Юридичні науки. – 2016. – № 850

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розроблення наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально- наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 850. – 580 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 85
 • Item
  Рецензія
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
  Рецензія проф. кафедри кримінального права і процесу Інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” д-ра юрид. наук, проф. В. С. Канціра на монографічне дослідження доц. кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” канд. юрид. наук, доц. А. С. Романової на тему “Буття людини: природно-правовий зміст”
 • Item
  Кримінологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Якимова, С. В.
  Оперативно-розшукову діяльність розглянуто як один з найдієвіших механізмів протидії злочинам в Україні. В умовах гуманізації суспільного буття й юридичних практик, виникла нагальна потреба у зміні підходів до ефективної організації оперативно-розшукової діяльності, а також у забезпеченні її комплексного наукового супроводу. Демократизація цього виду юридичної практики сприяє розвитку можливостей щодо розширення змісту та обсягу інформації, що можна використати для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність передбачає отримання інформації, її нагромадження, опрацювання, аналіз, узагальнення та застосування відповідних заходів. Однак, як засвідчує практика, суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, здебільшого зосереджені на пошуку відповідної інформації. Натомість її систематизація, а тим більше аналітичне опрацювання належно не здійснюється. Такий стан справ істотно знижує ефективність використання сил та засобів оперативно-розшукової діяльності. Запровадження належного кримінологічному супроводу сприятиме удосконаленню аналітичної ланки в системі оперативно-розшукової діяльності. Узагальнено, що кримінологічний супровід оперативно-розшукової діяльності – це комплексне використання кримінологічних засобів з метою покращення реалізації завдань оперативно-розшукової діяльності. Кримінологічні засоби найефективніше можна реалізувати у площині інформаційно-аналітичного забезпечення щодо виявлення, розкриття та запобігання злочинам. Запропоновано до переліку кримінологічних засобів, які сприятимуть удосконаленню оперативно-розшукової діяльності, зарахувати: кримінологічну характеристику злочинів; кримінологічний портрет злочинця; віктимологічну характеристику, коли збирання інформації про злочинця здійснюється у напрямку від потерпілого; кримінологічне прогнозування, за результатами якого доцільно вирішувати питання про можливість постановки особи на оперативно-профілактичний облік тощо. Обґрунтовано, що найкомплексніше й найпродуктивніше кримінологічні засоби можна використати для вирішення завдань оперативно-розшукової профілактики. В статье рассматривается оперативно-розыскная деятельность как один с наиболее действенных механизмов борьбы с преступностью в Украине. В условиях гуманизации общественного бытия и юридических практик возникла острая необходимость в изменении подходов к эффективной организации оперативно-розыскной деятельности, а также обеспечении ее комплексного научного сопровождения. Демократизация данного вида юридической практики способствует развитию возможностей касающихся развития содержания и объема информации, которая может использоваться для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность предполагает получение информации, ее накопление, обработку, анализ, обобщение и применение соответствующих мер. Однако, как свидетельствует практика, субъекты оперативно-розыскной деятельности, в основном сконцентрированы на поиске соответствующей информации. В то время как систематизация, и тем более аналитическая обработка надлежащим образом не осуществляется. Такой подход наносит существенный вред эффективности использования сил и средств оперативно-розыскной деятельности. Организация надлежащего криминологического сопровождения будет способствовать развитию аналитического звена в системе оперативно-розыскной деятельности. Обобщено, что под криминологическим сопровождением следует понимать комплексное использование криминологических средств в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности. Реализация криминологических средств наиболее эффективна в плоскости информационно-аналитического обеспечения выявления, раскрытия и предотвращения преступлений. Предложено в перечень криминологических средств, которые будут способствовать усовершенствованию реализации оперативно-розыскной деятельности, включить: криминологическую характеристику преступлений; криминологический портрет преступника; виктимологическую характеристику, когда сбор информации о преступнике осуществляется в направлении “от потерпевшего”; криминологическое прогнозирование, за результатами которого целесообразно решать вопрос о возможности постановки лица на оперативно-профилактический учет прочее. Обосновано, что наиболее комплексно и продуктивно криминологические средства могут быть использованы для решения задач оперативно-розыскной профилактики. Article operatively-search activity is regarded as one of the most effective mechanisms for combating crime in Ukraine. In terms of the humanization of social life and legal practice, there is an urgent need to change the approach to the efficient organization of operational activities and to ensure its integrated scientific support. Democratization of this type of legal practice promotes opportunities to expand the content and scope of information that can be used to solve problems of operational activities. Operatively-search activity involves obtaining information, its storage, processing, analysis, synthesis and application of appropriate measures. However, as practice shows, the subjects of operational activities, mainly focused on finding relevant information. Instead of ordering, and the more analytical processing is not properly carried out. This situation significantly reduces the efficiency of forces and means of operational activities. Introduction Criminological proper maintenance will help to improve the analytical link in the system of operational activities. Generalized that criminological support operational activities – a comprehensive criminological use tools to improve the objectives of operational activities. Criminological equipment can be effectively implemented in the plane of information and analytical support to identify, detection and prevention of crime. Proposed to the list of criminological measures that contribute to the improvement of operational activities, attribute, criminological characteristics of crimes; criminological portrait offender; victimological characteristics when gathering information about the offender carried out in the direction of the victim; criminological forecasting, based on which it is advisable to decide on the possibility of setting a person on account of operational and preventive others. Proved the most complex and productive criminological tools can be used to solve problems of operational prevention.
