Теорія і практика будівництва. – 2004. – №520

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”. Призначений для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі будівництва.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 520 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор М. А. Саницький. – 220 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 520
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 520
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Визначення аеродинамічних коефіцієнтів вентиляційних отворів промислового будинку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Юркевич, Ю. С.; Жуковський, С. С.; Желих, В. М.
  Наведені результати аеродинамічних досліджень моделі промислового будинку при різних кутах натікання повітряного потоку на неї. Виявлені місця ймовірного розміщення отворів природної витікальної вентиляції (аерації) і величини їх аеро-динамічних коефіцієнтів. Результати досліджень можна використати під час проектування систем вентиляції подібних промислових будинків. In this article the results of industrial building model aerodynamic investigations at different air flow angle are presented. Places of probale holes situation of natural exhaust ventilation (aeration) and its aerodynamic coefficients are determined. The results of investigations can be used at designing of similar industrial buildings ventilation system.
 • Item
  Ефективність реконструкції систем мікроклімату пташників під час їх експлуатації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Макаревич, Т. Т.; Гавриляк, А. С.
  Наведені результати наукових досліджень та дослідно-проектних і натурних робіт авторів з метою зменшення енергетичних ресурсів під час експлуатації пташників та підвищення ефективності роботи систем мікроклімату птахівничих підприємств. Подані рекомендації ефективної реконструкції діючих птахівничих будівель-моноблоків з клітковим утриманням птиці. Results of scientific investigations, practical activity anole visual observations are given in this article. The main purpose of it is to decrease power resources during the period of exploitation of poultry farms and to increase the efficacy of microcirculation systems of poultry industry. Recommendations of effective reconstruction of modern structures of poultry-farms and monoblocks of cage holding of poultry are considerated here.
 • Item
  Кондуктометричні вимірювання під час досліджень вентиляції приміщень на гідромоделях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Щербатюк, Б. І.; Звягін, В. М.
  Розглянуто застосування кондуктометричного методу для вимірювання концент- рацій водяних розчинів солей при гідравлічному моделюванні вентиляції приміщень. Розроблено вимірювальний перетворювач із занурювальною електролітичною коміркою, який дозволяє перетворювати опір комірки в напругу постійного струму і проводити її реєстрацію. Наведено результати досліджень кондуктометричного пристрою та його характеристики. Questions of application conductivity a method for measurement of concentration of substances are considered at hydraulic modeling ventilation of premises. The measuring converter with electrolytic a cell which allows to transform the measured resistance of a cell to a voltage of a direct current is developed. Results of researches developed conductivity devices and his characteristics are resulted.
 • Item
  Дослідження вогнестійкості металевих елементів, захищених гіпсокартонними листами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Пелех, А. Б.; Демчина, Б. Г.; Світий, Р. М.; Фіцик, В. С.
  Наведені результати випробувань на вогнестійкість металевих зразків, захищених гіпсокатонними листами. Зроблені висновки щодо використання гіпсокартону для захисту металевих конструкцій від дії високих температур під час пожежі. There are given results of fire resistance research of metal samples protected with gypsum boards. The conclusion is made up about using gypsum boards to protect metal structures from high temperatures during fire.
 • Item
  Підсилення фундаментів залізобетонними буронабивними мікропалями під час реконструкції будинків в умовах суцільної забудови
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Ониськів, Б. М.; Демчина, Б. Г.; Сорока, Я. В.; Канюк, В. М.
  Розроблено ефективний метод підсилення фундаментів існуючого будинку № 30 по вул. Котляревського в м. Львові в умовах суцільної забудови з використанням буро- набивних залізобетонних мікропаль під час його реконструкції. The effective method of strengthening of foundations of existent building № 30 on the Kotlyarevskogo street, Lviv, is developed in the conditions of continuous building with the use of boring drilling and stuffing of reinforced concrete micropiles at its reconstruction.
 • Item
  Концепція застосування модифікованих композиційних цементів у будівельному виробництві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Соболь, Х. С.
  Показана можливість використання мінеральних додатків різної природи актив- ності для одержання композиційних цементів, модифікованих хімічними додатками, в будівельному виробництві. The possibility of utilization of active mineral additives of different nature activity for obtaining composite cements, modified chemical admixtures, in construction industry has been shown.
 • Item
  Течія водних розчинів метаупону між неспіввісними циліндрами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Чернюк, В. В.; Піцишин, Б. С.; Малиш, Б. А.
  Описані результати експериментальних досліджень впливу неспіввісності циліндрів, внутрішній з яких обертається у водному розчині метаупону, на значення середнього дотичного напруження на його стінці. In the article the resultes of experimental researches of influence of a non-axiality of two cylindres, from which the internal one is gyrated in metaupon water solution, on the average shearing stress on it’s wall are indicated.
 • Item
  Оптимізація рецептурно-технологічних параметрів бетону для виробів дорожнього призначення на основі модифікованих композиційних цементів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Солодкий, С. Й.; Русин, Р. М.; Томецька, С. І.
  На основі розв’язання задачі нелінійного програмування оптимізовані рецеп- турно-технологічні параметри бетону, який використовується для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів у заводських умовах за критерієм міцності. Показ- ники міцності бетону визначаються після тепловологісної обробки у віці 2 і 28 діб. On the basis of decision of task of the nonlinear programing the optimized compounding-technological parameters of concrete which is used for making of concrete and reinforced concrete wares in factory terms after the criterion of durability. The indexes of durability of concrete are determined after thermal-humidity treatment in age 2 and 28 days.
