Держава та армія. – 2006. – №555

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35966

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії. України та її державності і національним Збройним силам. Виходить у двадцять третій раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 555 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 156 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 27
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 555
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 555
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль викладання історії у процесі формування громадянських якостей у студентської молоді
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Вербицька, П. В.
  Функціонування демократії та правової держави залежить від грамотних, освічених громадян, котрі мають доступ до широкого спектра інформації, що дає змогу їм брати активну участь у житті суспільства, приймаючи усвідомлені та відповідальні рішення. Усі складові освітньо-виховної системи відіграють важливу роль у процесі формування громадянських якостей молоді. Але саме курси історії поряд з іншими дисциплінами суспільно-гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі мають значний потенціал у справі підготовки студентів до відповідального і усвідомленого життя і діяльності в демократичній і правовій державі, громадянському суспільстві. Functioning of democracy and law state depend on educated citizens, who have access to wide range of information. It let them to participate actively in social life, making responsible decisions. All integral parts of educational system are crucial in the process of the formation of youth civic competences. But it is the History along with other social-humanitarian courses in higher educational establishment have significant potential in the getting students prepared for responsible participation in the democratic and law state, civic society.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ідея утворення Холмської губернії та українська громадсько-політична думка Галичини (1909–1912 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Захарчин, Н. Г.
  Досліджується позиція української громадськості Галичини стосовно ідеї виділення Холмщини і Підляшшя з Польщі. Усвідомлюючи реальну загрозу полонізації та русифікації українців Холмщини і Підляшшя, українські діячі у своїй більшості виступали за підтримку законопроекту щодо створення Холмської губернії. The position of Ukrainian community of Halychyna concerning the idea of separation the territories of Kholmshcyna and Pidliashshia from Polish Kingdom (tsarstva) is being investigated in the article. Being aware of real threat of polonization and russification of Ukrainians of the territories of Kholmshcyna and Pidliashshia the majority of Ukrainian statesmen continuonusly supported the legislation regarding the creation of Kholm Province.
 • Thumbnail Image
  Item
  Від поліції до армії: до питання становлення хорватських збройних сил (1990–1991)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Нагірний, М. З.
  Розглянуто умови виникнення і становлення збройних сил Республіки Хорватія на етапі її конституювання від федеральної одиниці до союзної держави. The present work considers the conditions of organization and establishment of Croatia’s armed forces during the period of its development from federal unit to an independent state.
 • Thumbnail Image
  Item
  Антиінтервенційні виступи громадськості та студентський рух у Чехословаччині в серпні 1968 – 1969 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Новак-Каляєва, Л. М.
  Досліджено громадський рух, який виник у Чехословаччині в результаті інтервенції військ Організації Варшавського Договору та радянської військової присутності в серпні 1968–1969 рр. The article is devoted to the research of civil movement which arose up in Czechoslovakia as a result of intervention of troops of Organization of Warsaw Agreement and soviet military presence in August 1968 -1969.
 • Thumbnail Image
  Item
  Карпатсько-дуклінська операція Червоної армії в період Другої світової війни та деякі проблеми, що виникли під час її підготовки та проведення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Рєпін, І. В.
  Висвітлено проблеми підготовки та проведення Червоною армією Карпатсько- Дуклінської операції в часи Другої світової війни, її значущість для сучасних Збройних сил України. Illumination of some problems of preparation and leadthroughs by the Red army of Karpatsko-Duklynskoy operations in times the second world war. Its meaningfulness for modern Military Powers of Ukraine.
 • Thumbnail Image
  Item
  Збройна боротьба УПА-Північ проти більшовицьких загарбників весною 1944 р.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Нікітчук, О. Я.
  Проаналізовано збройну боротьбу УПА-Північ проти більшовицьких загарбників весною 1944 р. на теренах, які були захоплені радянськими військами. The article analyzed the armed struggle of UUA-North (Ukrainian Uprising Army} against Bolshevik invaders in spring 1944 on the lands captured by soviet troops.
 • Thumbnail Image
  Item
  Еволюція стосунків українського націоналістичного руху та Німеччини на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Барановська, Н. М.
  Досліджено розвиток стосунків українського націоналістичного руху та Німеччини у 1939–1941 рр. та намагання ОУН використати обставини на користь боротьби за самостійну Українську державу. In this article researched development of relations between Ukrainian national movement and Germany in 1939-1941 and OUN attempts to use circumstances on benefit of struggle for independent Ukrainian State.
 • Thumbnail Image
  Item
  Радянсько-фінляндська війна 1939–1940 рр. та особливості її відображення в сучасній російській історіографії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гетьманчук, М. П.
  Досліджуються особливості висвітлення історії радянсько-фінляндської війни 1939–1940 рр. у працях російських істориків кінця ХХ – початку ХХІ ст. Показано ставлення російських дослідників до раніше замовчуваних і фальсифікованих сталінським тоталітарним режимом сторінок радянсько-фінляндського збройного протистояння на початковому етапі Другої світової війни. The peculiarities of highlighting the history of Soviet-Finlandian War are researched in the works of XX c. and of the beginning of the XXI c. The attitude of Russian researchers to the previously silenced and falsified by the Stalin totalitarian regime history pages of the Soviet-Finlandian weapon opposing on the beginning stage of the WW II is depicted.