Юридичні науки. – 2019. – Випуск 23

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” викладено результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 23. – 136 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
10
18
26
32
39
45
51
59
68
76
83
93
98
103
114
122
127
134

Content


1
4
10
18
26
32
39
45
51
59
68
76
83
93
98
103
114
122
127
134

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Жінки-філософині, Аристотель та місце жінок у науці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Андрусяк, І. П.; Andrusyak, I. P.; Андрусяк, И. П.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено проблему меншості жінок у науці, акцентовано на впливі ґендерних стереотипів на вибір професії, роду та виду діяльності. Наголошено, що жінки вкрай рідко стають об’єктом спеціальних філософських досліджень. Проаналізовано праці Аристотеля, його ідеї щодо організації полісу і його громадян, висловлювання античних мислителів про жінок.
 • Item
  Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (Ч. 2. Завершальний етап першої п’ятирічки)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Макарчук, В. С.; Makarchuk, V. S.; Макарчук, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання правового регулювання будівельної галузі Союзу РСР (норми житлового та промислового будівництва, соціальне страхування та професійне навчання будівельних робітників тощо) на завершальному етапі першої п’ятирічки.
 • Item
  Становлення та розвиток прав людини в античні часи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Турянський, Ю. І.; Turiansky, Y. I.; Турянский, Ю. И.; Конституційний Суд України; Constitutional Court of Ukraine
  Розглянуто деякі історичні періоди створення, розвитку та формування інституту прав людини. Досліджено основоположні ідеї найвидатніших мислителів цього періоду. З часів Давньої Греції поступально почало зароджуватись поняття прав людини, що відображається в філософській думці тогочасних мислителів. Змінювалось сприйняття місця людини у державному та соціальному житті. Такі мислителі, як Геракліт, Платон та Аристотель, заклали наріжні камені у створення цього поняття ще у античності. Епікур – давньогрецький філософ-матеріаліст, його вважають творцем основ філософської концепції правового індивідуалізму та лібералізму, а також концепції етики, яка є утилітарною та оптимістичною. Цей філософ розглядав людину як центр, і кожен у житті повинен відповідати за вибір своєї поведінки. Так мислитель розглядав індивідуальну свободу та певну мінімальну автономію особи, називаючи людину “соціальним атомом”. І акцентував на такому співжитті людей, щоб вони не зашкодили один одному. Марк Аврелій – імператор, давньоримський філософ-стоїк, якого іменують також “філософом на троні”, відзначався втіленням помірної політики, у його правлінні відображалась повага до людей, сенату та до його членів. Час правління Аврелія названо “сенатським ренесансом”, адже він і сам підкреслював свою покору сенату, що на той час був вищою імперською владою. Епікур проголосив ідею мирного співжиття у соціумі, щоб не завдавати шкоди іншому для загального блага. Сенека продовжував розвивати ідею духовної свободи та рівності людей, формуючи засадничі ідеї громадянського суспільства. Марк Аврелій змінив підходи до рабства та започаткував ідею лібералізму, що виявлялася і у часи його правління. Цицерон робив акцент на важливості законів та їхнього дотримання, що вважалося джерелом правосуддя та самою душею держави. Держава була створена із метою збереження принципу справедливості та рівності усіх перед законом і повинна діяти у інтересах та від імені самого народу.
 • Item
  Метафізичне покарання у канонічному праві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Сливка, С. С.; Slyvka, S. S.; Сливка, С. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Суспільство буває досконалим і недосконалим. Досконалим суспільством є Церква, релігійне угруповання. Ця досконалість є духовно-юридичною, яка забезпечує регулювання природним і надприродним правом. Досконале суспільство має назву Небесного Царства Божого, яке поповняється поступово гідними членами земної Церкви Царства Божого.
 • Item
  Принцип правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та деяких сусідніх держав
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Огнев’юк, Г. З.; Ognevuik, G. Z.; Огневьюк, А. З.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Kyiv National University the name of Taras Shevchenko
  Проаналізовано рішення з посиланням на принцип правової визначеності Конституційного Суду України та конституційних судів деяких сусідніх держав. На підставі цього аналізу визначено, як розкривають зміст цього принципу суди конституційної юрисдикції, встановлено його зв’язок із принципом верховенства права. На думку автора, незважаючи на відсутність нормативного закріплення принципу правової визначеності у Конституції України, у практиці він застосовується як принцип права і розкривається з урахуванням традиційного європейського підходу до розкриття цього поняття.
 • Item
  Загальні засади вчинення дій, які прирівнювані до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Долинська, М. С.; Dolynska, M. S.; Долинская, М. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто загальні засади вчинення дій, прирівнюваних до нотаріально посвідчених (довіреностей та заповітів), посадовими і службовими особами закладів охорони здоров’я України. На думку автора, законність учинення нотаріальних дій здебільшого залежить від правильності їх здійснення як нотаріусами, так і посадовими та службовими особами, які вчиняють дії, прирівнювані до нотаріально посвідчених, як доповнення до основних обов’язків. Проаналізовано нормативні акти, які регулюють порядок посвідчення заповітів та довіреностей, які прирівнюються до нотаріально посвідчених, для посадових та службових осіб окремих закладів охорони здоров’я України. Розглянуто повноваження посадових, службових осіб лікувальних установ України щодо посвідчення заповітів та довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених. Досліджено питання обмеження у праві посвідчення заповітів та довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених.
