Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2018. – Vol. 1, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 1, number 1. – 160 p. : il.

Chemistry, Technology and Application of Substance

Зміст (том 1, № 1)


1
7
12
21
27
38
44
50
54
59
66
72
78
83
88
94
99
105
111
117
122
127
133
139
145
152
157

Content (Vol. 1, No 1)


1
7
12
21
27
38
44
50
54
59
66
72
78
83
88
94
99
105
111
117
122
127
133
139
145
152
157

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Improvement of homogeneous catalytic process of oxidation of alkylaromatic compounds by combination of binary catalytic systems and ultrasound treatment
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Реутський, В. В.; Гринчук, Ю. М.; Олійник, Л. Р.; Reutskyy, V. V.; Hrynchuk, Y. M.; Olijnyk, L. P.; Національний університет ”Львівська політехніка”
  Досліджено вплив сумісного застосування каталітичних систем на основі промислових каталізаторів окиснення та поверхнево-активних речовин різної природи (йонно- та нейонногенних) і ультразвукового оброблення реакційної суміші на процес рідиннофазного окиснення алкілароматичних сполук. Одержані результати дають змогу стверджувати, що сумісне застосування каталітичних систем та ультразвукового оброблення впливає на окиснення етилбензолу. Створені каталітичні системи не лише збільшують продуктивність реакційного обладнання за цільовими продуктами, але й здатні змінювати селективність процесу в бік утворення необхідного продукту.
 • Item
  Вивчення інтенсифікації процесів модифікації дорожніх бітумів ЕРО та її вплив на якісні властивості БМП
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Гринчук, Ю. М.; Реутський, В. В.; Старчевський, В. Л.; Маціпура, П. А.; Hrynchuk, Y. M.; Reutskyy, V. V.; Starchevskyy, V. L.; Matsipura, P. A.; Національний університет ”Львівська політехніка”
  У наш час ефективним засобом підвищення довговічності дорожніх покриттів вважають застосування бітумів, модифікованих епоксидними сполуками. Враховуючи доволі велику тривалість модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії (ЕРО), ми вивчали процеси модифікації бітумів з використанням ультразвукової кавітації. Для досліджень використовували дорожній бітум, модифікований епоксидом ріпакової олії з використанням кавітації та без неї. Кавітацію у процесах модифікації дорожніх бітумів використовували для зменшення тривалості модифікації.
 • Item
  Відновлення карбону (IV) оксиду на мідних і біметалевих катодах Ag/Cu
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Мерцало, Іванна Павлівна; Кунтий, Орест Іванович; Алєксєєв, Н. Л.; Mertcalo, I. P.; Kuntyi, O. I.; Alekseev, N. L.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено порівняльну каталітичну активність відновлення карбону (IV) оксиду в 0,1 М KHCO3 водних розчинах, насичених СО2, на катодах з міді різної структури (металургійна, гальванічно осаджена з кислого сульфатного та пірофосфатного електролітів) та модифікованих наноструктурованих сріблом методом гальванічного заміщення. Аналізом циклічних вольтамперних кривих встановлено, що підвищеною каталітичною активністю характеризуються катоди із шорсткою поверхнею, отримані електрохімічним осадження металу з кислих сульфатних електролітів. Ag/Cu катоди сприяють глибокому відновленню карбону (IV) оксиду.
 • Item
  Nanomaterials and nanotechnology in water purification. Review
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Кунтий, Орест Іванович; Буклів, Р. Л.; Бойко, Ю. В.; Гребень, Т. В.; Лисенко, А. В.; Kuntyi, O. I.; Bukliv, R. L.; Boyko, Yu. V.; Hreben, T. V.; Lysenko, A. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено останні досягнення та застосування нанотехнологій для очищення стічних вод. Наноматеріали мають високу реакційну здатність і високий ступінь функ- ціоналізації, велику специфічну поверхню, що робить їх придатними для застосування в очищенні стічних вод та для опріснення води. Розглянуто застосування різних наноматеріалів, таких як наночастинки металів, оксиди металів, вуглецеві сполуки, цеоліт, фільтраційні мембрани тощо, у нанофільтрації, адсорбції, розділенні органічних та неорганічних речовин та фотокаталітичній деградації органічних забруднювачів, зокрема теоретичні основи та механізми.
