Держава та армія. – 2006. – №555

Permanent URI for this collection

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії. України та її державності і національним Збройним силам. Виходить у двадцять третій раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 555 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 156 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 555
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 555
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Роль викладання історії у процесі формування громадянських якостей у студентської молоді
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Вербицька, П. В.
  Функціонування демократії та правової держави залежить від грамотних, освічених громадян, котрі мають доступ до широкого спектра інформації, що дає змогу їм брати активну участь у житті суспільства, приймаючи усвідомлені та відповідальні рішення. Усі складові освітньо-виховної системи відіграють важливу роль у процесі формування громадянських якостей молоді. Але саме курси історії поряд з іншими дисциплінами суспільно-гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі мають значний потенціал у справі підготовки студентів до відповідального і усвідомленого життя і діяльності в демократичній і правовій державі, громадянському суспільстві. Functioning of democracy and law state depend on educated citizens, who have access to wide range of information. It let them to participate actively in social life, making responsible decisions. All integral parts of educational system are crucial in the process of the formation of youth civic competences. But it is the History along with other social-humanitarian courses in higher educational establishment have significant potential in the getting students prepared for responsible participation in the democratic and law state, civic society.
 • Item
  Ідея утворення Холмської губернії та українська громадсько-політична думка Галичини (1909–1912 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Захарчин, Н. Г.
  Досліджується позиція української громадськості Галичини стосовно ідеї виділення Холмщини і Підляшшя з Польщі. Усвідомлюючи реальну загрозу полонізації та русифікації українців Холмщини і Підляшшя, українські діячі у своїй більшості виступали за підтримку законопроекту щодо створення Холмської губернії. The position of Ukrainian community of Halychyna concerning the idea of separation the territories of Kholmshcyna and Pidliashshia from Polish Kingdom (tsarstva) is being investigated in the article. Being aware of real threat of polonization and russification of Ukrainians of the territories of Kholmshcyna and Pidliashshia the majority of Ukrainian statesmen continuonusly supported the legislation regarding the creation of Kholm Province.
 • Item
  Від поліції до армії: до питання становлення хорватських збройних сил (1990–1991)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Нагірний, М. З.
  Розглянуто умови виникнення і становлення збройних сил Республіки Хорватія на етапі її конституювання від федеральної одиниці до союзної держави. The present work considers the conditions of organization and establishment of Croatia’s armed forces during the period of its development from federal unit to an independent state.
 • Item
  Антиінтервенційні виступи громадськості та студентський рух у Чехословаччині в серпні 1968 – 1969 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Новак-Каляєва, Л. М.
  Досліджено громадський рух, який виник у Чехословаччині в результаті інтервенції військ Організації Варшавського Договору та радянської військової присутності в серпні 1968–1969 рр. The article is devoted to the research of civil movement which arose up in Czechoslovakia as a result of intervention of troops of Organization of Warsaw Agreement and soviet military presence in August 1968 -1969.
 • Item
  Карпатсько-дуклінська операція Червоної армії в період Другої світової війни та деякі проблеми, що виникли під час її підготовки та проведення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Рєпін, І. В.
  Висвітлено проблеми підготовки та проведення Червоною армією Карпатсько- Дуклінської операції в часи Другої світової війни, її значущість для сучасних Збройних сил України. Illumination of some problems of preparation and leadthroughs by the Red army of Karpatsko-Duklynskoy operations in times the second world war. Its meaningfulness for modern Military Powers of Ukraine.
 • Item
  Збройна боротьба УПА-Північ проти більшовицьких загарбників весною 1944 р.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Нікітчук, О. Я.
  Проаналізовано збройну боротьбу УПА-Північ проти більшовицьких загарбників весною 1944 р. на теренах, які були захоплені радянськими військами. The article analyzed the armed struggle of UUA-North (Ukrainian Uprising Army} against Bolshevik invaders in spring 1944 on the lands captured by soviet troops.
 • Item
  Еволюція стосунків українського націоналістичного руху та Німеччини на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Барановська, Н. М.
  Досліджено розвиток стосунків українського націоналістичного руху та Німеччини у 1939–1941 рр. та намагання ОУН використати обставини на користь боротьби за самостійну Українську державу. In this article researched development of relations between Ukrainian national movement and Germany in 1939-1941 and OUN attempts to use circumstances on benefit of struggle for independent Ukrainian State.
 • Item
  Радянсько-фінляндська війна 1939–1940 рр. та особливості її відображення в сучасній російській історіографії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гетьманчук, М. П.
  Досліджуються особливості висвітлення історії радянсько-фінляндської війни 1939–1940 рр. у працях російських істориків кінця ХХ – початку ХХІ ст. Показано ставлення російських дослідників до раніше замовчуваних і фальсифікованих сталінським тоталітарним режимом сторінок радянсько-фінляндського збройного протистояння на початковому етапі Другої світової війни. The peculiarities of highlighting the history of Soviet-Finlandian War are researched in the works of XX c. and of the beginning of the XXI c. The attitude of Russian researchers to the previously silenced and falsified by the Stalin totalitarian regime history pages of the Soviet-Finlandian weapon opposing on the beginning stage of the WW II is depicted.
