Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №599

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До двадцятого випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми інформаційного (обліково-аналітичного) забезпечення менеджменту підприємства, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 599 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 280 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Показники і критерії виміру вартості машинобудівних підприємств як фактор ефективності їх функціонування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Яремко, І. Й.
  Розглянуто передумови використання вартісних критеріїв як фактора оцінювання ефективності діяльності машинобудівних підприємств. Здійснено порівняльний аналіз критеріальної характеристики факторів вартості та індикативної складової оцінки результатів діяльності підприємств. Зроблено висновок про спорідненість зростання вартісних параметрів і рівня ефективності суб’єкта діяльності. Pre-conditions of the use of criteria of costs are considered, as to the factor of evaluation of efficiency of activity of machine-building enterprises. The comparative analysis of criterion description of factors of cost and indicative component estimation of results of activity of enterprises is conducted. A conclusion is done about the cognation of growth of parameters of costs and level of efficiency of subject of activity.
 • Item
  Моніторинг економічних показників діяльності машинобудівних підприємств: сутність та теоретико-методичні засади
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Чуліпа, І. Д.
  Розглянуто підходи до моніторингу економічних показників та основоположні засади його організації на підприємствах машинобудування. Проаналізовано взаємообу- мовленість методів економічного аналізу і фінансової діагностики з теоретико-методичними основами моніторингу економічних показників. Зроблено висновок про дієвість використання результатів моніторингу у підготовці і прийнятті управлінських рішень. Approaches to monitoring of economic indicators and fundamental principles of his organization are considered on the enterprises of engineer. The interconditionality of methods of economic analysis and financial diagnostics is analysed with theoretical-methodical bases of monitoring of economic indicators. A conclusion is done about effectiveness of drawing on monitoring results in the process of preparation and making administrative decisions.
 • Item
  Економічне обґрунтування рішення щодо формування франчайзингової системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Салата, І. З.
  Висвітлено сутність та основні аспекти формування франчайзингових систем. Розроблено модель економічного обґрунтування рішення щодо формування франчайзингової системи, яка передбачає проведення SWOT-аналізу франчайзингової стратегії, розроблення бізнес-плану франчайзингової системи та реалізацію заходів пробного маркетингу. Запропоновано порядок розрахунку ефекту та рівня ефективності проекту франчайзингової системи. Essence and basic aspects of forming of the franchising systems are reflected. The model of economic grounding of decision in relation to forming of the franchising system which foresees conducting SWOT is developed - analysis of franchising strategy, development of business plan of the franchising system and realization of measures of a trial marketing. The order of computation of effect and level of efficiency of project of the franchising system is offered.
 • Item
  Стратегічна адаптація підприємства до зовнішнього середовища
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Капітанець, Ю. О.
  Зовнішнє середовище підприємства постійно перебуває в стані змінюваності і динаміки. Це вимагає внесення змін до стратегії управління підприємством. Обгунтовано необхідність стратегічної адаптації підприємства до зовнішнього середовища. Детально розглянуті фактори зовнішнього мікросередовища, що впливають на розвиток підприємства. Наведений зміст механізму стратегічної адаптації підприємства до зовнішнього середовища. Enterprise environment is constantly in the condition of changing and dynamics. It requires the changes to the strategy of enterprise management. In the article the necessity of strategic adaptation of an enterprise to the environment is based. The factors of microenvironment influencing on the enterprise development are described in details. The essence of mechanism of strategic adaptation of an enterprise to environment is considered.
 • Item
  Аналіз впливу фактора здоров’я на економічне зростання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Подвисоцька, Т.О.; Краснікова, Л. І.
