Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №4

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричних баз Index Copernicus, CrossRef (DOI)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 79 (4). – 76 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 79, № 4)


1
5
12
17
25
30
34
39
42
47
54
65
73

Content (Vol. 79, No 4)


1
5
12
17
25
30
34
39
42
47
54
65
73

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Дослідження температурних полів у корпусі термоперетворювача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Янишин, Я. С.; Yanyshyn, Yaroslav; Львівський національний аграрний університет; Lviv National Agrarian University
  У роботі запропоновано аналітичне дослідження складової інструментальної похибки термо- перетворювачів, спричиненої протіканням тепла під час вимірювання високих температур. Значення вказаної похибки залежить від конструктивного виконання термоперетворювачів, інтенсивності теплообміну із вимірюваним середовищем і особливостей його контакту із зовнішнім середовищем.
 • Item
  Залежність похибки прогнозування температури нейронними мережами від похибки вимірювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лопатко, О. О.; Lopatko, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі подано результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури нейронними мережами від похибки вимірювання. Описано алгоритм створення тестових послідовностей та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від мультиплікативної, нелінійної та випадкової складових похибки, а також описано результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від одночасного впливу цих складових.
 • Item
  Development of liquid-in-tube microthermometers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мельник, Х. Л.; Яцишин, С. П.; Melnyk, Kh.; Yatsyshyn, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Існує низка проблем, які повинна вирішити мікро- й нанотермометрія, щоб забезпечити подальший прогрес та промислове освоєння виробництва й застосування мікрооб’єктів. Найпершою з них вважається визначення підстав застосування до цих об’єктів поняття “температура” подібно до того, як воно застосовується до макрооб’єктів. Наступною проблемою є оцінювання змін температури контрольованого об’єкта внаслідок акту термометрування, причому незалежно від застосування контактних чи безконтактних методів. У роботі проведено дослідження на основі оптимізації основного рівняння стану термодинаміки в мікро- та нанообластях. Внаслідок його розв’язання встановлено термодинамічні фактори, що визначають метрологічну характеристику рідинних мікро- і нанотермометрів, а також встановлено чинники впливу. З’ясовано, як і наскільки змінюються термометричні характеристики рідинних термометрів у міру зменшення їхніх лінійних розмірів із переходом у мікро- і надалі у нанообласть. Показано, що термометрична характеристика кардинально змінюється зі зменшенням лінійних розмірів, оскільки переважною термодинамічною силою, що визначає чутливість до температури, стає сила поверхневого натягу. Разом з тим, важливим є фактор співрозмірності контрольованого об’єкта та термометра, проектованого й застосовуваного для вимірювань. Цей фактор визначає методичну похибку вимірювання температури розглянутим термометром. Остання стає доволі значною за умови термометрування об’єкта, співмірного за об’ємно- теплофізичними властивостями з термометром. Для мікро- і нанотехнологій питання створення нанотермометрів набуває визначального значення, позаяк мінімізація методичної похибки до рівня, нижчого від 1 %, означає, що розміри разом з теплоємністю та питомою вагою термометра повинні бути на порядок меншими за відповідні параметри контрольованого об’єкта.
 • Item
  Розроблення експериментального устаткування для вимірювання температури розплаву металу оптичним способом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Петриченко, Г. І.; Petrychenko, G. I.; Тов Нвф “Харків-прилад”; SPC Kharkiv-Prylad Ltd
  Подано опис експериментального устаткування для відпрацювання способу вимірювання температури розплаву металу за допомогою оптичного волоконного пірометра. Температуру запропоновано вимірювати, занурюючи зонд у метал крізь шар шлаку.
 • Item
  On accuracy of contactless temperature measurement limited by unknown emissivity factor
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яцишин, С. П.; Гамула, П. Р.; Мідик, А. В.; Ван, Чунчжі; Yatsyshyn, Svyatoslav; Hamula, Pavlo; Midyk, Andriy; Wang, Chunzhi; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; Hubei University of Technology
