Електроніка. – 2014. – №798

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати наукові-технічних досліджень у галузі технологічних, експериментальних, теоретичних та методологічних проблем електроніки та оптоелектроніки, фізики і техніки напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства, фізики твердого тіла, фізики, техніки та використання елементів, приладів та систем сучасної електронної техніки. Тематика Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Електроніка” охоплює такі розділи електроніки: матеріали електронної техніки; фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; фізика і техніка напівпровідників, металів, діелектриків та рідких кристалів; експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; методика досліджень. У Віснику “Електроніка” публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені його тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть подавати як співробітники Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи авторів з України друкуються українською мовою. Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та технологічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 798 : Електроніка / відповідальний редактор Д. Заярчук. – 135 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дегода, В. Я.
  Створено комплексну установку для досліджень фото- і рентгенолюмінесценції, темнової, фото- і рентгенопровідності, яка дає змогу одночасно вивчати електричні, оптичні та люмінесцентні характеристики широкозонних напівпровідників та діелектриків. Поєднання взаємодоповнювальних методів досліджень, реалізованих в установці, дає змогу одержувати достовірніші результати та однозначно їх трактувати. Integrated experimental facility was established for studying of photo– and X-ray stimulated luminescence, dark, photo– and X-ray conductivity. The experimental facility can be used for simultaneously measurement of the electrical, optical and luminescent characteristics of the wide-gap semiconductors and dielectrics. The combination of complementary research methods that are realized in experimental facility allows to obtain more reliable results and to interpret them unambiguously.
 • Item
  Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кобяков, В. А.; Кашиця, А. С.; Грицина, В. Т.
  Розроблена установка для дослідження термостимульованої люмінесценції, що дозволяє визначати кінетичні параметри центрів локалізації носіїв заряду та характеристики центрів рекомбінації, що призводять до люмінесценції. Поєднання взаємодоповнювальних методик, таких як лінійне нагрівання, фракційний відпал і самоузгоджене нагрівання, реалізованих в установці, дозволяє однозначно трактувати отримані результати. The facilities for investigation of thermally stimulated luminescence was developed which allow to determine the kinetic parameters of trapping centers of charge carriers and characteristics of recombination centers responsible for luminescence. The combination of complementary methods such as linear heating, fractional annealing, and self-consistent heating applied in our facilities allow one to interpret unambiguously the obtained results.
 • Item
  Визначення параметрів суперпарамагнітних наночастинок за їхньою магнітною сприйнятливістю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Убізський, С. Б.; Павлик, Л. П.; Кравчук, О. А.; Сиворотка, І. І.; Бурий, О. А.; Демченко, П. П.; Мітіна, Н. Є.; Заіченко, О. С.
  Запропоновано, обґрунтовано та експериментально перевірено спосіб визначення магнітного моменту та розмірів суперпарамагнітних наночастинок (СПНЧ) типу магнітне ядро-полімерна оболонка, що широко використовуються у біомедичних технологіях, з вимірювань залежності їхньої нелінійної магнітної сприйнятливості від магнітного поля. Побудовано модель індукційного відгуку ансамблю СПНЧ на комбіновану дію гармонічного магнітного поля збудження та сталого поля зміщення, та проведений аналіз можливих способів визначення магнітного моменту та розміру наночастинок, а також параметрів розподілу цих величин. Експериментальна перевірка запропонованого способу здійснена на зразках СПНЧ з ядром із маґгеміту як у сухому вигляді, так і в колоїдній системі. Результати порівнюються з даними, отриманими іншими методами. Аналізуються та обговорюються переваги запропонованого методу, зокрема з погляду його придатності для рутинного експрес-контролю СПНЧ для біомедичних технологій. For superparamagnetic nanoparticles (SPNP) of the “magnetic core-polymer shell” type which are widely used in biomedical technologies the method of determining their magnetic moment and size from measurements of dependence of the nonlinear magnetic susceptibility upon magnetic field is proposed, substantiated and tested. The model of the induction response of the SPNP ensemble on the combined action of the magnetic harmonic excitation field and permanent bias field is build and the analysis of possible ways to determine the magnetic moment and size of the nanoparticles as well as the parameters of the distribution of these variables is performed. Experimental verification of the proposed method implemented on samples of SPNP with maghemite core as in dry form and in colloidal systems. The results are compared with the data obtained by other methods. Advantages of the proposed method are analysed and discussed, particularly in terms of its suitability for routine express testing of SPNP for biomedical technology.
