Філософські науки. – 2006. – №550

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті, присвячені проблемам сучасної філософської науки, зокрема проблемам онтології, гносеології, української філософії, релігієзнавству, етичним та естетичним питанням. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, аспірантів, а також всіх, хто цікавиться сучасною філософією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 550 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 132 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Як я розумію філософію
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Поппер, Карл
 • Item
  Передмова до публікації статті К. Поппера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Скалецький, М.
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" №550
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" №550
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Деякі аспекти філософії діалогу: проблема особистості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Бачко, Наталія
  Розглядаються проблеми особистості крізь призму доведення діалогічної природи людини. Аргументується думка про те, що сутність людини як людини можлива тільки завдяки її належності до простору спілкування. Особливу увагу при цьому приділено поглядам представників діалогічного персоналізму. The given article reveals the problem of personality by proving the dialogue – oriented nature of human being. An opinion is substantiated that an essential constituent of human essence is her/her participation in a certain communicative environment. Special attention is focused on the views of representatives of dialogical personalism.
 • Item
  Філософія – наука – техніка: асимптоти єднання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мельник, Володимир
  Проаналізовано методологічну специфіку технічного об’єкта, його інтегративну сутність. Обґрунтовано синтетичну природу технікознавства як єдності пізнавального і перетворювального на основі діалектики теоретичного і практичного. Characteristics of a technical object and its integral plot are analysed in the article. A synthetic nature of technique-studying as a unity of cognitive and transformative on the basis of dialectics of theoretical and practical is substantiated.
 • Item
  Типи філософувань, або як і для чого мислять?
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Карівець, Ігор
  Філософія має довгу історію. Але історія філософії не є лише історією поглядів мислителів. У цій роботі розглянуто історію філософії як історію типів філософування. Розглянуто особливості кожного типу філософування з метою знайти відмінності між ними, а також показати, що філософування – це, не що інше, як одна із сходинок до мудрості. Коли мудрість досягнута, то філософування стає зайвим. Philosophy has a long history. But the history of philosophy is not only a history of ideas or a history of thinkers’ points of view. In this article the author considers the history of philosophy as a history of types of the philosophizing and has classified them according to the tradition of philosophical schools. The author also has examined special features of each type of philosophizing in order to compare them and show that philosophizing is one of the steps to wisdom. When wisdom is attained, then philosophizing is not necessary.
 • Item
  Спроба феноменологічного осмислення всеєдності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Рябенко, Андрій
  Здійснено спробу провести певний синтез ідеї цілісного пізнання в контексті російської філософії всеєдності із феноменологічною філософією Е. Гуссерля, кінцевим результатом чого стало осмислення всеєдності засобом феноменологічної редукції та можливість по новому оцінити обидві філософські спадщини. In the article was made an attempt to make some synthesis the idea of whole recognition in the context of Russian global community philosophy with in the phenomenology philosophy Gusserly, the conclusion result brought to thinking of global community as a method of the phenomenological reduction to get opportunity to appreciate the both philosophical in heritages in new way.
 • Item
  Етичні проблеми в контексті постмодернізму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Повторева, Світлана; Савельєв, Віктор
  Проаналізовано багато концепцiй постмодернізму і пост-постмодернізму в царині етики: пріоритету групової моралі над індивідуальною; моралі як соціальної конструкції; нарративності моралі тощо. Показано, як в цих концепціях трансформуються кризові явища сучасного суспільства. The article contains the analysis of the ethical problems interpretation in postmodernism and after-postmodernism: paramount of groups moral in compare individual moral; moral as social construction; moral as the narrative and so on. Authors show how the social crisis transforms postmodernism interpretation.
 • Item
  Теорія анамнезісу Платона як перший історичний варіант філософського обґрунтування апріоризму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Іваник, Степан
  Розглядаються основні положення теорії анамнезісу Платона і досліджується їх значення для подальшого розвитку апріоризму як позиції в теорії пізнання. In the article is analised the main positions of Plato’s theory of anamnesis, and researched their importance for the next development of apriorism as position in the theory of cognition.
 • Item
  Епістемологія мудрості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Шадських, Юрій
  Дано спробу виявити співвідношення мудрості як сутнісних знань, які людина отримує у цілісному баченні дійсності, і знання взагалі як інформації про світ. Автор приходить до висновку, що основною ознакою мудрого знання є його цілісність. In article is dedicated to the problem of wisdom concept definition as essentiality knowledge which mankind receives in the whole seeing of reality and knowledge in general, as information about a world. An author comes to conclusion, that wholeness is the basic sign of wise knowledge.
 • Item
  Методологічні засади німецької філософської педагогіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Одарченко, Микола
  Розглядаються методологічні засади філософської педагогіки та стверджується, що вони ґрунтуються на філософії культури, філософській антропології та методологічній герменевтиці школи В. Дільтея. In the article deals with the methodology of philosophic pedagogy and is considered that it is based on philosophic culture, philosophic antropology and on W. Diltey’s school.