  У роботі вивчаються методи безконтактного вимірювання температури, точність яких обмежується багатьма чинниками, головним з яких вважають коефіцієнт чорноти контрольованої поверхні об’єкта. Саме незнання цього фактора визначає методичну складову похибки вимірювання. Вона притаманна не лише пірометричним засобам, але й тепловізійним, які саме тому належать до якісних засобів вимірювання температури. Вони є основними приладами для проведення енергетичного аудиту будівель та споруд, стандартизації та сертифікації теплотехнічних матеріалів. Завдяки дослідженню розробляється метод визначення коефіцієнта випромінювальної здатності матеріалу, що уможливлює високоточне вимірювання теплових потоків. А це, своєю чергою, дає змогу характеризувати з високою достовірністю теплоізоляційні, будівельні матеріали і створити підстави для встановлення придатності будівельних конструкцій та споруд на відповідність державним і міжнародним стандартам. Крім того, завдяки виконаній роботі можна змінити конструкцію технічних пірометрів, а саме пірометрів випромінювання, у сфері високоточних вимірювань температури у промислових та лабораторних умовах, оскільки визначення коефіцієнта випромінювальної здатності сприяє точному вимірюванню теплових потоків. Результату досягають за рахунок визначення згаданого коефіцієнта речовини за допомогою повторних вимірювань тієї самої поверхні тіла з цільовою зміною температури чутливого елемента засобу вимірювання, використовуючи незалежне джерело тепла. Це дає змогу підвищити точність вимірювань теплового потоку, випромінюваного будь-яким тілом.
 • Item
  Оперативний контроль якості овочів за електричними характеристиками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мідик, І.-М. В.; Лиса, О. В.; Midyk, Ihor; Lysa, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний аграрний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Agrarian University
  У роботі досліджено електричні характеристики овочевих соків для контролю вмісту у них важких металів. Контроль показників якості овочевого соку щодо його забруднення важкими металами здійснено імітансним методом. Для цього створено експериментальну установку, до складу якої входить ємнісний перетворювач (кондуктометрична комірка, заповнена досліджуваною рідиною – овочевим соком з різними добавками), RLС-метр, блок опрацювання результатів та керування. Сукупність результатів дослідження вмісту домішок методом вивчення активної та реактивної складових електропровідності на різних частотах показує, що для виявлення вмісту йонів міді (цинку), що суттєво перевищують гранично допустимі концентрації, необхідно і достатньо проведення простих досліджень активної компоненти електропровідності. Чутливішими до частотних проявів виявились дослідження соків на частоті 1000 Гц. Для виявлення вмісту йонів важких металів, що перевищують гранично допустимі концентрації, необхідно використовувати реактивну компоненту електропровідності.
 • Item
  Віртуальна міра водоочищення та оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Штепа, В. М.; Каплун, В. В.; Shtepa, Volodymyr; Kaplun, Volodymyr; Київський національний університет технологій та дизайну; Kyiv National University of Technology and Design
  За значних об’ємів небезпечного скиду промислових об’єктів неефективність і довготривалість вимірювань, з погляду екологічної безпеки, недопустимі, особливо в умовах нештатних ситуацій. Під час досліджень проаналізовано види ситуацій, які можуть виникнути унаслідок неефективного водоочищення. Створено модель оцінювання ризиків дії відповідних техногенних та природних ситуацій, яка використовує критерій енергоефективності електротехнологічного водоочищення для формування кількісної картини потенційного настання дії надзвичайних ситуацій. Схему системи видалення забруднювачів розглянуто як послідовний технологічний ланцюг різних способів – механічного, біологічного та фізико-хімічного із подальшим напрацюванням технологічних залежностей у результаті застосування віртуальної міри якості у складі блоків фізичного та математичного моделювань. Програмне забезпечення дає змогу адаптувати функціонування віртуальної міри відповідно до критерію енергоефективності на основі моделі техніко-економічних процесів виробництва у вигляді нечіткої когнітивної карти.
 • Item
  Дослідження впливу обчислювальних компонентів на похибки результатів вимірювань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кричевець, О. М.; Krichevets, O.; Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”; State Enterprise “Research Institute of Metrology of Measuring and Control Systems”
  Наведено результати досліджень поведінки функцій перетворення похибок вхідних даних для різних типів обчислювальних компонентів вимірювальних систем з метою використання їх узагальнених моделей, розроблених на основі теорії кінцевих автоматів. Показано, що залежно від виду і значення функції перетворення похибок вхідних даних (метрологічного стану обчислювальних компонентів) похибки результатів вимірювань вимірювальними каналами систем мають детермінований характер змін як у статичному, так і в динамічному режимах функціонування обчислювальних каналів. Визначено основні залежності похибок результатів вимірювань від похибок вхідних даних і від типів функцій перетворення вхідних даних, наведено результати їх розрахунку.
 • Item
  Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Uncertainties of multivariable indirect measurements of dc electrical circuits
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Варша, З.; Пухальський, Я.; Warsza, Zygmunt; Puchalski, Jacek; Науково-дослідний інститут автоматизації та вимірювань, Польща; Головний метрологічний офіс, Польща; Industrial Research Institute of Automation and Measurements, Warszawa; Central Metrology Office, Warszawa