 • Item
  Особливості магнітоопору мікрокристалів InSb за кріогенних температур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Дружинін, А. О.; Большаковa, І. А.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Лях-Кагуй, Н. С.
  Проведено дослідження магнітоопору ниткоподібних кристалів InSb з концентрацією домішки поблизу переходу метал-діелектрик в інтервалі низьких температур 4,2 – 77 К в полях з індукцією до 14 Тл. Встановлено наявність осциляцій Шубнікова-де-Гааза як в поперечному, так і в поздовжньому магнітоопорі, визначено період осциляцій 0,1 Тл-1, ефективну циклотронну масу електронів mс » 0,14mо, концентрацію носіїв заряду 2,3´1017 см-3, фактор g* » 30 та температуру Дінгла ТD= 14,5 К. The study of the magnetoresistance in InSb whiskers with impurity concentration in the vicinity to the metal-insulator transition at low temperature range 4.2 – 77 K in fields with induction up to 14 T was conducted. The presence of Shubnikov-de Haas oscillations in both transverse and longitudinal magnetoresistance was observed. The following parameters of InSb whiskers were defined: period of oscillations 0,1 Т-1, cyclotron effective mass of electrons mс » 0,14mо, concentration of charge carriers 2,3´1017 сm-3, g-factor g* » 30 and Dingle temperature ТD = 14.5K.
 • Item
  The influence of the thermo-chemical treatment on the optical properties of YAG:Cr,Mg and GGG:Cr,Mg epitaxial films
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Buryy, О. А.; Ubizskii, S. B.; Syvorotka, I. I.; Shi., J.; Becker, K.-D.
  The optical absorption spectra of YAG:Cr,Mg and GGG:Cr,Mg films are studied at in-situ conditions during high-temperature annealing in oxidizing and reducing atmospheres. The absorption spectra were measured in the range from 250 to 1500 nm at temperatures up to 1190 оС and the kinetics of absorption changes are registered at the wavelength of 450 nm. As it is shown, the oxidation of YAG:Cr,Mg films grown at low growth rates leads to increasing of the absorption in the visible region that caused by recharging of chromium ions, whereas the reduction of YAG:Cr,Mg films leads to the backward process. On the contrary, the reduction of GGG:Cr,Mg films increases their absorption, at that the kinetics of reduction has got the complicate, non-monotonous character. At sufficiently low temperatures (~ 800 оС) the oxidation leads to the opposite changes of the spectra of GGG:Cr,Mg films, however, at higher temperatures the changes of gas environment do not cause the noticeable changes of the spectra and the absorption remains at the sufficiently high level. The YAG:Cr,Mg film grown at higher growth rate demonstrates the behavior analogous to the one of GGG:Cr,Mg. Спектри оптичного поглинання плівок YAG:Cr,Mg та GGG:Cr,Mg досліджувалися в режимі insitu при високотемпературних відпалах в окисній та відновній атмосферах. Спектри поглинання вимірювалися в інтервалі від 250 до 1500 нм за температур до 1190оС, кінетичні криві зміни оптичної густиним реєструвалися на довжині хвилі 450 нм. Показано, що окислення плівок YAG:Cr,Mg, вирощених за нижчих швидкостей, веде до зростання оптичної густини у видимій області, що обумовлено поглинанням іонами хрому, тоді як відновлення плівок YAG:Cr,Mg веде до протилежного процесу. Навпаки, відновлення плівок GGG:Cr,Mg веде до зростання поглинання в цій області, при цьому кінетична крива зміни оптичної густини має складний, немонотонний характер. За істотно нижчих температур (~ 800оС) окислення веде до протилежних змін у спектрах поглинання плівок GGG:Cr,Mg, проте при вищих температурах зміна атмосфери відпалу не веде до помітних змін спектра і поглинання фіксується на достатньо високому рівні. Плівка YAG:Cr,Mg, синтезована при більшій швидкості, демонструє при відпалах поведінку, аналогічну до поведінки плівок GGG:Cr,Mg.