 • Item
  Динаміка утворення гартувальних напружень у склі та її моделювання
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Жеплинський, Т. Б.; Zheplynskyy, T. B.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено особливості динаміки утворення напружень у склі під час його гартування. Зроблено спробу пояснити, як температура та інтенсивність гартування впливають на особливості зміни вигляду епюри гартувальних напружень у часі. Виявлено, що основним чинником, який впливає на цей процес, є динаміка зміни температури поверхневих та внутрішнього шарів у склі. Коли значення температури перевищують межу температури склування, відбувається стрибкоподібна зміна модуля пружності та ТКЛР скла. Накладання величини модуля пружності, температурної деформації та градієнта температур у склі призводить до того чи іншого вигляду гартувальної епюри. Спроба математичного моделювання динаміки цього процесу дала наближені до реальних результати зміни поверхневих напружень у склі під час гартування.
 • Item
  Використання синтетичного тобермориту в технології виробництва керамічних плиток
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Боровець, З. І.; Пона, М. Г.; Шулипа, О. В.; Солоха, І. В.; Borovets, Z. I.; Pona, M. G.; Shulypa, O. V.; Solokha, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив додатка гідросилікату кальцію у формі синтетичного тобер- мориту на спікання мас у системі “глина–тоберморит”. Встановлено характер зміни водопоглинання, вогневого зсідання та міцності випалених зразків залежно від режим- них параметрів технологічного процесу. На основі аналізу зміни структурної в’язкості під час нагрівання дослідних мас, диференційно-термічного та рентгенофазового методів аналізу виявлено взаємозв’язок фізико-хімічних процесів формування кера- мічного черепка із вмістом тоберморитового додатка. Отримані результати є основою для використання їх у технології виробництва керамічних плиток.
 • Item
  Кінетика помелу цементного клінкеру із застосуванням нових промислових інтенсифікаторів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Полюжин, І. П.; Ільницький, З. М.; Цюпко, Ф. І.; Ларук, М. М.; Polyuzhyn, I. P.; Il’nyts’kyi, Z. M.; Tsyupko, F. I.; Laruk, M. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Науково-виробнича компанія “Галичина” (м. Дрогобич, Україна)
  Досліджено кінетичні закономірності помелу цементного клінкеру із застосу- ванням промислових інтенсифікаторів помелу – пропіленгліколю, “РЕНА-Цемерін-01” і “РЕНА-Цемерін-02”. Під час помелу вимірювали питому поверхню отриманих зразків цементу та їхню дисперсність. Встановлено ефективність інтенсифікаторів помелу на основі порівняння констант швидкості подрібнення для початкових ділянок кінетичних кривих. Знайдено коефіцієнти здатності до подрібнення відносно пропіленгліколю, який для АП “РЕНА-Цемерін-02” (активної речовини 60%) виявився найбільшим і становив 1,24 за тривалості помелу 20 хв. Показано також, що цей активатор помелу забезпечує утричі більшу швидкість подрібнення клінкеру та в середньому на 10% вищу питому поверхню цементу, ніж у разі використання пропіленгліколю.
 • Item
  Зміст до "Chemistry, Technology and Application of Substatnce"
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26)
 • Item
  Розроблення процесу екстракційного розділення глютену
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Германович, С. Б.; Самарик, В. Я.; Нагорняк, М. І.; Носова, Н. Г.; Hermanovych, S. B.; Samaryk, V. Ya.; Nagornyak, M. I.; Nosova, N. G.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено дослідження із переробки кукурудзяного глютену спиртовою екстракцією та визначено оптимальні умови процесу. Запропонована схема екстракції дає змогу отримувати зеїно-жирову фракцію зі ступенем вилучення 95%. Встановлено умови проведення вторинної екстракції для розділення зеїно-жирової фракції з одержання чистого зеїну та жиро-каротиноїдної фракції. Описано комплекс досліджень з метою ефективного використання кукурудзяного глютену для одержання з нього продуктів технологічного та комерційного застосування.
 • Item
  Дослідження амфіфільних властивостей кополіестерів з хромофорними групами в системі вода-октанол
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Ференс, М. В.; Фігурка, Н. В.; Василишин, Т. М.; Майкович, О. В.; Варваренко, С. М.; Ferens, M. V.; Fihurka, N. V.; Vasylyshyn, T. M.; Maikovych, O. V.; Varvarenko, S. M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено коефіцієнти розподілу макромолекул нових амінофункційних копо- лістерів із хромофорними групами від структури їх елементарної ланки в системі н-октанол-вода та експериментальні і розрахункові характеристики їх гідрофільно- ліпофільного балансу. Оцінено їх ліпофільні властивості і встановлено, що макромо- лекули нових флуоресцеїновмісних кополіестерів можна використати для конструю- вання полімерних систем доставки ліків.
