Юридичні науки. – 2014. – № 782

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Матеріали публікуються в авторській редакції та в порядку черговості їх надходження.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор В. Л. Ортинський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 782 : Юридичні науки. – 219 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Юридичні науки» № 782
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Феноменологічний зміст функцій фольклорного права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Чорнобай, О.
  Розкривається феноменологічний зміст функцій фольклорного права. Фольклорно-правові норми відображають ту частину регулятивних функцій фольклорного права, що репрезентують не лише силові важелі регулювання життя суспільства, а й чинники, які мають загальнолюдські вартості й закорінені у морально-правовий ареал фольклору і звичаїв нації. Щоб пізнати специфіку правової поведінки населення конкретної територіальної одиниці або етнічної групи багатонаціонального регіону, чи навіть якогось невеликого етносу, необхідно досліджувати поряд з іншими джерелами місцевий фольклор. The article covers phenomenological content of folk law’s functions. Folk-legal norms represent that part of folk law’s regulating functions, that represent not only power lever of regulation of society’s life, but also factors that have universal values and based on morallylegal area of folklore and nation ’s customs. In order to recognize legal behaviour of population of particular territorial unit or ethnic group of multinational region or even some small nation, it is necessary to investigate another sources of local folklore. Раскрывается феноменологическое содержание функций фольклорного права. Фольклорно-правовые нормы отображают ту часть регулятивных функций фольклорного права, которое представляют не только силовые рычаги регулирования жизни общества, но и факторы, которые имеют общечеловеческий характер и укоренены в морально-правовой ареал фольклора и обычаев нации. Чтобы познать специфику правового поведения населения конкретной территориальной единицы или этнической группы многонационального региона, или даже какого-то небольшого этноса, необходимо исследовать рядом с другими источниками местный фольклор.
 • Item
  Зміст до Вісника «Юридичні науки» № 782
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Філософські принципи у праві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сливка, С.
  Досліджено принципи філософії права, виділено принципи буття та принципи пізнання, на основі яких аналізуються онтологічні та гносеологічні принципи філософії права, доведена динамічна єдність цих принципів. In the article the principles of philosophy of law are analyzed. It is emphasized the principles of objective reality and cognition on the basis of which ontological and epistemological principles of legal philosophy are analyzed. The dynamic unanimity of these principles is proved. Исследуются принципы философии права, выделяются принципы бытия и принципы познания, на основе которых анализируются онтологичнеские и гносеологические принципы философии права, доказывается динамичное единство этих принципов.
 • Item
  Ціннісно-правові властивості особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Романова, А.
  Висвітлено ціннісно-правові властивості особи, що дають їй змогу бути активним учасником правовідносин і тісно пов’язані з правосвідомістю, за межами якої вони не можуть існувати, а також активуються, тільки проходячи через широкий спектр ціннісних показників реального світу і різнорідні його модифікації. The article provides valuable legal entity properties that allow it to be an active participant relationships and is closely related to the sense of justice, beyond which they can not exist, and activated only by going through a wide range of values of real world and its diverse modifications. Отслеживаются ценностно-правовые особенности личности, которые позволяют ей быть активным участником правоотношений и тесно связаны с правосознанием, вне которого не могут существовать, а также активизируются, только проходя сквозь широкий спектр ценностных показателей реального мира и разновидности его модификаций.
 • Item
  Соціальні детермінанти правового впливу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Настасяк, І.
  Здійснюється аналіз соціальних детермінант правового впливу. Висвітлено особливості суспільних відносин, які потребують нормативного регулювання. Визначено місце правових норм серед інших соціальних регуляторів суспільних відносин. The article characterized the social determinants of legal action. Shown the specific features of social relations that require regulation. Defined the place of legal norms from other social regulators of public relations. Осуществляется анализ социальных детерминант правового воздействия. Освещены особенности общественных отношений, требующих нормативного регулирования. Определено место правовых норм среди других социальных регуляторов общественных отношений.
 • Item
  Порівняльний аналіз інституту спадкування за законодавством Київської Русі та незалежної України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Долинська, М.
