Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2007. – №591

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – № 591 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 132 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Аналіз та класифікація моделей систем електронної комерції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Берко, А. Ю.; Висоцька, В. А.
  Проаналізовано основні моделі систем електронної комерції. Запропоновано узагальнену модель таких систем. Інтернет-система електронної комерції розглядається як цілеспрямована множина об’єктів довільної природи з набором зв’язків між ними та між їхніми властивостями. Пропонується класифікація технологій систем електронної контент-комерції. Some problems of electronic commerce are analyzed in proposed paper. Generalized model of such kind of systems are proposed. Internet-system of electronic commerce is considered as purposeful set of objects of the any nature with a set of connections between them and between their properties. Classification of technologies for electronic content-commerce systems has been proposed.
 • Item
  Ефективне обчислення дискретних косинусних перетворень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Процько, І. О.
  Розглянуто узагальнений підхід ефективного обчислення дискретного косинусного перетворення (ДКП) на основі циклічних згорток. Підхід ґрунтується на приведенні матриці аргументів і матриці знаків дійсного базису ДКП до еквівалентних циклічних секцій. The general method of efficient computation discrete cosine transform using of circular convolutions is considered. The method is based on the presentation of the matrix of arguments and signs of the real harmonic transform basis to the equivalent cyclic sections.
 • Item
  Алгоритми і технології пошуку кластерів на основі оптимізаційних критеріїв для товарних баз даних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Федорчук, Є. Н.
  Розглянуто алгоритми пошуку цінових кластерів на основі оптимізаційних критеріїв. Задача пошуку в дискретній області цін зводиться до умовної задачі в неперервній області. Така апроксимація забезпечує швидкий пошук кластерів з контрольованою похибкою. Наведено алгоритм, технологію і результати пошуку кластерів для бази даних Oracle. Algorithms of searching for price clusters on the base оptimisation criterions are considered. Problem of searching in the discrete price area is bring to the conditional problem in the unceasing area. Such aproximation ensures a quick searching for an clusters with the control mistake. Algorithm, technology and results of the searching for an clusters for Oracle database are described.
 • Item
  Синхронізація пристроїв по РСІ-шині у реальному масштабі часу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Антонюк, М. П.; Лобур, М. В.
  Розглянуто основні підходи до побудови РСІ-шин, розглянуто їхні переваги та недоліки, визначено вплив реалізації РСІ-шини на синхронізацію пристроїв, швидкодію та кількість таких пристроїв. This article describes base approach to design PCI buses. Discussed main advantages and disadvantages. Defined influence of structure PCI bus to devices synchronization, speed of operations and quantity of such devices.
 • Item
  Зміст Вісника "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика"
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007)
 • Item
  Ігрова задача побудови стохастично-ортонормованих систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Кравець, П. О.
  Сформульовано задачу побудови стохастично-ортонормованих систем. Запропоновано ігровий метод та розроблено алгоритм розв’язування задачі. Досліджено вплив параметрів задачі на збіжність ігрового методу. The task of stochastic orthonormal system construction is formulated. The game method and algorithm of a task solution are developed. The influence of a task parameters on a game method convergence is investigated.
 • Item
  Теоретична модель одноелектронного транзистора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Павлишин, В.; Закалик, Л.; Корж, Р.
  Розглянуто фізичну модель одноелектронного транзистора, в якій враховано “кулонівську блокаду”, що створює робочий канал розміром меншим за 10 нм. A physical model of single-electron transistor is discussed in present article. This model considers also Koulon-blocade created by a working channel of transistor which is < 10 nm.
 • Item
  Моделювання складних механічних систем. Динамічний аналіз
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Каркульовський, В. І.; Мотика, В. І.; Чура, І. І.
  Розглянуто особливості застосування методу діакоптики при моделюванні складних механічних систем на етапі динамічного аналізу. Розроблена методика формування та розв’язування рівнянь, які описують динамічні процеси в складних механічних системах. The application of diacoptic method while designing of the difficult mechanical systems on the stage of dynamic analysis are examined. The method of forming and solving of equalizations describing dynamic processes in the difficult mechanical systems is developed.
 • Item
  Розрахунок та аналіз вихідних параметрів мікроакселерометра ємнісного типу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Теслюк, В. М.; Загарюк, Р. В.; Кушнір, Ю. О.
  Досліджено параметри функціонування мікроакселерометра ємнісного типу. Побудо- вано математичну модель та розраховано його вихідні параметри. Запропоновано схему аналізу вихідних параметрів пристрою. In this paper, an investigation of microaccelerometer functionality parameters is proposed. A mathematical model for the device was built; parameters calculations were performed. Also, an integral circuit for output parameters analysis has been proposed.
 • Item
  Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки в інформаційних системах електронної комерції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Берко, А. Ю.; Висоцька, В. А.; Рішняк, І. В.
  Проаналізовано засоби захисту інформації в системах електронної комерції та запропоновано моделі цих систем на основі аналізу та оцінювання інформаційних ризиків. Analysis of the of proofing tools for electronic commerce systems is considered and the models of these systems on the basis of analysis and evaluation of information risks are offered in the article.
 • Item
  Адаптація генетичного алгоритму для задачі відновлення характеристик антенної гратки при відмовах її модулів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Крищук, В. М.; Шило, Г. М.; Артюшенко, Б. А.
  Розглядається вплив параметрів генетичного алгоритму оптимізації характеристик напрямленості антенної гратки при відмовах її модулів на його ефективність. Порівнюються процедури селекції, кросоверу та мутації. Досліджується роль параметрів генетичного алгоритму. In this paper influences of genetic algorithm for antenna array correction in term of departure diagram with failed modules parameters on its efficiency is studied. Various selection, crossover and mutation procedures are compared. The role of genetic algorithm’s parameters is studied.