 • Item
  Проблема економічності несучих металоконструкцій перекрить та покрить
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гоголь, М. В.
  Розглянуто проблему економічності несучих металоконструкцій перекрить та покрить. Показано, що цьому критерію відповідає балко-ферма. In the paper the problem of ekonomic efficiency of metal structures is solved. Some methods of stress regulation are decribed. It is chowu, fhat a Beam-fаrm anwers this criterion.
 • Item
  Досвід використання хімічних добавок у вібропресованих бетонах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Каганов, В. О.; Назаревич, Б. Л.; Кобів, М. В.
  Описано досвід використання хімічних добавок нового покоління при індустріальному виробництві вібропресованих бетонів. New generation chemical additives use experience is presented for pressvibrated concre- te production.
 • Item
  Стійкість позацентрово-стиснутого стрижня,підсиленого збільшенням перерізу елементом із сталі підвищеної міцності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Котів, М. В.; Більський, М. Р.
  Описана методика розрахунку в пружно-пластичній стадії роботи стійкості позацентрово-стиснутого сталевого стрижня прямокутного поперечного перерізу, підсиленого елементом із сталі підвищеної міцності. The article deals with the methodology of determining the eritirial load in eccentrically compressed steel stems, intensifieds unter loading, The charts showing the dependence of coefficiente that reflect the reducing of load capacidy.
 • Item
  Способи з'єднання полімерних труб
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мацієвська, О. О.
  Наведено класифікацію способів з’єднання полімерних труб. Зокрема описано способи виконання з’єднань: розтрубних за допомогою ущільнювальних кілець, клейових за допомо- гою торцевого та розтрубного зварювання, фланцевих, електрозварювальних, різьбових. In this article classification of methods of connecting of polymeric pipes is presented. Methods of connecting, such as ring seal joint, adhesive joint, collar and end-face welding, flanged, electric welded and screwed joint, are described.
 • Item
  Нагрівання природного газу за допомогою енергнтичного роздільника на діючій газорозподільній станції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Савченко, О. О.; Балінський, І. С.
  Встановлена аналітична залежність між значеннями критичної температури та температури на вході в газорозподільну станцію під час дроселювання. Визначено тепловий баланс енергетичного розділення природного газу. Analytic dependence between values of critical temperature and natural gas temperature on entrance in to the gas-distributive installation at its throttling has been determined. Heating balance of the natural gas’s energy separation was determinated.
 • Item
  Врахування деформацій верхнього поясу під час розрахунку комбінованої металодерев'яної ферми
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Пенцак, А. Я.
  Наведені результати гідравлічних досліджень фільтрування на моделі адсорбера з клиноптилолітовим завантаженням. The results of experimental researches of the filtration process on the model of adsorber with clinoptilolies load are presented.
 • Item
  Порівняння розрахунку пропускної здатності безнапірних труб за різними методиками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Орел, В. І.
  Наведений порівняльний розрахунок пропускної здатності безнапірних труб за різними методиками. Надається перевага формулі (18) з огляду на повний діапазон зміни наповнення труби h/d від 0 до 1. In paper the comparative computation of carrying capacity of gravity flow tubes on different procedures is presented. Gives preferences to the formula (18) proceed from full range of change of filling of tube h/d from 0 up to 1.
 • Item
  Математична модель просочування бруса круглого перерізу антикорозійною рідиною
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Лучко, Й. Й.; Парнета, Б. З.
  Досліджуємо загальний випадок двовимірної нестаціонарної задачі просочування залізобетонного суцільного циліндричного бруса антикорозійною рідиною з метою підвищення міцності та корозійної стійкості бетону. У результаті розв’язання задачі запропоновано режим просочування суцільного циліндричного бруса антикорозійною рідиною залежно від глибини просочення виробу в часі, а також визначено час закінчення просочування. As a result of problem solution, the regime of saturation is proposed for even cylinder bar by anticorrosion liquid depending on saturation depth. Necessary time of saturation is determined. Application of the investigation results allows to increase duration, strength and corrosion duration of concrete and reinforced concrete cylinder bars. Dependence between time and saturation level is comfortable for practical use and discloses over consumption of saturation liquid.
 • Item
  Вплив добавок йоду й нафталіну на в'язкість і поверхневий натяг розплаву сірки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мовчан, М. І.; Бігун, Г. Г.
  Наведено результати досліджень впливу добавок йоду й нафталіну на фізико- хімічні показники розплаву сірки: в’язкість і поверхневий натяг. This article presents the research results of the influence of iodine and naphthalene additives on physiochemical characteristics of sulfur melt – viscosity and interfacial tension.
 • Item
  Вплив випаровування води з окремих ділянок поверхні призматичних зразків із ЦПР на їх міцність та схему руйнування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Лівша, Р. Я.; Томецька, С. І.
  Описані результати дослідження випаровування, усадки і міцнісних характе- ристик зразків з відкритими під час твердіння характерними ділянками на їх поверхні: біля ребер, біля кутів і посередині граней. The results of samples evaporation, shrinkage and durabilities with open during time of hardened characteristic sites of their surface: near edges, in the middle of sides and in corners were described