Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2010. – №677

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 677 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 159 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Особливості сушіння вологих дисперсних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Павленко, А. М.; Чейлитко, А. О.
  Експериментально досліджені різниці температур на поверхні пористого матеріалу. There are represented experimental researches temperature differences across the surface of porous material.
 • Item
  Аналіз існуючих систем забезпечення температурного режиму приміщення пташників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Сподинюк, Н. А.
  Наведено результати теоретичних досліджень існуючих систем забезпечення температурного режиму для приміщень пташників. In this article the results of theoretical investigations exists systems of provision temperature regime for hen houses premises.
 • Item
  Аналіз причин виникнення додаткових похибок витратомірів змінного перепаду тиску в умовах нестаціонарного потоку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Матіко, Ф. Д.; Федоришин, Р. М.; Костик, І. В.; Грень, Я. В.
  Розглянуто причини виникнення пульсацій потоку та наведено аналіз існуючих підходів до визначення впливу нестаціонарного потоку на точність вимірювання витрати за допомогою стандартних пристроїв звуження потоку. This paper deals with discussion of causes of flow pulsations and with analysis of existing approaches to defining the influence of non-stationary flow on the accuracy of flowrate measurement by means of standard pressure differential devices.
 • Item
  Вплив параметрів внутрішнього мікроклімату приміщення на теплообмін людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Миронюк, Х. В.; Сухолова, І. Є.
  Подано результати розрахунків взаємозв’язку параметрів мікроклімату для забезпечення теплового комфорту людини в приміщенні у теплий період року. Побудовано номограму на основі отриманих розрахункових значень. In this article presented the results of calculations of correlation of indoor climate parameters to provide people thermal comfort in hot season of the year. Graphycal dependences have been obtained.
 • Item
  Особливості техніки безпеки під час реконструкції димових труб
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Яковишина, Т. Ф.; Яковишин, Ф. К.
  Подано особливості техніки безпеки під час реконструкції футеровки димових труб торкретуванням хімічно стійким бетоном. There are represented peculiarity of the safety engineering attached to the reconstruction of the liner of the smoke pipes by the shotcreting of the chemical resisting concrete.
 • Item
  Моделювання дефектності ізоляції емальпроводів під час виготовлення обмоткових елементів електричних апаратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Євтух, П. С.; Вакуленко, О. О.
  Розроблена методика випробувань ізоляції емальпроводів обмоткових елементів підвищеною напругою для оцінки ступеня їх дефектності методами статистичного аналізу. Дефектність ізоляції емальпроводів – випробування підвищеною напругою – статистичні методи. Worked out methods of tests of electric apparatuses’ round winding wires isolation of electric disruptive strength for imperfectness degree by the methods of statistical analysis. Isolation’s imperfectness – electric disruptive strength – methods of statistical analysis.
 • Item
  Вплив поверхні мірної трубки на характеристики плівкового витратоміра
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Парнета, О. З.; Теплюх, З. М.
  Досліджено вплив властивостей внутрішньої поверхні мірної трубки плівкового витратоміра на експлуатаційні характеристики приладу. In the article the influence of properties of measuring tube inner surface of film flowmeter on the device operating characteristics is investigated.
 • Item
  Вплив взаєморозміщення гнучкої вставки та дифузора на нагнітальний повітряний потік радіального вентилятора та підвищення ефективності роботи вентиляційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Гулай, Б. І.; Жуковський, С. С.
  Наведено результати експериментальних досліджень нагнітального повітряного потоку у вентиляційній системі, а саме: епюри розподілення повних та статичних тисків, а також їхні ізобари за різного взаєморозміщення гнучкої вставки та дифузора після радіального вентилятора. Встановлено, що внаслідок раціонального взаєморозміщення цих елементів, витрата крізь досліджувану вентиляційну систему підвищується на 14%. The results of experimental studies injection of air flow in ventilation systems, namely: full of force distribution and static pressure, and their constant pressure at different download flexible diffuser insert and after a radial fan. , As a result rational download these elements flow through ventilation systems investigated increases by 14%.
 • Item
  Імітаційні моделі автоматичних систем регулювання з широтно-імульсною модуляцією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ковела, І. М.; Вітер, О. С.; Яцук, Ю. В.
  Запропоновано створені у середовищі Simulink моделі неперервних та цифрових систем з широтно-імпульсним керуванням електромоторними виконавчими механізмами постійної швидкості як приводами пропорційної дії, призначені для дослідження автоматичних систем регулювання промислових об’єктів. Designed environment created in Simulink models of continuous and digital systems with pulse-width control with actuator constant speed drives as the proportional action to study the automatic control system of industrial facilities.
 • Item
  Розрахунок невизначеності результату вимірювань витрати і кількості сухої частини вологого газу за методом змінного перепаду тиску
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лесовой, Л. В.
  Розглянуто методику розрахунку невизначеності результату вимірювань витрати і кількості сухої частини вологого газу за методом змінного перепаду тиску. This paper deals with method for calculation of measurements uncertainty at flowrate and volume measurements by means of the pressure differential device for dry part of humid gas.
 • Item
  Функціональні перетворювачі рекурентного типу на комутованих конденсаторах для систем енергообліку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мичуда, Л. З.; Мичуда, З. Р.
  Розроблено новий тип функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах, що діють за рекурентним алгоритмом. Описано принцип їх дії та структуру. Оцінено функціональні можливості. The paper developed a new type of functional switched-capacitor converters, which operate at a recurrent algorithm. We describe the principle of action and structure. The evaluation of functionality.
