Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2008. – №626

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – № 626 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 134 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Аналіз вхідних даних та оцінка якості кластеризації для алгоритму оптимального згортання схем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Базилевич, Р. П.; Ждан, А. Р.
  Розглянуто особливості алгоритму побудови дерева оптимального згортання схеми при різних критеріях та значеннях параметрів роботи. Виконано аналіз вхідних даних, дана оцінка якості кластеризації. The main features of algorithm of construction of tree of the optimum rolling up of chart are considered at different criteria and parameters of work. The analysis of entrance data and estimation of quality of clusterization.
 • Item
  Алгоритми кодування інформації за допомогою числових в"язанок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Різник, О. Я.; Юрчак, І. Ю.; Парубчак, В. О.
  Розглянуто подання чисел на основі числових в'язанок для кодування інформації. Розглянуто ефективність монолітного коду за евристичними оцінками. Розроблено методику побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що уможливлює подання кодових комбінацій чисел у вигляді монолітного коду. In the article presentations of numbers are examined on the basis of numerical bundles for conducting of code of information. The considered efficiency of monolithic code is after heuristic estimations. Developed method of construction of codes combinations of numbers on the basis of theory of numerical bundles, that enables presentation of codes combinations of numbers as a monolithic code.
 • Item
  Аналіз та вирішення конфліктів проектування засобами організаційно-технічного забезпечення у колективних САПР
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лебедєва, О. О.; Матвійків, О. М.
  Здійснено дослідження й аналіз конфліктів проектування, які виникають під час колективного (групового) проектування внаслідок різноманітних технічних і соціальних чинників. Запропоновано архітектуру організаційно-технічного забезпечення колективного процесу проектування, у межах якої виявляють та усувають соціальні й технічні конфлікти. Розроблено і запропоновано модель управління конфліктами. A research and analysis of design conflicts, which appear in collaborative design due to various social and technical causes is conducted. The architecture of technical-organizational support of collaborative design process, which allows identifying and resolving social and technical conflicts, is proposed in actual work. Developed and presented conflict management model.
 • Item
  Дослідження характеристик криптостійкості алгоритмів симетричного шифрування DES
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яковина, В. С.; Федасюк, Д. В.; Салій, С. І.; Сенів, М. М.
  Здійснено дослідження характеристик дифузії та конфузії алгоритму DES та статистичне дослідження особливостей шифрування цього алгоритму. Встановлено, що середнє значення дифузії і конфузії алгоритму DES становить 49,7 % та 49,8 % відповідно, а дисперсія значень залежно від номера біта блока (чи ключа) становить 2,3 % і 3,5 %. Показано, що середня імовірність появи i-го байта шифрованого тексту, що збігається з i-м байтом відкритого тексту, становить 0,39 % для кожного байта. Обґрунтовано використання алгоритму DES як генератора псевдовипадкових чисел для розподіленої системи теплового проектування та показано можливі способи крипто- аналізу алгоритму за схемою "з вибраним відкритим текстом". The studies of diffusion and confusion characteristics as well as encrypting peculiarities DES algorithm have been performed. The diffusion and confusion mean value is 49.7 % and 49.8 % correspondingly with dispersion depending on bit number of 2.3 % and 3.5 %. It is shown that average probability of i-th plain text byte to be equal to i-th cipher text byte is about 0.39 % for each byte. The exploitation of the DES algorithm as a random number generator for distributed thermal design system has been substantiated as well as the possible ways for the algorithm cryptanalysis using chosen plaintext have been demonstrated.
 • Item
  Візуалізація результатів теплового проектування мікроелктронних пристроїв самоорганізаційними картами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Левус, Є. В.; Білас, О. Є.
  Нейронні мережі довели свою цінність як генератори гіпотез у циклі проектування різноманітних об’єктів. У статті пропонується підхід використання самоорганізаційних карт Кохонена у задачах теплового проектування мікроелектронних пристроїв для визначення напрямку пошуку теплофізичних і конструктивних параметрів, на основі яких формуються типові рішення для забезпечення заданого температурного режиму функціонування мікроелектронних пристроїв. Neural networks have proved their value as hypothesis generators in the cycle of different objects designing. In this article the approach of using self-organizing Kohonen map in the problems of thermal designing of microelectronic devices for determination of the search direction of thermo-physical and design parameters, and for elaboration on their bases of standard solutions for providing normal temperature condition of microelectronic device functioning, has been suggested.
 • Item
  Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мотика, І. І.; Недоступ, Л. А.; Нестор, Н. І.
  Розглядається склад бібліотеки моделей для аналізу точності технологічних процесів. Бібліотека містить клас основних структурних компонентів процесів виготовлення у сенсі об’єктно-орієнтованого підходу для побудови моделей і передбачає можливість доповнення його методами для конкретних технологічних операцій. Composition of library of models for the analysis of exactness of technological processes is considered. A library contains the class of basic structural components of processes of making in sense objective – the oriented approach for construction of models and foresees possibility of addition by his methods for the concrete technological operations.