  Проаналізовано вплив фактора здоров’я на економічне зростання в різних групах країн. Використовуючи метод основної компоненти, сконструйовано “індекс здоров’я”. Модель економічного зростання було модифіковано з врахуванням сконструйованого “індекса” та досліджено вплив фактора здоров’я на реальний випуск продукції. Отримані результати демонструють, що фактор здоров’я є важливим для економічного зростання, і урядам необхідно зважати на зв’язок між здоров’ям і продуктивністю під час прийняття та реалізації політичних рішень. The authors investigate health factor influence on economic growth. Based on the principle component analysis method health indices were constructed. Extending production function by constructed indices the influence of health factor on the real output was examined. The main finding is that under majority of specifications health indices were found to be positive and significant. This fact shows that health is an important factor for the output growth. The governments should consider for the nexus between health and productivity when deciding for policy implications.
 • Item
  Транскордонне співробітництво як інструмент підвищення ефективності управління економічними процесами прикордонного регіону в контексті вступу України в ЄС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Конопльова, І. О.
  Розглянуто транскордонне співробітництво (ТКС) як інструмент удосконалення механізму управління економічними процесами прикордонного регіону, проаналізовано нормативно-правову базу реалізації ТКС в Україні, здійснено порівняльний аналіз пріоритетів Програм ТКС у межах нового Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ENPI) на 2007-2013 рр., які були визначені під час регіональних консультацій у м. Ужгороді та м. Львові, наведено конкретні приклади транскордонного підходу до управління економічними процесами на території Закарпатської області. Cross-border co-operation (CBC) as an instrument of improving the mechanism of managing the economic processes of a border region is considered, the legal framework of CBC implementation in Ukraine is considered, comparative analysis of the priorities of ENPI Cross¬border Co-operation Programmes 2007-2013 that were determined during regional consultations taking place in Uzhhorod and Lviv is carried out as well as specific examples of cross-border approach application in economic processes management in Zakarpattya are given.
 • Item
  Перспективи інтегрування страхового ринку України у світове господарство
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Завербний, А. С.
  Розглянуто особливості страхової справи. Проаналізовано тенденції розвитку страхування у світі та в Україні, проблеми інтегрування страхового ринку у світовий. Розроблено рекомендації щодо покращання страхової діяльності шляхом підвищення ефективності забезпечення її кадрами, уніфікації страхового законодавства, використання передових технологій у цій сфері. Features of insurance business is considered. The tendencies of development of insurance in the world and in Ukraine, problem of integration of the insurance market in world are analyzed. The recommendations concerning improvement of insurance activity are developed by increase of efficiency of maintenance by its staff, unifications of the insurance legislation, use of advanced technologies in the given sphere.
 • Item
  Перспективи і наслідки участі України у процесах глобалізації зайнятості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гуменюк, Ю. П.; Гоголь, Г. П.
  Розглянуто наслідки для України від участі її населення у міжнародній міграції робочої сили. Проаналізовано стан зайнятості населення та його вплив на ринок праці в Україні та індустріально розвинутих країнах. Окреслено перспективи вітчизняних людських ресурсів на міжнародному ринку праці та політики зайнятості України в умовах посилення глобалізації. The results for Ukraine from participating of its population in international migration of labor force are considered. We analyzed the state of employment and its impact on labor market in Ukraine and other developed countries. The prospective of national labor resources on international labor market and policy of employment in Ukraine in conditions of growing globalization are outlined.
 • Item
  Інноваційні структури та їх значення у розвитку підприємств України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Барановська, С. П.
  Розглянуто поняття інноваційної структури як форми організації підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу. Досліджено класифікацію інноваційних структур, запропоновано фактори перспективності для технопарків, бізнес-інкубаторів, дослідницьких центрів. Звертається увага на перспективи розвитку об’єктів господарювання, діяльність яких ґрунтується на співпраці з інноваційними структурами різних типів. In this article it was investigated the structure of innovation as form of organization for using scientific-technical potential. Classification structures of innovation are considered. Some factors of promising for technical parks, incubators of business and others are proposed.
 • Item
  Особливості формування функціональних стратегій конкурентоспроможності машинобудівних корпорацій західного регіону України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ільчук, П. Г.; Галелюк, М. М.
