, О.
  Проаналізовано чинні нормативно-правові акти та їх вимоги стосовно безпеки, оцінювання негативного впливу перерахованих чинників автотранспортного засобу (АТЗ) і зовнішнього середовища на стан здоров’я і поведінку водія на дорозі, а також ступінь відповідності чинних нормативних документів світовому рівню.This article analyzes the existing regulations and safety requirements, assessing the negative impact of these factors, the vehicle (ATC) and the external environment on the health and behavior of the driver on the road, as well as assessing the level compliance with existing regulations to international standards.
 • Item
  Дослідження ефективності застосування нейронної мережі в системі керування нелінійними динамічними об’єктами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Паламар, М. I.; Стрембіцький, М. О.; Пастернак, Ю. В.
  Наведено структуру модифікованої рекурентної нейронної мережі Елмана. Змодельовано нейронну мережу в середовищі MATLAB. Виконано порівняння роботи нейронної мережі з ПІД-контролером в контурі керування антенної системи. In this paper, the structure of a modified recurrent neural network Ellman. Modeled neural network in an environment MATLAB. A comparison of neural network with PID controller in the control loop antenna system.
 • Item
  Систематизація вимог до методів контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шпак, О. І.
  Наведено структуру та математичну модель контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей. The structure and mathematical model quality control of diesel and biodiesel fuels and mixtures thereof.
 • Item
  Використання методології кваліметрії для реалізації сучасних вимог щодо діяльності з технічного регулювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бойко, Т. Г.
  Проаналізовано перспективи застосування кваліметричних методів у національ- ній системі технічного регулювання та процедурах оцінювання відповідності. Показано, що оцінювання рівня ризиків, який враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності, а також відповідна градація суб’єктів господарювання (установ, підприємств) і видів продукції, найкраще реалізуються з використанням кваліметричних методів. Perspectives of applying qualimetry methods in national system of technical regulation and procedures of conformity evaluation have been analyzed. The estimation of risk levels considering the probability of negative issues’ appearance induced by economic activity as well as relevant gradation of economy subjects (institutions, enterprises) and production categories are suggested being realized with the usage of qualimetry methods.
 • Item
  Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Байцар, Р. І.; Сколоздра, М. М.
  Запропоновано механізм оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості експертним методом та оцінку попарного порівняння пріоритету критеріїв ділових якостей та результативності діяльності персоналу. A mechanism of priority valuation weighting coefficients by using of expert method and valuation of priority criteria pair comparison of businesslike competencies and efficiency of the staff has been proposed.
 • Item
  Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гарасим, Ю. Р.; Ромака, В. А.; Рибій, М. М.
  Запропоновано підхід до вирішення завдання управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем. Розглядається приклад неперервності функціонування систем захисту інформації у корпоративних мережах зв’язку. Запропоновано алгоритм кількісної оцінки ризиків на базі NIST 800-30, CRAMM, OCTAVE. The paper considers information security risk management problem solving approach during enterprise communication network information security system continuity functioning providing. The information security risk management methodology based on NIST 800-30, CRAMM, OCTAVE is improved and the quantitative risk assessment algorithm is proposed.
 • Item
  Вимірювальні перетворювачі параметрів контактних ємнісних сенсорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Герасим, М. Р.; Походило, Є. В.; Нечай, О. М.
  Проаналізовано варіанти побудови вимірювальних перетворювачів “імпеданс- напруга” з контактними сенсорами, що забезпечують режим заданого струму або напруги та інваріантність результату до неінформативного імпедансу. The variants of construction of “impedance-voltage” transducers with contact sensors that realize regime of given current or preset voltage are analyzed. And also result invariance to uninformative impedance is analyzed.
 • Item
  Можливості врахування якісних показників в системах споживання теплової енергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яцук, В. О.; Бугайцова, П. В.
  Проаналізовано стан теплоенергетичної галузі та системи споживання теплової енергії в Україні, досвіду провідних країн світу з реформування систем теплозабезпе- чення, упровадження сучасних технологій. Проаналізовано можливі шляхи проведення реформ у теплоенергетичній галузі України. Подано пропозиції щодо реалізації низки заходів, які підвищать рівень ефективності функціонування галузі. The condition of heat energy industry and system of heat consumption in Ukraine, the experience of leading countries to reform the system of heat-supply, introduction of modern technologies. The possible ways of reforms in thermal power industry in Ukraine. Make suggestions for implementing a number of measures that would be able to improve the efficiency of the industry.
 • Item
  Методика визначення термінів повірки засобів вимірювання за їх технічним станом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кулик, В. М.; Катеринчук, І. С.; Батутіна, А. П.
  Запропоновано методику для визначення термінів перевірки засобів вимірювань за прогнозованим рівнем стабільності (метрологічною надійністю), що визначається за результатами попередніх і поточної перевірок (атестацій) шляхом їх статистичного аналізу.У цій методиці як модель для апроксимації моментних функцій випадкового процесу дрейфу МХ пропонується застосовувати оригінальні структуровані поліноми з вкладеними поліномами Чебишева, що задовольняють відомі умови ортогональності. Виконання цих умов забезпечить достовірне визначення прогнозованого терміну чергової перевірки досліджуваних ЗВ за їх технічним станом. In the article the offered methodology is for definitions of check of facilities of measuring on the forecast level of stability (to metrology reliability) that is determined for to the results of previous and current checks (attestations) by away them statistical analysis. In this methodology as a model for approximation of moment functions of casual process of drift of МХ application of the original structured polynomials is offered with the inlaid polynomials of Tchebushev, that satisfy to the known terms of ortogonal. Implementation of these terms will provide reliable determination of the forecast term of duty check of investigated ЗВ on their technical state.