 • Item
  Умовна ентропія та ентропія контенту в системах електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Висоцька, В. А.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції контенту та запропоновано методи вирішення цих проблем. Інтернет-система електронної комерції –цілеспрямована множина об’єктів довільної природи з набором зв’язків між ними та між їхніми властивостями. Інакше кажучи, Інтернет-система електронної комерції – все, що складається з взаємопов’язаних частин. Проаналізовано основні моделі систем електронної комерції. Запропоновано узагальнену модель таких систем. In the given article main problems of electronically commercial of content are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed. The Internet-system of electronic commerce – purposeful set of objects of the any nature with a set of connections between them and between their properties. In other words, the Internet-system of electronic commerce – everything, that consists of the interconnected parts. Some problems of electronic commerce are analyzed in proposed paper. Generalized model of such kind systems are proposed.
 • Item
  Розроблення VHDL-AMS - моделі ємнісного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Теслюк, В. М.; Загарюк, Р. В.; Алі Аль Омарі Тарік (Мох’д Тайсір); Бобало, С. І.
  Розроблено VHDL-AMS модель для ємнісного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції для схемотехнічного рівня проектування та наведено результати аналізу цієї моделі. In this paper, is developed VHDL-AMS model for capacitive microaccelerometer of IDT construction for design on schematic level. Presented analysis results of the developed model.
 • Item
  Технічні системи розпізнавання газів на основі електронних сенсорів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Марікуца, У.
  Розглянуто принципи побудови електронних хімічних сенсорів, які використовуються в системах моніторингу хімічного складу довкілля та існуючі системи розпізнавання газів на основі електронних сенсорів. Principles of construction of electronic chemical sensors applying in the systems of monitoring of chemical composition of environment and existent systems of gas recognition on the basis of electronic sensors are considered in this article.
 • Item
  Розрахунок електродинамічних параметрів мікросмужкових неоднорідностей з використанням аналітико-числового підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Андрійчук, М. І.
  Методом поверхневих інтегральних рівнянь виконано строгий електродина-мічний аналіз відкритих мікросмужкових неоднорідностей. Підхід передбачає застосування функцій Гріна півпростору у разі діелектричної багатошарової підкладки. Для числового розв’язування відповідних інтегральних рівнянь використовується метод Гальоркіна. Елементи отриманої імпедансної матриці розраховуються аналітико-числовим інтегруванням. Характеристичні параметри структури визначаються за відомими елементами матриці. The full-wave electrodynamical analysis of open microwave discontinuities is performed by space domain integral equation approach. This approach employs the dyadic Green’s functions for grounded multi-layer dielectric configuration and can be used for single or multilayer dielectric with or without substrate. The Galerkin’s method is used for numerical solving the respective integral equations. Elements of received impedance matrix are calculated by combination of analytical and numerical integration. The characteristic network parameters of structure are determined by the matrix elements.
 • Item
  Проектування інтелектуальної інформаційної мережі з використанням сервісно-орієнтованого підходу та моделей виконання запитів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Буров, Є. В.
  Розглянуто та запропоновано структуру і принципи роботи інтелектуального сервісу, керованого моделями. Формальна специфікація сервісу уможливлює адаптацію параметрів інформаційної системи до зміни вимог бізнес-процесів. General framework and architecture of intellectual model-driven service is proposed. Formal specification of intellectual service is developed for intellectual information networks design.
 • Item
  Алгебраічний метод проектування кругових шкал з високою роздільною здатністю
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бандирська, О. В.; Різник, В. В.; Юрчак, І. Ю.
  Розглядається алгебричний метод проектування нееквідистантних кругових шкал з підвищеною роздільною здатністю. Ці шкали ґрунтуються на так званих “ідеальних кільцевих в’язанках”. Використовується принцип “оптимальних структурних пропорцій”. Algebraic method for design of non-uniform ring scales with improved resolving ability is described. These scales has been based on the so-called “Gold Ring Bundles”. The principle of the “optimum structural proportions” (OSP) is applicated.
 • Item
  Розроблення дворівневого морфологічного аналізатора української мови у програмному середовищі PC-KIMMO
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Романюк, А. Б.; Макар, В. М.
  Останнім часом у лінгвістичному забезпеченні САПР спостерігається тенденція створення діалогових мов, наближених до природної мови. Використання природної мови зумовлює необхідність розроблення морфологічних, синтаксичних та семантичних аналізаторів. У статті описано розроблення морфологічного аналізатора української мови на основі системи PC-KIMMO. In the last years in the CAD linguistic providing there is a tendency of creation of dialog languages of close to the human language. The use of human language predetermines the necessity of development of morphological, syntax and semantic analyzers. In this article development of morphological analyzer of Ukrainian is described on the basis of the system PC-KIMMO.
 • Item
  Автоматизована навчальна система "Числові методи в інформаційних технологіях"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Каркульовський, В. І.; Керницький, А. Б.; Мотика, І. І.; Каркульовський, Б. В.; Кісь, Я. П.
