Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012. – Випуск 73

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – Випуск 73. – 153 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Олександра Сергіївна Цалай-Якименко
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ясіновський, Юрій
 • Item
  Дослідження поляризаційних ефектів і діелектричних втрат у зерні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Куцевол, Олег; Куцевол, Микола; Кучерук, Володимир
  Проаналізовано складові діелектричних втрат у зерні як діелектричному матеріалі й одержано аналітичні вирази, що пов’язують їх із інформаційними параметрами первинного перетворювача на базі ємнісного чутливого елемента. Проведен анализ составляющих диэлектрических потерь в зерне как диэлектрическом материале и получены аналитические выражения, связывающие их с информационными параметрами первичного преобразователя на базе емкостного чувствительного элемента. The analysis ofmaking dielectric losses in grain as a dielectric material is carried out and analytical expressions which connect them with information parameters of the primary converter on the basis of a capacitor sensitive element are received.
 • Item
  Дослідження руйнування сталі в сірководневих середовищах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Джала, Роман; Юзевич, Володимир
  Запропоновано систему параметрів стану і критерії міцності для дослідження умов руйнування сталі в сірководневих середовищах з урахуванням характеристик міжфазного шару. Предложена система параметров состояния и критерии прочности для исследования условий разрушения стали в сероводородных средах с учетом характеристик межфазного слоя. The parameters of the state and criteria of strength for research of terms of steel destruction in sulphuretted hydrogen environments taking into account characteristics of interface layer are presented.
 • Item
  Аналіз виробництва молока та перспективи оцінювання його якості та безпеки за міжнародною системою НАССР
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Столярчук, Петро; Остап’юк, Соломія
  На основі дослідження літературних даних проаналізовано стан виробництва молока корів та інших видів сільськогосподарських тварин у світі, зокрема в Україні, а також прогнозовані показники виробництва молока і молочних продуктів. Окремо показано перспективи одержання молока як сировини для молокопереробних підприємств за принципами системи НАССР. На основе исследования литературных данных проанализировано состояние производства молока коров и других видов сельскохозяйственных животных в мире, в том числе в Украине, а также прогнозируемые показатели производства молока и молочных продуктов. Отдельно показаны перспективы получения молока как сырья для молокоперерабатывающих предприятий за принципами системы НАССР. In a review, on basic researches of literary data, the analysis of the state of production of milk of cows and other types of agricultural animals is done in the world, including in Ukraine, and also the forecast indexes of production of milk and dairies. The prospects of receipt of milk are separately rotined, as raw material for milk processing enterprises, after principles of the system НАССР.
 • Item
  Результати експериментальних досліджень показників якості дизельного палива і рослинної олії електричним методом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Столярчук, Петро; Шпак, Оксана; Янович, Роман
  Наведено результати експериментальних досліджень показників якості дизельного палива, рослинної олії та олії з додаванням присадки, плину і спирту електричним методом за допомогою ємнісного сенсора. Приведены результаты екпериментальных исследований показателей качества дизельного топлива, растительного масла и масла с добавлением присадки, моющего средства і спирта электрическим методом с помощью емкостного преобразователя. The results of experimental investigating the quality indices of diesel fuel, herbal oil, oil with admixtures, washing balm and spirit by the electric method with the help of a capacitance sensor are proposed.
 • Item
  Аналіз нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти у вищих навчальних закладах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бойко, Оксана; Чабан, Олеся
  Виконано аналіз нормативно-правового забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах України, здійснено оцінку контролю якості та впровадження систем управління якістю у ВНЗ. Выполнен анализ нормативно-правового обеспечения качества образования в высших учебных заведениях Украины, проведена оценка контроля качества и внедрения систем управления качеством в вузах. The analysis of regulatory quality assurance in higher educational institutions of Ukraine, an assessment of quality control and quality management systems implementation in high school is made.
