Автоматика, вимірювання та керування. – 2013. – №753

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/23169

Збірник наукових праць

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 753 : Автоматика, вимірювання та керування. – 168 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 28
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до «Автоматика, вимірювання та керування» № 753
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика захисту програмного забезпечення шляхом впровадження ЦВЗ в асемблерний код програми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Стороженко, А. О.; Горпенюк, А. Я.; Лужецька, Н. М.
  Розглянуто методи захисту програмного забезпечення, зокрема, цифрові водяні знаки для захисту авторських прав на програмне забезпечення. Також запропоновано алгоритми для впровадження та вилучення водяних знаків. Various techniques for software protection are discussed in this paper, in particular – software watermarking for copyright protection. Also the algorithms for dynamically implementation and extraction software watermark are presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до «Автоматика, вимірювання та керування» № 753
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз вимог чинних нормативно-правових актів щодо допустимих рівнів шуму і вібрації автомобіля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петренко, О.
  Проаналізовано чинні нормативно-правові акти та їх вимоги стосовно безпеки, оцінювання негативного впливу перерахованих чинників автотранспортного засобу (АТЗ) і зовнішнього середовища на стан здоров’я і поведінку водія на дорозі, а також ступінь відповідності чинних нормативних документів світовому рівню.This article analyzes the existing regulations and safety requirements, assessing the negative impact of these factors, the vehicle (ATC) and the external environment on the health and behavior of the driver on the road, as well as assessing the level compliance with existing regulations to international standards.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження ефективності застосування нейронної мережі в системі керування нелінійними динамічними об’єктами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Паламар, М. I.; Стрембіцький, М. О.; Пастернак, Ю. В.
  Наведено структуру модифікованої рекурентної нейронної мережі Елмана. Змодельовано нейронну мережу в середовищі MATLAB. Виконано порівняння роботи нейронної мережі з ПІД-контролером в контурі керування антенної системи. In this paper, the structure of a modified recurrent neural network Ellman. Modeled neural network in an environment MATLAB. A comparison of neural network with PID controller in the control loop antenna system.
 • Thumbnail Image
  Item
  Систематизація вимог до методів контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шпак, О. І.
  Наведено структуру та математичну модель контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей. The structure and mathematical model quality control of diesel and biodiesel fuels and mixtures thereof.
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання методології кваліметрії для реалізації сучасних вимог щодо діяльності з технічного регулювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Бойко, Т. Г.
  Проаналізовано перспективи застосування кваліметричних методів у національ- ній системі технічного регулювання та процедурах оцінювання відповідності. Показано, що оцінювання рівня ризиків, який враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності, а також відповідна градація суб’єктів господарювання (установ, підприємств) і видів продукції, найкраще реалізуються з використанням кваліметричних методів. Perspectives of applying qualimetry methods in national system of technical regulation and procedures of conformity evaluation have been analyzed. The estimation of risk levels considering the probability of negative issues’ appearance induced by economic activity as well as relevant gradation of economy subjects (institutions, enterprises) and production categories are suggested being realized with the usage of qualimetry methods.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Байцар, Р. І.; Сколоздра, М. М.
  Запропоновано механізм оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості експертним методом та оцінку попарного порівняння пріоритету критеріїв ділових якостей та результативності діяльності персоналу. A mechanism of priority valuation weighting coefficients by using of expert method and valuation of priority criteria pair comparison of businesslike competencies and efficiency of the staff has been proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гарасим, Ю. Р.; Ромака, В. А.; Рибій, М. М.
  Запропоновано підхід до вирішення завдання управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем. Розглядається приклад неперервності функціонування систем захисту інформації у корпоративних мережах зв’язку. Запропоновано алгоритм кількісної оцінки ризиків на базі NIST 800-30, CRAMM, OCTAVE. The paper considers information security risk management problem solving approach during enterprise communication network information security system continuity functioning providing. The information security risk management methodology based on NIST 800-30, CRAMM, OCTAVE is improved and the quantitative risk assessment algorithm is proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вимірювальні перетворювачі параметрів контактних ємнісних сенсорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Герасим, М. Р.; Походило, Є. В.; Нечай, О. М.
  Проаналізовано варіанти побудови вимірювальних перетворювачів “імпеданс- напруга” з контактними сенсорами, що забезпечують режим заданого струму або напруги та інваріантність результату до неінформативного імпедансу. The variants of construction of “impedance-voltage” transducers with contact sensors that realize regime of given current or preset voltage are analyzed. And also result invariance to uninformative impedance is analyzed.