Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2005. – Випуск 39

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у промисловості систем автоматичного керування, технічних засобів живлення та складання виробів, контрольних автоматів, засобів цифрової обробки сигналів в інформаційних системах, технологій викінчувального оброблювання та зміцнення виробів, досліджень математичних моделей під час проектування технологічних систем, прогресивних інструментів та обладнання. Для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів вищих закладів освіти. Бібліографія в кінці статей.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – Випуск 39. – 128 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Аналіз впливу періодичної взаємодії притира з приєднувальною масою та процесу притирання деталей на рух коливних мас вібропритиральної машини з кутовими коливаннями
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Шпак, Я. В.
  Проаналізовано динамічний вплив на механічну коливну систему періодичного приєднання водила до притира в резонансній вібраційній притиральній машині з кутовими коливаннями притирального диску в процесі її роботи. In article the dynamic influencing on the mechanical oscillation system of the periodic added of the led to lapp in the resonance vibration lapping machine with the angular oscillations of lapping disk in the process of its work is analysed.
 • Item
  Покращання експлуатаційних показників шиберних дозаторів для сипких матеріалів, схильних до налипання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Шоловій, Ю. П.; Яхимович, С. В.
  Описано проблеми, які виникають під час об’ємного дозування шиберними дозаторами сипких матеріалів із складними фізико-механічними характеристиками. За результатами досліджень запропоновано шляхи покращання експлуатаційних показників роботи таких дозаторів. In the article there are the described problems which arise up at by a volume the dosage of friable materials with difficult physic-mechanical descriptions by shiber metering devices. On the basis of results of researches the ways of improvement of operating indexes of work of such metering devices are offered.
 • Item
  До питання динаміки давачів тиску
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Тихан, М. О.
  Наведено результати аналізу динаміки давача тиску для двох схем силового навантаження його мембрани. The analysis of dynamics of the pressure sensor is carried out at two circuits of force loading of his diaphragm have been proposed.
 • Item
  Енергетична концепція процесу струменевої обробки поверхонь незв’язаними твердими тілами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Стоцько, З. А.; Стефанович, Т. О.
  Виділено і проаналізовано механізми, за допомогою яких у процесі струменевої обробки формується мікрорельєф і структурно-напружений стан на оброблюваній поверхні. Обґрунтовано використання енергетичної концепції для побудови моделі процесу. In the article the mechanisms, which form the surface microrelief and the stress state during blast treatment are picked out and analysed. Use of energy method for creating the mathematical model of the process is grounded.
 • Item
  Підвищення стійкості бурових доліт шляхом оптимізації пресового з’єднання “твердосплавний зубок–шарошка”
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Пелех, М. П.; Швачко, С. Г.
  Бічна поверхня зубка, виготовлена згідно з розрахунковим профілем, створює у пресовому з’єднанні рівномірне напруження по всій поверхні контакту. Робота спрямована на розв’язання задачі підвищення працездатності бурового долота й економії дефіцитного твердого сплаву. The pik flank was manufactured according to the design profile. Due to this in press joint there is a uniform stress on all contact surfsce. The operation was carried out with the purpose to boost of service capability of a drilling bit and to spare a scarce hard alloy.
 • Item
  Регульована подача окислювача до поверхні твердосплавних виробів під час високотемпературної обробки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Пелех, М. П.
  Наведено теоретичну залежність величини знятого припуску від умов високотемпературного окислення та експериментальні дослідження процесу. Theoretical and experimental investigations of removal of a machining allowance by means of hightemperature oxidizing of the tools made of sintered hard alloys of tungsten carbide and cobalt have been carried out.
 • Item
  Застосування інтегрального критерію для оптимізації структури автоматизованої лінії пакування симплекс-методом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Пальчевський, Б. О.; Власюк, С. В.
  Описано інтегральний критерій для оптимізації структури автоматизованої лінії пакування з використанням симплекс-методу. It has been substantiated using of integral criterion of specific brought maney wasting for symplexmethod optymisation of automatized line structure. There is an example to finding out an optimal structure of automatized line for packaging of viscous products.
 • Item
  Розрахунок тримасових механічних коливальних систем вібраційних машин з електромагнітним приводом та синфазним рухом коливальних мас
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Ланець, О. С.
  Викладено методику спрощеного розрахунку тримасових механічних коливальних систем як незалежних модулів руху силових вібраційних машин з електромагнітним приводом та синфазним рухом коливальних мас. Методика базується на ефекті відсутності жорсткості, або точці „абсолютної м’якості” пружної системи. In the article the method of the simplified computation of the three-masses mechanical oscillating systems, as independent modules of motion of the power vibration machines with an electromagnetic drive and cophased motion of the oscillating masses is laid out. The method is based on the effect of absence of inflexibility, or the point of „absolute mildness” of the resilient system.
 • Item
  Оптимізація процесів віброзахисту на основі напівавтоматичного гасника коливань
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Дівеєв, Б. М.
  Розглянуто методи розрахунку та оптимізації динамічних процесів у вібронавантажених конструкціях з динамічними гасниками. Наведено покращені конструкції таких гасників. The article deals with the methods of calculation and optimization of dynamic processes in vibroexcitated constructions with the dynamic absorbers. The improved constructions of such absorbers are discussed.
 • Item
  Методика уточненого розрахунку пружних систем резонансних вібраційних машин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гаврильченко, О. В.; Ланець, О. С.; Шпак, Я. В.
  Наведено методику уточненого розрахунку пружних систем резонансних вібраційних машин. Подано загальну аналітичну формулу визначення резонансного налагодження механічної коливної системи з врахуванням в’язкого опору середовища. In this article the method of specified computation of the elastic systems of resonance vibration machines is given. The general analytical formula of determination of the resonance adjusting of the mechanical hesitate system taking into account the viscid resistance of environment are pointed.
