Держава та армія. – 2006. – №571

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить дванадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск містить матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Збройні сили України: історія та сучасність” (секції з історії військової справи, озброєння Збройних сил від давніх часів до завершення Української національної революції 1917–1921 рр.).

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 571 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 315 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Інтерновані частини УГА в Чехословаччині: надії та реалії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Виздрик, В. С.
  Досліджено перебування українських вояків на території Чехословаччини після поразки національно-визвольного руху 1917–1921 рр. Звернуто увагу на моральний та матеріальний чинники, що вплинули на становище інтернованих частин УГА в еміграції. Reported the staying of ukrainian troopers, who came at the Czechoslovakian territory after loose of national revolution at 1917–1921. Put attention at moral and material agent who influenced on staying of troopers “УГА “ in emigration.
 • Item
  Народний рух опору проти більшовизації України у 1918–1922 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Пулим, О. В.; Томюк, І. М.
  Висвітлено боротьбу найвідоміших українських повстанських загонів проти більшовицької диктатури на території України у 1918–1922 рр. The struggle of the Ukrainian rebel troops on the Ukrainian territory against the bolshevik dictator ship in 1918–1922 is described in this article.
 • Item
  Армія Української Народної Республіки напередодні та на початковому етапі польсько-російської війни (грудень 1919 − травень 1920 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Рудь, М. С.
  Досліджено становлення Армії Української Народної Республіки на останньому етапі національно-визвольних змагань українського народу. Висвітлено процес реформування Збройних сил УНР напередодні та на початковому етапі польсько-російської війни 1920 року, показано роль військово-політичного керівництва держави у створенні та розбудові національних військових формувань. The formation of the Army of the People’s Republic of Ukraine at the last phase of national-liberation struggle of Ukrainian nation is studied. The work shows the process of reforming of the Armed Forces of the People’s Republic of Ukraine before and during the first stage of the Polish − Soviet War of 1920, demonstrates the role of the military – political leaders of the country in the formation and building up the national military forces.
 • Item
  Розробка стратегічних військових операцій об’єднаних українських армій 15–30 липня 1919 р.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Скорич, Л. В.
  Узагальнено дискусії командування Галицької і Наддніпрянської армій щодо розробки Київської та Одеської наступальних операцій у липні 1919 р. Проаналізовано військово-історичні студії Миколи Капустянського, Василя Кучабського, Осипа Дольницького, сучасні публікації, в яких показано передумови та наслідки наступу об’єднаних військ на Київ. The article summarizes’ discussions devoted to the scholarly analysis of the Kyiv and Odessa often live operations, designed by the commander – in – chief (?) of UNA and UNP Armies. The article gives an overview of the studies by M. Kapustyansky, V. Kuchabsky, O. Dolnytsky, contemporary scholarly, work’s; dealing with pre – conditions and consenrences of the offensive of the offensive of the united troops on Kyiv.
 • Item
  Роль Гетьмана П. Скоропадського у розбудові незалежної Української держави (військово-політичний аналіз)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Дурач, В. М.
  Розглянуто військово-політичні аспекти діяльності гетьмана П. Скоропадського у період існування гетьманату на Україні (1918 рік). З позицій сьогодення оцінюються здобутки і прорахунки його як глави Української держави, зокрема у військовій сфері, зміцненні національної безпеки. In the article are examined military-political aspects of activity of hetman P.Skoropadsky in a period existence of Hetman’s government on Ukraine (1918 year). From positions of the present achievements and miscalculations of him as Ukrainian country’s leaders are estimated, in particular in a military sphere, strengthening of national safety.
 • Item
  Деякі аспекти бойового застосування панцирних потягів українськими збройними формуваннями у 1917–1920 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іллічов, С. Г.
  Досліджено базу та передумови формування панцирних потягів в українських збройних формуваннях у 1917–1920 рр. Розглянуто деякі приклади бойового застосування панцирних потягів. The base and condition for forming armored trains in Ukrainian Armed Forces in 1917–1920 is investigated. Some examples of battle using of armored trains is analyzed.
 • Item
  Служба капеланства в Галицькій Армії (1918–1919)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Забзалюк, Д. Є.
  Проаналізовано організацію духовної опіки над старшинами та стрільцями Галицької армії. The article deals with the religious support that was provided to soldiers and officers in the Ukrainian Galician Army.
 • Item
  Правові основи соціального захисту військовослужбовців Західноукраїнської Народної Республіки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Стукаліна, Н. Т.
  Розглянуто проблеми соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Проаналізовано нормативно-правові акти уряду Західноукраїнської Народної Республіки щодо соціально-економічного та правового захисту вояків Галицької Армії. It deals with the problems of servicemen and their family’s social protection; the statenormative acts of The People’s West Ukrainian Republic government, concerning socialeconomical and rightful protection of the Galician Army servicemen.
 • Item
  Акт злуки Західно-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки – перший крок до створення єдиної самостійної Української держави
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Зінкевич, Ю. І.
  Розглянуто історію боротьби за єдність і державність українського народу, яка знайшла своє втілення в Акті злуки Західно-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки, причини та події, що перешкоджали цьому. In the present diploma paper there was considered the history of the fight for the unity and independence of Ukrainian nation which resueted in Act of Unity of Westeru-Ukr. National Republic with Ukr. National Republic. There were also discussed the causes and events that prevented the creation of the Unity.