 • Item
  Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту на прикладі кристалів LiNbO3
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Юркевич, О. В.; Андрущак, В. С.; Сольський, І. М.; Кітик, А. В.; Андрущак, А. С.
  На прикладі кристалів ніобату літію були проведені експериментальні дослідження просторової анізотропії лінійного електрооптичного ефекту. Для цього на вісьмох різних зразках прямого та Х/α (α = 10°, 23.3°, 36°, 46.8°, 54°, 66.7°, 80°) зрізів, вирізаних із однієї ростової булі кристала, були визначені для всіх можливих умов експерименту діючі ефективні величини як абсолютного електрооптичного коефіцієнта інтерферометричним методом, так і електроіндукованої зміни двозаломлення поляризаційно-оптичним методом вимірювання. Добре узгодження отриманих просторових розподілів лінійного електрооптичного ефекту із результатами проведеного аналітичного розрахунку відповідної анізотропії цього ефекту на основі вказівних поверхонь свідчить про достовірність експериментальних результатів та підтверджує перспективність інформаційної технології найефективнішого та стабільнішого використання кристалічних матеріалів, розвинутої в попередніх роботах. The experimental studies of spatial anisotropy of linear electro-optical effect on the examples of lithium niobate crystals have been carried out. These experiments were performed on eight different samples of direct and X/α (α = 10°, 23.3°, 36°, 46.8°, 54°, 66.7°, 80°) cuts, which were cut from a single crystal boule. For all possible experimental conditions the effective values of absolute electro-optical coefficient using interferometric method as well as electro-induced change of birefringence using polarization-optical method were determined. Good agreement of obtained spatial distributions of linear electro-optical effect with the results of analytical calculations proves the reliability of experimental results and confirms the prospects of the information technology for the most efficient and more stable application of crystalline materials developed in our previous works.
 • Item
  Термоіндуковані кристалізаційні процеси в халькогенідних стеклах Ge-Ga-Se
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Клим, Г. І.; Шпотюк, О. Й.; Кулик, Б. Я.
  Досліджено термоіндуковані кристалізаційні процеси в халькогенідних стеклах 80GeSe2- 20Ga2Se3 з використанням рентгенівської дифрактометрії, атомно-силової мікроскопії та позитронної анігіляційної спектроскопії. Показано, що спостережувані зміни в дефектній компоненті анігіляційного спектра під час відпалу свідчать про нуклеацію, яка супроводжується агломерацією пустот на початкових етапах термічного відпалу з подальшою структурною фрагментацією великих вільнооб’ємних пустот у більшу кількість пустот меншого розміру за одночасної кристалізації фаз GeGa4Se, Ga2Se3 та GeSe2. Зважаючи на відхилення значень часу життя позитронів tb від відповідних значень для компонентів GeSe2 та Ga2Se3, досліджувані стекла не можна класифікувати як типові псевдобінарні системи. Thermally-induced crystallization processes in 80GeSe2-20Ga2Se3 glass caused by annealing at 380 °C for 10, 25, 50, 80 and 100 h are studied using X-ray diffraction, atomic force microscopy and positron annihilation lifetime spectroscopy. It is shown that observed changes in defect-related component in the fit of experimental lifetime spectra for annealed glasses testifies in a favour of structural fragmentation of larger free volume entities into smaller ones at crystallization of GeGa4Se, Ga2Se3 and GeSe2 phases with preceding nucleation and void agglomeration in the initial stage of annealing. Because of strong deviation in defect-free bulk positron lifetime tb from corresponding additive values proper to boundary constituents, the studied 80GeSe2-20Ga2Se3 glasses cannot be considered as typical pseudo-binary systems.