 • Item
  Кримінальний процес в України: історія і сучасність
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сорока, С. О.; Римарчук, Г. С.
  Розглянуто історичні аспекти формування кримінального процесу в Україні від звичаєвого права до теперішнього часу. Розкрито особливості правової системи у сфері судочинства різних періодів, зосереджено увагу на основних кримінальних процесуальних законодавчих актах, які діяли на території України в різні періоди і сприяли розвитку і прийняттю сучасного кримінального процесуального законодавства. В статье рассмотрены исторические аспекты формирования уголовного процесса в Украине от правових обичаев до настоящего времени. Раскрыты особенности правовой системы в сфере судопроизводства разных периодов, сосредоточено внимание на основных уголовных процессуальных законодательных актах, которые действовали на территории Украины в разные периоды и способствовали развитию и принятию современного уголовного процессуального законодательства. In the article the historical aspects of criminal procedure in Ukraine from customary law to date. The peculiarities of the legal system in judiciary different periods, focus on basic criminal procedural legislation, which operated in Ukraine in different times and contributed to the development and adoption of modern criminal procedure law.
 • Item
  Особливості проведення ветеринарно-санітарних експертиз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сибірна, Р. І.; Сибірний, А. В.; Хомів, О. В.
  Проаналізовано значення ветеринарно-санітарних експертиз у забезпеченні якості та безпечності харчових продуктів для життя і здоров’я громадян. Розглянуто питання обґрунтування призначення ветеринарно-санітарних експертиз, особливостей їх проведення та відповідальності за порушення ветеринарно-санітарних норм і правил. Проанализировано значение ветеринарно-санитарных экспертиз в обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов для жизни и здоровья граждан. Рассмотрено вопросы обоснования назначения ветеринарно-санитарных экспертиз, особенности их проведения и ответственности за нарушения ветеринарно-санитарных норм и правил. Analyzed the importance of veterinary and sanitary expertise in quality assurance and food safety for the life and health of citizens. The question of justification for the appointment of veterinary and sanitary expertise, especially their conduct and responsibility for violation of veterinary-sanitary norms and rules.
 • Item
  Удосконалення правових основ виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Рудницький, І. Л.
  Розглянуто сутність виявлення контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи. Окреслено правові основи, які надають ефективну можливість оперативним підрозділам у цій діяльності. Запропоновано доповнення до окремих нормативно-правових актів, які покращать таку діяльність. Рассмотрена сущность выявления контрабанды наркотических средств, которые совершаются организованными преступными группами. Очерчены правовые основы, которые предоставляют эффективную возможность оперативным подразделениям в этой деятельности. Предложены дополнения к отдельным нормативно-правовым актам, которые улучшат такую деятельность. Выполнение заданий и реализация функций относительно выявления и прекращения контрабанды наркотических средств, которая совершается организованными преступными группами достигаются через деятельность оперативных подразделений таможенных органов ГФСУ и СБУ из применения большого количества сил и средств. В то же время, для усовершенствования этой деятельности есть, необходимость усовершенствования отдельных правовых основ относительно выявления преступных групп которые совершают контрабанду наркотических средств. Essence of exposure of contraband goods of narcotic facilities that is accomplished by the organized criminal groups is considered. Legal frameworks that give effective possibility to operative subdivisions in this activity are outlined. Adding is offered to the separate normatively-legal acts that will improve such activity. Implementation of tasks and realization of functions in relation to an exposure and stopping of contraband goods of narcotic facilities, that is accomplished by the organized criminal groups arrived at through activity of operative subdivisions of custom organs of GFCU and CGU from application of plenty of forces and facilities. At the same time, for the improvement of this activity I am, the necessity of improvement of separate legal frameworks in relation to the exposure of criminal groups that accomplish contraband goods of narcotic facilities.