 • Item
  Основні напрями вдосконалення термінологічної бази термометрії випромінення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гоц, Наталія
  Здійснено дослідження базової технічної термінології термометрії випромінення в Україні, що дало змогу виявити зміни в її складі і тенденції розвитку. Запропоновано модель системи нормативного забезпечення в області термометрії випромінення, в яку входять нормативні документи методовизначального, методологічного та методичного рівнів України та світових організацій зі стандартизації. Проведено исследование базовой технической терминологии термометрии излучения в Украине, что позволило выявить изменения в ее составе и тенденции развития. Предложена модель системы нормативного обеспечения в области термометрии излучения, которая включает нормативные документы методоопределяющего, методологического и методического уровней Украины и мировых организаций по стандартизации. In the article research of base terminology of radiationt hermometery is conducted in Ukraine, that allowed to discover change in its composition and progress trends. The model of the system of the normatively legal providing is offered in industry of thermometery of radiation, which includes the normative documents of methodical, methodological and methodical levels of Ukraine and world organizations from standardization.
 • Item
  Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чабан, Олеся; Юзевич, Лариса
  Запропоновано поєднати в одному комплексному підході вимоги нормативних документів, які дають змогу контролювати й покращувати характеристики міцності, надійності та антикорозійного захисту магістральних трубопроводів зі сталі. Предложено соединить в одном комплексном подходе требования нормативных документов, которые позволяют контролировать и улучшать характеристики прочности, надежности и антикоррозийной защиты магистральных трубопроводов из стали. The paper deals with the requirements of connection in one complex approach the requirements of normative documents that allow to control and improve characteristics of strength, reliability and anticorrosive defence of main steel pipelines.
 • Item
  Застосування математичного апарату нечіткої логіки в кваліметрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гоц, Наталія; Мельник, Володимир
  Якість є досить складним, але дуже важливим поняттям. Для її визначення є багато методів, але у кожного з них є певні недоліки, переважно через нечіткість даних про різні впливні характеристики. В цьому випадку можна скористатися математичним апаратом нечіткої логіки. Саме цей апарат дає змогу проводити обчислення, узагальнення, аналіз, графічну інтерпретацію нечітких даних. Тому в статті розглянемо і проаналізуємо існуючі методи оцінки якості, проаналізуємо математичний апарат нечіткої логіки на застосування його до оцінювання якості і запропонуємо алгоритм оцінки якості продукції і послуг. Качество – очень сложное, но очень важное понятие. Для его определения разработано много методов, но у каждого из них есть некоторые недостатки, в основном из-за нечёткости данных о разных влиятельных характеристиках. В этом случае можно использовать математический апарат нечёткой логики. Именно этот апарат даёт возможность выполнять расчет, обобщения, анализ, графическую интерпретацию нечётких данных. Поэтому в статье мы рассмотрим и проанализируем существующие методы оценки качества, проанализируем математический апарат нечёткой логики на возможность его использования в оценивании качества и предложим алгоритм оценки качества продукции и услуг. Quality is a difficult but very important concept. For its evaluation is a lot of ways, but each one has a certain number of drawbacks, mainly due to unclear information about the different influence upon performance. In this case you can use the mathematical apparatus of fuzzy logic. This apparatus allows calculation, synthesis, analysis, graphical interpretation of fuzzy data. Therefore in this work we review and analyze existing methods of quality assessment, analyze the mathematical apparatus of fuzzy logic to use it to evaluate the quality and offer an algorithm for evaluating the quality of products and services.
 • Item
  Методи контролю якості технологічних операцій виготовлення кулінарної продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сусол, Наталія
  Розглянуто і визначено методи та способи контролю технологічних процесів і операцій з метою забезпечення якості кулінарної продукції та страв. Рассмотрены и определены методы и способы контроля технологических процессов и операций с целью обеспечения качества кулинарной продукции и блюд. Methods and means of monitoring the technological processes and operations in order to provide the quality of culinary products and dishes are under consideration.