 • Item
  Кристалічна структура змішаних кобальтитів-феритів NdCo1-xFexO3
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Пекінчак, О. В.; Василечко, Л. О.
  Методом порошкової дифракції рентгенівського випромінювання досліджено фазову та структурну поведінку змішаних кобальтитів-феритів неодиму NdCo1-xFexO3, одержаних твердофазним синтезом на повітрі при 1573 К. Встановлено утворення неперервного твердого розчину заміщення NdCo1-xFexO3 із ромбічною структурою перовськиту типу GdFeO3 (просторова група Pbnm). Особливістю твердого розчину в системі NdFeO3-NdCoO3 є перетин параметрів елементарних комірок та утворення розмірно тетрагональних та кубічних структур при певних співвідношеннях Fe/Co. На основі аналізу структурних даних, встановлено вплив катіонного заміщення на ступінь деформації перовськитної структури NdCo1-xFexO3. Crystal structure of neodymium mixed cobaltites-ferrites NdCo1-xFexO3, obtained by solid state reaction in air at 1573 K, has been studied by means of X-ray powder diffraction technique. Formation of a continuous solid solution NdCo1-xFexO3 with orthorhombic perovskite structure of GdFeO3 type (space group Pbnm) has been revealed. Peculiarity of the NdCoO3–NdFeO3 system is a lattice parameter crossover and appearance of dimensionally tetragonal and cubic structures at certain Fe/Co ratios. Based on the analysis of structural parameters, an influence of the cation substitution on the deformation of the orthorhombic perovskite structure in the NdCo1-xFexO3 series has been determined.
 • Item
  Синтез, структура і магнітні властивості нанорозмірних порошків феритів заліза
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Юр’єв, С. О.; Ющук, С. І.
  Дрібнодисперсні порошки магнетиту отримували двома методами, які відрізнялись між собою вихідними продуктами – реагентами для його синтезу. У першому методі суміш водних розчинів хлоридів заліза FeCl2 і FeCl3 осаджували за допомогою концентрованого NH4OH до рН =8,0-10,0, а в другому – використовували розчини хімічно чистої солі Мора – Fe(NH4)2(SO4)2×6H2O та FeCl3, а осадження проводили аналогічно як і у першому методі. Отримано дрібнодисперсні порошки з розміром частинок від 5 до 25 нм. Окремі порції порошків піддавали термообробці на повітрі при температурах 300–723 К (6 год.). Такий відпал приводить до утворення γ-Fe2O3. Відпал дрібнодисперсного порошку, отриманого з розчинів хлоридів, у вакуумі 10-5 мм рт. ст. при Т=773 К протягом 20 год. приводить до утворення однофазного магнетиту Fe3O4, для якого спостерігався фазовий перехід, що було встановлено за допомогою ЯГР вимірювань. Fine magnetite powders were obtained by two methods that differed of source products - reagents for its synthesis. In the first method, a mixture of aqueous solutions of ferric chloride and FeCl2 and FeCl3 was precipitated using concentrated NH4OH to pH = 8,0 -10,0, and in the second method a chemically pure Mora salt solutions - Fe(NH4)2(SO4)2×6H2O and FeCl3 were used, and the deposition was carried out similarly as in the first method. Fine powders with particle size of 5 to 25 nm were obtained. Some portions of powders were subjected to heat treatment in air at temperatures of 300...723 K (6 hours). This annealing leads to the formation of γ-Fe2O3. The annealing of fine powder derived from chloride in vacuum 10-5 mm Hg century at T = 773 K for 20 hours leads to the formation of single-phase Fe3O4 magnetite, for which phase transition was observed and it was established with the help of NGR measurements.
 • Item
  Вплив γ-випромінювання на край фундаментального оптичного поглинання халькогенідних стекол системи As-S
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шпотюк, М. В.