 • Item
  Математичне моделювання процесів вільних коливань товстостінних анізотропних циліндрів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Макар, В. М.
  У межах моделі лінійної просторової теорії пружності анізотропного тіла запропоновано чисельно-аналітичний підхід до розв’язування задачі про вільні коливання тіл циліндричної форми. Отримано слабку варіаційну форму задачі про вільні коливання, узагальнений розв’язок якої побудовано на основі напіваналітичного методу скінченних елементів з розкладом у тригонометричний ряд за кутовою координатою. Досліджено вільні коливання анізотропних товстостінних циліндрів скінченної довжини за різних умов закріплення торців. A numerically-analytical approach to solution of the free vibration problem for anisotropic hollow circular cylinders of finite length within the framework of 3D linear elasticity theory is presented. The weak form of the governing differential equations is obtained and solved by using the semianalytical finite element method with terms of trigonometric series in the angular coordinate. The dimensions of the cylinders are arbitrary, and wide range of composite materials can be considered.
 • Item
  Числовий аналіз схем обчислення гіперсингулярних інтегралів під час моделювання проблем механіки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Дияк, І. І.; Макар, І. І.; Чирун, Л. Б.
  Досліджено та апробовано декілька числових методів знаходження сингулярних і гіперсингулярних інтегралів. Наведено схеми числового інтегрування для обчислення подвійних сингулярних та гіперсингулярних інтегралів при числовій реалізації симетричного методу Гальоркіна розв’язання плоскої задачі теорії пружності. Some schemes of numerical integration are investigated and tested. These schemes are the effective tool of the evaluation of singular and hypersingular integrals at numerical realization of the symmetric Galerkin boundary element method for the solution of 2D problem of the theory of elasticity.
 • Item
  Вдосконалення нейромережних методів класифікації в завданнях інтелектуального аналізу даних за допомогою методу імітації відпалу металу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Ткаченко, Р. О.; Дорошенко, А. В.
  Проаналізовано особливості постановки та підходи до розв’язання задач класифікації для випадків великорозмірних завдань інтелектуального аналізу даних. Подано основи нейромережного методу класифікації, вдосконаленого завдяки оптимізації методу імітації відпалу металу, та результати його апробації. The article analyses the features of the target setting and the approach to solving a problem of classification task for Data Mining tasks where data are high-dimensional. Essential principles of the method of classification on the base of neural networks are proposed. This method of classification is improved by simulated annealing algorithm. The results of classification are proposed.
 • Item
  Застосування пакета кластеризації образів для оцінювання показників стану крові
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Мельник, Р. А.; Тушницький, Р.
  Наведено результати застосування пакета кластеризації візуальних образів для кількісного аналізу зразків крові, а саме визначення розмірів та кількості різнотипних клітинок зразка крові. Пакет містить алгоритми трьох рівнів кластеризації: покриття образу прямокутниками, побудови з них зв’язних областей та кластеризації зв’язних областей – образів клітинок. The сlustering package to decompose visual patterns was used to analyze the blood sample to get a number and dimensions of its different cells. The package contains three level clustering algorithms : coverage of patterns by rectangles, formulation of linked areas and clustering of the linked areas – blood cells.
 • Item
  Порівняння поліноміального та нормального базисів представлення елементів полів Галуа
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Глухов, В. С.
  Порівняно апаратні та часові витрати під час виконання операцій над елементами полів Галуа GF(2m), представленими у поліноміальному та нормальному базисах відповідно до алгоритму цифрового підпису, що ґрунтується на еліптичних кривих (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)). The paper describes implementation of cryptographic coprocessor performing operations on elliptic curve points with coordinates in GF(2m) according to Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Polynomial basis and normal basis arithmetic units for inversion are compared. When an optimal normal basis exists, the normal basis inversion performs more quick.
 • Item
  Управління процесом проектування в середовищі розподілених сапр
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Лобур, М. В.; Лебедєва, О. О.; Матвійків, О. М.
  Подано огляд основних компонентів і вимог для реалізації різноманітних розподілених САПР. Розглянуто основні задачі та опис систем управління проектуванням, PDM-системи (їхні компоненти, технології, можливості). Здійснено порівняльний аналіз існуючих PDM-системи. This article presents the review of the basic components and requirements to realization of different distributed CAD levels. Tasks and basic descriptions of the project control systems, the PDM-systems (their components, technologies, possibilities) are shown in the article. The comparative analysis of the existent PDM-systems are offered.
 • Item
  Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Березький, О.; Цмоць, І.
  Розроблено нові, орієнтовані на НВІС-реалізації методи, алгоритми та структури для послідовного, паралельно-послідовного та паралельно-паралельного множення матриці на матрицю у реальному часі з високою ефективністю використання обладнання. The new methods, algorithms and structures oriented on VLCI-realization are developed for the serial, parallel-serial and parallel-parallel multiplying of matrix by a matrix in real-time with high efficiency of the use of equipment.
 • Item
  Теоретичні дослідження впливу параметрів каналу зв'язку на його пропускну здатність
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Горбатий, І. В.
  Досліджено вплив смуги пропускання та відношення енергії одного біта інформації до енергетичної спектральної густини білого шуму на пропускну здатність каналу зв’язку. The influence of bandwidth and relations the energy of one information bit to energy spectral density of the white noise on reception capacity of the communication channel was explored.
 • Item
  Шаблони проектування у веб-орієнтованій системі розкрою
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Грицишин, Я. М.; Ткаченко, С. П.
  Наведено спрощену функціональну схему веб-орієнтованої системи розкрою. Описано та обґрунтовано використання шаблонів для проектування її підсистем. Reductive functional schema of web-oriented cutting system is shown in this article. Using of design patterns in this system is described and grounded below.