Проблеми економіки та управління. – 2007. – №582

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають матеріали, в яких розглядаються питання, пов'язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішенням актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління чільне місце займають публікації, в яких висвітлюються проблеми вдосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 268 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Експорт науковомісткої продукції як фактор інноваційного розвитку економіки України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ковальчук, М. Б.
  Сьогодні надзвичайно актуальним є питання інноваційного розвитку економіки України. У статті розглядається сучасний стан, проблеми та перспективи виробництва та експорту високотехнологічної науковомісткої продукції як одного з факторів, що сприяє активізації інноваційного розвитку країни. Пропонується зосередити увагу на ролі експорту науковомісткої продукції в інноваційному розвитку економіки України. The question of innovation-oriented development of Ukrainian economy is being of current importance nowadays. In the article modern conditions, problems and prospects of production and export of advanced technology science intensive products as one of the factors contributing to activation of innovation-oriented country development is considered. It is suggested to concentrate attention on the role of export of science intensive products in the innovation-oriented development of Ukrainian economy.
 • Item
  Передумови формування ефективних механізмів регулювання соціально-трудових відносин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Черниш, О. І.; Токарева, В. І.
  Визначено передумови формування ефективних механізмів регулювання соціальнотрудових відносин. In article the pre-conditions are definite of forming of effective machineries of adjusting of social-labour relations.
 • Item
  Системні аспекти формування механізму управлінських рішень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Теребух, А. А.
  Розглянуто теоретичні засади розроблення та реалізації управлінського рішення, зокрема обґрунтовано доцільність включення до суб’єктів рішення інвесторів та власників. Також доповнено класифікацію управлінських рішень, що створює передумови обґрунтованого вибору методу розроблення рішення її суб’єктом. Theoretical principles of development and realization of administrative decision are considered, in particular expedience of including to the subjects of decision of investors and proprietors. Classification of administrative decisions of, is also complemented which creates pre-conditions of choice of method of development of decision its subject.
 • Item
  Управління загрозою на виробничому підприємстві
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Сулима, О. Й.
  Доведено, що у перехідний період соціально-економічного розвитку України кількість і різноманітність чинників загроз, що зменшують стабільність роботи промислового підприємства, зростають. Тому функція управління загрозою набуває все більшого значення і стає одним з найважливіших інструментом забезпечення еконо¬мічної стійкості підприємства. Обґрунтовано необхідність у розробленні алгоритму управління загрозою у системі управління підприємством. In a transitional period of socio-economic development of Ukraine a number and variety of factors of threats loosening the terms of stable work of industrial enterprise increase, therefore the function of management of the threat acquires everything large role and becomes one of major terms of providing of economic stability of enterprise. Thus, there is a necessity in development of algorithm of management of the threat in the control system of an enterprise.
 • Item
  Оцінка впливу ризиків на величину прибутку і розроблення стратегії компенсації їх дії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Скворцов, І. Б.; Загорецька, О. Я.
  Розглянуто особливості впливу різних ризиків на розмір отриманого прибутку. Вперше здійснено класифікацію ризиків на адитивні та мультиплікативні. Вказано на те, що вплив мультиплікативних ризиків на зміну розміру прибутку є більшим, ніж вплив адитивних ризиків. To consider the features of influencing of different risks on the size of the got income. Classification of risks is first conducted on aditiv and moultiplicativ, it is indicated on that influence of moultiplicativ risks on the change of size of income is greater than influencing of aditiv risks.
 • Item
  Мотивація персоналу у ринкових умовах господарювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Прийма, Л. Р.
  Розглядаються деякі теоретичні аспекти мотивації персоналу, характеризуються сучасні підходи до його мотивації та їхній вплив на діяльність персоналу. Обґрунтовано потребу впровадження нових підходів до мотивації, зокрема наголошується на традиційних і нетрадиційних підходах до мотивації. Подано рекомендації щодо впровадження нових підходів до підвищення рівня мотивації персоналу підприємства. Some theoretical aspects of motivation of personnel are examined, modern approaches to his motivation and their influence on activity of personnel are characterized. Grounded necessity of conducting of new approaches to motivation, in particular is marked on traditional and untraditional approaches to motivation. Done recommendations in relation to introduction of new approaches to the increase of level of motivation of personnel of enterprise.
 • Item
  Формування потенціалу управління підприємством
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Петрович, Й. М.; Семенів, О. М.