 • Item
  Екзистенціалізм Жан-Поля Сартра та діалектика (до 100-річчя з дня народження філософа)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Одарченко, Микола
 • Item
  Феномен “багатовір’я” сучасної України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Работкіна, Світлана
  Релігійність в сучасній Україні переживає складні трансформаційні процеси в контексті постмодерністської ситуації в культурі. На тлі зростання кризових явищ у православ’ї розгортається феномен “багатовір’я”, коли в свідомості людини співіснують елементи різних релігійних вірувань. Поширення “багатовір’я” є наслідком світоглядних зрушень в свідомості українців посттоталітарного періоду, а також зміни ідеологічних парадигм. Religiousness in the present Ukraine endures complicated transformation processes in the context of postmodernism situation in culture. Against a background of intensification of crisis of orthodoxy a phenomenon of “polybelief” is developing at the time when elements of various religious beliefs co-exist in human consciousness. Spreading of “polybelief” is a consequence of destructions in world outlook of the Ukrainian people of post-totalitarian period as well as the change of ideological paradigms.
 • Item
  Cучасні модифікації традиційних тлумачень поняття природи (парадигмальні вирішення та соціальний контекст)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Бондаренко, Віталій
  Розглядаються спроби поглибити філософське розуміння поняття природи на основі виявлення нових аспектів у взаємодії людини і природи. Сучасні філософські джерела дають можливість включити у поняття природи такі характеристики, як тотальність, самовладність та здатність до самоорганізації. Тому є підстави очікувати від природи несподіваних відповідей на цивілізаційні впливи. Article is dedicated to attempts to make deeper philosophical understanding of notion “nature” of the basis of founding of new aspects in relations between man and nature. Modern philosophy gives ability to include in the notion of nature next characteristics: totality, selfcausality and ability to self organization. That’s why we must be ready to receive unexpected answers from nature to civilizations influences.
 • Item
  Феномен двовір’я у становленні української філософської традиції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Котовська, Ольга
  Досліджується феномен двовір’я як поєднання народної, язичницької традиції і християнської доктрини у Київській Русі. Автор наголошує на тому, що у запропонований період було закладено основу української філософської культури, сформовано етнічний архетип та ідею єдності давньоруського суспільства. Такий підхід дає змогу проаналізувати творчий діалог християнської та міфологічної парадигм, визначити специфіку українського світосприйняття. The article is dedicated to research of the phenomenon of double belief as combination of folk, heathen tradition and Christian doctrine in Kiev Russ. The author stresses that in the offered period the basis of the Ukrainian philosophical culture was founded, ethnic archetype and idea of unity of ancient Russian society were formed. The approach allows to analyze the creative dialogue of Christian and mythological paradigms, to define the specific of Ukrainian perception of the world.
 • Item
  Етичний вимір у семіотиці
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Домбровський, Борис
  Аналізується зв’язок етики та семіотики. Встановлено, що етичні оцінки впливають на еволюцію знакових систем. Оскільки в етиці добро і зло не визначені остаточно, то пропонується асоціювати добро з дозволом, а зло – із забороною. З використання історичного підходу доведено, що до Різдва Христового будь-яка семіотична система виконувала роль заборони, а після – дозволу, зберігаючи кумулятивний ефект попереднього періоду. Підкреслено зв’язок між забороною як етичною категорією та негативним характером фундаментальних тверджень природознавства. Relationship of the ethics and semiotics is analysed in article. Becomes firmly established that ethical estimations influence upon evolution of the system of signs. Negatives affirmations of nature sciense corelationes wish ethical norms.
 • Item
  Деякі спостереження над особливостями функціонування терміна “філософія релігії”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Тіменик, Зіновій
  Концептуально аналізується функціонування терміна “філософія релігії” на підставі матеріалів переважно кінця XX – початку XXI століть у співвідношенні з іншими термінами. Стверджується його нечіткість, неунормованість, багатозначність, подолання яких зактивізує дослідницький процес. In the article analysis peculiarity of the function of the term “philosophy of religion” in the scientific sources end of the XX-es and beginning of the XXI-st century. The indintinct ununification singnificance are the characteristic traites of this term. It prevents from studing and grasping the ideas of Ukrainion of philosophy of religion.
 • Item
  Відношення до трансцендентного як необхідна умова людського мислення та пізнання: постановка проблеми
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Федорів, Любомир
 • Item
  Творчість Тараса Шевченка в контексті психоаналізу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кашуба, Марія
  Порівнюються дослідницькі спроби пошуку символічно-підсвідомих та міфологічних основ творчості Шевченка. С. Балей зосередив увагу на фемінному началі, Г. Грабович, О. Забужко та Д. Донцов аналізують Шевченків міф України. A research attempts to determine mythological and symbolic subconsciouse basis of Shevchenko’s works are compared. Accordivy to the research S. Baley was focused on feminine element, G. Grabovych, O. Zabuzhko and D. Dontsov were analysing Shevchenko’s myth of Ukraine.