  Досліджено формування функціональних стратегій конкурентоспроможності найбільших машинобудівних корпорацій західного регіону України. Проаналізовано підходи щодо аналізування конкурентного середовища, організаційних аспектів формування стратегій цих корпорацій. Здійснено економетричний аналіз впливу найважливіших функціональних стратегій на фінансові результати та вартість підприємств. The process of the functional strategies formation at the biggest Western Ukrainian machine building companies is investigated. Approaches to the analysis of the competitive environment, organizational aspects of the strategies formation are analyzed. Econometric analysis of the impact of the main functional strategies at the firms’ financial results and value is done.
 • Item
  Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків залучення підприємством позикових коштів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ярошевич, Н. Б.; Колісник, М. К.
  Розглянуто тлумачення вітчизняними дослідниками видів кредиту та класифікацій видів кредиту за різними критеріями. Обґрунтовано необхідність систематизації видів кредиту, доповнено класифікацію видів кредиту за критерієм суб’єктів кредитних відносин, запропоновано класифікацію видів кредиту за критерієм податкових наслідків залучення підприємством позикових коштів. The scientific work is devoted to investigation and analyses of credit classification and criteria of classifications. In the article the authors substantiate the necessary of systematization of credit classifications and propose to supplement classification of credit with criteria of credit relations subjects. The author credit classification by taxes result criteria are presenting where.
 • Item
  Оцінювання економічної доцільності участі підприємств у конкурсах та преміях з якості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шуляр, Р. В.; Шуляр, Н. В.
  Оглянуті переваги та недоліки участі підприємств у конкурсах та преміях з якості. Сформовано методичні підходи до оцінювання економічної доцільності участі підприємств у конкурсах з якості в межах системи управління якістю продукції підприємств. Сформовані загальні підходи щодо вимог до систем якості підприємств, які доцільно відображати у документації згідно з вимогами премій та конкурсів з управління якістю. Виділено низку проблем, з якими стикаються підприємства під час планування участі у конкурсах, зокрема, це ресурсні проблеми, проблеми конфіденційності інформації та економічні наслідки невдач у конкурсах. Окреслено шляхи вирішення цих проблем на основі вивчення теорії та практики управління якістю в українських компаніях. The examined advantages and lacks of participation of the enterprises of competitions and premiums from quality. Methodical approaches to оцениванию economic feasibility of participation of the enterprises in competitions on quality are generated within the framework of a control system of quality of production of the enterprises. The generated general approaches concerning requirements to systems of quality of the enterprises which are expedient for displaying in the documentation according to requirements of premiums and competitions on quality management. A line of problems with which the enterprises collide at planning participation in competitions is allocated, in particular it is resource problems, problems of confidentiality of the information and economic investigations of failures in competitions. Ways of the decision of these problems are traced on the basis of studying the theory and practice of quality management in the Ukrainian companies.
 • Item
  Класифікація автоматизованих інформаційних систем - інструмент підтримки прийняття рішень під час формування ефективного інформаційного забезпечення підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шпак, Н. О.; Білоус, Н. Б.
  Проаналізовано існуючі класифікації автоматизованих інформаційних систем, виявлені їхні переваги та недоліки. Вдосконалена класифікація автоматизованих інформаційних систем, що ґрунтується на розроблених та обґрунтованих принципах, що дає змогу керівникам підприємств використовувати класифікацію для підтримки управлінських рішень у формуванні інформаційного забезпечення підприємства. We have analyzed existing taxonomies and found out the existent failings and advantages. The article proposes improvements of automated information systems taxonomy, which is based on offered and proved criteria, and allows enterprise managers to use classification for support management decisions in the processes of forming informative providing of enterprise.
 • Item
  Особливості формування ПФГ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Чубка, О. М.; Рудницька, О. М.
  Інтеграція промислового, наукового і фінансового капіталів, що спостерігається останніми роками в економіці різних країн, відображає загальну тенденцію до об’єднання їх у єдину організаційно-господарську структуру. Промислово-фінансова група розглядається як поєднання трьох видів капіталів, що здатні значно активізувати інноваційні процеси в Україні. Integration of industrial, scientific and financial capitals that is observed during last years in the economy of different countries represents a general world tendency to the association of them in single organization-economic structure. Industrial financial group considers as combination of three types of capitals that are able significantly activate innovative processes in country.