  Розглядаються проблеми формування потенціалу управління підприємством та розвитку його інноваційних складових як фактора забезпечення конкурентоспроможності в глобалізованому середовищі. Запропоновано концептуальні підходи до формування потенціалу управління на основі знань, оптимізації структури його інноваційних складових та інтеграції інтелектуальних можливостей персоналу. The problems of forming of potential of enterprise management and development of innovative constituents are as factor of providing of competitiveness in a globalized environment. Conceptual approaches to forming of management potential on the basis of knowledge, optimization of structure of innovative constituents and integration of intellectual possibilities of personnel are offered .
 • Item
  Системний підхід до управління підприємством
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Пащенко, І. Н.; Чернобай, Л. І.
  На основі системного підходу розглядається сутність адаптації підприємства до зміни впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища для забезпечення стабільності роботи операційної системи; досліджуються напрямки управління цим процесом через реалізацію принципу оптимальної комбінації компонентів системи. On the basis of the system approach the essence of process of adaptation of the enterprise to change of influence of factors internal and an environment is considered(examined) with the purpose of maintenance of stability of work of operational system; directions management of this process are investigated by realization of a principle of an optimum combination of components of system.
 • Item
  Формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Новаківський, І. І.
  Розглянуто питання розвитку сучасних методів управління інноваціями на підприємстві в умовах формування інформаційного суспільства. Виконаний ретроспек¬тивний аналіз інновацій дав змогу сформувати стратегію розвитку засад інноваційного менеджменту підприємства. Показано, що основні завдання стратегії мають бути спрямовані на роботу з персоналом та посилення інформаційного потенціалу підприємства. The article is devoted question of development of modern methods of innovations of managements on an enterprise in the conditions of education from informing society. The retrospective analysis of innovations is conducted allowed to form strategy of development of innovative government an enterprise bases. Show that basic strategy of tasks must be directed at work with a personnel and strengthening of informing potential of enterprise.
 • Item
  Системний підхід до регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Лісовська, Л. С.; Ніронович, Н. І.
  Обґрунтовано елементи системного підходу до регулювання конкурентоспро¬можності промислової продукції, зокрема визначено завдання та методи забезпечення конкурентоспроможності продукції в координатах економічного циклу життя продукції. In the article is determined the elements of approach of the systems are to adjusting of competitiveness of industrial products, in particular certainly task and methods of providing of competitiveness of products in the co-ordinates of economic cycle of life of products.
 • Item
  Встановлення основних факторів розвитку інноваційної діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Копець, Г. Р.; Брунець, Б. Р.
  Розширено класифікацію інноваційної діяльності за видами ризиків - високо- ризикова інноваційна діяльність, середньо- та низькоризикова інноваційна діяльність. Обґрунтовано доцільність введення в науковий обіг поняття “інноваційного середовища” діяльності та дано його визначення, визначено основні складові середовища інноваційної діяльності. Classification of innovative activity by kinds of risks - highly risky innovative activity, average-, and low risky innovative activity is expanded. The expediency of introduction in the scientific reference of concept of the innovative environment of activity is proved and his definition is given, determined the basic compound environments of innovative activity.
 • Item
  Механізми формування логістичних центрів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Комарницький, І. М.; Питуляк, Н. С.; Когут, І. В.
  Розглянуто методичні та прикладні аспекти формування логістичних центрів в Україні. Визначено цілі та основні функції логістичних центрів. Досліджено необхідність і специфіку створення логістичних центрів в окремих містах і регіонах України. Обґрунтовано доцільність формування міжнародних логістичних центрів в Україні. The methodical and applied aspects of logistic focis’ forming are considered in Ukraine. Aims and basic functions of logistic focis are defined. Necessity and specific of creation of logistic focis in separate towns and regions of Ukraine are evaluated. Expedience of international logistic focis’ forming of in Ukraine is grounded.
 • Item
  Удосконалення оцінювання і регулювання інвестиційного та інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Князь, С. В.; Князь, О. В.; Андріанов, Ю. О.
  На підставі огляду і аналізу літературних джерел, а також ознайомлення із матеріалами підприємств виділено напрями і заходи з удосконалення оцінювання і регулювання інвестиційного та інноваційного розвитку підприємств. Розглянуто також особливості реалізації моніторингу інвестиційного та інноваційного розвитку під¬приємства. In the article on the basis of review and analysis of literary sources, and also the acquaintance with materials of enterprises is selected directions and measures on the improvement evaluations and adjusting of investment and innovative development of enterprises. The article is devoted also to the features of realization of monitoring of investment and innovative development of enterprise.
 • Item
  Удосконалення механізму державної підтримки малого підприємництва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Каїра, З. С.; Іванова, О. В.