  Наведено дослідження впливу γ-опромінення на положення краю фундаментального оптичного поглинання халькогенідних стекол системи As-S. Показано, що залежно від складу і термічної передісторії зразків можуть спостерігатись явища оптичного потемніння або просвітління, зумовлені деструкційно-полімеризаційними перетвореннями та фізичним старінням, відповідно. Influence of γ-irradiation on the position of fundamental optical absorption edge is studied for chalcogenide glasses of the binary As-S system. It is shown that both optical darkening and bleaching effects could be observed in dependence on the glass composition and thermal prehistory of the specimens. These phenomena are explained in terms of destruction-polymerization transformations and physical ageing, respectively.
 • Item
  Розрахунок електричних параметрів зустрічно-штиркового перетворювача для НВЧ акустичного дефлектора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Винник, Д. М.; Решотка, О. Г.; Сугак, Д. Ю.; Ваків, М. М.
  Наведено методику визначення електричних параметрів перетворювача з використанням зустрічно-штиркових перетворювачів, які використовуються для збудження об’ємних акустичних хвиль з поверхні п’єзоелектричного кристала LiNbO3. Розрахунок погонних індуктивностей та ємностей проводиться на основі вимірів за допомогою векторного аналізатора реактивного опору та діаграмь Сміта відповідно. Методика дозволяє розраховувати електричні параметри перетворювачів для збудження об’ємних акустичних хвиль з поверхні кристала LiNbO3 для ЗШП, що працюватимуть у діапазоні робочих частот до 2 ГГц. Methods of determining of transducer electrical parameters using interdigital transducers which are used for excitation of the bulk acoustic waves from the surface of the piezoelectric crystal LiNbO3 are presented. Calculation of running inductance and linear capacitance is conducted using vector analyzer of reactance and Smith diagram. This method is used to calculate the electric parameters of transducers for excitation of bulk acoustic wave from the surface of LiNbO3 crystal for phased antenna arrays that operate in the range of operating frequencies up to 2 GHz.
 • Item
  Моделювання та оптимізація технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тарадаха, П. В.
  Наведені технології побудови формалізованої, метематичної та комп’ютерної моделі технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхем, а також результати оптимізації цього процесу за критерієм мінімуму сумарних виробничих та експлуатаційних витрат. Technologies of creation of the formalized, mathematical and computer model of technological process of manufacturing a bipolar integrated microchips are given. Results of optimization of this process on criterion of a minimum summary manufacturing and operational costs are given also.
 • Item
  Моделювання характеристики перетворення диференційного сенсора температури на біполярних транзисторах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Готра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Бойко, О. В.
  Наведено алгоритм SPICE моделювання та оптимізації режимів роботи диференціального сенсора температури на біполярних транзисторах. Сигнальний перетворювач сенсора реалізовано за схемою диференціального каскаду. Виявлена істотна залежність чутливості сенсора від режимів роботи транзисторів диференціального каскаду. Показано, що домінуючим параметром, який впливає на стабільність інформативного сигналу різницевої температури, є опорна напруга на базових електродах транзисторів. Оптимальне значення опорної напруги перебуває в межах VREF0 = 1,20–1,25 В. The SPICE simulation and optimization algorithm of a differential temperature sensor based on bipolar transistors is presented. The signal transducer of the sensor is implemented on a differential stage. A significant dependence of the sensor’s sensitivity from differential stage transistor modes is revealed. It is shown that the dominant parameter that affects informative signal of differential temperature is a reference voltage on transistors base electrodes. The optimum value of the reference voltage are within VREF0 = 1.20 V...1.25 V.
 • Item
  Порівняльний аналіз кінетики фізичного старіння в арсен-селенових стеклах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Балицька, В.; Шпотюк, О.
  The compositional features of kinetics of enthalpy losses DH(t) caused by physical ageing in Se-rich chalcogenide glasses obeying chain-crossing structural model are analysed. The mechanism of natural physical ageing is explained by specificity of structural-topological complexes (ratio of hetero- and homopolar complexes) in the studied glasses. Проаналізовано особливості кінетики втрат ентальпії DH(t) в процесі фізичного старіння в Se-збагачених халькогенідних стеклах у межах ланцюгово-пов’язаної структурної моделі. Механізм природного фізичного старіння пояснено особливостями структурно-топологічнимих комплексів (співвідношенням гетеро- і гомополярних фрагментів) досліджуваних стекол.