 • Item
  Обґрунтування застосування коефіцієнтів вагомості для кваліметричної оцінки партії продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бойко, Тарас
  Розглянуто варіанти застосування коефіцієнтів вагомості, отриманих за складовими кваліметричної непевності. Показано доцільність застосування таких коефіцієнтів за різного співвідношення характеристик експериментальних законів розподілу, які описують імовірності виникнення випадкових відхилень контрольованого параметра для порівнюваних партій виробів. Зроблено висновок, що застосування вказаних коефіцієнтів матиме вирішальне значення, коли закони розподілу характеризуватимуться близькими оцінками математичного сподівання. Рассмотрены варианты применения коэффициентов весомости, полученных за составляющими квалиметрической неопределенности. Показана целесообразность применения таких коэффициентов в случае разного соотношения характеристик экспериментальных законов распределения, которые описывают вероятности возникновения случайных отклонений контролируемого параметра для сравниваемых партий изделий. Сделан вывод, что применение указанных коэффициентов имеет решающее значение, когда законы распределения будут характеризоваться близкими оценками математического ожидания. Variants of applying the weight coefficients, determined due to the components of qualimetric uncertainty, are under consideration. The expediency of employing such coefficients in the case of a different ratio of experimental distribution law characteristics that describe the probabilities of appearance of controlled parameter occasional deviations for the compared product series is highlighted. The conclusion concerning the crucial value of applying the indicated coefficients while characterizing the distribution laws by the close average estimates is made.
 • Item
  Аналіз точності визначення рівня якості продукції із використанням віртуальної міри якості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мотало, Василь
  Розглянуто основні проблеми методології кваліметричних вимірювань, зокрема, питання теорії міри якості продукції та теорії багатовимірного шкалювання. Запропоновано і проаналізовано методику оцінювання точності визначення рівня якості продукції із використанням віртуальної міри якості. Методика ґрунтується на оцінюванні непевності (невизначеності) отриманих результатів вимірювань рівня якості із урахуванням кореляції між одиничними показниками якості досліджуваної продукції. Рассмотрены основные проблемы методологии квалиметрических измерений, в частности, вопросы теории меры качества продукции и теории многомерного шкалирования. Предложена и проанализирована методика оценивания точности определения уровня качества продукции с использованием виртуальной меры качества. Методика основана на оценивании неопределенности полученных результатов измерений уровня качества с учетом корреляции между единичными показателями качества исследуемой продукции. In the article the main problems of methodology of the qualimetrical measurements such as the questions of the theory of the product quality measure and the theory of multidimensional scaling are considered. The methodology of evaluation of precision of the quality level estimation by using of the virtual quality measure is proposed and analyzed. The methodology is based on determining of uncertainty of received results of measurements of the quality level and allows for the correlation between the sinqle quality parameters of the estimated product.
 • Item
  Аналіз похибок перетворювача «адмітанс – напруга» для засобів вимірювання відносних показників якості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Походило, Євген; Остапчак, Степан
  Проаналізовано похибки вимірювального перетворення «адмітанс – напруга» для засобів вимірювання відносних показників якості продукції. Запропоновано спосіб забезпечення прогнозованих похибок векторного перетворювача на різних частотах та його реалізацію. Проанализированы погрешности измерительного преобразования "адмитанс – напряжение" для средств измерения относительных показателей качества продукции. Предложен способ обеспечения прогнозируемых погрешностей векторного преобразователя на разных частотах и его реализация. The errors of measuring transformation are analysed "аadmittance – tension" for facilities of measuring of relative indexes of quality of products. The method of providing of the forecast errors of vectorial transformer on different frequencies and his realization are offered.
 • Item
  Ємнісний вологомір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Куцевол, Олег; Куцевол, Микола; Петрук, Василь
  Розроблено структуру ємнісного вологоміра капілярно-пористих матеріалів, в якому передбачено зменшення похибки вимірювання від нестабільних діелектричних втрат. Разработана структура емкостного влагомера капиллярно-пористых материалов, в котором предусмотрено уменьшение погрешности измерения от нестабильных диэлектрических потерь. The structure of a capacitor measuring instrument of humidity capillary-porous materials in which reduction of an error of measurement from astable dielectric losses provided is developed.