  Формування механізму державного регулювання розвитку малого підприєм¬ництва; розроблення оцінки інноваційних проектів з урахуванням їхньої пріори¬тетності; пропонована процедура експертної оцінки проектів та програм дає змогу розробити науково обґрунтований підхід до виявлення черговості інвестування проектів малого бізнесу. The formation of mechanism for public administration for development small and medium entrepreneurship; development the innovation projects’ assessment on the base of their priority; a procedure suggested for expert evaluation of innovation projects and programs makes an ability to develop a science-based approach to discover the queue for SME projects’ investment .
 • Item
  Вплив господарського менталітету на формування й розвиток корпоративної культури організації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Захарчин, Г. М.
  Висвітлено особливості формування і розвитку корпоративної культури із урахуванням впливу господарського менталітету. Охарактеризовано структуру господарського менталітету і розкрито причинно-наслідковий зв’язок між модусами господарської поведінки і корпоративною культурою. Підкреслено особливу роль господарських ментальних настанов у системі взаємовідносин організації . The features of forming and development of corporate culture are reflected with consideration of influencing of economic mentality. The structure of economic mentality is described and consequences communication is exposed between modous of economic conduct and corporate culture. The special role of economic mental options is underlined in the system of mutual relations of organization and its management.
 • Item
  Використання SPACE-методики під час прийняття стратегічних рішень на підприємстві
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Дубодєлова, А. В.; Юринець, О. В.
  Викладено зміст і методологію SPACE-аналізу як інструменту стратегічного маркетингу підприємства, що функціонує у ринковій економіці. Подано рекомендації щодо його застосування в процесі прийняття управлінських рішень на вітчизняному підприємстві. Maintenance and methodology of the SPACE-analysis is expounded as the instrument of the strategic marketing of enterprise, that functions in the market economy. Recommendations in relation to its application in the process of administrative decision's making on a domestic enterprise are given.
 • Item
  Механізм забезпечення реалізації інвестиційної діяльності в економіці регіону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Дробенко, Ю. Г.; Кулініч, Т. В.
  Проаналізовано механізм управління інвестиційною діяльністю в економіці регіону. Особлива увага приділена загальним засадам визначення сутності механізму управління макроекономічними та мікроекономічними процесами. Висвітлено окремі проблеми регіональної економіки, що вирішуються за умови регульованого впливу держави на створення привабливого інвестиційного середовища у регіоні. Визначено пріоритети і перспективи регіонального розвитку, а також пропозиції щодо вдосконалення механізму інвестиційної регіональної політики. The mechanism of investment activity’ management in the economy of region is analyzed at this article. The special attention is spared to general bases of determination of mechanism of macroeconomic and microeconomic’ process control essence. Lighted up some problems of regional economy, which could be solved at the managed influence of State on the formation of attractive investment environment at the region. Priorities and prospects of regional development, and also suggestion for perfection of investment regional policy mechanism are determined.
 • Item
  Активізація інноваційної діяльності підприємств україни
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Дзюбіна, А. В.
  Розглядаються актуальні проблеми інноваційного розвитку України. На прикладі динаміки основних показників інноваційної діяльності України проаналізовано сучасний стан інноваційної сфери в Україні. Обґрунтовано основні заходи з боку держави щодо активізації інноваційної діяльності підприємств. The issue of the day of innovative development of Ukraine is examined in the article. On the example of dynamics of basic indexes of Ukraine innovative activity the modern state of the innovative sphere in Ukraine is analysed. Grounded basic measures from the side of the state in relation to activation of innovative activity of enterprises.
 • Item
  Державне регулювання банкрутства в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гук, О. В.
  Проаналізовано основні недоліки державного регулювання банкрутства в Україні на підставі дослідження вітчизняного законодавства, статистики, засад та практики функціонування судової гілки влади, а також практики застосування процедури банкрутства до вітчизняних підприємств. Автором на основі отриманих результатів сформульовані висновки щодо розвитку негативних тенденцій у різних сферах функціонування держави, зокрема і в економічній. In this article was analyzed the main problems of Ukrainian state management of bankruptcy basing on researching of national law, official statistics, principals and practice of functioning of court system and practice of using the procedure of bankruptcy by national corporations. Author formed the main consequences of development of negative tendencies in different spheres of sate life and national economics.
 • Item
  Моніторинг стану інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Георгіаді, Н. Г.
  Розкрито сутність поняття “моніторинг стану інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства”, а також методичних рекомендацій до оцінювання стану інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства. Запропоновані методичні рекомендації ґрунтуються на встановленні залежності між рівнями економічної ефективності та інформаційного забезпечення управління економічним розвитком підприємства. In the article essence of concept is exposed “monitoring of the state of management information by economic development of enterprise”, and also methodical recommendations to the evaluation of the state of management information by economic development of enterprise. The offered methodical recommendations are based on establishment of dependence between the levels of economic efficiency and informative providing of mana¬gement economic development of enterprise.