  Досліджено джерела права Київської Русі та незалежної України, які регулюють інститут спадкування. Розглянуто та проаналізовано ключові положення “Руської Правди”, Цивільного кодексу УРСР, Цивільного кодексу України, що стосуються спадкування, коло спадкоємців, зокрема право на обов’язкову частку у спадщині. The article investigates the sources of law Kievan Rus and independent Ukraine that regulate Institute of inheritance. The author examines and analyzes the key provisions of the “Russian Truth”, the Civil Code of the USSR, the Civil Code of Ukraine concerning inheritance, circle heirs, including the right to a compulsory share of inheritance. Исследованы источники права Киевской Руси и независимой Украины, регулирующих институт наследования. Рассмотрены и проанализированы ключевые положения “Русской Правды”, Гражданского кодекса УССР, Гражданского кодекса Украины, касающихся наследования, круг наследников, в том числе право на обязательную долю в наследстве.
 • Item
  Правова природа договорів, які опосередковують здійснення іноземних інвестицій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бліхар, М.
  Розглядається правове підґрунтя здійснення іноземних інвестицій в Україні. Досліджується практика виконання міжнародних договорів та формулюються завдання, виконання яких допоможе гармонізувати співвідношення норм міжнародного та внутрішнього права стосовно договорів іноземних інвестицій. Examines the legal framework for foreign investment in Ukraine. Investigate the practice and implementation of international treaties formulated tasks that help harmonize the ratio of international and domestic law regarding foreign investment contracts. Рассматривается правовая основа осуществления иностранных инвестиций в Украину. Исследуется практика выполнения международных договоров и формулируются задачи, решение которых поможет гармонизировать соотношение норм международного и внутреннего права относительно договоров иностранных инвестиций.
 • Item
  Девіантна правосвідомість: синергетичний вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гарасимів, Т.
  Розглядається одна із основних проблем філософії права, а саме – феномен девіантної правосвідомості, зокрема її причини та прояви у синергетичному аспекті. Закцентовано увагу на вирішенні фундаментальної проблеми суспільної науки: усуненні чинників, що мотивують людину до девіантної правосвідомості, проаналізовано чинники, що впливають на формування девіантної правосвідомості та її проявів. The article is devoted one of basic problems of philosophy of right, namely to the phenomenon of deviantnoy sense of justice, in particular to its reasons and displays in a sinergistical aspect. The purpose of this article consists in that, to accent attention of reader on the decision of fundamental problem of social science: removal of factors that explain a man to deviantnoy sense of justice. An author is conduct the analysis of factors which influence on forming of deviantnoy sense of justice and his displays. Рассматривается одна из основных проблем философии права, а именно феномен девиантного правосознания, в частности его причины, сакцентировано внимание на решении фундаментальной проблемы общественной науки: устранении факторов, что мотивируют человека к девиантному правосознанию, проанализированы факторы, которые влияют на формирование девиантного правосознания и его проявлений.
 • Item
  Відповідальність та безвідповідальність: соціально-правова парадигма
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гарасимів, О.
  Наведено одну з найактуальніших проблем у філософсько-правовому дослідженні соціальної відповідальності людини, а саме – проблему соціально-правової парадигми співвідношення відповідальності та безвідповідальності; акцентовано увагу на розставленні акцентів у науковому та практичному обґрунтуванні цього виду взаємодії, запропоновано деякі ідеї щодо філософсько-правового розуміння соціально-правової парадигми відповідальності та безвідповідальності. Article is devoted to the formulation of one of the most pressing problems in the philosophical and legal study of the social responsibility of man, namely the problem of sociolegal paradigm value of responsibility and irresponsibility. The purpose of this paper is to emphasize both theorists and practitioners for positioning accents in the scientific and practical relevance of this type of interaction. The author gives some ideas on philosophical and legal understanding of the legal paradigm of responsibility and irresponsibility. Работа посвящена постановке одной из наиболее актуальных проблем в философско- правовом исследовании социальной ответственности человека, а именно проблеме социально-правовой парадигмы соотношения ответственности и безответственности. Цель работы статьи заключается в том, чтобы акцентировать внимание как теоретиков, так и практиков на расстановке акцентов в научном и практическом обосновании данного вида взаимодействия. Предложены некоторые идеи по философско-правовому пониманию социально-правовой парадигмы ответственности и безответственности.
 • Item
  Герменевтико-комунікативні концепти тлумачення правових текстів у ЗМІ і ЗМК
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Токарська, А.; Кость, С.