 • Item
  Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ортинський, В. Л.
  Розкрито поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано міжнародні та вітчизняні правові акти, які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочиннимшляхом. A concept and maintenance of legalization (washing) of the profits got a criminal way are exposed in the article. The International and home legal acts are analysed that give the concept of legalization (washing) of the profits got a criminal way. Basic visions of scientific in relation to forming methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are certain. The features of recognition of methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are outlined. Тne of problem questions of counteraction to washing of the profits got a criminal way, folds the process of determination and recognition of methods of criminal acts.
 • Item
  Правопорушення в сфері економіки – конфлікт економічних інтересів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Несімко, О. Д.
  Необхідно пам’ятати, що більшість економічних злочинів відбувається у “тіні” економічної діяльності, яка в силу певних об’єктивних та суб’єктивних причин важко піддається контролю з боку силових структур. Розглянуто економічну злочинність як сукупність корисливих злочинів, що здійснюються у сфері економіки певними особами під час їхньої професійної діяльності, у зв’язку з цією діяльністю і такими, що посягають на власність або інші інтереси споживачів, партнерів, конкурентів і держави, а також на порядок управління економікою в різних галузях господарства. Необходимо помнить, что подавляющее большинство экономических преступлений совершается в “тени” экономической деятельности, в силу определенных объективных и субъективных причин трудно поддается контролю со стороны силовых структур. В статье рассматривается экономическая преступность как совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики определенными лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и такими, которые посягают на собственность или другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства. It must be remembered that the vast majority of economic crimes is a “shadow” economic activities due to certain objective and subjective reasons difficult to control on the part of law enforcement agencies. The article deals with economic crime as a collection of selfish crimes committed in the economic sphere certain persons in the course of their professional activities in connection with this activity and those that infringe on the property or other interests of consumers, partners, competitors and state and the order of economic management in various industries.
 • Item
  Питання режиму особливих умов в установах виконання покарань (зарубіжний досвід)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Марисюк, К. Б.
  Проаналізовано питання правового закріплення режиму особливих умов в установах виконання покарань у деяких зарубіжних державах. Для прикладу обрано Республіку Білорусь та Республіку Казахстан, які протягом останніх років здійснювали реформи у цій сфері та які пов’язані з Україною спільним правовим минулим. Статья посвящена анализу вопросов правового закрепления режима особах условий в учреждениях исполнения наказаний вне которых зарубежных государствах. Для примера выбраны Республика Беларусь и Республика Казахстан, которые втечение последних лет осуществляли реформы в этой сфере и связаны с Украиной общин правовым прошлым. The article is sanctified to the analysis of questions of the legal fixing of the mode of the special terms in establishments of implementation of punishments in some foreign states. For an example Republic of Belarus and Republic of Kazakhstan were selected, that carried out reformsin this field during the last years and related toUkraine by the general legal past.
 • Item
  Про слідчого суддю як суб’єкта здійснення судового контролю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кушпіт, В. П.; Цилюрик, І. І.
  Розглянуто наукові підходи щодо розуміння нового суб’єкта кримінального судочинства – слідчий суддя. Досліджено історію розвитку слідчого судді. Проаналізовано зарубіжний досвід правового регулювання судового контролю. В статье рассматриваются научные подходы к пониманию нового субъекта уголовного судопроизводства – следственный судья. Исследована история развития следственного судьи. Проанализирован зарубежный опыт правового регулирования судебного контроля. In the article scientific approaches to understanding the new subject of criminal proceedings – the investigating judge. Studied the history of the investigating judge. The foreign experience of legal regulation of judicial review.
 • Item
  Прояви сучасного тероризму: мінливі, багатогранні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Канцір, В. С.