 • Item
  Основні тенденції і перспективи розвитку експорту вітчизняної продукції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Чернобай, Л. І.; Вацик, Н. О.
  Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави. Стратегічне значення зовнішньої торгівлі для України зумовлюється тим, що модернізація економіки, залучення масштабних іноземних інвестицій, новітніх технологій можливі лише за умови формування в країні стійкої, відкритої до зовнішнього світу господарської системи, органічного долучення України в систему глобального розподілу праці. The article is devoted to the problem of a modern situation of Ukrainian export and strengthening the country’s positions in the international markets. The role of a foreign trade in Ukrainian economy development and basic features of an export potential are determined in the article. The analysis of the export parameters and its basic tendencies are given. In the conclusion the measures increasing a presence of the Ukrainian goods in the foreign markets are resulted.
 • Item
  Концептуальні підходи до оцінювання ризиків аудиторської діяльності
  (2007) Харчук, В. Ю.
  Розглянуто особливості використання провідних методів оцінювання ризиків за сучасних умов розвитку національного господарства. Проаналізовано переваги та недоліки відповідних методик та можливостей їх застосування у практиці суб’єктів аудиторській діяльності. З метою підвищення ефективності оцінювання ризиків пропонується комплексне використання методів оцінювання ризиків, які б враховували виділені автором рекомендаційні положення. This article investigates the problems of using main methods for evaluation risks in modern conditions of Ukrainian economy. Advantages and lacks of estimating risks and possibilities of their using in audit practice were analyzed. Author offers using complex utilizing of risk evaluation methods which answer the purpose of his recommendation.
 • Item
  Передумови кластерної організації виробництва продукції птахівництва в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Сендецька, С. В.
  Розглянуто поняття “кластера” і його тлумачення вченими-економістами, відмінність кластера від територіально-виробничого комплексу, запропоноване власне визначення кластера. Наведені приклади функціонування кластерних систем в Україні, обґрунтовано можливість застосування моделі кластерної організації виробництва у птахівничому бізнесі. A concept is examined to the “cluster” and his interpretation by scientists-economists, difference to the cluster from a territorial-production complex, own determination is offered to the cluster. In the article are resulted the examples of functioning of the cluster systems in Ukraine, grounded possibility in application of the cluster model organization of production in poultry farming business.
 • Item
  Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств та його використання в умовах перехідних економічних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Поперечний, С. І.; Клебан, О. Л.
  Розглянуто оптимізацію галузевої структури сільськогосподарського підприємства та формування характерного для неї складу основних фондів. The article is devoted to the search of optimal branch-wise pattern of production of agricultural enterprise depending on market situation with a view to form rational structure of capital assets.
 • Item
  Концептуальні засади розвитку організацій в сучасних умовах господарювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Полянська, А. С.
  Досліджено особливості розвитку організацій в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано комплексний підхід до формування критеріїв розвитку організацій в умовах динамічних змін. Визначено сучасні концепції менеджменту. На основі аналізу концепцій розвитку організацій запропоновано систему критеріїв діяльності вітчизняних підприємств. Peculiarities of organizations development in the modern condition are investigated. On the basis of organizations development conceptions analysis the system of criterions of national enterprises activity are suggested.
 • Item
  Проблеми лізингової діяльності в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Подольчак, Н. І.
  Проаналізовано основні проблеми, що стримують розвиток лізингової діяльності, визначено їх характер та особливості прояву у вітчизняній економіці. Зроблена спроба систематизизації цих проблем на рівні виникнення та впливу: мегарівень, макрорівень та мікрорівень. На основі проведеного аналізу та вивчення вітчизняного та іноземного досвіду управління лізинговою діяльністю розроблено рекомендації щодо їх усунення. It was analyzed the main problems that prevent of leasing development. Author identified the nature of problems and special appearing in national’s economy. It was proposed systematization of problems at different levels: mega, macro and micro. Basing of getting results it was elaborated recommendations that avoid of the identified problems.