 • Item
  Релаксаційна динаміка квазіодновимірної моделі Ізінга
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Зачек, І. Р.
  Розглянута динамічна модель квазіодновимірних сегнетоелектриків типу порядок-безлад, що грунтується на стохастичній моделі Глаубера, на основі якої отриманий ланцюжок рівнянь для залежних від часу функцій розподілу досліджуваних сполук. Розраховані статичні і динамічні діелектричні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків. A dynamical model of quasi-one-dimensional order-disorder type ferroelectrics based on the stochastic Glauber model is considered. A chain time-dependent distribution functions were obtained. Static and dynamic dielectrics characteristics of quasi-one-dimensional ferroelectrics are calculated.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Електроніка»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Зміст до Вісника «Електроніка»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Визначення оптичної однорідності монокристалів LiNbO3 для виготовлення активних елементів оптоелектронних пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сугак, Д. Ю.
  Викладено методологію досліджень оптичної однорідності великогабаритних монокристалів ніобату літію, призначених для виготовлення активних елементів електрооптичних та акустооптичних пристроїв управління лазерним випромінюванням. Наведено порядок операцій контролю, починаючи від процесу монодоменізації та встановлення хімічного складу і завершуючи виявленням світних точок та областей малокутового розсіювання світла. Встановлено, що контроль монодоменності на відміну від традиційного травлення у суміші кислот HNO3 та HF можна виконувати, спостерігаючи коноскопічну картину кристала у напрямку оптичної осі у поляризованому розсіяному світлі. Показано, що небажаного забарвлення, яке може виникнути у процесі монодоменізації, можна позбутись, не проводячи повторної монодоменізації, а виконавши відпал кристала у потоці кисню за температури близько 800 оС. Загальна інтегральна однорідність кристалів оцінюється полярископічними методами. Останні операції контролю провадяться шляхом дослідження розсіювання лазерного променя у двох взаємно перпендикулярних напрямках для виявлення світних точок та областей малокутового розсіювання світла. This paper presents the research methodology of large-sized lithium niobate single crystals optical homogeneity for the manufacture of active elements of electro-optical and acousto-optical laser radiation control devices. It demonstrates the order of control operations starting from single domain processing and chemical composition check and completing with the identification of scattering points and small-angle light scattering areas. It is established that single domain checking, unlike traditional etching in a mixture of HNO3 and HF can be performed by observing conoscopic pattern of the crystal towards the optical axis in polarized scattered light. It is found that undesirable coloring, which may appear during single domain processing can be cleared off by annealing in oxygen flow at about 800 °C. The total integral crystals homogeneity is estimated by polariscopic methods. The last control operation are held by means of the study of the laser beam scattering in two mutually perpendicular directions for the detection of scattering points and areas of small-angle light scattering.
 • Item
  Термодинамічні функції електронного газу у сильноанізотропних напівпровідниках із різними моделями електронного спектра. Квазікласичний газ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Товстюк, К. К.
  Обчислено та зіставлено термодинамічні функцій електронного газу у сильноанізотропних шаруватих напівпровідниках (GaSe, In4Se3) для трьох моделей залежності енергії від квазіімпульсу. Показано, що розрахунок термодинамічних функцій навіть для квазікласичного газу електронів виявляє недоліки моделі. Отримані залежності термодинамічних функцій від параметра перемішування узгоджуються із висновками інших авторів і вказують на звуження галузі застосовності теорії пружності та наближення Дебая в таких кристалах. We evaluated and compared the thermodynamic functions of electron gas in strong anisotropic layered semiconductors (GaSe, In4Se3) for three models of energy depending on quasimomentum. It is shown that evaluation of thermodynamic function even for quasi classical gas reveals the flaws of the models. The received dependences of thermodynamic functions on mixing parameter consist with the results of other authors and indicate the restriction of application area for elastic theory and Debye approximation in such crystals.