 • Item
  Західноукраїнські землі у період підготовки та початку Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Яким, С. С.
  Використано документальні дані для розкриття радянсько-німецьких дипломатичних маневрів навколо Західної України. In this article deals origin on write sources of Soviet-German affairs around Western Ukrainian.
 • Item
  Всеволод Таїров та його літаки. Із історії вітчизняної авіаційної промисловості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Харук, А. І.
  Досліджено діяльність авіаційного конструкторського бюро Всеволода Таїрова в Києві у 1936–1941 рр. та основні зразки створених ним літаків. Activity design office of Vsevolod Tairov in Kyjiv in 1936-1941 and the main types of the airplanes created by it is investigated.
 • Item
  Особливості організаційної та виховної діяльності молодіжного товариства “Луг” в 30-х роках XX століття
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Виздрик, В. С.; Стасюк, І. М.
  Розглянуто організаційну та виховну діяльність молодіжного товариства “Луг”. Досліджено умови роботи за новим статутом і вплив на організацію різних політичних партій. Observes the organizational and breeding activity of youth association “Lug” is considered. The conditions of working by the new statute and his influence or organization of different political forces in investigated.
 • Item
  Зовнішня політика ОУН у 1929–1939 рр.: проблеми історіографії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Футала, В. П.
  Проаналізовано праці українських і зарубіжних істориків, які висвітлюють зовнішньополітичну діяльність ОУН у 1929–1939 рр. Виділено ті проблеми, що викликають найбільше зацікавлення дослідників, і підведено підсумок вивчення теми. The author emphasized the problems which drew the great interest of research workers and made the conclusions of the investigated theme. The author emphasized the problems which drew the great interest of the research workers and made the conclusions of the investigated theme.
 • Item
  Історіографічна спадщина Юрка Тютюнника
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ореньчук, О. Ю.
  Досліджено з історіографічного погляду основні історико-мемуарні праці Ю. Тю- тюнника – “Революційна стихія”, “Зимовий похід 1919–20 рр.” та “З поляками проти Вкраїни”. The main historic and memorial works by Yu. Tyutyunyk “The Revolutionary Spirit”, “The winter campaign of (1919–1920 and with the Poles against Ukraine” have been studied in the article using the historiographical approach.
 • Item
  Матеріальна частина панцирних підрозділів українських збройних формувань в 1917–1920 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іллічов, С. Г.
  Досліджено матеріальну частину панцирних підрозділів українських збройних формувань в 1917–1920 рр. Розглянуто основні типи панцирних автомобілів, що використовувались цими підрозділами. It is investigational materiаl of armours subsections of the Ukrainian armed formings in 1917–1920. The basic types of armours cars which were used by these subsections are considered.
 • Item
  Військово-політична ситуація на Західній Волині під час україно-польських переговорів 1919 – 1920 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Дем’янюк, О. Й.
  Зроблено спробу за допомогою наявних джерел відтворити військово-політичне становище регіону Західної Волині в процесі україно-польських переговорів у 1919 – 1920 рр. In the article the attempt had been made to reproduce the military-political situation of the Western Volyn Region in the process of Ukrainian-Polish negations in 1919 – 1920 years.
 • Item
  Середньовічна зброя у львівських музейних колекціях довоєнного часу: походження і склад
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Терський, C. В.
  Досліджено накопичення пам’яток середньовічного озброєння у львівських при- ватних та музейних колекціях XIX–XX ст., а також внаслідок археологічних досліджень міжвоєнного часу на західноукраїнських землях до завершення Другої світової війни. Подано характеристику найцінніших для військової історії експонатів, більшість з яких вціліла і належить Львівському історичному музею. The historical aspects to accumulate of medieval weapons in Lviv’s private collections and museums and also thanks to archaeologist investigations of the Western Ukrainian territory until 1944 in this article has been investigated. All this collections of the Ukrainian military history belong to modern Lviv historical museum.
 • Item
  Формування стратегічної мережі укріплень Прикарпаття і Волині у світлі військової політики галицько-волинських князів XI–XIV ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Кійко, В. І.
  Розкрито основні етапи формування стратегічної мережі укріплень Галицько- Волинської держави у зв’язку з військово-політичною ситуацією у XI–XIV ст. Використано результати найновіших досліджень українських та польських археологів. The article uncovers basic stages of development of fortress systems of the Galicia-Volhynian state with connect of military strategic situation in XI–XIV centuries. The analysis of historiography of the Ukrainian and Polish military historіаn and archaeologist has been carried out.
 • Item
  Галичина під російською займанщиною 1914–1915 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мазур, О. Я.; Мазур, В. О.
  Висвітлено процес організації і становлення російської окупаційної адміністрації у Галичині: Військового генерал-губернаторства Галичини, поліції, градоначальства, жандармського управління та їхньої діяльності із нищення українства на початку Першої світової війни. The research covers the process of organization and development of Russian occupation administration in Halychyna: Military government-general of Halychyna, police, city administration, gendarmerie, their activity and attempts to annihilate Ukrainian nation and its spirit at the beginning of World War I.