Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – Випуск 65

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22884

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – Випуск 65. – 196 c.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Thumbnail Image
  Item
  Концепція побудови структури контрольно-вимірювального пристрою для системи керування об’єктом кувальний прес-маніпулятор
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Щесьняк, Збігнєв
  Описано метод ідентифікації параметрів преса, які використовують в адаптивному пристрої керування об’єктом прес-маніпулятор, які характеризуються еластичною конструкцією, типовою для польського ковальства. За критерій якості прийнято значення абсолютної похибки висоти поковки у поточному кроці її деформації. Метод вимірювання висоти поковки враховує вплив механічної конструкції преса на точність отримуваних поковок. Вплив величин, які важко виміряти чи які змінюються під час експлуатації, на динаміку роботи привода гідравлічного преса враховано в адаптаційному пристрої коригування положення на основі вимірювання положення поперечини преса на попередньому кроці деформації деталі. Пристрій реалізовано на основі цифрової техніки. Описано метод идентификации параметров пресса, которые используются в адаптивном устройстве управления объектами пресс – манипулятор, которые характеризируются эластической конструкцией, типовой для польского кузнечного производства. Критерием качества принято значение абсолютной погрешности высоты кованой детали в текущем шаге ее деформации. Метод измерения высоты учитывает влияние механической конструкции пресса на точность получаемых деталей. Влияние величин, которые сложно измерить либо которые изменяются во время эксплуатации, на динамику работы привода гидравлического пресса учтено в адаптивном устройстве коррекции положения на основе измерения положения перекладины пресса на предыдущим шаге деформирования детали. Устройство реализовано на базе цифровой техники. The paper presents elaborated method for identification of the press parameters, which are used in an adaptive control system of the set containing hydraulic press and forging manipulator, with elastic structure, typical for Polish forging. The absolute error of forging height at the given deformation pitch is taken as a quality criterion. The method of the forging height measurement takes into account the influence of the press mechanical construction on the accuracy of the obtained forging. On the base of the measurement of the press crossbar position in the former deformation pitch the influence of quantities, which are varying or difficult to measure in the exploitation process, on the dynamics of the hydraulic press drive has been taken into account in the adaptive system of position correction. The system has been made in the digital technology.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізація багаторівневої національної метрологічної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Величко, Олег
  Розглянуто питання глобалізації світової економіки і роль національних метрологічних служб, діяльність міжнародних і регіональних організацій з питань метрології, запропоновано моделі функціонування національних метрологічних систем, способи оптимізації національної нормативної бази з питань метрології. Рассмотрены вопросы глобализации мировой экономики и роль национальных метрологических служб, деятельность международных и региональных организаций по вопросам метрологии, предложены модели функционирования национальных метрологических систем, пути оптимизации национальной нормативной базы по вопросам метрологии. Are considered the questions of globalization world economy and the role of national metrological services, activity international and regional organizations along affairs metrology, are proposed the models of the operation of national metrological systems, the ways of the optimization of national normative base along affairs metrology.
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання сучасних статистичних методів в процесі моніторингу системи управління якістю вищого навчального закладу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Віткін, Л.; Хімічева, Г.
  Описано використання методів статистичного аналізу у системі управління якістю вищого навчального закладу Описано использование методов статистического анализа в системе управления качеством высшего учебного заведения Use of methods of the statistical analysis in a quality management system of a higher educational institution is described
 • Thumbnail Image
  Item
  Багатопрограмна інформаційно-вимірювальна система
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Івахів, Орест; Походило, Євген
  Під час обслуговування об’єкта з апріорно відомою статистикою для зменшення семантичної надмірності часто використовують системи із зміною програм опитування. Досліджено характеристики такої системи. При обслуживании объекта с априорно известной статистикой с целью уменьшения семантической избыточности часто используют системы со сменой программ опрашивания. Исследовано характеристики такой системы. The programmable systems often are very convenient to the measurement object with a priory well known statistics serving for the semantic redundancy reducing. Such system characteristics investigation are considered in this paper.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологічно-термодинамічні аспекти експлуатаційних змін параметрів термометричних матеріалів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013) Гамула, Павло; Курітник, Ігор; Стадник, Богдан; Яцишин, Святослав
  Виконано дослідження та обґрунтовано можливість залучення теорії спікання і відповідно поверхневого ступеня вільності основного рівняння термодинаміки до вивчення експлуатаційних змін параметрів термометричних матеріалів. Проведены исследования и обоснована возможность привлечения теории спекания и соответственно поверхностной степени свободы основного уравнения термодинамики для изучения эксплуатационных изменений параметров термометрических материалов. According to experimental investigations, it was shown the possibilities of the sintering theory and surface step of freedom in the main equation of thermodynamics for studying the thermometric materials.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок методом фаз коефіцієнта готовності вимірювальної системи із загальним сталим резервом при необмеженому відновленні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Лозинський, Орест; Щербовських, Сергій
  Розглянута задача розрахунку коефіцієнта готовності відновлюваного об’єкта із логічним паралельним сполученням елементів при необмеженому відновленні. Прийнято допущення про те, що характеристики випадкових процесів відрізняються від характеристик експоненціального розподілу. Запропоновано спосіб застосування методу фаз, на основі якого вдається ефективно розв’язати цю задачу. Рассмотрена задача расчета коэффициента готовности восстанавливаемого объекта с логическим параллельным соединением элементов при неограниченном восстановлении. Принято допущение, что характеристики случайных процессов отличаются от характеристик экспоненциального распределения. Предложено способ применения метода фаз, на основании которого удается эффективно решить задачу. The paper is devoted to problem of parallel repairable item with unlimited repairs availability calculation. The item random processes characteristics are assumed differ from exponential distribution characteristics. The technique of phase method application is offered, on the basis of which it is succeeded effectively to solve this problem.