 • Item
  Метод розгортання функції якості метрологічного забезпечення виробництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Микийчук, М. М.
  Розглядаються основні напрями вдосконалення технічних характеристик прийма- чів сонячного випромінення з використанням абсолютного радіометра (калориметра), каліброваного електричним заміщенням, побудованого на основі прецизійних вимірювачів температури та різниці температур з використанням напівпровідникових перетворювачів температури та платинових термоперетворювачів опору. The basic directions of perfection of the technical characteristics of receivers solar radiation are provided, by using absolute radiometer (calorimeter), which electrical substitution is calibrated. He is built on the basis of precision temperature meters and temperature difference, semiconductor temperature converters and platinum thermal resistance transformers are used for these receivers.
 • Item
  Визначення оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою статистичних тестів NIST
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Костів, Ю. М.; Максимович, В. М.; Гарасимчук, О. І.; Совин, Я. Р.; Мандрона, М. М.
  Наведено результати дослідження генератора Голлманна за різної кількості базових генераторів М-послідовностей і різних степенів їх поліномів, що проводилось з використанням статистичних тестів NIST. Отримані результати дають змогу оптимізу- вати параметри генератора за заданих параметрів вихідної імпульсної послідовності. The article presents the results of Gollmann generator estimation with a different number of basic LFSR generators, and different degrees of their polynomials, carried out with the use of NIST statistical tests. The received results allow to optimize the generator parameters at the given parameters of the output pulse sequence.
 • Item
  Покращення характеристик приймачів сонячного випромінення з електричним заміщенням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яцук, В. О.; Яцук, Ю. В.; Серкез, Х. В.
  Розглядаються основні напрями вдосконалення технічних характеристик прийма- чів сонячного випромінення з використанням абсолютного радіометра (калориметра), каліброваного електричним заміщенням, побудованого на основі прецизійних вимірювачів температури та різниці температур з використанням напівпровідникових перетворювачів температури та платинових термоперетворювачів опору. The basic directions of perfection of the technical characteristics of receivers solar radiation are provided, by using absolute radiometer (calorimeter), which electrical substitution is calibrated. He is built on the basis of precision temperature meters and temperature difference, semiconductor temperature converters and platinum thermal resistance transformers are used for these receivers.
 • Item
  Встановлення граничних значень критичних точок контролю за системою НАССР при виробництві вершкового масла
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Столярчук, П. Г.; Остап’юк, С. Д.
  Наведено встановлені критичні точки контролю та їх граничні значення під час виробництва несоленого вершкового масла, а також запропоновано удосконалення системи моніторингу в критичних точках контролю за системою НАССР. In the article the set critical points of control are presented and them maximum values at the production of the unsalted desi, and also the improvement of the monitoring system is offered in the critical points of control after the system НАССР.
 • Item
  Математична модель каскаду “однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Самотий, В. В.; Дзелендзяк, У. Ю.
  Наведено математичну модель каскаду: однофазний двопівперіодний випрямляч з двома вентилями – мотор постійного струму з паралельним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних та усталених режимів його роботи. Mathematical model of the system: the single-phase bisemiperiodic rectifier with two valves - motor of direct-current with parallel excitation is resulted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.
 • Item
  Впровадження CALS-технологій в системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гонсьор, О. Й.
  Розглянуто питання впровадження CALS-технологій у системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу. Здійснено аналіз нормативного забезпечення у цій сфері. Виділено переваги, які підприємство отримає від впровадження цієї системи. The paper considers the issue of implementation CALS-technologies in the quality management system for agricultural enterprises. The normative provisions in this area are analyzed. The benefits that the company will receive from the implementation of this system are distinguished.
 • Item
  Протокол SSL, використання його вразливості спільно з елементами соціальної інженерії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Піскозуб, А. З.; Шикеринець, С. Т.
  Здійснено аналіз захищеного протоколу SSL, використання його вразливостей спільно з елементами соціальної інженерії. Подано методи боротьби з такою вразливістю. The analysis of secure SSL protocol, the usage of its vulnerabilityy together with elements of social engineering, methods of protection against this vulnerability are been discussed in this paper.
 • Item
  Досвід комп’ютерного оцінювання студентських робіт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чаговець, В. В.; Землянко, Ю. В.
  Розкрито досвід використання програм Plagiatsearch та Distortion у перевірці самостійності виконання студентами своїх робіт. Пояснено етапи роботи з програмою, наведено приклад її застосування, алгоритм перевірки тексту на унікальність. Experience of the use of the programs Plagiatsearch and Distortion is exposed in verification of independence implementation of the works students. The stages of work are explained with the program, test of text algorithm on an unicity, the example of its application is resulted.