 • Item
  Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гарасимів, Т. З.; Harasymiv, T. Z.; Гарасымив, Т. З.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства. Проаналізовано діяльність сучасних інститутів громадянського суспільства у контексті формування ідеології модернізації українського соціуму й встановлено основні тенденції. Інститути громадянського суспільства беруть активну участь у формуванні державного курсу, націленого на вирішення актуальних проблем українського соціуму. Цей процес реалізовується із залученням наукового потенціалу, який характеризується належним етичним й інтелектуально-професійним рівнем, динамічним створенням аналітичних центрів, ґрунтовним вивченням громадської думки та проведенням оперативних громадських слухань. Аналізуючи безпосередній вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток ідеології, зауважимо, що у ході модернізації визначальне значення їхньої діяльності у тому, що вони інтегрують численні, неоднозначні особистісні інтереси окремих індивідів, соціальних прошарків, зацікавлених груп у загальний інтерес громадянського суспільства. Отже, модернізація неевентуальна без синхронної політичної, правової та соціально-економічної стабілізації українського суспільства. Саме від вибору модусів, механізмів стабілізації залежить, якими пульсами Україна звершить модернізацію, витворить постіндустріальне суспільство.
 • Item
  Зняття недоторканності з народних депутатів: перспективи впровадження та досвід окремих держав
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Ортинський, В. Л.; Канцір, В. С.; Ortinski, V. L.; Kancir, V. S.; Ортынський, В. Л.; Канцир, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено конституційно-правові та кримінальні процесуальні питання обмеження або законодавчого позбавлення особливого статусу окремих можливих учасників судочинства, реального впровадження засади рівності усіх перед законом. Здійснено тезисний порівняльний моніторинг законодавчого врегулювання інституту депутатської недоторканності у сфері кримінального провадження в Україні та в окремих іноземних державах.
 • Item
  Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Сірант, М. М.; Sirant, M. M.; Сирант, М. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі щодо адаптації в національне законодавство в умовах реформування державного управління та розвитку інформаційного суспільства. Проаналізовано принципи гласності, пропорційності, прозорості, взаємного визнання, справедливості, об’єктивності, мінімальної вартості з позиції практики Суду ЄС у контексті розвитку принципу транспарентності публічної влади в державах-членах ЄС та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Item
  Проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції в сучасній Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Пивовар, М. С.; Pyvovar, M. S.; Пивовар, М. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції. Звернено увагу на потенційні конституційні та законодавчі форми взаємодії державної влади та опозиції. Наведено авторські пропозиції щодо вирішення проблем взаємодії державної влади та опозиції в Україні.
 • Item
  Захист прав потерпілого під час досудового розслідування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Сорока, С. О.; Крижановський, А. С.; Soroka, S. O.; Kryzhanovskyi, A. S.; Сорока, С. А.; Крыжановский, А. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості захисту прав потерпілого під час досудового розслідування. Потерпілий є учасником кримінального провадження і займає у ньому центральне місце. Україна проголошена демократичною, правовою державою і свою діяльність спрямовує на основі конституційних принципів, зокрема, людину визнано найвищою соціальною цінністю, а кримінально-процесуальна діяльність повинна саме забезпечувати та захищати цей основний зміст і спрямованість діяльності держави на “захист прав людини”. Проаналізовано правовий механізм захисту прав потерпілого під час досудового розслідування, виявлено проблеми цього питання та запропоновано шляхи вирішення.
 • Item
  Необхідність судово-експертного дослідження кумулятивного фізіологічного афекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Савка, І. М.; Savka, I. M.; Савка, И. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему нехтування поняттям кумулятивного фізіологічного афекту як обставини, яка пом’якшує провину, у вітчизняній правозастостовній практиці, незважаючи на те, що в чинному Кримінальному кодексі України передбачено таку можливість. Автор доводить необхідність призначення експертизи, щоб встановити наявність у підсудного на момент вчинення злочину стану афекту, та наводить перелік обставин, які є підставою для призначення такої експертизи і які, відповідно, необхідно з’ясувати під час ведення справи, визначає компетенцію спеціалістів із встановлення наявності стану афекту в судово-експертних дослідженнях певного виду.
 • Item
  До питання про поняття “організована злочинність”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Марисюк, К. Б.; Черепущак, В. В.; Marysyuk, K. B.; Cherepuhchak, V. V.; Марисюк, К. Б.; Черепущак, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано поняття “організована злочинність”. Використовуючи істотні ознаки організованої злочинності, можна погодитись з розумінням її у науковій літературі як історично обумовленого, негативного соціального явища, що являє собою ієрархічно побудовану структуру, яка спирається на створений злочинний капітал і корупцію, що мають на меті забезпечити власне функціонування і задоволення власних потреб через збільшення капіталу, “відмивання” останнього та отримання влади. Також варто констатувати, що поняття організованої злочинності досі залишається джерелом суперечок і розбіжностей і в світовій, і у вітчизняній кримінологічній літературі. З цим можна було б змиритися, якби науково-правова невизначеність негативно не позначалася на ефективності боротьби з цим явищем.