 • Item
  Вимірювання ККД водогрійного котлоагрегата на газовому паливі у масштабі реального часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тарас, Б. І.
  Поставлено задачу вимірювання ККД водогрійного котлоагрегата з перспективою застосування екстремального керування співвідношенням паливо-повітря за цим критерієм. Запропоновано та проаналізовано структурну схему вимірювання ККД на основі вимірювання витрати природного газу та теплової енергії, що передається теплоносію. In this paper, a task measuring the efficiency of boiler with the prospect of extreme control fuel-air ratio for this criterion. Proposed and analyzed the structural scheme of measuring efficiency by measuring the consumption of natural gas and heat energy that is transferred to the coolant.
 • Item
  Формування радіаційного фону в приміщеннях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Хоботова, Є. Б.; Уханьова, М. І.
  Наведено алгоритм визначення потужності дози на різних відстанях над окремою плитою за експериментально виміряною величиною на довільній відстані. Розроблено математичну модель для розрахунку просторового змінювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у приміщенні. The algorithm of dose power determination for different distances from the separate plate with the use of experimentally measured dose power value for arbitrary distance has been presented. The mathematical model for the calculation of space change of gamma-radiation exposure dose power indoors has been worked out.
 • Item
  Енергоефективні технології опалення сільськогосподарських приміщень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Желих, В. М.
  Здійснено дослідження теплового режиму, створеного мікрокліматичним модулем з інфрачервоним випромінювачем для систем кліматизації тваринницьких комплексів, і зокрема, пташників. Research of the thermal mode, created the microclimate module with an infra-red emitter for the thermal comfort systems of agricultural complexes on the example of poultry house is resulted in this article.
 • Item
  Підвищення ефективності «дельта-системи» плоских сонячних колекторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шаповал, С. П.
  Розглянуто спосіб підвищення ефективності використання сонячної енергії геліоустановкою із пласкими сонячними колекторами. Встановлення сонячних колекторів із орієнтацією на південний схід, південь і південний захід дає можливість ефективніше використовувати сонячну енергію в ранішні та вечірні години. Описано результати досліджень надходження сонячної радіації на “дельта систему” сонячних колекторів. Встановлено залежності між різними орієнтаціями плоских сонячних колекторів і ефективністю роботи геліосистеми. Показано, що із “дельта-системи” плоских сонячних колекторів можна отримати більше енергії, ніж із традиційно орієнтованих на південь. This article studies the method of efficiency increase of solar energy using by helioplant with flat solar collectors. The establishment of solar collectors with orientation on southeast, south and southwest gives a chance to use solar energy in morning and evening hours more efficiently. The results of investigation of solar radiation incoming on the “delta-system” of solar collectors are described. The dependence between different orientations of the flat solar collectors and efficiency of heliosystem functioning has been established. It is shown that we can receive more energy from “delta-system” of flat solar collectors than from traditionally oriented on south.
 • Item
  Визначення температури внутрішнього повітря в зоні перебування поросят
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Макаруха, О. І.; Желих, В. М.
  Наведено тепловий баланс зони перебування поросят, на основі якого було виведено залежність для визначення температури внутрішнього повітря, яка забезпечується системою опалення, що складається із стінової опалювальної панелі, інфрачервоного нагрівача і нагрівального коврика. Thermal balance of area stay of piglings, on the basis of which dependence was shown out for determination of temperature internal air, which is provided by the system of heating which consists of wall heater panel, infrared heater, heater panel is resulted in this article.
 • Item
  Газодинамічний метод визначення діаметра прохідного каналу капіляра
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ділай, І. В.; Теплюх, З. М.
  Досліджено вплив властивостей внутрішньої поверхні мірної трубки плівкового витратоміра на експлуатаційні характеристики приладу. In the article the influence of properties of measuring tube inner surface of film flowmeter on the device operating characteristics is investigated.
 • Item
  Вимірювальний перетворювач теплопровідності будівельних матеріалів на основі нової мостової теплової схеми неповного зрівноваження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Васильківський, І. С.; Юсик, Я. П.
  Наведено теоретичні основи побудови вимірювального перетворювача теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів на основі нової мостової теплової вимірювальної схеми неповного зрівноваження, описано принципову схему розробленого перетворювача та результати експериментальних досліджень. In article brought theoretical motivation of building of measuring converter heat conductivity building and heat isolation material on base new bridge thermal measuring scheme, as well as brought description of the basic scheme of the developed measuring converter and results of experimental researches.
 • Item
  Інтенсифікація затухання швидкості повітряного потоку взаємодією зустрічних неспіввісних струмин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Возняк, О. Т.
  Представлено результати дослідження взаємодії зустрічних неспіввісних струмин. Встановлено вплив взаємодії струмин на параметри результуючого повітряного потоку. Наведено розрахункові залежності, які дають можливість проектувати системи повітророзподілу із взаємодією зустрічних неспіввісних струмин. In this article the results of opposed non-coaxial air jets junction investigations are presented. Influence of jets interaction on air distribution in a room has been determined. There are presented calculating equations that give a possibility to design air distribution system at air jets interaction.
 • Item
  Дослідження методичної похибки під час визначення нелінійності аналого-цифрових перетворювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кочан, Р. В.
  Проведено аналіз причин виникнення та аналітичне дослідження параметрів методичної похибки під час визначення нелінійності функції перетворення аналого- цифрових перетворювачів, зумовленої процедурами встановлення нуля та калібрування. There is presented analysis of the sources and analytical investigation of the parameters of methodology error of definition the nonlinearity of conversion function of analog to digital converters. This methodology error is caused by null setting and calibration procedures.