 • Item
  Формування Українського партизансько-повстанського штабу як координатора антибільшовицької боротьби у 1921 р.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Плазова, Т. І.
  Висвітлено процес формування Українського партизансько-повстанського штабу − органу управління партизанським та повстанським рухом в більшовицькій Україні в період перебування Українського уряду в еміграції на території Польщі. Особливу увагу приділено структурі Штабу та завданням, які виконували ці відділи. The process of formation of Ukrainian Partisan-Insurgency Staff − the body of partisan and insurgent movement in Bolshevik Ukraine during exile of Ukrainian Government in Poland is elucidated in this work. The high attention is paid to the structure of Staff and the fulfilled tasks of its sections.
 • Item
  Причини поразки Армії УНР у війні з російсько-більшовицькими військами 1917–1918 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Томюк, І. М.; Кутовой, В. А.
  Розглядається досвід державного та військового керівництва УНР в умовах українсько-більшовицьких відносин у контексті Української національно-демократичної революції в листопаді 1917 – березні 1918 рр. The experience of the UPR state and military management under the Ukrainian-Bolshevist relations in contact with the Ukrainian national-democratic revolution during the period between november 1917–march 1918 is considered.
 • Item
  Становлення національної вишкільної та виховної роботи у військах у період Гетьманату
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Кривизюк, Л. П.
  Розглядається становлення системи військового вишколу та виховання в українській Армії в період Гетьманату. Основну увагу приділено роботі вищих державних і військових структур з налагодження формування національних військових кадрів та їх ідейно-патріотичного виховання, створення системи військової освіти. This article discusses the problems and issues faced by the Ukraine, during the Hetman period, in establishing a system of military education and training in order to create a standing army. It focuses on the work of the relevant military and governmental authorities at the time in creating a national military establishment and its patriotic formation in the context of building up a system of military education.
 • Item
  Українські військовополонені в таборах Німеччини: фінансово-господарська і культурно-освітня діяльність (1914–1918 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Саєвич, Й. Й.
  Проаналізовано фінансово-господарську і культурно-освітню діяльність, побут військовополонених українців у таборах Німеччини під час Першої світової війни. The article deals with the financial-ekonomic activities and everyday life of the Ukrainian war prisoners in Germany camps during the First World War.
 • Item
  Військово-організаційна діяльність Дмитра Паліїва у 1914–1920 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Медвідь, О. В.
  Простежено процес формування суспільно-політичних поглядів Д. Паліїва на тлі соціально-економічного і політичного життя Східної Галичини початку ХХ ст., висвітлено його участь у бойових операціях Першої світової війни, військово-організаційну діяльність у період становлення Збройних сил ЗУНР і УНР 1918 – 1920 рр. In this article observes the process of the formation social and political views of D. Paliiva on the background of the social, economic and political life of the Western Ukraine in the first half of the XX century. The author describes his participation in the military actions during the Word War I, military activity during the period of the formation of Armed Forces WURP and UPR, 1918 – 1920.
 • Item
  Українські військові з’їзди за доби Центральної Ради: агітаційно-пропагандистський аспект
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Мазіпчук, П. Д.
  Розглядаються військові з’їзди як масові заходи агітаційно-пропагандистської роботи українських військових організацій за доби Центральної Ради. Army congresses as mass actions of agitation-and-propaganda activity of the Ukrainian military organizations of the Central Rada period are considered in article.
 • Item
  Другий Зимовий похід Армії Української Народної Республіки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Тарабан, В. М.; Голик, М. М.
  Розглядається організація та проведення Другого Зимового походу частини військ Української Народної Республіки з метою відновлення української державності. In this article is considered organization and conducting of Second Winter Campaign of Ukrainian People’s Republic’s army, which aim was an rehabilitation of Ukrainian independence.
 • Item
  Дані матеріалів судового процесу генерала М. Тарнавського про матеріально-технічний стан Української Галицької Армії восени 1919 року
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Бойко, В. П.
  На нововідкритих матеріалах висвітлюються дані стосовно матеріально-технічного стану Української Галицької Армії восени 1919 року. It deals with the problems of weapons of the Ukrainian Galician Army in autumn of 1919.
 • Item
  Польські військові формування на території УНР у 1917–1918 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гудь, Б. В.
  Досліджено діяльність польських військових формувань на території Української народної республіки у 1917–1918 рр. The activity of Polish Arms on territory of Ukrainian republic in 1917–1918 is investigated.
 • Item
  Спроби організації військової підготовки молоді м. Рівне у 1917 р.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Дем’янюк, О. Й.
  Досліджено процес створення та діяльності Рівненського військово-спортивного комітету у 1917 році. Здійснено спробу вивчення ефективності діяльності курсів допризовної підготовки молоді, створених при Рівненському реальному училищі. In 1917 the establishing and activity process of Rivne military sport committee was explored. There was an attempt to learn an activity effectiveness of pre-draft training courses for youth founded by Rivne real college.
 • Item
  Sytuacja w Galicji Wschodniej w 1918 r. wedlug relacji prasy polskiej w zaborze pruskim
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Figura, M.
  Досліджено інформаційну діяльність польської преси на території, що входила до складу Німеччини. The activity of O.K. Antonov’s Design Bureau in construction of medium and heavy military transport airplanes in 50-80 years of XX century is investigated.