 • Item
  Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Кушпіт, В. П.; Цилюрик, І. І.; Kushpit, V. P.; Tsyliyryk, I. I.; Кушпит, В. П.; Цилюрык, И. И.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Закріплення у КПК 2012 р. інституту негласних слідчих (розшукових) дій вивело негласні засоби отримання інформації на новий законодавчий рівень. Хоча варто зазначити, що таке нововведення породило чимало дискусій серед науковців та практиків щодо розуміння суті негласних слідчих (розшукових) дій та співвідношення їх із оперативно-розшуковими заходами. Одні з них вважають, що це прогресивний крок законодавця, спрямований на удосконалення засобів кримінальної процесуальної діяльності, інші зазначають про недоцільність запровадження таких дій.
 • Item
  Про деякі обов’язки державних органів, що пов’язані із виконанням покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю щодо засуджених у сфері пенсійного та соціального законодавства України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Колб, О. Г.; Дучимінська, Л. М.; Kolb, A. H.; Duchiminskaya, L. M.; Колб, А. Г.; Дучиминская, Л. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області; Lviv Polytechnic National University; Fund of Ukraine in the Volyn region
  На підставі здійсненого аналізу змісту визначених у законі обов’язків для органів пробації виявлено проблемні питання, що стосуються виконання покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатись відповідною діяльністю відносно засуджених за злочини у сфері пенсійного та соціального забезпечення України, а також запропоновано науково обґрунтовані заходи щодо їх вирішення по суті.
 • Item
  Проблема процесуального керівництва досудовим розслідуванням як інституту прокурорської діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гузела, М. В.; Слотвінська, Н. Д.; Huzela, M. V.; Slotvinska, N. D.; Гузела, М. В.; Слотвинская, Н. Д.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто визначення сутності проблеми процесуaльного керiвництва досудовим розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності, а також встановлення співвідношення обвинувачення у кримінальному провадженні та процесуального керівництва на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. На основі дослідження наукових позицій окремих вчених та аналізу чинного законодавства України зроблено висновок, що процесуaльне керiвництво прокурором досудовим розслiдувaнням – це дiяльнiсть прокурорa, метою якої є зaбезпечення додержaння зaконiв оргaнaми, якi проводять оперaтивно-розшукову дiяльнiсть та досудове розслiдувaння, a тaкож виконaння зaвдaнь, визнaчених у стaттi 2 Кримiнaльного процесуaльного кодексу Укрaїни тa в Зaконi Укрaїни “Про прокурaтуру”.
 • Item
  Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бараняк, В. М.; Несімко, О. Д.; Nesimko, O. O.; Baranyak, V. M.; Бараняк, В. М.; Несимко, О. Д.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Належний правовий захист у кримінальному процесі відіграє провідну роль, оскільки є надзвичайно важливим та обов’язковим елементом державного й суспільного розвитку, виступає основою для формування демократичної правової держави та громадянського суспільства. Розбудова правової держави неможлива без дотримання гарантій захисту прав людини, без забезпечення чіткого механізму функціонування такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура. Значення правових інститутів, котрі покликані захищати права людини, істотно зростає у теперішніх умовах. Їхня дієвість та суспільна вартість повинна розглядатися через призму їх здатності гарантувати задекларовані та визнані права і свободи кожної людини. Без створення гарантій юридичного захисту побудувати демократичне правове суспільство неможливо. Дуже важливо задля виконання поставленої мети забезпечити механізм діяльності адвокатури як спеціального правозахисного інституту. Від її розвитку великою мірою залежить рівень захисту людини. Усі завдання та функції, котрі покладені на адвокатуру, вимагають від неї, щоб вона була самостійною та високопрофесійною. Для її успішної діяльності та забезпечення громадян фаховою юридичною допомогою, а у встановлених законом окремих випадках навіть безоплатною, держава зобов’язується створити всі відповідні умови.
 • Item
  Адміністративна відповідальність за невиконання законної вимоги посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бортник, Н. П.; Хомишин, І. Ю.; Єсімов, С. С.; Bortnyk, N. P.; Khomyshyn, I. Y.; Esimov, S. S.; Бортник, Н. П.; Хомышин, И. Ю.; Есимов, С. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено проблематику адміністративної відповідальності за невиконання законної вимоги посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції. Проаналізовано основні підходи до адміністративної відповідальності через аналіз термінів “юридична відповідальність”, “адміністративна відповідальність”. Розглянуто загальні риси відповідальності за правопорушення у досліджуваній сфері, особливості її закріплення у законодавстві України. Визначено специфічні ознаки адміністративної відповідальності за невиконання законної вимоги посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції, що відрізняють її від інших видів адміністративних правопорушень.