  Розглянуто особливості застосування методу діакоптики та об’єктно-орієнтованого підходу під час створення навчальних систем. Розроблена структура та описана реалізація основних компонент навчальної системи для вивчення застосування базових числових методів в інформаційних технологіях. The application of diacoptic method and object-oriented approach at creation of the educational systems are examined. The structure of educational system for the study of application of base numerical methods in IT is developed and realization of basic component is described.
 • Item
  Аналогова нейронна схема ідентифікації К максимальних сигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тимощук, П. В.
  Пропонується аналогова нейронна схема, яка швидко ідентифікує K серед N нейронів, де 1 £ K < N, вхідні сигнали яких є більшими, ніж у решти N - K нейронів. Для N вхідних сигналів така схема складається з N жорсткообмежувальних нейронів прямого поширення і одного нейрона зворотного зв’язку, який використовується для визначення динамічного зсуву вхідних сигналів. Запропонована схема відрізняється незначною обчислювальною складністю, простотою схемотехнічної реалізації, високою роздільною здатністю і властивістю збереження впорядкування сигналів. Схема здатна обробляти сигнгали, розміщені в будь-якому скінченному діапазоні. Функціонування схеми аналізується за допомогою комп’ютерного моделювання. An analogue neural circuit which can quickly identify the K -winning from N neurons, where 1 £ K < N, whose input signals are larger than of remaining N - K neurons, is proposed. For N competitors, such circuit is composed of N feedforward and one feedback hardlimiting neurons, which is used to determine the dynamical shift of input signals. The proposed circuit has low hardware implementation and computational complexity, high resolution ability and signal order preserving property. The circuit can process signals located in any finite range. A performance of the circuit is analyzed using computer simulations.
 • Item
  Підхід ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень через циклічні згортки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Процько, І. О.
  Розглянуто ефективне обчислення дискретних гармонічних перетворень. Обчислювальний алгоритм визначається за сформованою структурою дискретної базисної матриці. Симетричні циклічні згортки є основою ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень. The efficient computation of discrete harmonic transforms is introduced. The algorithm of computation are determined the formed structure of discrete basis matrix. The symmetrical cyclic convolutions are fundamental of algorithm for efficient computation discrete harmonic transform.
 • Item
  Математичне та програмне забезпечення для розподіленого розв"язування параметричних задач математичної фізики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Федасюк, Д. В.; Сердюк, П. В.; Семчишин, Ю. Б.
  Розглянуто ієрархічну архітектуру розподілення обчислювальних процесів аналізу вихідних характеристик задач, які ґрунтуються на параметричному розв’язанні лінійних диференціальних рівнянь у часткових похідних на основі методу, який дає змогу отримувати розв’язок лінійних диференціальних рівнянь у параметричному вигляді. Hierarchical architecture of distributing computation processes of initial properties analysis in tasks, which are based on the linear differential equalizations in partial derivatives parametric solving on the basis of method which allows to get the solving of linear differential equalizations in a parametric form, are considered in the work.
 • Item
  Нові інваріанти встановлення ізоморфізму графів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Білаль Раді А’Ґґель Аль-Забі; Керницький, А. Б.; Лобур, М. В.; Ткаченко, С. П.
  Проблеми встановлення ізоморфізму графів стосується доволі велика кількість робіт, одними з найхарактерніших є [1–4]. Низка узагальнень наводиться також у таких роботах, як [5–9]. Показано [3], що подібні задачі є комбінаторними важкорозв’язуваними задачами факторіального ступеня складності, у зв’язку з чим для їхнього розв’язання прийнятними залишаються лише евристичні прийоми [1, 10, 11]. Тому тут не будуть ефективними ні метод гілок і границь, ні методи математичногом програмування, які у кращому випадку понижують складність задачі від факторіальної залежності до показникової (відносно, як правило, кількості вершин графа), а це є неприйнятним для задач практичної розмірності. Водночас існуючі евристичні прийоми розв’язання задачі (а точніше, спроби її розв’язання) мають, як правило, часову складність O(Nc), де с=4¸6 [3, 8], що також різко обмежує розмірність задач, які розв’язуються, оскільки для розв’язання задач за прийнятний час необхідно, щоб було с≤3.
 • Item
  Ігрова модель хроматичного розфарбовування графів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, П. О.
  Сформульовано ігрову задачу розфарбовування графів в умовах дії випадкових стаціонарних завад. Запропоновано рекурентні методи розв’язування стохастичної гри. Побудовано ігровий алгоритм та здійснено комп’ютерне моделювання процесу розфарбовування графів. Досліджено вплив параметрів задачі на збіжність ігрового методу. The game task of graphs coloring in conditions at action of random stationary noises is formulated. The recurrence methods of the stochastic game solving are offered. The game algorithm is constructed and computer modeling of a graphs coloring process is carried out. The task parameters influence on a game method convergence is investigated.