  Розкрито явища сучасного тероризму, який у всіх своїх формах і проявах, за своїми масштабами та інтенсивністю, за своєю жорстокістю перетворився сьогодні на одну з найгостріших та найнагальніших проблем глобальної значущості. Статья посвящается раскрытию явления современного терроризма, который по всем своим формам и проявлениям, по своим масштабам, интенсивности, по своей жестокости превращается сегодня на одну из наиболее острых и насущных проблем глобальной значимости. This article is devoted to uncovering the phenomena of modern terrorism, what in all its forms, displaying, scales, intensive, cruelty transforming to the one of the most actual and important problem.
 • Item
  Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Доліновський, Ю. С.
  Розглянуто сутність публічних закупівель лікувальних засобів, медичних товарів. Окреслено правові основи закупівлі лікувальних засобів представниками охорони здоров’я. Визначено порядок проведення електронних торгів та встановлення договірної ціни. Рассмотрена сущность публичных закупок лечебных средств, медицинских товаров. Очерчены правовые основы закупки лечебных средств представителями здравоохранения. Определен порядок проведения электронных торгов и установления договорной цены. Essence of public purchases of remedies, medical commodities is considered. Legal frameworks of purchase of remedies are outlined by the representatives of health protection. The order of realization of electronic торгов and establishment of the agreed price is certain.
 • Item
  Кримінологічна характеристика насильства у сім’ї щодо неповнолітніх
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гумін, О. М.
  Досліджено об’єктивне вираження насильницьких злочинів щодо неповнолітніх, а саме психологічний вплив та фізичні дії. Окрім того, автор аналізує поняття сім’я в контексті кримінально-правової науки та практичного його застосування як терміну з прив’язкою до неповнолітніх у законодавстві України. На підставі вивчення термінологічного підходу до моделювання насильницької поведінки щодо неповнолітніх автор також робить висновок про заміну тих чи інших термінів у межах кримінального права. В статье исследуется объективное выражение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних, а именно психологическое воздействие и физические действия. Кроме того, автор анализирует понятие семья в контексте уголовно-правовой науки и практического его применения как срока с привязкой к несовершеннолетним в законодательстве Украины. Также, на основании изучения терминологического подхода к моделированию насильственного поведения в отношении несовершеннолетних, автор делает вывод о замене тех или иных терминов в пределах уголовного права. In the article the objective expression of Juvenile violent crime, namely psychological impact and physical action. In addition, the author analyzes the concept of the family in the context of criminal law science and practice its use as a term of reference to minors under the law of Ukraine. Also, a study of terminological approach to modeling violent behavior for juveniles, the author concludes that the replacement of certain terms within the criminal law.
 • Item
  Характерні ознаки об’єднання засуджених у групи негативного спрямування у виправних колоніях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гула, Л. Ф.
  Розглянуто питання щодо виникнення неформальних груп засуджених у виправних колоніях. Визначено основні підстави об’єднання засуджених у неформальні групи негативного спрямування. Окреслено елементи субкультури, за якими будуються неформальні відношення між засудженими, які входять до таких груп. Запропоновано основні ознаки, які вказують на існування неформальних груп засаджених у виправних колоніях. В статье рассмотрен вопрос относительно возникновения неформальных групп осужденных в исправительных колониях. Определены основные основания объединения осужденных в неформальные группы негативного устремления. Очерчены элементы субкультуры за которыми строятся неформальные отношения между осужденными которые входят в такие группы. Предложены основные признаки которые указывают на существование неформальных групп засаженных в исправительных колониях. Для успешного управления средой осужденных в исправительных колониях необходимые знания относительно возникновения и функционирования групп осужденных. In the article a question is considered in relation to the origin of informal groups convict in correctional colonies. The basic grounds of association are certain convict in the informal groups of negative aspiration. The elements of subculture are outlined after that informal relations are built between convict that is included in such groups. Basic signs are offered that specify on existence of informal groups planted in correctional colonies. The microenvironment of convict has a row of specific features that to influence on a person that departs criminal punishment. In such environment at the general way of life of convict, at a relative alike fate and past criminal activity the unofficial small groups of different orientation are more active formed. It takes place as a result of the direct, protracted enough personal relations between convict in the process of commonunication in the different spheres of activity. Negative moral experience, absence of positive aims can become a favourable underback for forming of negative microenvironment in a colony. For a successful management by an environment convict in correctional colonies necessary knowledge in relation to an origin and functioning of groups convict.
