Юридичні науки. – 2014. – № 782

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Матеріали публікуються в авторській редакції та в порядку черговості їх надходження.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор В. Л. Ортинський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 782 : Юридичні науки. – 219 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 40
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Юридичні науки» № 782
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Феноменологічний зміст функцій фольклорного права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Чорнобай, О.
  Розкривається феноменологічний зміст функцій фольклорного права. Фольклорно-правові норми відображають ту частину регулятивних функцій фольклорного права, що репрезентують не лише силові важелі регулювання життя суспільства, а й чинники, які мають загальнолюдські вартості й закорінені у морально-правовий ареал фольклору і звичаїв нації. Щоб пізнати специфіку правової поведінки населення конкретної територіальної одиниці або етнічної групи багатонаціонального регіону, чи навіть якогось невеликого етносу, необхідно досліджувати поряд з іншими джерелами місцевий фольклор. The article covers phenomenological content of folk law’s functions. Folk-legal norms represent that part of folk law’s regulating functions, that represent not only power lever of regulation of society’s life, but also factors that have universal values and based on morallylegal area of folklore and nation ’s customs. In order to recognize legal behaviour of population of particular territorial unit or ethnic group of multinational region or even some small nation, it is necessary to investigate another sources of local folklore. Раскрывается феноменологическое содержание функций фольклорного права. Фольклорно-правовые нормы отображают ту часть регулятивных функций фольклорного права, которое представляют не только силовые рычаги регулирования жизни общества, но и факторы, которые имеют общечеловеческий характер и укоренены в морально-правовой ареал фольклора и обычаев нации. Чтобы познать специфику правового поведения населения конкретной территориальной единицы или этнической группы многонационального региона, или даже какого-то небольшого этноса, необходимо исследовать рядом с другими источниками местный фольклор.
 • Item
  Зміст до Вісника «Юридичні науки» № 782
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Філософські принципи у праві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сливка, С.
  Досліджено принципи філософії права, виділено принципи буття та принципи пізнання, на основі яких аналізуються онтологічні та гносеологічні принципи філософії права, доведена динамічна єдність цих принципів. In the article the principles of philosophy of law are analyzed. It is emphasized the principles of objective reality and cognition on the basis of which ontological and epistemological principles of legal philosophy are analyzed. The dynamic unanimity of these principles is proved. Исследуются принципы философии права, выделяются принципы бытия и принципы познания, на основе которых анализируются онтологичнеские и гносеологические принципы философии права, доказывается динамичное единство этих принципов.
 • Item
  Ціннісно-правові властивості особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Романова, А.
  Висвітлено ціннісно-правові властивості особи, що дають їй змогу бути активним учасником правовідносин і тісно пов’язані з правосвідомістю, за межами якої вони не можуть існувати, а також активуються, тільки проходячи через широкий спектр ціннісних показників реального світу і різнорідні його модифікації. The article provides valuable legal entity properties that allow it to be an active participant relationships and is closely related to the sense of justice, beyond which they can not exist, and activated only by going through a wide range of values of real world and its diverse modifications. Отслеживаются ценностно-правовые особенности личности, которые позволяют ей быть активным участником правоотношений и тесно связаны с правосознанием, вне которого не могут существовать, а также активизируются, только проходя сквозь широкий спектр ценностных показателей реального мира и разновидности его модификаций.