 • Item
  Застосування пероксидованих полісахаридів для одержання гідрогелевих композитів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Чобіт, М. Р.; Chobit, M. R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Одержано гідрогелеві композитні матеріали, які можна застосувати для вироб- ництва косметичних виробів та матеріалів медичного призначення. Композити одержано на основі пероксидованих полісахаридів та поліакриламіду, які, як відомо, є біосумісними та нетоксичними. Було досліджено кінетику набрякання одержаних гідрогелевих композитів. Одержані гідрогелі демонструють міцну тривимірну структуру, яка володіє значними показниками сорбуючої здатності у водному середо- вищі. За тривалого зберігання у воді ці гідрогелеві композитні матерали зберігають свою форму.
 • Item
  Technological features of polymer blends processing on the basis of ultra-high molecular weight polyethylene
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Братичак, М. М.; Чопик, Н. В.; Земке, В. М.; Bratychak, M. M.; Chopyk, N. V.; Zemke, V. M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено технологічну схему одержання полімерних сумішей на основі надвисо- комолекулярного поліетилену. Доведено доцільність використання комбінованого спо- собу змішуваня компонентів суміші. Визначено оптимальні умови змішування у шне- ковому пластикаторі литтєвої машини. Встановлено технологічні режими переробки композицій для промислових методів лиття під тиском та екструзії високов’язких (перехідних партій) композицій на основі надвисокомолекулярного поліетилену.
 • Item
  Вплив металовмісного полімер-силікатного наповнювача на технологічні властивості полікапроаміду
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Масюк, А. С.; Хром’як, У. В.; Ващук, К. І.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Masyuk, A. S.; Khromyak, U. V.; Vashchuk, K. I.; Levytskyi, V. Ye.; Boiko, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Виявлено вплив Ni-вмісного полімер-силікатного наповнювача на технологічні властивості полікапроаміду. Встановлено, що введення силікатних наповнювачів, які модифіковані полівініловим спиртом або полівінілпіролідоном, змінюють характер кривих течії розплавів полікапроаміду, зокрема спостерігається підвищення в’язкості та зміщення області аномальної в’язкості. Відзначено, що композиційні матеріали на основі полікапроаміду і модифікованого силікатного наповнювача відзначаються змен- шеним показником текучості розплаву, зменшеними значеннями технологічної усадки та дещо збільшеним водопоглинанням.
 • Item
  Гідродинаміка руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого та сухого торфу
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Кіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Госовський, Р. Р.; Kindzera, D. P.; Atamanyuk, V. M.; Hosovkyi, R. R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для зменшення енергозатрат процесу сушіння торфу та підвищення якості про- дукту запропоновано метод фільтраційного сушіння. Проаналізовано теоретичні аспек- ти визначення втрат тиску в стаціонарних шарах пористих матеріалів. Досліджено гідродинаміку руху теплового агенту крізь стаціонарні шари вологого і сухого шарів торфу. На основі узагальнення результатів експериментальних досліджень отримано залежність для розрахунку втрат тиску в стаціонарному шарі торфу під час профільт- ровування крізь нього теплового агенту. Виведене рівняння є корисним на етапі проектування обладнання для сушіння торфу, оскільки дає змогу теоретично розраху- вати втрати тиску в шарах торфу за подібних гідродинамічних умов у межах досліджу- ваних висот шарів матеріалу від 20.10-3м до 50.10-3м.
 • Item
  Дослідження гідродинаміки шару пастоподібного матеріалу зі штучною перфорацією
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Дулеба, В. П.; Гнатів, З. Я.; Семерня, Е. Ю.; Duleba, V. P.; Hnativ, Z. Ia.; Semernia, E. Iu.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблеми, які стосуються високоінтенсивного сушіння пастоподібних термолабільних матеріалів для інтенсифікації процесу перенесення тепла і маси та забезпечення оптимальних режимних параметрів процесу з метою збереження якості готового продукту. Застосування штучної перфорації шару пастоподібного термола- більного матеріалу дасть змогу використати метод фільтраційного сушіння, який забезпечить високоінтенсивний процес зневоднення зі збереженням режимних темпера- турних параметрів та якості готового продукту. Показано результати дослідження гідродинаміки теплоносія через перфорований шар пастоподібного матеріалу для різних значень створеної у ньому пористості.