 • Thumbnail Image
  Item
  Матричний магнітний параметричний давач лінійних переміщень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Грінь, Микола; Гальченко, Володимир
  Запропоновано новий підхід до проектування давачів лінійних переміщень, система обробки сигналу яких ґрунтується на теорії розпізнавання образів. Підхід, що використано, дає змогу дещо спростити конструкцію завиткової частини давача. Наведені результати численних експериментів, які свідчать про високу завадозахищеність та чутливість давача. Предложен новый подход к проектированию датчиков линейных перемещений, система обработки сигнала которого основана на теории распознавания образов. Подход, который использован, позволяет несколько упростить конструкцию обмоточной части датчика. Приведены результаты численных экспериментов, которые свидетельствуют про высокую помехозащищенность и чувствительность датчика. The new approach of designing the linear displacement transducers, system of processing the signal is founded on theories of artificial perception is offered. The аpproach, which is used, allows several simplify in winding part of transducer. Results of numeric experiments is broughted, which witness about high noiseproof factor and sensitivity of transducer.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діагностика пошкоджень ламінованих осердь
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Чабан, Василь; Кватер, Тадей; Пенкала, Роберт
  Запропоновано метод визначення пошкоджень ламінованих осердь електротехнічних пристроїв за допомогою штучної нейронної мережі. Навчання мережі здійснюється на підставі усталеного струму обмотки намаґнечування, одержаного з польової математичної моделі електротехнічного пристрою. Подаються результати комп’ютерної симуляції. Предложен метод определения повреждений шихтованных сердечников электротехнических устройств с помощью искусственной нейронной сети. Процесс обучения сети осуществляется на основании установившегося тока обмотки намагничивания, полученного на основании полевой математической модели электротехнического устройства. Прилагаются результаты расчетов на ЭВМ. In the paper we present the method of definition of defect in laminated structure of electric device cores taking into consideration steady-state current in magnetizing windings. As the tool of diagnostic method we used artificial neural networks (ANN). To obtain input signals for the ANN we used mathematical field model of the electric device. The results of computation are given.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теоретичні та практичні задачі кваліметрії природного газу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Стадник, Богдан; Мотало, Андрій; Мотало, Василь; Петровська, Іванна
  Описано і проаналізовано сучасний стан оцінювання і нормування показників якості природного газу. Запропонована систематизація показників якості природного газу залежно від його фізико-хімічних властивостей. Сформульовані актуальні задачі кваліметрії природного газу. Описано и проанализировано современное состояние оценивания и нормирования показателей качества природного газа. Предложена систематизация показателей качества природного газа в зависимости от его физико-химических свойств. Сформулированы актуальные задачи квалиметрии природного газа. In the article the present-day state of evaluation and normalization of natural gas quality parameters is described and analyzed. A systematization of natural gas quality parameters in dependence of it′s physical and chemical properties is proposed. The actual tasks of natural gas qualimetry are formulated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Перетворювач переміщення-напруга на основі індуктивного давача
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005) Гоц, Наталя; Драганчук, Надія; Ляхов, Андрій
  Запропонована схема перетворювача переміщення на основі індуктивного давача, в якій для зменшення температурної залежності реалізоване живлення вхідної обмотки від джерела змінного струму замість традиційного джерела змінної напруги. Предложена схема преобразователя перемещения на основе индуктивного датчика, в которой для уменьшения температурной зависимости применяется питание входной обмотки от источника переменного тока вместо традиционного источника переменного напряжения. The circuit of the converter of moving is submitted on the basis of the inductive gauge, in which for reduction of temperature dependence is realized feed of an entrance winding from a source of an alternating current instead of a traditional source of a variable voltage.