  Висвітлено особливості опрацювання результатів вимірювання за допомогою непрямої багатопараметрової вимірювальної системи. Розглянуто три випадки вивчення непевностей вимірювання. Запропоновано поширити векторний метод оцінювання непевностей вимірювання, поданий у додатку 2 до GUM, на статистичне описання параметрів точності непрямої багатопараметрової вимірювальної системи. Подано формули для коваріантної матриці відносних непевностей векторного межеранда. Матриця непевностей для випадку декількох електричних систем вимірювання на постійному струмі підлягає аналізу. Інакше кажучи, аналізують непрямі вимірювання електричного опору за допомогою моста Вінстона, причому вимірювання внутрішніх опорів зіркової конфігурації з оцінюванням непевності струму напруги живлення підлягають розгляду. Наведені формули для абсолютної та відносної непевностей, а також їх коефіцієнти кореляції. Основний висновок такий: описання параметрів точності багатопараметрової вимірювальної системи відносними непевностями іноді краще порівняно із подібним описанням на основі абсолютних непевностей, що й повинно враховуватись під час розгляду.
 • Item
  Метрологічне забезпечення вимірювання температури та різниці температур для геліосистем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яцук, В. О.; Олеськів, Т. М.; Yatsuk, V.; Oleskiv, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; ПАТ "Концерн Галнафтогаз"; Lviv Polytechnic National University; PJSC Concern Galnaftogaz
  Зазначено, що для істотного зростання ефективності перетворювачів сонячної енергії необхідно точно вимірювати температуру та різницю температур. Вимоги міжнародних нормативних документів перевищують метрологічні параметри найкращих стандартизованих сенсорів температури. Зазначено, що в таких умовах для вирішення цієї проблеми підвищення точності необхідне розроблення термометрів та вимірювачів різниці температур з коригуванням похибок за нескладною та практично придатною процедурою. Показано доцільність реалізації прецизійних термометрів на основі платинових термоперетворювачів опору та багаторозрядних спеціалізованих інтегральних мікросхем. Розроблено структуру прецизійного цифрового термометра, висвітлено особливості його реалізації залежно від характеристики сенсора та без віднімання початкового значення опору в аналоговій формі. На підставі аналізу похибок цифрового термометра запропоновано методику його налаштування з коригуванням адитивної та мультиплікативної складових похибки. Наголошено на складності реалізації точних цифрових вимірювачів різниці температур через необхідність забезпечення інваріантності до впливів чотиридротових з’єднувальних ліній та вимірювальних струмів за істотного зменшення їх порога чутливості. Запропоновано структуру та методику коригування похибок прецизійних вимірювачів різниці температур із різночасовим перетворенням сигналів з обох сенсорів та визначенням результату вимірювання в цифровій формі. Це уможливило уніфікацію схемотехнічних рішень під час побудови як прецизійних термометрів, так і точних і чутливих вимірювачів різниці температур.
 • Item
  Метрологічне забезпечення моніторингу з використанням безпілотних літальних апаратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Микийчук, М. М.; Зіганшин, Н. С.; Mykyychuk, M.; Zihanshyn, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Використання сучасних технологій для стандартизації робіт, пов’язаних із моніторингом навко- лишнього середовища, технологічних процесів, міських та сільських інфраструктур, потребує цілої системи метро- логічного нагляду. За допомогою відповідного електронного обладнання можна визначити рівень забруднення атмосфери і проводити наукові дослідження. Аеромоніторинг здійснюють спеціалісти, керуючи дронами на висоті до 500 метрів і в радіусі до півтора кілометра. Точність результатів забезпечується передовими технологіями проведення метеорологічних вимірювань. Для використання дронів під час проведення діагностики необхідно вирішити низку технічних завдань з методології використання такого обладнання та завдань функціонування дронів, а саме: визначити висоти отримання зображень, номінальний діапазон швидкостей переміщення дронів для отримання зображення, номінальні кути одержання зображення рослинних насаджень, час експозиції зображення, величину корекції експозиції зображення. У роботі розглянуто історію виникнення, правові аспекти використання, основні види безпілотних літальних апаратів та ознаки, за якими їх класифікують, їхнє апаратне та програмне забезпечення; здійснено огляд продукції виробників БПЛА; проаналізовано структуру безпілотної авіаційної системи, тенденції її розвитку та функції її окремих вузлів; висвітлено основні проблеми забезпечення надійності роботи каналів зв’язку та гарантування безпеки польотів із використанням віртуальної системи контролю. На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо метрологічного забезпечення безпілотних літальних апаратів та рекомендації щодо проведення відео- та фотознімання із використанням навігаційного обладнання.
 • Item
  Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)