  Висвітлено питання репрезентування правового мас-медійного дискурсу та тексту у контексті герменевтико-комунікативного й юридико-лінгвістичного способів. Про- аналізовано етапи дослідження правового тексту з метою унеможливлення різнотлумачення і герменевтичних “зміщень” у сприйнятті правового масмедійного дискурсу. The article regards the problem of interpretation of legal discourse of mass-media and text with the help of hermeneutic-communicative and legal-linguistic methods. It analyzes the stages of research of legal text in order to avoid diverse interpretations and hermeneutic “mistakes” in legal discourse of mass-media perception. Рассматриваются проблемы толкования правового масс-медийного дискурса и текста в контексте герменевтико-коммуникативного и юридико-лингвистического способов. Проанализированы этапы исследования правового текста с целью предотвращения различного толкования и герменевтических “смещений” в восприятии правового массмедийного дискурса.
 • Item
  Відкликання Голови виконавчого органу товариства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кравчук, В.
  Розглянуто актуальні проблеми, що виникають під час відкликання голови (керівника) виконавчого органу товариства, зокрема співвідношення понять відставки, відкликання, звільнення, а також практичних аспектів процесу переходу повноважень виконавчого органу до іншої особи. Article is devoted to topical issues that arise during the withdrawal of the head (head), the executive body of the company, including correlation of resignation, withdrawal, dismissal, as well as practical aspects of the transition of authority to the executive body of another person. Посвящено актуальным проблемам, возникающим при отзыве председателя (руководителя) исполнительного органа общества, в частности соотношения понятий отставки, отзыва, увольнения, а также практических аспектов процесса перехода полномочий исполнительного органа к другому лицу.
 • Item
  Правовий газетний дискурс: ознаки, функції, підвиди
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кость, С.
  Проаналізовано правовий газетний дискурс, зокрема, окреслено дефініцію поняття “правовий газетний дискурс”; виділено його ознаки; охарактеризовано функції, які виражають сутність і суспільне призначення правового дискурсу в газетній продукції; виокремлено підвиди правового газетного дискурсу, який найчастіше розглядає судові справи. The article deals with the legal newspaper discourse, particularly the definition of the concept “legal newspaper discourse” is emphasized; its features are outlined; the functions which express the essence and social purpose of legal discourse in newspaper production are characterized; the subtypes of legal newspaper discourse that is often devoted to trying a case are distinguished. Проанализировано правовой газетный дискурс, в частности очерчено дефиницию понятия “правовой газетный дискурс”; выделены его признаки; охарактеризованы функции, выражающие сущность и общественное назначение правового дискурса в газетной продукции; выделены подвиды правового газетного дискурса, которые зачастую посвящены рассмотрению судебных дел.
 • Item
  Інформаційне забезпечення підрозділів ДСБЕЗ щодо протидії злочинам у сфері цільових спеціалізованих державних фондів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Захаров, В.
  Розглядаються питання інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ, схеми і методи отримання оперативної інформації та використання її у протидії економічним злочинам у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. The paper addresses the informational support of operational activities STSBF units, circuits, and methods of obtaining intelligence and its use in combating economic crime in targeted specialized state funds. Рассматриваются вопросы информационного обеспечения оперативно-разыскной деятельности подразделений ГСБЭП, схемы и методы получения оперативной информации и использования ее в противодействии экономическим преступлениям в сфере целевых специализированных государственных фондов.
 • Item
  Вплив глобалізаційних процесів на формування потоків трудової міграції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сірант, М.
  Досліджено проблему трудової міграції в умовах глобалізації, яка відіграє чи не найважливішу роль у сучасному міжнародному русі населення. Натомість глобалізація, на думку аналітиків, є закономірною та неминучою й її необхідно приймати такою, якою вона формується. The article is devoted to research of problems of labour migration in the conditions of globalization which plays or not major role in modern international motion of population. Instead, the globalization, in opinion of analysts, is appropriate and inevitable and she needs to be adopted such, which she is formed. Исследованы проблемы трудовой миграции в условиях глобализации, которая играет почти что важнейшую роль в современном международном движении населения. Вместе с тем, глобализация, по мнению аналитиков, является закономерной и неминуемой и ее нужно принимать такой, какой она формируется.