 • Item
  Міжнародні стандарти забезпечення прав підозрюваного в кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гузела, М. В.
  Досліджено питання правового статусу підозрюваного в кримінальному провадженні в контексті стандартів, закріплених у нормах міжнародно-правових актів, визнаних Україною. Оскільки чинний Кримінальний процесуальний кодекс України закріплює підозрюваного як єдиного суб’єкта кримінального провадження, щодо якого провадиться кримінальне переслідування на стадії досудового розслідування, то, враховуючи приорітет положень міжнародно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, над нормами національного кримінального процесуального законодавства, предметом ретельного наукового аналізу постає проблема забезпечення прав підозрюваного на основі міжнародних стандартів. Визначено, що забезпечення прав підозрюваного в контексті міжнародних стандартів регламентується нормами міжнародно-правових актів, які, зокрема, містять основні ознаки підозри, а також гарантії існування необхідного мінімального об’єму процесуальних прав підозрюваного, що становлять його процесуальний статус. В статье исследуется вопрос правового статуса подозреваемого в уголовном процессе в контексте стандартов, закрепленных в нормах международно-правовых актов, признанных Украиной. Поскольку действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины закрепляет подозреваемого как единого субъекта уголовного производства, в отношении которого осуществляется уголовное преследование на стадии досудебного расследования, то, учитывая приоритет положений международно-правовых актов, ратифицированных Верховной Радой Украины, над нормами национального уголовного процессуального законодательства, предметом тщательного научного анализа является проблема обеспечения прав подозреваемого на основе международных стандартов. Определено, что обеспечение прав подозреваемого в контексте международных стандартов регламентируется нормами международно-правовых актов, которые, в частности, содержат основные признаки подозрения, а также гарантии существования необходимого минимального объема процессуальных прав подозреваемого, составляющих его процессуальный статус. The article examines the legal status of suspects in criminal proceedings in the context of the standards laid down in the rules of international legal acts recognized by Ukraine. Since the current Criminal Procedure Code of Ukraine establishes the suspect as the sole subject of criminal proceedings in respect of which the prosecution is made under preliminary investigation, given the priority provisions of international instruments ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine on criminal procedural rules of national law, subject thorough scientific analysis raises the problem of the rights of the suspect based on international standards. Determined that the rights of the suspect in the context of international standards regulated by norms of international instruments that contain suspected basic features and safeguards the existence of the required minimum amount of procedural rights of suspected constituting its procedural status.
 • Item
  Контроль та нагляд за виконанням судових рішень установами виконання покарань в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гнот, Х. Я.
  Розглянуто сутність, класифікацію та значення контролю за діяльністю установ виконання покарань, досліджено проблему співвідношення контролю і нагляду, розкрито особливості прокурорського нагляду за додержанням законів в установах виконання покарань під час виконання судових рішень у кримінальних справах, відзначено роль інститутів громадянського суспільства у пенітенціарній діяльності держави. В статье рассматривается сущность, классификация и значение контроля за деятельностью учреждений исполнения наказаний, исследуется проблема соотношения контроля и надзора, раскрываются особенности прокурорского надзора за соблюдением законов в учреждениях исполнения наказаний при исполнении судебных решений в уголовных делах, отмечена роль институтов гражданского общества в пенитенциарной деятельности государства. The article presents the content, classification and meaning of the control over the activities of penitentiary institutions, examines the problem of the relation of control and supervision, considers the specific features of procurator’s supervision over law compliance in penitentiary institutions in the execution of judicial decisions in criminal cases, highlighted the role of civil society institutions in penitentiary government action.
 • Item
  Принцип незалежності судового експерта: аналіз законодавства України у сфері судово-експертної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бараняк, В. М.
  Проведено порівняльний аналіз Закону України “Про судову експертизу” та проекту Закону України “Про судово-експертну діяльність” щодо забезпечення принципу незалежності судового експерта. В статье проведенный сравнительный анализ Закона Украины “О судебной экспертизе” и проекта Закона Украины “О судебно-экспертной деятельности” относительно обеспечения принципа независимости судебного эксперта. In the article the comparative analysis of Law of Ukraine “About judicial examination” and project of Law of Ukraine “About judicialexamination activity” is conducted in relation to providing of principle of independence of judicial expert.
 • Item
  Аграрне питання як фактор правової політики українських державних формацій (1917–1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Терлюк, І. Я.