 • Item
  Дослідження синфазного руху коливальних мас у резонансній торовій вібраційній машині об’ємної обробки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гаврильченко, О. В.; Ланець, О. С.; Гурський, В. М.
  Описано 3D-модель торової вібраційної машини об’ємної обробки з електромагнітним приводом, її математичне моделювання та динаміку її руху. Наведено визначення інерційних та пружних параметрів для забезпечення синфазного руху коливальних мас. This article describes 3D-model the vibratory machine of volumetric processing with electromagnetic vibrator. The dynamics and mathematical description of the vibratory machine is considered. The inertial and elastic parameters are calculated for realization co – phase motion of vibratory masses.
 • Item
  Визначення параметрів вібротранспортування при еліптичних коливаннях методом відображення поверхонь
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Врублевський, І. Й.; Сич, С. В.
  Розглянуто вплив параметрів еліптичних коливань на швидкість вібротранспортування у вигляді геометричної поверхні, на якій положення точки визначає коефіцієнт швидкості, а її колір – оптимальний кут зсуву фаз. There are considered the parameters of elliptical vibrations influence on conveying velocity by mapping the surface, in which the position of a point represents the coefficient of velocity and the colour of a point represents the optimal angle of phase difference.
 • Item
  Особливості пакування садивного матеріалу у паперові пакети
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Боровець, В. М.; Яхимович, С. В.; Шенбор, В. С.
  На основі аналізу існуючих технологічних процесів пакування садивного матеріалу встановлено доцільність створення автоматів для пакування насіння у готові паперові пакети. Запропоновано технологічну схему процесу пакування та обладнання для її реалізації. On the basis of conducted analysis of existent technological processes of the seed packing expedience of creation of submachine guns is set for packing a seed in the prepared paper packages. A technological chart of process of packing and equipment is offered for its realization.
 • Item
  Напружено–деформований стан плит прес-форм
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Бойко, М. В.
  Запропоновано математичну модель для визначення жорсткості та міцності товстої плити, яку використовують у прес-формах. Результати отримано двома методами: скінченних елементів та адаптивного варіаційного методу. The mathematical model for determination of rigidity and strength of thick plate used in presforms. The results are obtained by two methods: for the middle part of plate – the finite elements method, and adaptive variational method is used.
 • Item
  Деякі результати створення і дослідження вібраційних конвеєрів-сепараторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Беспалов, А. Л.; Шенбор, В. С.
  Наведено результати досліджень вібраційних конвеєрів-сепараторів з електромагнітним приводом, призначених для розділення середовища на компоненти за розмірами. Обґрунтовані умови забезпечення рівномірного поля коливань за довжиною конвеєра. Подано дві структурні та конструктивні схеми вібраційних конвеєрів-сепараторів, розроблені за двомасовою коливальною схемою. Наведено залежності для розрахунку пружних систем конвеєрів на жорсткість та міцність. In article the results of creation of vibration conveyor-separators with the electromagnetic occasion, that work on passage-way with the division on sieve after sizes of particles are given. Terms of providing an even field of vibrations are led on all length of transporting elements. Two structural charts of conveyorseparators, which are constructed after two by owl by the hesitate chart and led formulas for computation of resilient elements on inflexibility and durability are shown.
 • Item
  Оптимізація приводу віброживильників
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Беспалов, А. Л.
  Описано конструкцію та принцип дії вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом і асиметричними поздовжними коливаннями несучого лотка. Сформульовано принципи створення такого віброприводу. A structure and principle of action of vibration bunker feeder with optimal electromagnetic cause is described. The principles of creation such cause are formed.
 • Item
  Дослідження енергетичних та амплітудно-частотних характеристик вібраційного поля при резонансному режимі роботи дебалансного приводу вібромашини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Берник, П. С.; Чубик, Р. В.
  Проаналізвано енергетичні затрати на дебалансний привід вібраційних технологічних машин, на базі цих досліджень виявлено найефективніші режими роботи з точки зору енергетичних затрат. An analysis of power expenses on the debalance drive of vibration technological machines is conducted in the given article. On the base of given researches the most effective work modes from point of view of power expenditures are exposed.
 • Item
  Методика розрахунку дебалансного приводу резонансної вібраційної технологічної машини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Берник, П. С.; Чубик, Р. В.
  Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено методику, за якою можна розрахувати дебалансний привід АВТМ для резонансних режимів роботи. In theory it is grounded and a method is experimentally confirmed, that allows to conduct the calculation of debalance drive of vibration technological machines at the office hours of resonances.
 • Item
  Розрахунок установки фільтраційного сушіння дрібнодисперсного вугілля після флотації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Атаманюк, В. М.; Ханик, Я. М.
  Проведено комплексне дослідження гідродинаміки безперервного фільтраційного сушіння дрібнодисперсного вугілля після флотації. Наведені у статті залежності дають можливість за відомими технологічними параметрами процесу розрахувати основні конструктивні розміри барабанної сушильної установки. Complex research was held in hydrodynamics of continuous filtration drying of semi dispersed coal after flotation. The dependences presented in the article enable to calculate the main structural sizes of the drum drying setting after the known technological parameters of the process.
 • Item
  80-літтю професора Володимира Олександровича Повідайла присвячується
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005)
  Видатний вчений, з ім’ям якого пов’язана епоха становлення вібротехніки. 14 травня 2006 року виповниться 80 років видатному вченому в галузі вібротехніки, професору Повідайлу Володимиру Олександровичу.