 • Item
  Термодинамічні характеристики 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Собечко, І. Б.; Четвержук, Я. А.; Горак, Ю. І.; Дібрівний, В. М.; Герасимчук, С. І.; Сергеєв, В. В.; Sobechko, I. B.; Chetverzhuk, Y. A.; Horak, Y. I.; Dibrivnyi, V. M.; Gerasimchuk, S. I.; Sergeev, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет ім. І. Франка
  Методом бомбової калориметрії спалювання експериментально визначено стандартну ентальпію згорання для 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду. На основі отриманих даних розраховано ентальпію утворення речовини в конденсованому стані. Ефузійним методом Кнудсена визначено температурну залежність тиску насиченої пари 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропен-аміду, за якою розраховано ентальпію сублімації. Виконано перерахунок ентальпії сублімації на 298 К. Розраховано ентальпію утворення речовини в газоподібному стані за даними експериментальних досліджень.
 • Item
  Динаміка адсорбційного розділення суміші іонів Сu2+ та Сr3+ в апараті колонного типу
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Гумницький, Я. М.; Сабадаш, В. В.; Миляник, О. В.; Gumnitsky, J. M.; Sabadash, V. V.; Mylyanyk, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Експериментально досліджено адсорбційну ємність цеоліту щодо іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу. Порівняно теоретичні розрахунки та результати експериментальних досліджень процесу сумісної адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ цеолітом у динамічних умовах. Встановлено час захисної дії та час проскоку для різної висоти сорбенту. Наведено експериментальні дані динаміки адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ цеолітом в апараті колонного типу. Розроблено принципову технологічну схему для розділення суміші катіонів важких металів для неперервного очищення стічних вод .
 • Item
  Кавітаційне очищення стічних вод жиркомбінату від органічних забруднень у присутності газів різної природи
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Вашкурак, У. Ю.; Шевчук, Л. І.; Vashkurak, U. Yu.; Shevchuk, L. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив газів різної природи в кавітаційних умовах і без них на руйнування органічних забруднень, які містяться в стічних водах жиркомбінату, а саме вплив азоту, кисню, повітря, суміші азоту і кисню в співвідношенні 1:1. Встановлено, що ефективність спільного застосування ультразвуку і газу, незалежно від його природи, є вищою, ніж барботування самого лише газу. Найвищого ступеня очищення стічних вод жиркомбінату досягнуто за спільної дії ультразвуку та повітря. Розраховано ступені руйнування органічних речовин, які підтверджують доцільність спільного застосуванн ультразвуку з повітрям.
 • Item
  Настоянка первоцвіту весняного – джерело фенольних сполук з антиоксидантною активністю
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Стадницька, Н. Є.; Дякон, І. В.; Болібрух, Л. Д.; Місик, Я. Т.; Губицька, І. І.; Новіков, В. П.; Stadnytska, N. E.; Diakon, I. V.; Bolibrukh, L. D.; Misyk, Y. T.; Hubytska, I. I.; Novikov, V. P.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено узагальнену інформацію стосовно фармакологічних властивостей, хімічного складу та використання в народній та офіційній медицині первоцвіту весняного (Primula veris). Встановлено, що на фармацевтичному ринку України зареєстровано лише 9 лікарських засобів на основі екстрактів з коренів або квіток первоцвіту з чашечкою, які використовуються для лікування захворювань дихальної системи. Крім цього, визначено вміст екстрактивних речовин, фенольних сполук, флавоноїдів, антиоксидантної активності настоянки трави первоцвіту весняного.
 • Item
  Simulation of the cavitation process in the liquid mediums
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Іващук, О. С.; Ivashchuk, O. S.; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто комп’ютерне моделювання процесу кавітації у рідких середовищах. Виконано експериментальні дослідження закономірностей процесу кавітації модельних розчинів, наведено залежності зміни параметрів ефективності процесу від концентрації розчину та частоти вібрації. Створено твердотільну модель лабораторного віброрезо- нансного електромагнітного кавітатора у програмному комплексі SolidWorks 2016 Educational Edition. На основі моделювання процесу кавітації визначено основні гідродинамічні параметри: зміну температури, статичного тиску та швидкості потоку у робочій камері лабораторної установки.