  Аграрне питання в українських національних державних формаціях 1917–1921 рр. досліджено як перебіг законодавчого забезпечення розподілу та перерозподілу землі. Наголошено на тому, що фактор аграрного питання у революційній Україні, що започаткував національне земельне законодавство, був не лише каталізатором активізації правової політики українських урядів, але й значною мірою визначав успіх українців у розбудові власної національної державності. Аграрный вопрос в украинских национальных государственных формациях 1917–1921 гг. исследуется как ход законодательного обеспечения распределения и перераспределения земли. Подчеркивается, что фактор аграрного вопроса в революционной Украине, с которым повязывается начало национального земельного законодательства, стал не только катализатором активизации правовой политики украинских правительств, но и в значительной степени определял успех украинцев в развитии собственной национальной государственности. The agrarian question in Ukrainian national state formations of 1917–1921 is studied as a course of legislative support distribution and redistribution of land. It is noted that the factor of revolutionary agrarian question in Ukraine that initiated the national land law, was not only the catalyst activation legal policies of Ukrainian government, but also largely determines the success of the Ukrainians in building their own national state.
 • Item
  Обмін населенням при врегулюванні післявоєнних кордонів Української РСР (за підсумками Другої світової війни 1939–1945 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Макарчук, В. С.
  Розглянуто міжнародно-правові домовленості періоду Другої світової війни про обмін населенням між Українською РСР у складі Союзу РСР та нацистською Німеччиною, Румунією, Польщею та Чехословаччиною, а також їх безпосередню реалізацію. Рассматриваются международно-правовые договоренности периода Второй мировой войны об обмене населением между Украинской ССР в составе Союза ССР и нацистской Германией, Румынией, Польшей и Чехословакией, а также их непосредственная реализация. The article studies the international legal agreements of the period of World War II on exchange of population between Ukrainian SSR as the part of USSR and Nazi Germany, Romania, Poland and Czechoslovakia and their direct implementation.
 • Item
  Основні етапи формування, становлення і розвитку політико-правових поглядів В’ячеслава Липинського про державу і право
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Граб, С. О.
  Проаналізовано певні етапи формування, становлення і розвитку політико-правових поглядів В. Липинського. Особливу увагу звернено на дослідження його праць, у яких мислитель закликає українців до єдності, соборності та свято берегти свої землі та їхню територіальну цілісність. Проанализированы определенные этапы формирования, становления и развития политико-правовых взглядов В. Липинського. Особое внимание уделено исследованию его работ, в которых мыслитель призывает украинцев к единству, соборности и свято хранить свои земли и их территориальную целостность. Analaized certain stages of formation and development of political and legal views of V. Lipinskі. Particular attention is paid to research his works, in which Ukrainian thinker calls for unity, catholicity and justly preserve their land and their territorial integrity.
 • Item
  Правове регулювання охорони рослинного та тваринного світу України крізь призму адаптації вітчизняного законодавства до права ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Тарнавська, М. І.
  Проаналізовано окремі аспекти адаптації норм вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. Зосереджено увагу на нормах окремих законодавчих актів, що характеризуються частковою відповідністю до Директив ЄС у сфері охорони довкілля. Констатовано, що труднощі у застосуванні вказаних норм виникають не стільки через їхню нечіткість чи інші дефекти законодавчої техніки, а, передусім, через відсутність усвідомлення правозастосовцем важливості таких екологічних проблем як збереження середовищ існування окремих видів флори та фауни. В статье анализируются отдельные вопросы адаптации норм отечественного законодательства к законодательству ЕС. Внимание сосредоточено на нормах отдельных законодательных актов, что характеризируются как частично соответствующие Директивам ЕС в сфере охраны окружающей среды. Констатируется, что трудности в правоприменении возникают не столько из-за нечеткости норм или иных дефектов законодательной техники, а, в первую очередь, из-за отсутствия осознания правоприменителем таких экологических проблем как сохранение среды обитания отдельных видов флоры и фауны. This article examines some aspects of adaptation norms of national legislation with EU legislation. The emphasis on the provisions of some legislative acts, characterized by the partial compliance with the EU directives on environmental protection. It notes that the difficulties in applying these rules arise not so much because of lack of clarity or other defects legislative techniques and, primarily, due to lack of awareness of the importance of environmental issues like conservation of habitats of certain species of flora.