Філософські науки. – 2006. – №550

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8432

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті, присвячені проблемам сучасної філософської науки, зокрема проблемам онтології, гносеології, української філософії, релігієзнавству, етичним та естетичним питанням. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, аспірантів, а також всіх, хто цікавиться сучасною філософією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 550 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 132 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Thumbnail Image
  Item
  Як я розумію філософію
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Поппер, Карл
 • Thumbnail Image
  Item
  Передмова до публікації статті К. Поппера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Скалецький, М.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" №550
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" №550
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі аспекти філософії діалогу: проблема особистості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Бачко, Наталія
  Розглядаються проблеми особистості крізь призму доведення діалогічної природи людини. Аргументується думка про те, що сутність людини як людини можлива тільки завдяки її належності до простору спілкування. Особливу увагу при цьому приділено поглядам представників діалогічного персоналізму. The given article reveals the problem of personality by proving the dialogue – oriented nature of human being. An opinion is substantiated that an essential constituent of human essence is her/her participation in a certain communicative environment. Special attention is focused on the views of representatives of dialogical personalism.
 • Thumbnail Image
  Item
  Філософія – наука – техніка: асимптоти єднання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мельник, Володимир
  Проаналізовано методологічну специфіку технічного об’єкта, його інтегративну сутність. Обґрунтовано синтетичну природу технікознавства як єдності пізнавального і перетворювального на основі діалектики теоретичного і практичного. Characteristics of a technical object and its integral plot are analysed in the article. A synthetic nature of technique-studying as a unity of cognitive and transformative on the basis of dialectics of theoretical and practical is substantiated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Типи філософувань, або як і для чого мислять?
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Карівець, Ігор
  Філософія має довгу історію. Але історія філософії не є лише історією поглядів мислителів. У цій роботі розглянуто історію філософії як історію типів філософування. Розглянуто особливості кожного типу філософування з метою знайти відмінності між ними, а також показати, що філософування – це, не що інше, як одна із сходинок до мудрості. Коли мудрість досягнута, то філософування стає зайвим. Philosophy has a long history. But the history of philosophy is not only a history of ideas or a history of thinkers’ points of view. In this article the author considers the history of philosophy as a history of types of the philosophizing and has classified them according to the tradition of philosophical schools. The author also has examined special features of each type of philosophizing in order to compare them and show that philosophizing is one of the steps to wisdom. When wisdom is attained, then philosophizing is not necessary.
 • Thumbnail Image
  Item
  Спроба феноменологічного осмислення всеєдності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Рябенко, Андрій
  Здійснено спробу провести певний синтез ідеї цілісного пізнання в контексті російської філософії всеєдності із феноменологічною філософією Е. Гуссерля, кінцевим результатом чого стало осмислення всеєдності засобом феноменологічної редукції та можливість по новому оцінити обидві філософські спадщини. In the article was made an attempt to make some synthesis the idea of whole recognition in the context of Russian global community philosophy with in the phenomenology philosophy Gusserly, the conclusion result brought to thinking of global community as a method of the phenomenological reduction to get opportunity to appreciate the both philosophical in heritages in new way.
 • Thumbnail Image
  Item
  Етичні проблеми в контексті постмодернізму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Повторева, Світлана; Савельєв, Віктор
  Проаналізовано багато концепцiй постмодернізму і пост-постмодернізму в царині етики: пріоритету групової моралі над індивідуальною; моралі як соціальної конструкції; нарративності моралі тощо. Показано, як в цих концепціях трансформуються кризові явища сучасного суспільства. The article contains the analysis of the ethical problems interpretation in postmodernism and after-postmodernism: paramount of groups moral in compare individual moral; moral as social construction; moral as the narrative and so on. Authors show how the social crisis transforms postmodernism interpretation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теорія анамнезісу Платона як перший історичний варіант філософського обґрунтування апріоризму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Іваник, Степан
  Розглядаються основні положення теорії анамнезісу Платона і досліджується їх значення для подальшого розвитку апріоризму як позиції в теорії пізнання. In the article is analised the main positions of Plato’s theory of anamnesis, and researched their importance for the next development of apriorism as position in the theory of cognition.