 • Item
  Енергоефективний гальваномагнітний сенсорний пристрій з високою електромагнітною завадостійкістю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Готра, Зенон; Голяка, Роман; Гординюк, Іван; Марусенкова, Тетяна; Ільканич, Вікторія
  Наведено результати розроблення та дослідження параметрів енергоефективного гальваномагнітного сенсорного пристрою з високою електромагнітною завадостійкістю. Енергоефективність забезпечується імпульсним режимом вимірювання з Wake-up механізмом циклічного переходу між короткочасними тактами вимірювання та тривалими паузами з вимкненим колом живлення сигнального перетворювача. Електромагнітна завадостійкість реалізується двотактним різницевим вимірюванням з протилежним напрямком струму холлівського сенсора в суміжних тактах. Представлены результаты разработки и исследования параметров энергоэффективного гальваномагнитного сенсорного устройства с высокой электромагнитной помехоустойчивостью. Энергоэффективность обеспечивается импульсным режимом измерения с Wake-up механизмом циклического перехода между кратковременными тактами измерения и длительными паузами с разомкнутой цепью питания сигнального преобразователя. Электромагнитная помехоустойчивость реализуется двухтактным дифференциальным измерением с противоположным направлением тока сенсора Холла в смежных тактах.
 • Item
  Перспективи застосування термоперетворювачів на базі термочутливих кварцових резонаторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Котляров, Володимир; Скоропад, Пилип
  Проведено аналітичний огляд існуючих контактних засобів вимірювання температури, зокрема термоперетворювачів на базі термочутливих кварцових резонаторів. Проаналізовано основні фактори впливу на їхні метрологічні характеристики та запропоновано способи їх покращення. Проведен аналитический обзор существующих контактных средств измерения температуры, в частности термопреобразователей на базе термочувствительных кварцевых резонаторов. Проанализированы основные факторы влияния на их метрологические характеристики и предложено пути их улучшения. Analytical review of the existing contact temperature measurement instruments, in particular temperature converters based on thermosensitive quartz resonators has realized. Also have analyzed the main influencing factors to their metrological characteristics and proposed ways to improve them.
 • Item
  Дослідження впливу ємності подвійного шару на інформативні параметри імітансних сенсорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Походило, Євген; Леськів, Марта
  Проаналізовано вплив ємності подвійного шару на активну та реактивну складові імітансу як інформативні параметри первинного перетворювача (сенсора) засобів вимірювального контролю властивостей об’єктів неелектричної природи. Проанализировано влияние емкости двойного слоя на активную и реактивную составляющие имитанса как информативные параметры первичного преобразователя (сенсора) средств измерительного контроля свойств объектов неэлектрической природы. The influence of double layer capacitance on the active and reactive components of immitance as informative parameters of the primary transducer (sensor) means of measuring control of properties of non-electric nature objects is analysed.
 • Item
  Підвищення точності коефіцієнта підсилення різницевого підсилювача методом динамічного підсилення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дорожовець, Михайло; Пригродський, Антон
  Подано методику зменшення похибки коефіцієнта підсилення різницевого підсилювача. Числове моделювання показало, що застосування методики динамічного підсилення істотно підвищує точність підсилення сигналів. Представлена методика уменьшения погрешности коэффициента усиления разносного усилителя. Числовое моделирование показало, что применение методики динамического усиления позволяет существенно повысить точность усиления сигналов. This paper presents the method of the reduction of the differential amplifier's gain error. Numeric modeling shows that essential increasing of the signal amplification accuracy can be achieved by applying of the dynamic amplification method.
 • Item
  Перспективи застосування термометрів випромінювання у медицині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Головньов, Максим; Скоропад, Пилип
  Проаналізовано засоби вимірювання температури людського тіла. Показано перспективність застосування безконтактних засобів термометрії у медичному діагностуванні. Проведен анализ средств измерения температуры человеческого тела. Показано перспективность использования средств бесконтактной термометрии в медицинском диагностировании. Carried out analysis of temperature measurement devices for human body and proved an availability of using emission thermometers in the diagnostics of human body.