Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – 172 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 36
 • Item
  Самоосвітня діяльність – ефективний чинник професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства у ВНЗ I–II рівнів акредитації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Капран, Світлана
  Проаналізовано проблеми самоосвітньої діяльності майбутніх організаторів діловодства у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації, розкрито сутність поняття «самоосвітня діяльність». Осуществлен анализ проблемы самообразовательной деятельности будущих организаторов делопроизводства в высших учебных заведениях І–ІІ уровней аккредитации, раскрыта сущность понятия «самообразовательная деятельность». The analysis of problem of self-educational activity of future organizers of office work is carried out in higher educational establishments of І–ІІ levels of accreditation, essence of concept «self-educational activity» is exposed.
 • Item
  Характеристика складових концепції підготовки магістрів за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» у НУБІП України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гуменюк, Галина; Сілонова, Наталія; Тавлуй, Інна
  Проаналізовано складові концепції підготовки магістрів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». Концептуальна основа підготовки магістрів полягає у поєднанні управління якістю, стандартизації та сертифікації, які визначають проблематику та практичне застосування магістерської роботи і, в результаті її виконання, містять інноваційний елемент. Пронализировано составляющие концепции подготовки магистров специальности «Качество, стандартизация и сертификация». Концептуальная основа подготовки магистров заключается в сочетании управления качеством, стандартизации и сертификации, которые определяют проблематику и практическое применение магистерской работы и, в результате ее выполнения, содержат инновационный элемент. In article analysed the conception constituents of preparation of master's degrees of speciality is conducted «Quality, standardization and certification». Conceptual basis of preparation of master's degrees consists in combination of quality management, standardizations, certifications that determine range of problems and practical application of master's degree work and as a result of her implementation contain an innovative element.
 • Item
  Комплексна методика оцінки термічних параметрів дії вогневого навантаження на огороджувальні конструктивні елементи житлових приміщень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Прохоренко, Сергій; Данкевич, Ірина; Шналь, Тарас; Кашпор, Катерина
  Розроблено та практично апробовано елементи методики контактної та безконтактної оцінки термічних параметрів дії вогневого навантаження на огороджувальні конструктивні елементижитлових приміщень, з метою чого здійснено числове симулювання модельного експерименту, а також проведено практичну (експериментальну) апробацію модельних припущень (на кількох комплектах апаратного забезпечення та в межах дев’яти експериментів). Разработано и практически апробировано элементы методики контактной и бесконтактной оценки термических параметров действия огневой нагрузки на ограждающие конструктивные элементыжилых помещений, для чего осуществлено численное симулирование модельного эксперимента, а также проведено практическую (экспериментальную) апробацию модельных предположений (на нескольких комплектах аппаратного обеспечения и в пределах девяти экспериментов). It is developed and practically approved elements of method of contact and noncontact estimation of thermal parameters of action of the fire loading on the non-load-bearing structural elements of housings apartments, with a purpose what the numeral simulation of model experiment is carried out, and also practical (experimental) approbation of model suppositions is conducted (on a few complete sets of the vehicle providing and within the limits of nine experiments).