 • Item
  Детермінація злочинності у сфері обігу наркотичних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Якимова, С.
  Розвинуто рівневий підхід щодо детермінації злочинності у сфері обігу наркотиків. З’ясовано детермінанти на індивідуальному, загальнодержавному та глобальному рівнях, що формуються поза межами держави, проте значною мірою визначають криміногенну ситуацію щодо обігу наркотиків в Україні. Crime in the determination of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. Developed approach for the determination of level of crime in drug trafficking. It was found determinants at the individual level, at the national level and determinants of a global nature that formed outside the state, but it does identify criminogenic environment of drug trafficking in Ukraine. Развит уровневый подход к детерминации преступности в сфере оборота наркотиков. Выяснено детерминанты на индивидуальном, общегосударственном и глобальном уровнях, формирующиеся за пределами государства, однако в значительной мере определяющие криминогенную обстановку относительно оборота наркотиков в Украине.
 • Item
  Суб’єкт злочину в законодавстві Київської Русі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Паньонко, І.
  Проаналізовано особливості суб’єкта злочину за кримінальним правом Київської Русі. Охарактеризовано значення віку для суб’єкта злочину. Визначено особливості відповідальності невільних людей за вчинені протиправні діяння. In the article analyzes the characteristics of the perpetrator in criminal law of Kievan Rus. The characteristic values for the age of the perpetrator. The features responsible unfree people for the committed wrongful acts. Проанализированы особенности субъекта преступления по уголовному праву Киевской Руси. Охарактеризованы значение возраста для субъекта преступления. Определены особенности ответственности несвободных людей за совершенные противоправные деяния.
 • Item
  “Елітарність” у характеристиці злочинів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Когутич, І.
  У контексті проблематики судочинного пізнання злочинів проаналізовано поняття “еліта”, його походження, ознаки, види, прояви тощо. Після цього у межах подальшого диференційованого дослідження отримані узагальнення екстрапольовані у розкриття сутності феномену “елітарний злочинець”. The article deals with analyses of the concept of “elite”, its origin, features, types, signs etc. in the context of problems of judicial knowledge of the crimes. Moreover within further differentiated research a generalization are obtained and extrapolated into disclosure of the essence of phenomenon of “elitist offender”. В контексте проблематики судопроизводственного познания преступлений проанализировано понятие “элита”, его происхождение, признаки, виды, проявления и т. п. После этого в пределах дальнейшего дифференцированного исследования полученные результаты экстраполированы в раскрытие сущности феномена “элитарный преступник”.
 • Item
  Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гумін, О.
  Досліджено проблему кримінального насильства, його проявів і типів. Стверджується думка про те, що різноманітні аспекти насильства дедалі частіше привертають увагу не тільки юристів, але й фахівців інших галузей знань – психології, філософії, соціології тощо. Це надає можливість комплексного аналізу вказаного феномену. In this paper the issues the problem of criminal violence, its manifestations and types. The various aspects of violence are increasingly attracting the attention of not only lawyers, but also specialists from other disciplines – psychology, philosophy, sociology and so on. This is provides a comprehensive analysis of the given phenomenon. Исследована проблема криминального насилия, его проявлений и типов. Утверждается мысль о том, что различные аспекты насилия все чаще привлекают внимание не только юристов, но и специалистов других областей знаний – психологии, философии, социологии и т.д. Это дает возможность комплексного анализа указанного феномена.
 • Item
  Вплив міжнародного чинника на скасування смертної кари в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гривняк, Л.
  Розглянуто відмову законодавців фактично усіх сучасних держав від кваліфікованих форм смертної кари, зменшення кількості злочинів, скоєння яких передбачає її застосування, зроблено відповідні узагальнення щодо відмови від застосування інституту смертної кари в українському законодавстві.The refuse of legislators is considered practically all modern states from the skilled forms of death punishment, diminish in gofamount of crimes, which it can be applied for, the proper generalization sared one in relation to a waiver Ukraine of application of institute of death punishment in a domesticlegislation.Рассмотрен отказ законодателей практически всех современных государств от квалифицированных форм смертного наказания, уменьшение количества преступлений, за совершение которых она может быть применена, сделаны соответствующие обобщения относительно отказа от применения института смертного наказания в украинском законодательстве.